VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SpREndimas

Dėl VILKAVIŠKIO R. GRAŽIŠKIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. liepos 25 d. Nr. B-TS-1068

Vilkaviškis

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 patvirtintais Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendruoju planu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. B-TS-269 (Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 21 d. sprendimo B-TS-848 redakcija),Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos nuostatus (pridedami).

2. Įgalioti Gražiškių gimnazijos direktorę Gritą Launikonienę pasirašyti patvirtintus nuostatus ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti prašymą bei reikalingus dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui dėl šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo.

3. Pripažinti netekusiais galios Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos nuostatus, patvirtintus Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. B-TS-602 2.2 papunkčiu, nuo šio sprendimo 1 punkte nurodytų Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Algirdas Neiberka


PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

tarybos 2014 m. liepos mėn. 25 d.

sprendimu Nr. B-TS-1068

 

PRITARTA

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos tarybos posėdžio 2014 m. birželio 20 d. protokolo nutarimu S-1-3

 

VILKAVIŠKIO R. GRAŽIŠKIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, gimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą. Gimnazijos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Gimnazijos oficialus pavadinimas – Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija, trumpas pavadinimas – Gražiškių gimnazija. Gimnazija įregistruota juridinių asmenų registre, kodas 190486624.

3. Gimnazijos istorija. Pirmoji pradinė mokykla prie parapijinės bažnyčios Gražiškiuose įsteigta 1623 m., valdiška mokykla - 1865 m. Nauja medinė mokykla pastatyta 1925 m. Joje veikė 6 skyriai. 1946 m. Gražupių kaime Vaclovo Barkausko name įkurta progimnazija. 1951 m. ant senos gimnazijos pamatų pastatyta nauja medinė dviejų aukštų vidurinė mokykla. 1960 - 1975 m. prie gimnazijos pastatyti mūriniai priestatai. 2010 m. gruodžio mėnesį akredituota vidurinio ugdymo programa ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. B-TS-1402 mokykla pertvarkyta į gimnaziją. 2011 m. sausio 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-1446 pakeistas pavadinimas į Vilkaviškio rajono Gražiškių gimnazija. 2013 m. rugsėjo 1 d. prie gimnazijos prijungtas Klampučių pagrindinio ugdymo skyrius, kuris po vienerių metų uždaromas. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d vykdoma Gimnazijos struktūros pertvarka - Gražiškių gimnazija papildoma Bartninkų vidurinio ugdymo skyriumi (Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. B-TS-997).

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės mokykla.

5. Savininkas – Vilkaviškio rajono savivaldybė, klasifikatoriaus kodas 111107759, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis.

6. Savininko teisės ir pareigos įgyvendinanti institucija – Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba), kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo ir kituose įstatymuose ir šiuose nuostatuose priskirtus įgaliojimus.

7. Gimnazijos buveinė – Sūduvos g. 21A, Gražiškių mstl., Gražiškių sen., 70340 Vilkaviškio r. sav.

7.1. Gimnazijos kiti mokomieji kabinetai, biblioteka-skaitykla, profesinio informavimo taškas, gimnazijos muziejus – Sūduvos g. 23, Gražiškių mstl., 70340 Vilkaviškio r. savivaldybė.

8. Grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

9. Tipas – gimnazija.

10. Gimnazijos:

10.1. Pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams.

10.2. Kitos paskirtys – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo.

11. Mokymo kalba – lietuvių kalba.

12. Mokymo forma/būdas – grupinio ir pavienio/kasdienis mokymas.

13. Gimnazija vykdo formaliojo švietimo programas – pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

14. Gimnazijoje išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: pradinio išsilavinimo, pagrindinio išsilavinimo, mokymosi pasiekimų pažymėjimai, brandos atestatai ir jų priedai.

15. Gimnazijos skyriai, turintys kitą buveinę:

15.1. Gražiškių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės:

15.1.1. buveinė - Liepų g. 6, Gražiškių mstl., 70340 Vilkaviškio r. sav.;

15.1.2. mokymo kalba – lietuvių;

15.1.3. forma/būdas – grupinis kasdienis mokymas;

15.1.4. vykdomos programos – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo.

15.2. Gražiškių gimnazijos Bartninkų vidurinio ugdymo skyrius:

15.2.1. buveinė – J. Basanavičiaus g. 5, Dalgėnų k., 70328 Vilkaviškio r. sav.;

15.2.2. mokymo kalba – lietuvių;

15.2.3. forma/būdas – grupinis kasdienis mokymas;

15.2.4. vykdomos švietimo programos – vidurinio ugdymo.

16. Gimnazija yra paramos gavėja.

17. Gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir šiais nuostatais.

18. Gimnazija yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.

 

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, GIMNAZIJAI PRISKIRTOS FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

19. Gimnazijos pagrindinė veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

20. Gimnazijos veiklos rūšys:

20.1. pagrindinė – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20, vykdant vidurinio ugdymo programą, kodas 301001001, pritaikytą vidurinio ugdymo programą, kodas 301001001;

20.2. kitos veiklos rūšys:

20.2.1. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10, vykdant pagrindinio ugdymo programą, kodas 201001001, pritaikytą pagrindinio ugdymo programą, kodas 201001001 ir individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, kodas 207001004;

20.2.2. pradinis ugdymas, kodas 85.20, vykdant pradinio ugdymo programą, kodas 101001001, pritaikytą pradinio ugdymo programą, kodas 101001001 ir individualizuotą pradinio ugdymo programą, kodas 107001004;

20.2.3. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

20.2.4. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

20.2.5. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;

20.2.6. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

20.2.7. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

20.2.8. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

20.2.9. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

20.3. kitos nešvietimo veiklos rūšys:

20.3.1. nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

20.3.2. automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.11.

20.4. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

20.5. muziejų veikla, kodas 91.02;

20.6. kitų pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.

21. Gimnazijos veiklos tikslas – išugdyti kiekvienam asmeniui vertybines orientacijas, lavinti svarbius komunikacinius gebėjimus, informacinį raštingumą, socialinę kompetenciją, gebėjimą savarankiškai kurti savo gyvenimą ir sveikai gyventi, padėti įsigyti kompetencijų, atitinkančių šiuolaikinį kultūros bei technologijų lygį, perteikti tautinės ir etninės kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes, sudaryti sąlygas išplėtoti gebėjimus ir patirtį, būtiną asmeniui kaip kompetentingam Lietuvos Respublikos piliečiui.

22. Gimnazijos veiklos uždaviniai:

22.1. teikti mokiniams kokybišką ugdymą, sudaryti sąlygas įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą;

22.2. tenkinti ugdytinių ir mokinių pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikius;

22.3. bendradarbiauti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais, įtėviais);

22.4. teikti ugdytiniams ir mokiniams reikiamą socialinę, pedagoginę, specialiąją bei psichologinę pagalbą;

22.5. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.

23. Vykdydama jai pavestus uždavinius Gimnazija:

23.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis Bendrosiomis programomis ir kriterijais, atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono savivaldybės ir gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat vaikų poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

23.2. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio bei pritaikytas ir individualizuotas pradinio, pagrindinio ugdymo programas ir pritaikytą vidurinio ugdymo programą, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymosi sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką švietimą;

23.3. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

23.4. teikia informacinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, psichologinę, vykdo ugdytinių ir mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą informavimą ir konsultavimą bei minimalios priežiūros priemones; prireikus teikia specialiąją ir medicinos pagalbą;

23.5. skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

23.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

23.7. dalyvauja mokinių ugdymo pasiekimų tyrimuose ir tikrinimuose teisės aktų nustatyta tvarka;

23.8. organizuoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

23.9. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi;

23.10. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;

23.11. vykdo teisės pažeidimų, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, smurto ir patyčių prevenciją, rengia ir įgyvendina prevencines ir vaikų socializacijos programas ir projektus;

23.12. vykdo Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimą;

23.13. organizuoja pailgintos darbo dienos grupės darbą;

23.14. organizuoja vaikų, mokinių maitinimą, pavėžėjimą į Gimnaziją ir iš jos į namus Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir kitais teisės aktais;

23.15. draudžia Gimnazijoje vartoti tabaką, alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius, riboja pašalinių asmenų patekimą į Gimnaziją;

23.16. viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą;

23.17. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

24. mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai mokiniams išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Už dokumentų apskaitą atsakingas gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, už įrašų teisingumą - klasių auklėtojas. Dokumentus išrašo direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.

 

III. GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

25. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, vykdydama jai paskirtas funkcijas, turi teisę:

25.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus, vykdyti formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas;

25.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

25.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;         

25.4. steigėjo arba Gimnazijos nuostatuose nustatytu mastu prisiimti įsipareigojimus, sudaryti mokymo ir kitas sutartis;

25.5. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

25.6. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

25.7. verstis Gimnazijos nuostatuose leista ūkine komercine veikla, jei tai neprieštarauja įstatymams;

25.8. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

25.9. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

26. Gimnazija privalo užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką, mokymo programų vykdymą, geros kokybės švietimą, atvirumą vietos bendruomenei, sutartų įsipareigojimų vykdymą.

27. Gimnazijoje veikia Vaiko gerovės komisija (VGK), kurios darbo organizavimo tvarką nustato sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas.

 

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

28. Gimnazijos veikla organizuojama pagal strateginį planą, metinį veiklos ir ugdymo planus (programas), patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka; 

29. Gimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui.

30. Direktorius:

30.1. vadovauja Gimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano, švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

30.2. tvirtina Gimnazijos struktūrą teisės aktų nustatyta tvarka;

30.3. skiria ir atleidžia darbuotojus, tvirtina jų pareigybių aprašymus, pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;

30.4. priima vaikus Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir sudaro mokymo sutartis;

30.5. suderinęs su Gimnazijos taryba tvirtina gimnazijos vidaus ir darbo tvarkos taisykles, kuriose nustato vaikų ir darbuotojų teises, pareigas, atsakomybę, bendruomenės narių elgesio ir etikos normas;

30.6. organizuoja ir vykdo mokinių pasiekimų tyrimus, patikrinimus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

30.7. analizuoja Gimnazijos veiklos ir valdymo išteklių būklę, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

30.8. organizuoja Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;

30.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą; 

30.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;

30.11. organizuoja pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą, atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

30.12. sudaro Gimnazijos vardu sutartis;

30.13. organizuoja Gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą;

30.14. valdo, naudoja Gimnazijos turtą, lėšas ir jomis disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaudamasis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės principais;

30.15. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

30.16. bendradarbiauja su vaikų tėvais (kitais teisėtais jų atstovais), švietimo pagalbos, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

30.17. atstovauja Gimnazijos kitose institucijose;

30.18. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti pavaduotojams;

30.19. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

31. Gimnazijos direktorius atsako už:

31.1. gimnazijos veiklą ir jos rezultatus;

31.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, gimnazijos nuostatų laikymąsi, tinkamą funkcijų atlikimą;

31.3. demokratinį Gimnazijos valdymą, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, personalo kvalifikacijos tobulinimą, sveiką ir saugią gimnazijos aplinką;

31.4. asmens duomenų teisinę apsaugą, teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

31.5. gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

32.  Gimnazijos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, kurie:

32.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Gimnazijos veiklos plėtros;

32.2. teikia siūlymus dėl Gimnazijos metinės veiklos plano, gimnazijos struktūros, nuostatų pakeitimų, materialinės bazės gerinimo;

32.3. organizuoja darbuotojų veiklą ir kvalifikacijos kėlimą;

32.4.  tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims;

32.5. atlieka direktoriaus funkcijas direktoriaus ligos, atostogų ir komandiruočių laikotarpiu;

33. Nesant visų pavaduotojų ugdymui – direktoriaus funkcijas atlieka kitas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos arba Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas asmuo.

34. Gimnazijos metodinei veiklai organizuoti sudaromos pedagogų metodinės grupės ir metodinė taryba.

35. Metodinės grupės sudaromos pagal ugdymo programas, sritis, dalykus arba laikinai tam tikrai pedagoginei problemai spręsti.

36. Metodinei grupei vadovauja atviru balsavimu grupės narių dvejiems metams išrinktas pirmininkas, kuris organizuoja posėdžius.

37. Metodinė grupė:

37.1.  racionaliai derina ugdymo srities, dalyko, toje pačioje klasėje (grupėje) dirbančių mokytojų ugdymo planavimą, ugdymo procesą, vertinimą, vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą;

37.2. aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, dalykų integraciją, ugdymo procese mokytojų sukauptą patyrimą;

37.3. tariasi dėl dalykų planų rengimo principų ir tvarkos, mokomųjų dalykų, jų modulių pasiūlos;

37.4. derina ir aptaria individualizuotas vaikų ugdymo programas;

37.5. nagrinėja ugdymo sėkmingumą, vaikų pasiekimus, individualios pažangos stebėjimo planus, pedagogines problemas, dalijasi gerąja patirtimi;

37.6. dalyvauja diagnozuojant mokinių pasiekimus;

37.7. keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis;

37.8. organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius, analizuoja jų kokybę;

37.9. teikia siūlymus metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.

38. Metodinių grupių pirmininkus jungia metodinė taryba.

39. Metodinei tarybai vadovauja atviru balsavimu išrinktas pirmininkas. Pirmininkas renkamas dvejiems metams.

40. Metodinės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su metodinės tarybos nario pareigomis.

41. Metodinė taryba:

41.1. dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus;

41.2. koordinuoja mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;

41.3. aptaria Gimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;

41.4. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;

41.5. vertina mokytojų metodinius darbus ir mokytojų praktinę veiklą.

42. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja pavaduotojas ugdymui.

43. Metodinės tarybos posėdžiai rengiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

44. Metodinės tarybos posėdžiuose gali dalyvauti Gimnazijos administracijos atstovai, psichologas, socialinis pedagogas, švietimo pagalbos specialistai, prireikus – Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai ar kiti specialistai, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu.

 

V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA

 

45. Gimnazijos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, renkama trejiems metams. Taryba telkia gimnazijos vaikus, mokytojus, tėvus ar kitus teisėtus vaiko atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam gimnazijos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems gimnazijos interesams.

46. Tarybą sudaro 15 narių: lygiomis dalimis mokiniai, mokinių tėvai ir pedagoginiai darbuotojai.

47. Tarybos narius slaptu balsavimu trejiems metams renka:

47.1. Gražiškių gimnazijos 4 (keturis) pedagoginius darbuotojus renka Mokytojų taryba pasirinktu (slaptu ar atviru) balsavimo būdu,

47.2. 4 (keturis) mokinius iš 8 ir I - III gimnazijos klasių renka Gimnazijos mokinių taryba. Perėję į aukštesnę klasę mokiniai išlieka tarybos nariais;

47.3. 4 (keturis) mokinių tėvus renka Tėvų taryba;

47.4. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių atstovą iš ugdytinių tėvų renka skyriaus darbuotojų ir tėvų susirinkimas.

47.5. Bartninkų vidurinio ugdymo skyriaus atstovą iš skyriaus pedagogų renka skyriaus pedagogų, mokinių ir tėvų susirinkimas;

48. Išrinktas Gimnazijos mokinių prezidentas tampa Gimnazijos tarybos nariu prezidento kadencijos laikotarpiui;

49. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, baigia mokyklą, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su Tarybos nario pareigomis.

50. Gimnazijos tarybos nariais – tėvų atstovais negali būti renkami gimnazijos pedagoginiai darbuotojai.

51. Gimnazijos tarybos pirmininką slaptu balsavimu renka tarybos nariai pirmojo posėdžio metu. Gimnazijos direktorius negali būti Gimnazijos tarybos pirmininku.

52. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis posėdis. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai jos narių.

52.1. Į posėdį gali būti kviečiami Gimnazijos administracijos atstovai, kiti bendruomenės nariai, socialiniai partneriai, steigėjo atstovai.

53. Gimnazijos tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams.

54. Gimnazijos tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams vieną kartą per metus.

55. Gimnazijos taryba veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, šiais nuostatais.

56.  Gimnazijos taryba:

56.1.  teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

56.2. pritaria Gimnazijos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems mokykloje veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems gimnazijos direktoriaus;

56.3. teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, gimnazijos struktūros Gimnazijos tobulinimo;

56.4. išklauso gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;

56.5. teikia siūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Gimnazijos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo;

56.6. svarsto Gimnazijos pedagogų, tėvų, mokinių savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui;

56.7. deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai gimnazijos direktoriaus vietai užimti komisijas, teikia siūlymus, atestuojant gimnazijos direktorių, jo pavaduotojus;

56.8. aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių vertinimo sistemos pasirinkimo, papildomos veiklos organizavimo;

56.9. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar gimnazijos direktoriaus teikiamais, klausimais.

57. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

58. Mokytojų tarybą sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai ir pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

59. Gimnazijos mokytojų tarybai vadovauja direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių vieneriems metams renka mokytojų tarybos nariai.

60. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Posėdžius šaukia tarybos pirmininkas.

60.1. prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis.

60.2. į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Gimnazijos savivaldos institucijų atstovai.

60.3. specialiems klausimams svarstyti gali būti kviečiamas dalies mokytojų tarybos posėdis: Bartninkų skyriaus, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos mokytojų. 

61. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tą dieną dirbančių mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.

62. Mokytojų taryba:

62.1. svarsto ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

62.2. teikia siūlymus dėl Gimnazijos metinės veiklos programos, ugdymo planų (programų) įgyvendinimo, vaikų ir mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;

62.3. analizuoja vaikų sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos, saugos, poilsio ir mitybos klausimus;

62.4. deleguoja atstovus į Gimnazijos tarybą, mokytojų atestacijos komisiją

62.5. svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

63. Mokytojų tarybos nutarimai yra privalomi visiems Gimnazijos mokytojams, pedagoginiams darbuotojams, mokinio (vaiko) pagalbos specialistams.

64. Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, renkama vieneriems metams mokslo metų pradžioje. Mokinių tarybą sudaro 5-8 klasių ir I – IV gimnazijos klasių mokiniai (iš kiekvienos klasės po du), išrinkti atviru balsavimu klasių susirinkimuose;

65. Bartninkų vidurinio ugdymo skyriaus mokiniai deleguoja du mokinius į Gimnazijos mokinių tarybą. Skyriaus atstovai Gimnazijos mokinių tarybos susirinkimuose dalyvauja ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Skyriaus mokinių savivaldos klausimai gali būti sprendžiami skyriaus mokinių susirinkimuose.

66. Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas, kurį renka tarybos nariai atviru balsavimu pirmajame posėdyje vieneriems mokslo metams.

67. Mokinių tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

68. Posėdžius šaukia pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus jis informuoja narius ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki posėdžio pradžios.

69. Mokinių tarybos posėdis ir jame priimti nutarimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Mokinių tarybos posėdžiuose stebėtojų teisėmis gali dalyvauti 4 klasės mokiniai.

70. Mokinių tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina arba kai jo elgesys nesuderinamas su mokinių tarybos nario pareigomis.

71. Mokinių taryba apie savo veiklą atsiskaito visuotiniame mokinių susirinkime mokslo metų pabaigoje.

72. Mokinių taryba:

72.1. padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas,

72.2. teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

72.3. organizuoja savanorių judėjimą;

72.4. atstovauja mokinių interesams taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises mokykloje;

72.5. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje;

72.6. dalyvauja rengiant gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

72.7. svarsto gimnazijos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.

72.8. inicijuoja ir vykdo informacijos apie mokinių veiklą sklaidą;

72.9. Inicijuoja tarpinstitucinį mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant bendrų tikslų ir glaudesnių santykių sukūrimo;

73. Gimnazijos mokinių prezidentas renkamas iš I – III gimnazijos klasių mokinių dvejiems metams. Prezidentą slaptu balsavimu renka visi gimnazijos mokiniai, mokytojai ir darbuotojai.

74.  Gimnazijos mokinių prezidentas:

74.1. dalyvauja mokinių tarybos veikloje, teikia siūlymus veiklos klausimais;

74.2. dalyvauja Gimnazijos tarybos veikloje (kadencijos laikotarpiui tampa Gimnazijos tarybos nariu);

74.3. atstovauja Gimnazijos mokinių interesams, inicijuoja, mokinių vardu pasirašo susitarimus su Gimnazijos administracija ir kitomis savivaldos institucijomis;

74.4. už veiklą atsiskaito mokinių tarybai kartą per metus.

75.  Mokykloje veikia tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) savivaldos institucijos – tėvų taryba ir klasių tėvų komitetai.

76. Tėvų tarybą sudaro klasių (grupių) tėvų komitetų pirmininkai. Ji renkama vieneriems metams.

77. Tėvų tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus. Tėvų tarybos nariai atviru balsavimu pirmajame posėdyje renka pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių.

78. Posėdžius šaukia pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus tėvų tarybos pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.

79. Tėvų tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su tarybos nario pareigomis.

80. Tėvų taryba:

80.1. teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais;

80.2. analizuoja gimnazijos lėšų panaudojimo tikslingumą;

80.3. deleguoja atstovus į Gimnazijos tarybą;

80.4. nagrinėja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymus, skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas;

80.5. dalyvauja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) diskusijose, gimnazijos renginiuose;

80.6. svarsto gimnazijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų teikiamus klausimus.

81. Klasės (grupės) tėvų komitetą sudaro trys nariai, išrinkti vieneriems metams atviru balsavimu klasės (grupės) tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) susirinkimo dauguma.

82. Tėvų komiteto nariai atviru balsavimu renka pirmininką, kuris šaukia posėdžius ir apie jų laiką, svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.

83. Tėvų komitetas mokslo metų pabaigoje atsiskaito juos rinkusiam klasės (grupės) tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) susirinkimui.

84. Klasės tėvų komitetas:

84.1. aptaria su klasės vadovu (grupės auklėtoju) vaikų lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie juos klausimus;

84.2. padeda organizuoti klasės (grupės) renginius, išvykas, kurti edukacines aplinkas, vykdyti profesinį orientavimą;

84.3. inicijuoja paramos Gimnazijoje teikimą;

84.4. teikia siūlymus tėvų tarybai ir gimnazijos direktoriui.

85. Gimnazijoje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenės nariai gali burtis į įvairių interesų grupių (mokinių, mokytojų, tėvų ar kitų teisėtų vaikų atstovų) asociacijas, organizacijas, sąjungas, vykdančias jų veiklos nuostatuose (įstatuose) numatytus uždavinius ir funkcijas.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

86.  Darbuotojai į darbą Gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

87.  Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

88.  Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai, mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai kvalifikaciją tobulina ir atestuojasi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

89.  Gimnazija patikėjimo teise perduotą jai savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

90.  Gimnazija nuosavybės teise valdo, naudoja turtą įsigytą iš savivaldybės biudžeto lėšų teisės aktų nustatyta tvarka.

91. Gimnazijos lėšos:

91.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

91.2. nebiudžetinės lėšos, kurias sudaro vaikų išlaikymo ikimokyklinėje ugdymo grupėje, kitos tikslinei paskirčiai skirtos lėšos,

91.3. fondų, organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų parama, savanoriški asmenų fondų, organizacijų ir jų įmonių įnašai, dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

91.4. pajamos už teikiamas paslaugas, turto nuomą;

91.5. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

92. Gimnazijos lėšos ir turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama rūpestingai, siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą, maksimalią naudą visuomenei. Turtas tausojamas, nešvaistomas ir racionaliai tvarkomas. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

93. Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka, finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

94. Gimnazijos veiklos priežiūra atliekama teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkiant išorinius vertintojus.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

95. Gimnazija turi interneto svetainę ( http://mokykla.graziskiai.lt ) atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus, kurioje skelbiami vieši pranešimai ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu nustatyta informacija visuomenei apie Gimnazijos veiklą.

95.1. Informacija apie Gimnazijos Bartninkų vidurinio ugdymo skyrių pateikiama Gražiškių gimnazijos interneto svetainėje ir gali būti pateikiama Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos - daugiafunkcio centro interneto svetainėje.

96. Gimnazijos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba.

97. Gimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi Gimnazijos direktoriaus, Gimnazijos tarybos iniciatyva. Nuostatų pakeitimą, papildymą ar naują redakciją tvirtiną Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba.

98. Gimnazija reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojama ar vykdoma gimnazijos struktūros pertvarka teisės aktų nustatyta tvarka. Apie reorganizavimą, pertvarką, likvidavimą ar struktūros pertvarką skelbiama Vilkaviškio krašto laikraštyje „Santaka“ ir respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios“.

 

 

 

Gimnazijos direktorė                                                                                        Grita Launikonienė