LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL SLAUGOS PASLAUGŲ AMBULATORINĖSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IR NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. vasario 4 d. Nr. V-166

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos 2014 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2014 m. sausio 14 d. nutarimą Nr. DT-1/1 „Dėl 2014 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms paskirstymo“:

1. P a k e i č i u  Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Slaugos paslaugų namuose išlaidoms kompensuoti vienam prisirašiusiam gyventojui per metus tenka 6,6 balo. Vieno balo vertė lygi 0,93 lito.“

1.2. Pakeičiu 26.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.3. TLK iki einamojo mėnesio 12 d. apskaičiuoja ataskaitinio laikotarpio slaugos paslaugų namuose balo vertę, dalydama 1/3 einamojo ketvirčio sumos, numatytos slaugos paslaugų namuose išlaidoms apmokėti, iš sumos, už kurią buvo suteiktos šios paslaugos (ši suma apskaičiuojama 26.2 punkte nustatyta tvarka). Ataskaitinio laikotarpio balo vertė negali būti didesnė nei 0,93  lito.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas atsiskaitant už slaugos paslaugas namuose, suteiktas nuo 2014 m. sausio 1 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                              Vytenis Povilas Andriukaitis