LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 235, 356, 357, 360, 361, 362, 363, 364, 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 3561, 3562, 3641 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2581

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 235 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 235 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Šio straipsnio 3, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.“

 

2 straipsnis. 356 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 356 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

356 straipsnis. Statybos darbų atlikimas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus

Statybos darbų atlikimas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, išskyrus šio kodekso 235 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 265 straipsnio 5 dalyje, 281 straipsnio 2 dalyje, 314 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 3561, 3562, 357, 3571, 361, 363, 365 straipsniuose, 385 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 459 straipsnio 2 ir 6 dalyse, 460 straipsnyje numatytus pažeidimus,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimt iki vieno tūkstančio eurų.“

 

3 straipsnis. Kodekso papildymas 3561 straipsniu

Papildyti Kodeksą 3561 straipsniu:

3561 straipsnis. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų prievolių nevykdymas įvykus statomo statinio avarijai

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų prievolių nevykdymas įvykus statomo statinio avarijai

užtraukia baudą statytojui (užsakovui) ir (ar) rangovui nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto šešiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą statytojui (užsakovui) ir (ar) rangovui nuo aštuonių šimtų septyniasdešimt iki vieno tūkstančio septynių šimtų keturiasdešimt eurų.“

 

4 straipsnis. Kodekso papildymas 3562 straipsniu

Papildyti Kodeksą 3562 straipsniu:

3562 straipsnis. Statinio projekto sprendinio, numatančio statybos sustabdymą naudojamame statinyje ar jo dalyje, pažeidimas

1. Statinio statybos techninės priežiūros atlikimas statybos metu naudojamame statinyje, kuriame ar kurio dalyje nesustabdyta ūkinė ar kitokia veikla, kaip tai numatyta statinio projekte,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų septyniasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Vadovavimas statybos darbams, atliekamiems naudojamame statinyje, kuriame ar kurio dalyje nesustabdyta ūkinė ar kitokia veikla, kaip tai numatyta statinio projekte,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų septyniasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

5. Statybos darbų atlikimas naudojamame statinyje, kuriame ar kurio dalyje nesustabdyta ūkinė ar kitokia veikla, kaip tai numatyta statinio projekte,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio vieno šimto šešiasdešimt iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.“

 

5 straipsnis. 357 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 357 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Informacijos apie statybos pradžią, rangovo pasamdymą ar paskyrimą, taip pat apie pagrindinių statybos sričių vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo) pasamdymą ar paskyrimą nepateikimas arba pateikimas nesilaikant teisės aktuose nustatytų terminų

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų.“

 

6 straipsnis. 360 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 360 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

360 straipsnis. Statinio naudotojo pareigų nevykdymas ir statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

1. Trukdymas bendrojo naudojimo objektų valdytojui ar jo įgaliotiems asmenims, įgyvendinantiems butų ir kitų patalpų savininkų teisės aktų nustatyta tvarka priimtus sprendimus, remontuoti, atnaujinti (modernizuoti) ar kitaip tvarkyti bute ar kitose patalpose esančius bendrojo naudojimo objektus

užtraukia įspėjimą arba baudą statinio naudotojams nuo trisdešimt iki vieno šimto eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytą pažeidimą,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.

5. Statinių techninės priežiūros taisyklėse nustatytų priemonių netaikymas, kai yra pavojinga statinio deformacija ir griūties grėsmė, priemonių žmonėms apsaugoti, avarijai išvengti nesiėmimas ar Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų prievolių nevykdymas įvykus naudojamo statinio avarijai, paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai,

užtraukia baudą statinio naudotojams ir (ar) statinio techniniams prižiūrėtojams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.“

 

7 straipsnis. 361 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 361 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

361 straipsnis. Statinio projekto vykdymo priežiūra ir statinio statybos techninė priežiūra pažeidžiant teisės aktų reikalavimus

Statinio projekto vykdymo priežiūrą ir statinio statybos techninę priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.“

 

8 straipsnis. 362 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 362 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Prisijungimo sąlygų, specialiųjų architektūros, paveldosaugos ar saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų ar specialiųjų reikalavimų neišdavimas per teisės aktuose nustatytus terminus, nepagrįstas atsisakymas juos išduoti ar neteisėtas jų išdavimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.“

2. Pakeisti 362 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.“

 

9 straipsnis. 363 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 363 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

363 straipsnis. Statinio projektavimas, vadovavimas statinio projekto rengimui, statinio projekto ar statinio ekspertizės atlikimas, vadovavimas statinio projekto ar statinio ekspertizei, statinio statyba, vadovavimas statinio statybai, statinio statybos techninės priežiūros atlikimas neturint teisės verstis šia veikla, neapsidraudus ar neapdraustam privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu

Statinio projektavimas, vadovavimas rengiant statinio projektą, statinio projekto ar statinio ekspertizės atlikimas, vadovavimas atliekant statinio projekto ar statinio ekspertizę, statinio statyba ar vadovavimas statinio statybai, statinio statybos techninės priežiūros atlikimas neturint teisės verstis šia veikla, neapsidraudus ar neapdraustam privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.“

 

10 straipsnis. 364 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 364 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Teisės aktuose nustatytų teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų derinimo procedūrų pažeidimas, sprendimo suderinti teritorijos planavimo dokumentus ir žemės valdos projektus priėmimas, kai jų sprendiniai neatitinka planavimo sąlygų ar teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar aukštesnio teritorijų planavimo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.“

2. Papildyti 364 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų skelbimo ar registravimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.“

3. Buvusias 364 straipsnio 4, 5, 6, 7, 8, 9 dalis laikyti atitinkamai 5, 6, 7, 8, 9, 10 dalimis.

 

11 straipsnis. Kodekso papildymas 3641 straipsniu

Papildyti Kodeksą 3641 straipsniu:

3641 straipsnis. Neteisėtas pagrindinės žemės naudojimo paskirties ar naudojimo būdo pakeitimas ar neteisėtas atsisakymas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ar naudojimo būdą

1. Neteisėtas pagrindinės žemės naudojimo paskirties ar naudojimo būdo pakeitimas arba neteisėtas atsisakymas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ar naudojimo būdą

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų septyniasdešimt eurų.

3. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ar naudojimo būdo pakeitimo procedūrų ir terminų pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.“

 

12 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 67 punktą ir jį išdėstyti taip:

67) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos – dėl šio kodekso 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 3561, 3562, 357, 3571, 358, 361, 362, 363, 364, 3641, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė