LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo nr. v-1269 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1541

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymą Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“:

 

1.1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos nauja redakcija nedėstomos):

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, 9 straipsnio 2 dalimi, 10 straipsnio 3 dalimi, 11 straipsnio 3 dalimi, 38 straipsnio 4 dalimi ir 56 straipsnio 12 punktu:

1. T v i r t i n u Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas (toliau – Programa) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. visi švietimo teikėjai, vykdantys priešmokyklinio ugdymo programą, įgyvendina šio įsakymo 1 punktu patvirtintoje Programoje nurodytą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą;

2.2. nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mokyklos, kurių išlyginamosiose klasėse, grupėse ar individualiai ugdomi grįžę ir atvykę iš užsienio mokiniai, siekiantys įgyti pakankamų lietuvių kalbos gebėjimų ir kompetencijų, būtinų mokymuisi Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose pagal visų dalykų bendrąsias programas bei socialinei ir kultūrinei integracijai, įgyvendina šio įsakymo 1 punktu patvirtintoje Programoje nurodytą Lietuvių kalbos pagal kalbos mokėjimo lygius (A1–B2) bendrąją programą;

2.3. nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mokyklos, vykdančios ugdymą tautinių mažumų (lenkų) kalba arba mokančios tautinių mažumų (lenkų) kalbos, šio įsakymo 1 punktu patvirtintoje Programoje nurodytą Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendrąją programą įgyvendina III gimnazijos klasėje, o nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. – IV gimnazijos klasėje;

2.4. nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. visos mokyklos, vykdančios pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, šio įsakymo 1 punktu patvirtintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, įgyvendina 1, 3, 5, 7, 9 (I gimnazijos), III gimnazijos klasėse;

2.5. nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. visos mokyklos, vykdančios pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, šio įsakymo 1 punktu patvirtintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendina 1–10 ir I–IV gimnazijos klasėse;

2.6. 2023 m. balandžio 19 d. organizuojamas III gimnazijos klasės mokinių, kurie nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mokėsi pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintoje Programoje nurodytą Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendrąją programą, tarpinis mokymosi pagal vidurinio ugdymo programą pasiekimų patikrinimas, kuris yra valstybinio lenkų gimtosios kalbos ir literatūros brandos egzamino dalis;

2.7. nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. organizuojami mokinių, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programas, tarpiniai mokymosi pasiekimų patikrinimai, kurie yra valstybinio brandos egzamino dalis;

2.8. nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai 4 ir 8 klasėse organizuojami vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintomis pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis;

2.9. nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. pagrindiniai ugdymo pasiekimų patikrinimai organizuojami vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintomis pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis;

2.10. nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. valstybiniai brandos egzaminai organizuojami vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintomis vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymą Nr. V-779 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“;

3.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. ISAK-1216 „Dėl Išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų grupių lietuvių kalbos programos patvirtinimo“;

3.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymą Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugpjūčio 5 d. įsakymą Nr. ISAK-1432 „Dėl Pagrindinio ugdymo informacinių technologijų bendrosios programos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymą Nr. ISAK-1790 „Dėl Integruoto technologijų kurso bendrosios programos mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, ir pasirenkamųjų technologijų ir menų bendrųjų programų mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą, patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“;

3.8. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymą Nr. ISAK-1484 „Dėl Tikybos (katalikų) bendrosios programos patvirtinimo“;

3.9. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. V-1159 „Dėl Žmogaus saugos bendrosios programos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.10. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymą Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo“;

3.11. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. V-1197 „Dėl brandos egzaminų programų ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.12. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymą Nr. V-55 „Dėl Baltarusių, lenkų, vokiečių gimtųjų kalbų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos ir Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.13. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. liepos 17 d. įsakymą Nr. V-579 „Dėl Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.14. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr.V-390 „Dėl Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino programos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.15. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymą Nr.V-393 „Dėl Muzikologijos brandos egzamino programos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.16. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“.

4. Šio įsakymo 3 punktas, išskyrus 3.1 ir 3.2 papunkčius, įsigalioja 2024 m. rugsėjo 1 d.

5. Šio įsakymo 3.1 ir 3.2 papunkčiai įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d.“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas:

1.2.1. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Bendrąsias programas sudaro šios programos:

36.1. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2 priedas);

36.2Lietuvių kalbos pagal kalbos mokėjimo lygius (A1–B2) bendroji programa (3 priedas);

36.3. Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendroji programa (4 priedas);

36.4. Etikos bendroji programa (5 priedas);

36.5. Katalikų tikybos bendroji programa (6 priedas);

36.6. Ortodoksų (stačiatikių) tikybos bendroji programa (7 priedas);

36.7. Evangelikų liuteronų tikybos bendroji programa (8 priedas);

36.8. Evangelikų reformatų tikybos bendroji programa (9 priedas);

36.9. Karaimų tikybos bendroji programa (10 priedas);

36.10. Judėjų tikybos bendroji programa (11 priedas);

36.11. Musulmonų sunitų tikybos bendroji programa (12 priedas);

36.12. Lietuvių kalbos ir literatūros bendroji programa (13 priedas);

36.13. Lietuvių gestų kalbos bendroji programa (14 priedas);

36.14. Baltarusių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendroji programa (15 priedas);

36.15. Rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendroji programa (16 priedas);

36.16. Vokiečių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendroji programa (17 priedas);

36.17. Užsienio kalbos (pirmosios) bendroji programa (18 priedas);

36.18. Užsienio kalbos (antrosios) bendroji programa (19 priedas);

36.19. Matematikos bendroji programa (20 priedas);

36.20. Informatikos bendroji programa (21 priedas);

36.21. Gamtos mokslų bendroji programa (22 priedas);

36.22. Biologijos bendroji programa (23 priedas);

36.23. Chemijos bendroji programa (24 priedas);

36.24. Fizikos bendroji programa (25 priedas);

36.25. Astronomijos bendroji programa (26 priedas);

36.26. Technologijų bendroji programa (27 priedas);

36.27. Inžinerinių technologijų bendroji programa (28 priedas);

36.28. Visuomeninio ugdymo bendroji programa (29 priedas);

36.29. Etninės kultūros bendroji programa (30 priedas);

36.30. Istorijos bendroji programa (31 priedas);

36.31. Geografijos bendroji programa (32 priedas);

36.32. Ekonomikos ir verslumo bendroji programa (33 priedas);

36.33. Pilietiškumo pagrindų bendroji programa (34 priedas);

36.34. Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos bendroji programa (35 priedas);

36.35. Geografinių informacinių sistemų bendroji programa (36 priedas);

36.36. Teisės bendroji programa (37 priedas);

36.37. Psichologijos bendroji programa (38 priedas);

36.38. Filosofijos bendroji programa (39 priedas);

36.39. Dailės bendroji programa (40 priedas);

36.40. Muzikos bendroji programa (41 priedas);

36.41. Teatro bendroji programa (42 priedas);

36.42. Šokio bendroji programa (43 priedas);

36.43. Medijų meno bendroji programa (44 priedas);

36.44. Menų istorijos bendroji programa (45 priedas);

36.45. Taikomųjų technologijų bendroji programa (46 priedas);

36.46. Fizinio ugdymo bendroji programa (47 priedas);

36.47. Gyvenimo įgūdžių bendroji programa (48 priedas).“

1.2.2. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.2.3. Papildau 5 priedu (pridedama);

1.2.4. Papildau 6 priedu  (pridedama);

1.2.5. Papildau 7 priedu (pridedama);

1.2.6. Papildau 8 priedu (pridedama);

1.2.7. Papildau 9 priedu (pridedama);

1.2.8. Papildau 10 priedu (pridedama);

1.2.9. Papildau 11 priedu (pridedama);

1.2.10. Papildau 12 priedu (pridedama);

1.2.11. Papildau 13 priedu (pridedama);

1.2.12. Papildau 14 priedu (pridedama);

1.2.13. Papildau 15 priedu (pridedama);

1.2.14. Papildau 16 priedu (pridedama);

1.2.15. Papildau 17 priedu (pridedama);

1.2.16. Papildau 18 priedu (pridedama);

1.2.17. Papildau 19 priedu (pridedama);

1.2.18. Papildau 20 priedu (pridedama);

1.2.19. Papildau 21 priedu (pridedama);

1.2.20. Papildau 22 priedu (pridedama);

1.2.21. Papildau 23 priedu (pridedama);

1.2.22. Papildau 24 priedu (pridedama);

1.2.23. Papildau 25 priedu (pridedama);

1.2.24. Papildau 26 priedu (pridedama);

1.2.25. Papildau 27 priedu (pridedama);

1.2.26. Papildau 28 priedu (pridedama);

1.2.27. Papildau 29 priedu (pridedama);

1.2.28. Papildau 30 priedu (pridedama);

1.2.29. Papildau 31 priedu (pridedama);

1.2.30. Papildau 32 priedu (pridedama);

1.2.31. Papildau 33 priedu (pridedama);

1.2.32. Papildau 34 priedu (pridedama);

1.2.33. Papildau 35 priedu (pridedama);

1.2.34. Papildau 36 priedu (pridedama);

1.2.35. Papildau 37 priedu (pridedama);

1.2.36. Papildau 38 priedu (pridedama);

1.2.37. Papildau 39 priedu (pridedama);

1.2.38. Papildau 40 priedu (pridedama);

1.2.39. Papildau 41 priedu (pridedama);

1.2.40. Papildau 42 priedu (pridedama);

1.2.41. Papildau 43 priedu (pridedama);

1.2.42. Papildau 44 priedu (pridedama);

1.2.43. Papildau 45 priedu (pridedama);

1.2.44. Papildau 46 priedu (pridedama);

1.2.45. Papildau 47 priedu (pridedama);

1.2.46. Papildau 48 priedu (pridedama).

2. P a v e d u Nacionalinei švietimo agentūrai vykdyti Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo stebėseną ir kasmet, ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 d. informuoti Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją apie Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo metu išryškėjusį jų tobulinimo poreikį.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                       Jurgita Šiugždinienė