LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2022 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. 3-277 „DĖL 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-01 „SKATINTI ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ NAUDOJIMĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 31 d. Nr. 3-285

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-01 „SKATINTI ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ NAUDOJIMĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ APRAŠAS.

2. Papildau 1 priedu (pridedama).

3. Papildau 2 priedu (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                  Marius Skuodis

 

2022–2030 metų plėtros programos valdytojos

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos

susisiekimo plėtros programos pažangos

priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti

alternatyviųjų degalų naudojimą transporto

sektoriuje“ aprašo

1 priedas

 

 

2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS

PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-01 „SKATINTI ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ NAUDOJIMĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ VEIKLOS „GRYNŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮSIGIJIMO JURIDINIAMS ASMENIMS SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato ūkio subjektų – įmonių, jų junginių (asociacijų, susivienijimų, konsorciumų ir pan.), įstaigų ar organizacijų, ar kitų juridinių ar fizinių asmenų, kurie vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos Respublikoje arba kurių veiksmai daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje (toliau – pareiškėjas, juridinis asmuo), prašymų kompensuoti dalį M1 ar N1 klasės naujo grynojo elektromobilio (toliau – elektromobilis) įsigijimo išlaidų pateikimo, vertinimo, teikiamos nustatyto dydžio finansinės paramos (toliau – kompensacija) skyrimo reikalavimus, įsipareigojimų vykdymo priežiūros tvarką ir sąlygas.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/842, kuriuo, prisidedant prie klimato politikos veiksmų, kad būtų vykdomi įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013, 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/972, 2021 m. gruodžio 6 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2021)9135 dėl Modernizavimo fondo pajamų išmokėjimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XIV-490 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės patvirtinimo“, Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 m., patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 30 d. pasitarimo protokolu Nr. 52, nuostatomis ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 30 d nutarimu Nr. 1059 „Dėl Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos sudarymo ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Grynasis elektromobilis – transporto priemonė be vidaus degimo variklio, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupimo sistemos, kuri įkraunama iš išorės.

3.2. Naujas elektromobilis – elektromobilis, nuo kurio pirmosios registracijos datos (registracijos liudijime nurodytas B kodas) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (registracijos liudijime nurodytas I.1 kodas) yra praėję ne daugiau kaip 6 (šeši) mėnesiai. Pirmosios registracijos Lietuvoje data (registracijos liudijimo nurodytas B.1 kodas) turi būti ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d.

3.3. Prašymas kompensuoti dalį elektromobilio įsigijimo išlaidų (toliau – prašymas) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą pateiktas elektroninis dokumentas, kurį pareiškėjas užpildo norėdamas gauti kompensaciją.

3.4Registracijos liudijimas – dokumentas, atitinkantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymą ir privalomąją formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“, kuriame nurodyti suderinti Europos Sąjungos kodai, o prie jų atitinkami duomenys.

3.5. Ūkinė veikla gamybinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla, susijusi su prekių pirkimu ar pardavimu, išskyrus atvejus, kai fiziniai asmenys prekę įsigyja asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti.

3.6. Viena įmonė – įmonės, kurių tarpusavio santykiai yra nors vienos iš šių rūšių:

3.6.1. viena įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą;

3.6.2. viena įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių;

3.6.3. pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata vienai įmonei suteikiama teisė daryti kitai įmonei lemiamą įtaką;

3.6.4. viena įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą;

3.6.5. įmonės, kurios Aprašo 3.6.1–3.6.4 papunkčiuose nurodytais santykiais yra susijusios per vieną ar daugiau kitų įmonių, taip pat laikomos viena įmone.

3.7. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) Nr. 1407/2013, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos sudarymo ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašyme ir privalomojoje formoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“.

4. Kompensacijos pareiškėjams skiriamos pagal 2022 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos pateiktame ir 2022 m. kovo 23 d. Europos investicijų banko sprendimu Nr. MF 2022-1 LT 0-007 patvirtintame prioritetinių investicijų pasiūlyme „Grynųjų elektromobilių įsigijimo skatinimas“ nustatytas sąlygas. Kompensacijoms numatytos Modernizavimo fondo, skirto investicijoms į energetikos sistemų modernizavimą ir energijos vartojimo efektyvumo didinimą tam tikrose valstybėse narėse remti, lėšos.

5. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ (toliau – veikla) tikslas – prisidėti prie Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–2030 m. iškeltų ilgalaikių Europos Sąjungos (toliau – ES) tikslų ir užduočių įgyvendinimo. Siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį 40 proc. palyginti su 1990 m., Lietuvos transporto priemonių valdytojai ir naudotojai kompensacijomis skatinami rinktis netaršias judumo priemones, atnaujinti savo turimų transporto priemonių parką naujomis ir energetiškai efektyvesnėmis, palyginti su vidaus degimo varikliais varomais automobiliais, nulinės taršos (neišskiriančiomis CO2) ir nekeliančiomis triukšmo transporto priemonėmis, nes labiausiai teršiantis transporto sektorius yra lengvasis kelių transportas.

6.  Susisiekimo ministerija planuoja lėšų poreikį veiklai įgyvendinti, rengia kompensacijų elektromobilio įsigijimui skatinti skyrimo tvarką ir nustato kompensacijų išmokėjimo sąlygas. Susisiekimo ministerija veiklai įgyvendinti 2022–2026 metais numato skirti 15 000 000 (penkiolika milijonų) eurų Modernizavimo fondo lėšų. Planuojama, kad skirtos kompensacijos paskatins įsigyti apie 3 375 vnt. M1 klasės ir apie 375 vnt. N1 klasės elektromobilių. Tokio Lietuvos automobilių parko atnaujinimo efektas – bendras išmetamų CO2 ir energijos MWh kiekio per metus sumažinimas, apskaičiuojamas vertinant skaičiuojamąjį nuvažiuotą atstumą kilometrais per metus ir sunaudotą skaičiuojamąjį iškastinio kuro (dyzelino / benzino) kiekį ir kuro taršos faktorius. Pagal skaičiuojamąsias vertes per metus ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per veiklos vertinamąjį laikotarpį sudaro 4,92 t CO2, o energijos suvartojimo sumažinimas siekia 19,40 MWh. Veiklos vertinamasis laikotarpis – 10 (dešimt) metų.

7. Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) administruoja ir Apraše nustatyta tvarka savo interneto svetainėje skelbia kvietimus teikti prašymus, juos vertina, vadovaudamasi Aprašu, skiria kompensacijas ir vykdo kompensacijų gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą.

8. Agentūra, vertindama fizinių asmenų, kurie vykdo ūkinę veiklą, prašymus, skirdama kompensacijas ir atlikdama kompensacijų gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą, tvarko asmens duomenis. Prašymų administravimo ir priežiūros tikslais tvarkomi šie asmens duomenys:

8.1. identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data);

8.2. ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

8.3. kiti su kompensacijų skyrimu susiję duomenys (banko sąskaitos numeris, įsigyto elektromobilio valstybinis registracijos numeris, transporto priemonės identifikavimo numeris, savininkas, valdytojas, transporto priemonės klasė, pirmoji registracijos data, pirmoji registracijos data Lietuvoje, registracijos valdytojo vardu data ir kt.).

9. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, tvarkomi ir saugomi 5 (penkerius) metus po kompensacijos skyrimo vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių dokumentų saugojimą.

 

II SKYRIUS

SĄLYGOS GAUTI KOMPENSACIJAS

 

10. Įgyvendinant veiklą kompensacijos teikiamos pareiškėjams, kurie įsigijo naują elektromobilį ir jį įregistravo arba tapo elektromobilio valdytoju ne anksčiau kaip 2022 m. kovo 23 d. ir kurio pirmoji registracijos data Lietuvos Respublikoje ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d. Transporto priemonės valdytojas pagal Aprašą suprantamas kaip juridinis asmuo, nurodytas transporto priemonės registracijos liudijime.

11. Kompensacijos pagal Aprašą yra valstybės pagalba, teikiama vadovaujantis taisyklėmis, nustatytomis Reglamente (ES) Nr. 1407/2013:

11.1. vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalimi, kompensacijos gali būti teikiamos pareiškėjams, vykdantiems veiklą visuose sektoriuose, išskyrus:

11.1.1. įmones, vykdančias veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo;

11.1.2. įmones, vykdančias pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą;

11.1.3. įmones, vykdančias veiklą žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje tuo atveju, jei pagalba iš dalies arba visa bus perduodama pirminiams gamintojams;

11.1.4. įmones, vykdančias su eksportu susijusią veiklą trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. tiesiogiai susijusią su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir veikla arba kitomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla;

11.2. vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 2 dalimi, jeigu įmonė vykdo veiklą, nurodytą Aprašo 11.1.1–11.1.3 papunkčiuose ir dar viename ar keliuose sektoriuose arba kitose veiklos srityse, kurioms taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013, kompensacija gali būti suteikta su sąlyga, kad pareiškėjas tinkamomis priemonėmis, pvz., atskirdamas veiklos sritis ar sąnaudas, užtikrina, kad veiklai tuose sektoriuose, kuriems Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 netaikomas, pagal Aprašą nebūtų teikiama de minimis pagalba;

11.3. vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 2 dalimi, bendra vienai įmonei teikiamų kompensacijų suma negali viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį 3 (trejų) finansinių metų laikotarpį; bendra vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, teikiamų kompensacijų suma negali viršyti 100 000 (vieno šimto tūkstančių) eurų per bet kurį 3 (trejų) finansinių metų laikotarpį;

11.4. vadovaujantis Reglamento Nr. 1407/2013 3 straipsnio 3 dalimi, jeigu įmonė vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir taip pat kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų viršutinė riba, kompensacija gali būti teikiama, jeigu pareiškėjas tinkamomis priemonėmis, pvz., atskirdamas veiklos sritis ar sąnaudas, užtikrina, kad kompensacija krovinių vežimo keliais veiklai neviršytų 100 000 (vieno šimto tūkstančių) eurų;

11.5. vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 6 dalimi, Aprašo 11.3 ir 11.4 papunkčiuose nurodyti skaičiai yra bruto, t. y. prieš mokesčių ar kitokios rinkliavos atskaitymą; jeigu kompensacija išmokama dalimis, jos vertė yra diskontuojama suteikimo metu; palūkanų norma, naudojama diskontuojant, yra pagalbos suteikimo metu galiojusi diskonto norma;

11.6.  vadovaujantis Reglamento Nr. 1407/2013 3 straipsnio 8 dalimi, jeigu dvi įmonės susijungia arba viena įsigyja kitą, apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą viršutinę ribą, atsižvelgiama į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš susijungiančių įmonių, de minimis pagalba, kuri teisėtai suteikta prieš susijungimą arba įsigijimą, tebėra teisėta;

11.7. vadovaujantis Reglamento Nr. 1407/2013 3 straipsnio 9 punktu, jeigu viena įmonė suskaidoma į dvi ar daugiau atskirų įmonių, iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri ja pasinaudojo, o tai iš principo yra įmonė, perimanti veiklą, kuriai vykdyti de minimis pagalba panaudota. Jei toks priskyrimas neįmanomas, de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų įmonių nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną.

12. De minimis pagalba, teikiama pagal Aprašo reikalavimus, gali būti sumuojama su de minimis pagalba, suteikta pagal 2012 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 360/2012 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms, neviršijant šiame reglamente nustatytos viršutinės ribos. Ji gali būti sumuojama su de minimis pagalba, suteikta pagal kitus de minimis pagalbą nustatančius reglamentus, neviršijant Aprašo 11.3 papunktyje nustatytos atitinkamos viršutinės ribos.

13. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, arba su valstybės pagalba, susijusia su ta pačia rizikos finansų priemone, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2021/1237, arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas, arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma. De minimis pagalba, kuri nėra teikiama, arba priskiriama konkrečioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, gali būti sumuojama su kita valstybės pagalba, suteikta pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 arba Europos Komisijos priimtą sprendimą.

14. Kompensacija negali būti teikiama, jeigu pareiškėjas yra gavęs valstybės pagalbą, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, kol jis negrąžino visos neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumos, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

15. Agentūra pagal Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 6 straipsnio nuostatas vykdo de minimis pagalbos suteikimo kontrolę ir stebėseną, saugo suteiktos kompensacijos išsamius duomenis ir dokumentus. Dokumentai, susiję su sprendimu skirti kompensaciją ir jos išmokėjimu, saugomi 10  (dešimt) metų nuo  kompensacijos išmokėjimo dienos.

16. 4 000 (keturių tūkstančių) eurų kompensacija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują elektromobilį, kurio registracijos valdytojo vardu data yra ne ankstesnė kaip Aprašo 10 punkte nurodyta tinkamų išlaidų data.

17. Kompensacija pareiškėjams teikiama tik už įsigytus naujus elektromobilius. Elektromobilio registracijos liudijime privalo būti nurodyta registracijos pareiškėjo vardu data, pirmosios registracijos data, pirmosios registracijos Lietuvoje data. Prašymų pateikimo skaičius vienam pareiškėjui nėra ribojamas, jeigu nepažeidžiami Aprašo 26 punkto reikalavimai.

18. Agentūra duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

19. Kompensacija už elektromobilį, kurio identifikavimo numeris yra tas pats, gali būti skiriama tik vieną kartą. Tuo atveju, jei skirta kompensacija buvo sugrąžinta, laikoma, kad kompensacija už elektromobilį nebuvo išmokėta. Įsitikinti, ar už įsigytą elektromobilį nebuvo suteikta kompensacija, yra pareiškėjo atsakomybė.

20. Pareiškėjas, teikdamas prašymą Agentūrai, užtikrina, kad kompensacija papildomai nebus finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, ES arba ne ES šalių valstybės institucijų lėšų, kitų nacionalinių programų.

21. Kompensacija neteikiama pareiškėjams, įtrauktiems į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje skelbiamą fizinių ir (ar) juridinių asmenų, turinčių sąsajas su subjektais, kuriems taikomos tarptautinėms sankcijos, sąrašą.

22. Pareiškėjo atitiktį Aprašo II skyriuje nustatytiems reikalavimams Agentūra gali patikrinti naudodamasi duomenų bazėmis ir registrais.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS, VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

23. Agentūrai savo interneto svetainėje paskelbus kvietimą teikti prašymus ir kitą reikiamą informaciją, pareiškėjai prašymus teikia per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APVIS). Kvietime teikti prašymus gali būti nustatyti kiti prašymų pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) jos laikinai neužtikrinamos.

24. Prašymai ir privalomi pateikti dokumentai, teikiami per APVIS, turi būti pasirašyti teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu.

25. Jeigu pareiškėjas įgalioja kitą juridinį ar fizinį asmenį įsigyti elektromobilį ar pateikti prašymą, turi būti pateikiamas notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir Įgaliojimų registre įregistruotas įgaliojimas atstovauti pareiškėjui.

26. Prašymai priimami nuo kvietime teikti prašymus nurodytos datos iki visų veiklai suplanuotų lėšų panaudojimo, tačiau per metus priimtų prašymų skaičius (įskaitant ir fizinių asmenų, kuriems išmokama kompensacija, įsigyjamus elektromobilius) negali viršyti praėjusiais kalendoriniais metais sunaikintų transporto priemonių pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus ir išregistruotų iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro transporto priemonių skaičiaus. Prašymai registruojami APVIS eilės tvarka pagal pateikimo datą.

27. Prašymus Agentūra vertina eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS. Vieno prašymo administracinės atitikties vertinimas negali trukti ilgiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo prašymo registracijos dienos. Agentūros direktoriaus sprendimu vertinimo terminas gali būti pratęstas iki 10 (dešimt) darbo dienų. Prašymo vertinimo metu patikrinama, ar prašymas užpildytas tinkamai, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai, ar pareiškėjas tinkamas kompensacijai gauti, įskaitant atitiktį Reglamento Nr. 1407/2013 reikalavimams. Jeigu atliekant prašymo vertinimą nustatoma, kad prašymas užpildytas netinkamai arba jame yra trūkumų, pareiškėjui per APVIS siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 (dešimt) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą trūkumai neištaisomi, o pareiškėjas nenurodo priežasčių arba nurodytos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą pateikti prašomos informacijos, nepripažįstamos svarbiomis, prašymas atmetamas.

28. Jeigu prašymas atitinka reikalavimus skirti kompensaciją, sprendimas skirti kompensaciją įforminamas Agentūros direktoriaus įsakymu. Sprendimas skirti kompensaciją skelbiamas Agentūros interneto svetainėje ir Teisės aktų registre. Skelbiamoje informacijoje turi būti nurodytas pareiškėjas, kompensacijos dydis ir paskirtis.

29. Pareiškėjui, pateikusiam tinkamai užpildytą prašymą ir visus reikalingus elektromobilio registravimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus, kompensaciją Agentūra išmoka ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pateikto prašymo registravimo APVIS dienos. Pareiškėjas per APVIS informuojamas apie prašymo patvirtinimą ir pervestą kompensacijos sumą.

 

IV SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRADUSIŲ GAVUS KOMPENSACIJĄ, PRIEŽIŪRA

 

30. Pareiškėjas įsipareigoja be Agentūros sutikimo N1 klasės elektromobilio nenaudoti veikloms, kurios yra tiesiogiai susijusios su krovinių vežimu, neparduoti ar kitaip neperleisti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui elektromobilio, už kurį skirta Aprašo 16 punkte nurodyta kompensacija, mažiausiai 2 (dvejus) metus nuo kompensacijos sumokėjimo datos.

31. Agentūra per 2 (dvejų) metų laikotarpį nuo kompensacijos išmokėjimo datos Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka gali atlikti prašyme pateiktos informacijos ir pareiškėjui Apraše nustatytų įsipareigojimų vykdymo patikrą.

32. Agentūrai nustačius, kad pareiškėjas prašyme pateikė klaidingą ir (ar) melagingą informaciją ir (ar) nesilaikė Apraše nustatytų reikalavimų, išskyrus atvejus, kai elektromobilis per eismo įvykį ar dėl nenumatytų aplinkybių ir (ar) nenugalimos jėgos sugadintas nepataisomai, pareiškėjas Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius privalo grąžinti kompensaciją.

33. Pareiškėjas turi teisę skųsti Susisiekimo ministerijos ir Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su pateikto prašymo vertinimu ir sprendimo dėl kompensacijos mokėjimo ar nemokėjimo priėmimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

________________________________

 

2022–2030 metų plėtros programos valdytojos

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos

susisiekimo plėtros programos pažangos

priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti

alternatyviųjų degalų naudojimą transporto

sektoriuje“ aprašo

2 priedas

 

2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-01 „SKATINTI ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ NAUDOJIMĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ VEIKLOS „GRYNŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮSIGIJIMO FIZINIAMS ASMENIMS SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos piliečių – fizinių asmenų (toliau – pareiškėjas), prašymų kompensuoti dalį M1 klasės naujo ar naudoto grynojo elektromobilio (toliau – elektromobilis) įsigijimo išlaidų pateikimo, vertinimo, teikiamos nustatyto dydžio finansinės paramos (toliau – kompensacija) skyrimo reikalavimus ir įsipareigojimų vykdymo priežiūros tvarką ir sąlygas.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/842, kuriuo, prisidedant prie klimato politikos veiksmų, kad būtų vykdomi įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013, 2021 m. gruodžio 6 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2021)9135 dėl Modernizavimo fondo pajamų išmokėjimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XIV-490 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės patvirtinimo“, Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 m., kuriam Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė 2019 m. gruodžio 30 d. pasitarimo protokolu Nr. 52, nuostatomis ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos sudarymo ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Grynasis elektromobilis – transporto priemonė be vidaus degimo variklio, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupimo sistemos, kuri įkraunama iš išorės.

3.2. Naudotas elektromobiliselektromobilis, nuo kurio pirmosios registracijos metų (registracijos liudijime nurodytas B kodas), o tais atvejais, kai pirmosios registracijos metai nenurodyti, nuo modelio metų (registracijos liudijime nurodytas B.2 kodas), iki pirmosios registracijos Lietuvoje metų (registracijos liudijime nurodytas B.1 kodas) yra praėję ne daugiau kaip 4 (ketveri) metai. Visais atvejais pirmosios registracijos Lietuvoje jos valdytojo vardu data (registracijos liudijime nurodytas I.1 kodas) turi būti ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d.

3.3. Naujas elektromobilis – elektromobilis, nuo kurio pirmosios registracijos datos (registracijos liudijime nurodytas B kodas) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (registracijos liudijime nurodytas I.1 kodas) yra praėję ne daugiau kaip 6 (šeši) mėnesiai. Pirmosios registracijos Lietuvoje data (registracijos liudijimo nurodytas B.1 kodas) turi būti ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d.

3.4. Prašymas kompensuoti dalį elektromobilio įsigijimo išlaidų (toliau – prašymas) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą pateiktas elektroninis dokumentas, kurį pareiškėjas užpildo norėdamas gauti kompensaciją.

3.5. Registracijos liudijimas – dokumentas, atitinkantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymą ir privalomąją formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“, kuriame nurodyti suderinti Europos Sąjungos kodai, o prie jų atitinkami duomenys.

3.6. Ūkinė veikla gamybinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla, susijusi su prekių pirkimu ar pardavimu, išskyrus atvejus, kai fiziniai asmenys prekę įsigyja asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti.

3.7. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos sudarymo ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašyme ir privalomojoje formoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“.

4. Kompensacijos pareiškėjams teikiamos pagal 2022 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos pateiktame ir 2022 m. kovo 23 d. Europos investicijų banko sprendimu Nr. MF 2022-1 LT 0-007 patvirtintame prioritetinių investicijų pasiūlyme „Grynųjų elektromobilių įsigijimo skatinimas“ nustatytas sąlygas. Kompensacijoms numatytos Modernizavimo fondo, skirto investicijoms į energetikos sistemų modernizavimą ir energijos vartojimo efektyvumo didinimą tam tikrose valstybėse narėse remti, lėšos.

5. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ (toliau – veikla) tikslas – prisidėti prie Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–2030 m. iškeltų ilgalaikių Europos Sąjungos (toliau – ES) tikslų ir užduočių įgyvendinimo. Siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį 40 proc. palyginti su 1990 m., Lietuvos gyventojai skatinami rinktis netaršias judumo priemones, nes labiausiai teršiantis transporto sektorius yra lengvasis kelių transportas. Kompensacijos, mažinančios kainų skirtumą tarp dyzelinu ar benzinu ir elektra varomų automobilių, bus papildoma paskata fiziniams asmenims vietoj pigesnių, bet taršių transporto priemonių įsigyti elektromobilius, kurie yra energetiškai efektyvesni palyginti su vidaus degimo varikliais varomais automobiliais, nulinės taršos (neišskiria CO2) ir nekelia triukšmo.

6. Susisiekimo ministerija planuoja lėšų poreikį veiklai įgyvendinti, rengia kompensacijų elektromobilio įsigijimui skatinti skyrimo tvarką ir nustato kompensacijų išmokėjimo sąlygas. Susisiekimo ministerija veiklai įgyvendinti 2022–2026 metais numato skirti 35 000 000 (trisdešimt penkis milijonus) eurų Modernizavimo fondo lėšų. Planuojama, kad skirtas finansavimas paskatins įsigyti apie 3 500 vnt. naujų ir apie 7 000 vnt. naudotų elektromobilių. Tokio Lietuvos automobilių parko atnaujinimo efektas – bendras išmetamų CO2 ir energijos MWh kiekio per metus sumažinimas, apskaičiuojamas vertinant skaičiuojamąjį nuvažiuotą atstumą kilometrais per metus ir sunaudotą skaičiuojamąjį iškastinio kuro (dyzelino / benzino) kiekį ir kuro taršos faktorius. Pagal skaičiuojamąsias vertes per metus ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per veiklos vertinamąjį laikotarpį sudaro 2,25 t CO2, o energijos suvartojimo sumažinimas siekia 8,39 MWh. Veiklos vertinamasis laikotarpis – 10 (dešimt) metų.

7. Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) administruoja ir Apraše nustatyta tvarka savo interneto svetainėje skelbia kvietimus teikti prašymus, juos vertina ir, vadovaudamasi Aprašu, skiria kompensacijas ir vykdo kompensacijų gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą.

8. Agentūra, vertindama fizinių asmenų prašymus, skirdama kompensacijas ir atlikdama kompensacijų gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą, tvarko asmens duomenis. Prašymų administravimo ir priežiūros tikslais tvarkomi šie asmens duomenys:

8.1. identifikaciniai duomenys (pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data);

8.2. ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

8.3. kiti su kompensacijų skyrimu susiję duomenys (banko sąskaitos numeris, įsigyto elektromobilio valstybinis registracijos numeris, transporto priemonės identifikavimo numeris, modelio metai, savininkas, valdytojas, transporto priemonės klasė, pirmoji registracijos data, pirmoji registracijos data Lietuvoje, registracijos valdytojo vardu data ir kt.).

9. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, tvarkomi ir saugomi 5 (penkerius) metus po kompensacijos skyrimo vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių dokumentų saugojimą.

 

II SKYRIUS

SĄLYGOS GAUTI KOMPENSACIJAS

 

10. Įgyvendinant veiklą kompensacijos teikiamos pareiškėjams, kurie įsigijo ir savo vardu įregistravo elektromobilį arba tapo elektromobilio valdytoju ne anksčiau kaip 2022 m. kovo 23 d. ir kurio pirmoji registracijos data Lietuvos Respublikoje ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d. Transporto priemonės valdytojas pagal Aprašą suprantamas kaip transporto priemonės registracijos liudijime įrašytas fizinis asmuo (registracijos liudijime nurodyti C.1.1 ir C.1.2 kodai).

11. Kompensacijos dydis vienam pareiškėjui yra:

11.1. 2 500 (du tūkstančiai penki šimtai) eurų, įsigijusiam naudotą elektromobilį, kurio registracijos valdytojo vardu data yra ne ankstesnė kaip Aprašo 10 punkte nurodyta tinkamų išlaidų data;

11.2. 5 000 (penki tūkstančiai) eurų, įsigijusiam naują elektromobilį, kurio registracijos valdytojo vardu data yra ne ankstesnė kaip Aprašo 10 punkte nurodyta tinkamų išlaidų data.

12. Sąlygos kompensacijai gauti:

12.1. įsigytas (įsigijimas suprantamas taip, kaip nurodyta Aprašo 10 punkte) elektromobilis;

12.2. pareiškėjo elektromobilio registracijos liudijime privalo būti nurodyta pirmosios registracijos data, pirmosios registracijos Lietuvos Respublikoje data arba, jeigu tai naudotas elektromobilis, modelio metai);

12.3. pareiškėjas atsakingas, kad Aprašo 12.2 papunktyje nurodyta informacija bus pateikta valstybės įmonei „Regitra“ registruojant elektromobilį.

13. Kompensacija už elektromobilį, kurio identifikavimo numeris yra tas pats, gali būti skiriama tik vieną kartą. Tuo atveju, jei skirta kompensacija buvo sugrąžinta, laikoma, kad kompensacija už elektromobilį nebuvo išmokėta. Įsitikinti, ar už įsigytą elektromobilį nebuvo suteikta kompensacija, yra pareiškėjo atsakomybė. Prašymų pateikimo skaičius vienam pareiškėjui nėra ribojamas, jeigu nepažeidžiami Aprašo 19 punkto reikalavimai;

14. Kompensacija neteikiama pareiškėjams, įtrauktiems į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje skelbiamą fizinių ir (ar) juridinių asmenų, turinčių sąsajas su subjektais, kuriems taikomos tarptautinėms sankcijos, sąrašą.

15. Pareiškėjo atitiktį Aprašo II skyriuje nustatytiems reikalavimams Agentūra gali patikrinti naudodamasi duomenų bazėmis ir registrais.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS, VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

16. Agentūrai savo interneto svetainėje paskelbus kvietimą teikti prašymus ir kitą reikiamą informaciją, pareiškėjai prašymus teikia per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APVIS). Kvietime teikti prašymus gali būti nustatyti kiti prašymų pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) jos laikinai neužtikrinamos.

17. Jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį asmenį pateikti prašymą, turi būti pateikiamas notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir Įgaliojimų registre įregistruotas įgaliojimas atstovauti pareiškėjui.

18. Pareiškėjai turi įrašyti visą prašomą informaciją prašymo formoje, tvirtinamoje Agentūros direktoriaus įsakymu, ir pateikti privalomus pateikti dokumentus.

19. Prašymai priimami nuo kvietime teikti prašymus nurodytos datos iki visų veiklai suplanuotų lėšų panaudojimo, tačiau per metus priimtų prašymų skaičius (įskaitant ir juridinių asmenų, kuriems išmokama kompensacija, įsigyjamus elektromobilius) negali viršyti praėjusiais kalendoriniais metais sunaikintų pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus ir išregistruotų iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro transporto priemonių skaičiaus. Prašymai registruojami APVIS eilės tvarka pagal pateikimo datą.

20. Agentūra ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo prašymo registracijos dienos įvertina, ar prašyme pateikta informacija atitinka Aprašo II skyriuje nustatytas sąlygas. Jeigu atliekant prašymo vertinimą nustatoma, kad prašymas užpildytas netinkamai arba jame yra trūkumų, pareiškėjui per APVIS siunčiamas pranešimas pateikti per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 (dešimt) darbo dienų, trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą trūkumai neištaisomi, o pareiškėjas nenurodo priežasčių arba nurodytos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą pateikti prašomos informacijos, nepripažįstamos svarbiomis, prašymas atmetamas.

21. Jeigu prašymas atitinka reikalavimus skirti kompensaciją, sprendimas skirti kompensaciją įforminamas Agentūros direktoriaus įsakymu. Sprendimas skirti kompensaciją skelbiamas Agentūros interneto svetainėje ir Teisės aktų registre. Skelbiamoje informacijoje turi būti nurodytas pareiškėjas, kompensacijos dydis ir paskirtis.

22. Pareiškėjui, pateikusiam tinkamai užpildytą prašymą ir visus reikalingus elektromobilio registravimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus, kompensaciją Agentūra išmoka ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pateikto prašymo registravimo APVIS dienos. Pareiškėjas per APVIS informuojamas apie prašymo patvirtinimą ir pervestą kompensacijos sumą.

 

IV SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRADUSIŲ GAVUS KOMPENSACIJĄ, PRIEŽIŪRA

 

23. Pareiškėjas įsipareigoja nenaudoti ūkinei veiklai vykdyti, be Agentūros sutikimo neparduoti ar kitaip neperleisti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui elektromobilio, už kurį skirta Aprašo 11.1 ir 11.2 papunkčiuose nurodyta kompensacija, mažiausiai 2 (dvejus) metus nuo kompensacijos sumokėjimo datos.

24. Agentūra per 2 (dvejų) metų laikotarpį nuo kompensacijos išmokėjimo datos Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka gali atlikti prašyme pateiktos informacijos ir pareiškėjui Apraše nustatytų įsipareigojimų vykdymo patikrą.

25. Agentūrai nustačius, kad pareiškėjas prašyme pateikė klaidingą ir (ar) melagingą informaciją ir (ar) nesilaikė Apraše nustatytų reikalavimų, išskyrus atvejus, kai elektromobilis per eismo įvykį ar dėl nenumatytų aplinkybių ir (ar) nenugalimos jėgos buvo sugadintas nepataisomai, pareiškėjas Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius privalo grąžinti kompensaciją.

26. Pareiškėjo teisės ir įsipareigojimai po sprendimo skirti kompensaciją priėmimo, esant svarbioms aplinkybėms (pvz., pareiškėjo mirtis, eismo įvykis, kurio metu elektromobilis sugadinamas nepataisomai, ar kitos nenumatytos aplinkybės), gali būti perduoti kitam asmeniui, perėmusiam pareiškėjo teises ir pareigas ir pateikusiam Agentūrai rašytinį prašymą.

27. Pareiškėjas turi teisę skųsti Susisiekimo ministerijos ir Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su pateikto prašymo vertinimu ir sprendimo dėl kompensacijos mokėjimo ar nemokėjimo priėmimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

________________________________