LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 31 d. Nr. V-1733

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 1.3.4 darbo 8 priemonę, Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1596 „Dėl Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plano patvirtinimo“, II skyriaus 3 priemonę bei siekdamas stiprinti visuomenės psichologinę gerovę, psichikos sveikatą ir gyventojų streso valdymo įgūdžius:

1. T v i r t i n u Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

3. Į g a l i o j u Valstybinį psichikos sveikatos centrą įgyvendinti šiuo įsakymu patvirtinto Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo 21–22 punktuose nurodytas pareigas.

4. R e k o m e n d u o j u savivaldybėms:

4.1. organizuoti savivaldybės teritorijoje šiuo įsakymu patvirtintame Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos apraše nurodytų psichologinės gerovės stiprinimo paslaugų teikimą;

4.2. užtikrinti patalpas psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugoms teikti;

4.3. informuoti psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas teikiančius specialistus apie savivaldybės teritorijoje teikiamas socialines, sveikatos priežiūros, švietimo paslaugas, bendradarbiavimo galimybes su socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d.

įsakymu Nr. V-1733

 

PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas teikiantiems asmenims, šių asmenų teises ir pareigas teikiant psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas, šių paslaugų teikimo savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose (toliau – Biuras) tvarką ir šių paslaugų teikimo stebėsenos tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

2.1Psichikos sveikatos rizikos veiksniai – tam tikras mąstymas, elgsena ir (ar) jausmai, trukdantys siekti geros psichikos sveikatos ir (ar) psichologinės gerovės.

2.2. Psichologinė gerovė – pasitenkinimas gyvenimu ir atskiromis jo sritimis (šeima, draugais, turtine padėtimi ir kt.), savimi, gyvenimo tikslingumo ir prasmingumo potyris, laimė.

2.3. Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos (toliau – Paslaugos) – Aprašo 6 punkte nurodytų asmenų individualiai ar grupėms teikiamos gyventojų psichologinei gerovei ir psichikos sveikatai stiprinti skirtos paslaugos.

3. Paslaugos gali būti teikiamos vaikams bei suaugusiesiems (toliau – Paslaugų gavėjas). Teikiant Paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar globėjo sutikimas.

4. Paslaugų teikimas grindžiamas abipuse pagarba, tarpusavio supratimu ir susitarimu.

5. Paslaugos gali būti teikiamos ir ne Biuro patalpose. Asmens pageidavimu Paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PASLAUGAS TEIKIANTIEMS ASMENIMS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

6. Paslaugas teikia fizinis asmuo, kuris atitinka bent vieną iš šių reikalavimų (toliau –Specialistas):

6.1. baigęs universitetinę psichologijos bakalauro studijų programą arba išlyginamąsias psichologijos studijas ir sveikatos psichologijos ar klinikinės psichologijos magistro studijų programą arba baigęs vienpakopę penkerių metų universitetinę psichologijos studijų programą arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę ir išsilavinimą vykdyti šiame punkte nurodytos kvalifikacijos veiklą (toliau – psichologas);

6.2. yra įgijęs aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų studijų krypčių grupės medicinos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos ar slaugos ir akušerijos krypčių arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės socialinio darbo ar psichologijos studijų krypčių arba ugdymo mokslų studijų krypčių grupės pedagogikos ar andragogikos krypties išsilavinimą ir baigęs ne trumpesnę kaip 160 akademinių valandų medicinos studijų krypties specialistus rengiančio universiteto (toliau – universitetas) patvirtintą ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija suderintą mokslo ir praktikos įrodymais grįsto mokymo programą 9.1–9.2 papunkčiuose nurodytomis temomis (toliau – mokymo programa) bei turi mokymų programos rengėjo išduotą tai patvirtinantį pažymėjimą.

7. Specialisto teisės:

7.1. gauti Paslaugoms teikti reikalingą informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų jų veiklos klausimais;

7.2. atsisakyti teikti Paslaugas, jei tai gali sukelti realų pavojų jo paties ar Paslaugas gaunančio ar norinčio gauti asmens sveikatai ar gyvybei.

8. Specialisto pareigos:

8.1. teikti Paslaugas;

8.2. nepriskirtais jo kompetencijai klausimais (dėl kurių jis nebuvo apmokytas pagal Aprašo 6 punkte nurodytas studijų ar mokymo programas) rekomenduoti Paslaugų gavėjams kreiptis į atitinkamos srities specialistą ar įstaigą;

8.3. vertinti Paslaugų gavėjo psichikos sveikatos rizikos veiksnių ir psichologinės gerovės lygį ir, kilus įtarimų, jog pasireiškia psichikos ir elgesio sutrikimų požymiai, rekomenduoti Paslaugų gavėjui kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, pateikti informaciją, kuri įstaiga teikia psichikos sveikatos priežiūros paslaugas bei paaiškinti šių paslaugų gavimo tvarką.

 

III SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

9. Specialistas gali organizuoti ir (ar) teikti šias Paslaugas grupėms (toliau – Paslaugos grupėms):

9.1. streso valdymo praktinius užsiėmimus;

9.2. emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktinius užsiėmimus;

9.3. savitarpio pagalbos grupes;

9.4. psichologines konsultacijas asmenų grupėms;

9.5. kitus psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinančius praktinius užsiėmimus.

10. Aprašo 9.3–9.5 papunkčiuose nurodytas Paslaugas gali teikti tik psichologas. Aprašo 9.3–9.5 papunkčiuose nurodytos Paslaugos teikiamos asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų (skyrybos, darbo netekimas, finansiniai sunkumai, artimo žmogaus netektis, konfliktiniai santykiai šeimoje ar darbe, sunki artimo žmogaus liga ir kita) (toliau – sudėtinga gyvenimiška situacija).

11. Aprašo 9.4 papunktyje nurodytų psichologinių konsultacijų asmenų grupėms metu siekiama padėti asmeniui rasti psichikos sveikatos rizikos veiksnius sukeliančių problemų sprendimo būdus, išmokyti konkrečių technikų ir (ar) metodų šioms problemoms spręsti, padėti apsibrėžti tikslus ir veiksmų seką siekiant tikslų, skatinti savęs pažinimą ir asmenybės augimą.

12. Paslaugos grupėms teikiamos ne daugiau kaip 10 asmenų grupėms.

13. Teikiant Paslaugas grupėms, naudojami tik veiksmingi, mokslo ir praktikos įrodymais pagrįsti metodai.

14. Bendra vienos grupės Aprašo 9.1, 9.2 ir 9.5 papunkčiuose nurodytų praktinių užsiėmimų trukmė negali būti trumpesnė kaip 8 akademinės valandos.

15. Psichologas asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų, gali organizuoti ir (ar) teikti individualias Paslaugas – konsultacijas (toliau – individuali konsultacija). 

16. Teikdamas individualias konsultacijas, psichologas įvertina sudėtingos gyvenimiškos situacijos sukeltus psichikos sveikatos rizikos veiksnius, numato preliminarų konsultacijų teikimo laikotarpį, numato konsultacijų teikimo tikslus ir numatomus rezultatus, suteikia emocinę paramą, sudaro galimybes išreikšti ir (ar) mažinti su asmens sudėtinga gyvenimiška situacija susijusius psichikos sveikatos rizikos veiksnius.

17. Vienam asmeniui teikiamos ne daugiau kaip 5 individualios konsultacijos. Jei 5 individualių konsultacijų neužtenka ir (ar) Paslaugų gavėjo psichikos sveikatos rizikos veiksniai išlieka nepakitę, Specialistas informuoja Paslaugų gavėją apie galimybę gauti asmens sveikatos priežiūros, socialines ir kitas paslaugas, atitinkančias Paslaugos gavėjo poreikius.

18. Pirmo apsilankymo dėl Paslaugų gavimo metu Specialistas įvertina individualios ar grupinės Paslaugos gavėjo psichikos sveikatos rizikos veiksnius ir psichologinės gerovės lygį, pateikdamas jam PSO (5) geros savijautos vertinimo apklausos formą (Pasaulio sveikatos organizacijos forma, toliau – PSO (5) forma) (Aprašo 1 priedas). Paslaugų gavėjas gali nesutikti pildyti PSO (5) formos, tai pažymėdamas PSO (5) formoje ir grąžindamas PSO (5) formą Specialistui. Užpildytos PSO (5) formos balai susumuojami ir dauginami iš 4, gaunamas indeksas nuo 0 iki 100. Jei Paslaugų gavėjo indeksas mažesnis nei 50, Specialistas informuoja jį apie PSO (5) formos rezultatus ir rekomenduoja jam kreiptis į asmens psichikos sveikatos priežiūros įstaigą, pateikia informaciją, kuri sveikatos priežiūros įstaiga teikia psichikos sveikatos priežiūros paslaugas bei šių paslaugų gavimo tvarką. Specialistas pagal kompetenciją gali naudoti ir kitus būdus įvertinti Paslaugų gavėjo psichikos sveikatos rizikos veiksnių ir psichologinės gerovės lygį.

 

IV SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO STEBĖSENOS TVARKA

 

19.  Specialistas pildo laisvos formos Paslaugų teikimo žurnalą (toliau – Žurnalas), kuriame nurodo:

19.1. Paslaugos gavėjų vardus ir pavardes bei gimimo metus arba, jei paslaugos teikiamos anonimiškai, – kodą, kuris sudaromas iš šių reikšmių:

19.1.1. 1-£[] – lytis (V, M);

19.1.2. 2-£[], 3-£[] – gimimo metai (paskutiniai du skaičiai);

19.1.3. 4-£[], 5-£[][][] – asmens pirmoji vardo ir pirmoji pavardės raidės;

19.2. Paslaugos gavėjui suteiktas Paslaugas, jų datą ir laiką, trukmę, Paslaugų gavėjų (dalyvių) skaičių;

19.3. Paslaugos gavėjo psichikos sveikatos rizikos veiksnių ir psichologinės gerovės lygio pokyčius Paslaugų teikimo pradžioje bei baigus jas teikti.

20. Paskutinės Paslaugos teikimo pabaigoje Biuro darbuotojas arba Specialistas pateikia Paslaugų gavėjams Psichologinės gerovės stiprinimo paslaugų gavėjo apklausos formą (Aprašo 2 priedas) (toliau – Apklausos forma). Paslaugų gavėjas, užpildęs Apklausos formą, ją pateikia Biurui, o nesant galimybės – Specialistui. Paslaugų gavėjas gali nesutikti pildyti Apklausos formos, tai pažymėdamas Apklausos formoje ir grąžindamas Apklausos formą Specialistui.

21. Biuras pagal praėjusiais kalendoriniais metais užpildytų PSO (5) formų, Apklausos formų ir Žurnalų informaciją parengia kalendorinių metų Psichologinės gerovės stiprinimo paslaugų teikimo ataskaitą (Aprašo 3 priedas) (toliau – Ataskaita) ir iki einamųjų metų sausio 20 d. ją pateikia sveikatos apsaugos ministro įgaliotai institucijai.

22. Sveikatos apsaugos ministro įgaliota institucija apibendrina iš Biurų gautose Ataskaitose nurodytą informaciją ir iki einamųjų metų vasario 10 d. pateikia suvestinę ataskaitą (Aprašo 4 priedas) Sveikatos apsaugos ministerijai.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Biuras:

23.1. inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja Paslaugų teikimą;

23.2. užtikrina informacijos apie teikiamas Paslaugas (išskyrus asmens duomenis) viešinimą;

23.3. teikia pasiūlymus ir pastabas dėl Paslaugų teikimo tvarkos tobulinimo Sveikatos apsaugos ministerijai;

23.4. numato 9.5 papunktyje nurodytų praktinių užsiėmimų temas.

24. Specialistų veikla gali būti finansuojama iš valstybės, savivaldybių biudžetų ar kitų teisėtų finansavimo šaltinių.

______________________

 

Psichologinės gerovės ir psichikos

sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(PSO (5) geros savijautos vertinimo apklausos forma)

 

PSO (5) GEROS SAVIJAUTOS VERTINIMO APKLAUSA

 

_____________________________________________________________________________

(visuomenės sveikatos biuro pavadinimas)

 

Paslaugų gavėjau / gavėja,

 

Mums svarbu vertinti teikiamų paslaugų kokybę ir Jūsų psichologinę būseną paslaugų gavimo pradžioje, todėl prašome užpildyti toliau pateikiamą klausimyną.

 

Apklausos formą pildyti: SUTINKU / NESUTINKU

(nereikalingą pasirinkimą išbraukti)

 

1. Vardas, pavardė _________________________________________

arba

anoniminių paslaugų teikimo kodas (5 simboliai): _____________________________

1-£[] – lytis (V, M)

2-£[], 3-£[] – gimimo metai (paskutiniai du skaičiai)

4-£[], 5-£[]– pirmoji vardo ir pirmoji pavardės raidės

 

2. Jūs esate:

Vyras  Moteris 

 

3. Jūsų amžius (įrašykite): _______ metų.

 

4. Jūs kreipėtės dėl psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų (galimi keli atsakymo variantai):

 

 dėl patiriamo streso:

tarpasmeniniai konfliktai

darbo praradimas ar finansinės problemos

netektys

kita (įrašyti priežastį):____________________________________

 

 kita (įrašyti priežastį) _____________________

 

5. Prašome pažymėti prie kiekvieno iš penkių teiginių geriausiai Jums tinkantį atsakymą apie tai, kaip jūs jautėtės per pastarąsias dvi savaites. Atkreipkite dėmesį, kad didesnis skaičius žymi geresnę savijautą.

 

Pavyzdys: jei jautėtės linksmi ir pakilios nuotaikos daugiau nei pusę laiko per paskutiniąsias dvi savaites, pažymėkite langelį, kurio dešiniajame viršutiniame kampe yra skaičius 3.

 

Per pastarąsias dvi savaites:

Visą laiką

Beveik visą laiką

Daugiau nei pusę to laiko

Mažiau nei pusę to laiko

Kartais

Niekada

1. Jaučiausi linksmas

(-a) ir pakilios nuotaikos

5

4

3

2

1

0

2. Jaučiausi ramus (-i) ir atsipalaidavęs (-usi)

5

4

3

2

1

0

3. Jaučiausi aktyvus (-i) ir energingas (-a)

5

4

3

2

1

0

4. Atsibudus jaučiausi žvalus (-i) ir pailsėjęs

(-usi)

5

4

3

2

1

0

5. Mano kasdieniame gyvenime buvo daug mane dominančių dalykų

5

4

3

2

1

0

 

Užpildyto PSO (5) klausimyno balai susumuojami ir dauginami iš 4, gaunamas indeksas nuo 0 iki 100:

(pildo Specialistas)

 

 

Psichologinės gerovės ir psichikos

sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų gavėjo apklausos forma)

 

PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO PASLAUGŲ GAVĖJO APKLAUSA

 

_______________________________________________________________________

(visuomenės sveikatos biuro pavadinimas)

 

Paslaugų gavėjau / gavėja,

 

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė apie suteiktų paslaugų kokybę, todėl prašome užpildyti pateikiamą klausimyną.

 

Apklausos duomenys bus naudojami tik paslaugų vertinimo tikslais.

 

Apklausos formą pildyti: SUTINKU / NESUTINKU

(nereikalingą pasirinkimą išbraukti)

 

1. Jūsų vardas, pavardė _________________________________________

arba

anoniminių paslaugų teikimo kodas (5 simboliai): _____________________________

1-£[] – lytis (V, M)

2-£[], 3-£[] – gimimo metai (paskutiniai du skaičiai)

4-£[], 5-£[][][] – pirmosios dvi vardo ir pirmosios dvi pavardės raidės

 

2. Jūs esate:

Vyras  Moteris 

 

3. Jūsų amžius (įrašykite): _______ metų.

 

4. Jūs kreipėtės dėl psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų (galimi keli atsakymo variantai):

 

 dėl patiriamo streso:

tarpasmeniniai konfliktai

darbo praradimas ar finansinės problemos

netektys

kita (įrašyti priežastį):____________________________________

 

 kita (įrašyti priežastį) _____________________

 

5. Visuomenės sveikatos biure gavote šias paslaugas:

streso valdymo praktinius užsiėmimai;

emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktinius užsiėmimus

savitarpio pagalbos grupę

psichologines konsultacijas asmenų grupėje

kitą praktinį užsiėmimą grupėje

individualias psichologo konsultacijas

 

6. Prašome pažymėti prie kiekvieno iš penkių teiginių geriausiai Jums tinkantį atsakymą apie tai, kaip jūs jautėtės per pastarąsias dvi savaites. Atkreipkite dėmesį, kad didesnis skaičius žymi geresnę savijautą.

 

Pavyzdys: jei jautėtės linksmi ir pakilios nuotaikos daugiau nei pusę laiko per paskutiniąsias dvi savaites, pažymėkite langelį, kurio dešiniajame viršutiniame kampe yra skaičius 3.

 

Per pastarąsias dvi savaites:

Visą laiką

Beveik visą laiką

Daugiau nei pusę to laiko

Mažiau nei pusę to laiko

Kartais

Niekada

1. Jaučiausi linksmas

(-a) ir pakilios nuotaikos

5

4

3

2

1

0

2. Jaučiausi ramus (-i) ir atsipalaidavęs (-usi)

5

4

3

2

1

0

3. Jaučiausi aktyvus (-i) ir energingas (-a)

5

4

3

2

1

0

4. Atsibudus jaučiausi žvalus (-i) ir pailsėjęs

(-usi)

5

4

3

2

1

0

5. Mano kasdieniniame gyvenime buvo daug mane dominančių dalykų

5

4

3

2

1

0

 

7. Ar esate patenkintas suteiktomis paslaugomis?

 

Labai patenkintas (5)

Patenkintas (4)

Iš dalies patenkintas (3)

Nelabai patenkintas (2)

Visiškai nepatenkintas (1)

 

 

8. Įvertinkite pateiktus teiginius apie Jums teiktas paslaugas, pasirinkdami geriausiai Jūsų nuomonę atspindintį atsakymo variantą skalėje nuo „visiškai sutinku“ iki „visiškai nesutinku“.

 

Teiginiai

Visiškai sutinku (5)

Sutinku (4)

Nei sutinku, nei nesutinku (3)

Nesutinku (2)

Visiškai nesutinku (1)

Apie tai paslaugų teikimo metu nebuvo kalbama (mokoma)

1. Išmokau geriau  atpažinti ir tinkamai išreikšti savo emocijas

 

2. Išmokau geriau atpažinti ir tinkamai reaguoti į kitų žmonių emocijas

 

3. Išmokau ir praktiškai taikau veiksmingus būdus, kaip suvaldyti stresą

 

4. Sužinojau apie naujus psichologinės pagalbos sau ir artimiesiems būdus

 

5. Žinau, kur galiu kreiptis specialistų pagalbos, jei pablogėtų mano arba mano artimųjų  psichikos sveikata

 

6. Lengviau sprendžiu konfliktines situacijas

 

7. Užsiėmimų metu įgytas žinias ir įgūdžius taikau kasdieniame gyvenime

 

 

 

Užpildyto PSO (5) klausimyno balai susumuojami ir dauginami iš 4, gaunamas indeksas nuo 0 iki 100:

(pildo Biuro darbuotojas arba Specialistas)

 

 

Psichologinės gerovės ir psichikos

sveikatos stiprinimo paslaugų

teikimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo ataskaitos forma)

 

PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO ATASKAITA

 

1. Visuomenės sveikatos biuro pavadinimas:____________________________________________

 

2. Ataskaitinis laikotarpis: nuo _____________________ iki ______________________________

 

3. Per ataskaitinį laikotarpį suteiktos šios psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos (toliau – Paslaugos):

 

3.1. Individualios Paslaugos:

 

Paslaugą gavusių asmenų skaičius:

Bendra teiktų Paslaugų trukmė valandomis

PSO (5) geros savijautos pradinis indeksas (vidutinis)

PSO (5) geros savijautos galutinis indeksas (vidutinis)

Anonimiškai

 

 

 

 

Neanonimiškai

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

3.2. Paslaugos grupėms:

Paslaugos pavadinimas

Paslaugą gavusių asmenų skaičius

Grupių skaičius

Bendras užsiėmimų skaičius

Bendra teiktų Paslaugų trukmė valandomis

PSO (5) geros savijautos pradinis indeksas (vidutinis)

PSO (5) geros savijautos galutinis indeksas (vidutinis)

1. Streso valdymo praktiniai užsiėmimai

 

 

 

 

 

 

2. Emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai

 

 

 

 

 

 

3. Savitarpio pagalbos grupės (nurodyti pagal atskiras tikslines grupes)

 

 

 

 

 

 

4. Psichologinės konsultacijos asmenų, išgyvenančių sudėtingas gyvenimiškas situacijas, grupėms

 

 

 

 

 

 

5. Kiti psichikos sveikatą ir psichologinę gerovę stiprinantys praktiniai užsiėmimai*

 

 

 

 

 

 

6. Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

* nurodyti vykdytų užsiėmimų temas:

________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Per ataskaitinį laikotarpį asmenų, kuriems suteikta Paslauga, skaičius: iš viso___________, iš jų:

 

4.1. pagal lytį:

__________ vyrų

__________moterų

 

4.2. pagal amžių:

11–17 metų____________

18–44 metų___________

45–64 metų_____________

65 metų ir vyresnių_______________

 

4.3. pagal kreipimosi priežastį:

4.3.1. dėl patiriamo streso___________

iš jų dėl:

4.3.1.1. tarpasmeninių konfliktų_________________________________

4.3.1.2. darbo praradimo ar finansinių problemų____________________

4.3.1.3. netekčių______________________________________________

4.3.1.4. kita (nurodyti priežastis):____________________________________

 

4.3.2. dėl kitų priežasčių (nurodyti ir trumpai aprašyti pagrindines priežastis, dėl kurių kreipiasi asmenys, išskyrus aukščiau nurodytas priežastis):__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

5. Teiktų Paslaugų vertinimo apibendrinimas (langeliuose įrašykite bendrą Paslaugos gavėjų, pasirinkusių atsakymo variantą, skaičių):

 

Teiginiai

Visiškai sutinku (5)

Sutinku (4)

Nei sutinku, nei nesutinku (3)

Nesutinku (2)

Visiškai nesutinku (1)

Apie tai paslaugų  teikimo metu  nebuvo kalbama (mokoma)

1. Išmokau geriau  atpažinti ir tinkamai išreikšti savo emocijas

 

 

 

 

 

 

2. Išmokau geriau atpažinti ir tinkamai reaguoti į kitų žmonių emocijas

 

 

 

 

 

 

3. Išmokau ir praktiškai taikau veiksmingus būdus, kaip suvaldyti stresą

 

 

 

 

 

 

4. Sužinojau apie naujus psichologinės pagalbos sau ir artimiesiems būdus

 

 

 

 

 

 

5. Žinau, kur galiu kreiptis specialistų pagalbos, jei pablogėtų mano arba mano artimųjų  psichikos sveikata

 

 

 

 

 

 

6. Lengviau sprendžiu konfliktines situacijas

 

 

 

 

 

 

7. Užsiėmimų metu įgytas žinias ir įgūdžius taikau kasdieniame gyvenime

 

 

 

 

 

 

 

6. Pasitenkinimas suteiktomis Paslaugomis (įrašykite bendrą Paslaugas gavusių dalyvių, pasirinkusių atsakymo variantą, skaičių):

 

Labai patenkintas (5)

Patenkintas (4)

Iš dalies patenkintas (3)

Nelabai patenkintas (2)

Visiškai nepatenkintas (1)

 

7. PSO (5) geros savijautos indekso pokyčiai:

7.1. asmenų, kurių PSO (5) geros savijautos indeksas po paslaugų gavimo padidėjo daugiau kaip 20 balų, skaičius __________

7.2. asmenų, kurių PSO (5) geros savijautos indeksas po paslaugų gavimo sumažėjo daugiau kaip 10 balų, skaičius __________

7.3. asmenų, kurių PSO (5) geros savijautos indeksas pradedant teikti paslaugas buvo mažiau nei 50 balų, skaičius __________

7.4. apibendrintas PSO (5) geros savijautos indekso pokytis (gaunami apskaičiavus visų Paslaugas gavusių asmenų Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo 1 priedo 5 klausimo ir Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo 2 priedo 8 klausimo suminių indekso verčių skirtumus ir išvedus jų vidurkį): _______________________

 

8. Nesutikusių pildyti:

8.1. Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo 1 priedo apklausos formą asmenų skaičius__________

8.2. Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo 2 priedo apklausos formą asmenų skaičius __________

 

9. Taikytos Paslaugų viešinimo formos:

   informacija visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje

   informacija socialiniuose tinkluose

   naujienlaiškiai, tiksliniai el. laiškai

   lankstinukai, skrajutės

   leidiniai, straipsniai

 kita (įrašyti)_________________________________________________

 

10. Paslaugų teikimo ataskaitą užpildęs asmuo (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Psichologinės gerovės ir psichikos

sveikatos stiprinimo paslaugų

teikimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo suvestinės ataskaitos forma)

 

PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUVESTINĖ ATASKAITA

 

1. Ataskaitinis laikotarpis: nuo _____________________ iki ______________________________

 

2. Per ataskaitinį laikotarpį suteiktos šios psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos (toliau – Paslaugos):

 

2.1. Individualios Paslaugos visuose visuomenės sveikatos biuruose:

Paslaugos tipas

Paslaugą gavusių asmenų skaičius

Bendra teiktų Paslaugų trukmė valandomis

PSO (5) geros savijautos indekso pradinė vertė (vidutinė)

PSO (5) geros savijautos indekso galutinė vertė (vidutinė)

Anonimiškai

 

 

 

 

Neanonimiškai

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

2.2. Paslaugos grupėms visuose visuomenės sveikatos biuruose:

Paslaugos pavadinimas

Paslaugą gavusių asmenų skaičius

Grupių skaičius

Bendras užsiėmimų skaičius

Bendra teiktų Paslaugų trukmė valandomis

PSO (5) geros savijautos indekso pradinė vertė (vidutinė)

PSO (5) geros savijautos indekso galutinė vertė (vidutinė)

1. Streso valdymo praktiniai užsiėmimai

 

 

 

 

 

 

2. Emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai

 

 

 

 

 

 

3. Savitarpio pagalbos grupės (nurodyti pagal atskiras tikslines grupes)

 

 

 

 

 

 

4. Psichologinės konsultacijos asmenų, išgyvenančių sudėtingas gyvenimiškas situacijas, grupėms

 

 

 

 

 

 

5. Kiti psichikos sveikatą ir psichologinę gerovę stiprinantys praktiniai užsiėmimai*

 

 

 

 

 

 

6. Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

* nurodyti vykdytų užsiėmimų temas:

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

3. Per ataskaitinį laikotarpį asmenų, kuriems suteikta Paslauga, skaičius: iš viso___________, iš jų:

 

3.1. pagal lytį:

__________ vyrų

__________moterų

 

3.2. pagal amžių:

11–17 metų____________

18–44 metų___________

45–64 metų_____________

65 metų ir vyresnių_______________

 

3.3. pagal kreipimosi priežastį:

3.3.1. dėl patiriamo streso___________

iš jų dėl:

3.3.1.1. tarpasmeninių konfliktų_________________________________

3.3.1.2. darbo praradimo ar finansinių problemų____________________

3.3.1.3. netekčių______________________________________________

3.3.1.4. kita (nurodyti priežastis):____________________________________

 

3.3.2. dėl kitų priežasčių (nurodyti ir trumpai aprašyti pagrindines priežastis, dėl kurių kreipiasi asmenys, išskyrus aukščiau nurodytas priežastis):__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

4. Teiktų Paslaugų vertinimo apibendrinimas (langeliuose įrašykite bendrą Paslaugos gavėjų, pasirinkusių atsakymo variantą, skaičių):

 

Teiginiai

Visiškai sutinku (5)

Sutinku (4)

Nei sutinku, nei nesutinku (3)

Nesutinku (2)

Visiškai nesutinku (1)

Apie tai paslaugų  teikimo metu  nebuvo kalbama (mokoma)

1. Išmokau geriau  atpažinti ir tinkamai išreikšti savo emocijas

 

 

 

 

 

 

2. Išmokau geriau atpažinti ir tinkamai reaguoti į kitų žmonių emocijas

 

 

 

 

 

 

3. Išmokau ir praktiškai taikau veiksmingus būdus, kaip suvaldyti stresą

 

 

 

 

 

 

4. Sužinojau apie naujus psichologinės pagalbos sau ir artimiesiems būdus

 

 

 

 

 

 

5. Žinau, kur galiu kreiptis specialistų pagalbos, jei pablogėtų mano arba mano artimųjų  psichikos sveikata

 

 

 

 

 

 

6. Lengviau sprendžiu konfliktines situacijas

 

 

 

 

 

 

7. Užsiėmimų metu įgytas žinias ir įgūdžius taikau kasdieniame gyvenime

 

 

 

 

 

 

 

5. Pasitenkinimas suteiktomis Paslaugomis (įrašykite bendrą Paslaugos gavėjų, pasirinkusių atsakymo variantą, skaičių):

 

Labai patenkintas (5)

Patenkintas (4)

Iš dalies patenkintas (3)

Nelabai patenkintas (2)

Visiškai nepatenkintas (1)

 

6. PSO (5) geros savijautos indekso pokyčiai:

6.1. asmenų, kurių PSO (5) geros savijautos indeksas po paslaugų gavimo padidėjo daugiau kaip 20 balų, skaičius __________

6.2. asmenų, kurių PSO (5) geros savijautos indeksas po paslaugų gavimo sumažėjo daugiau kaip 10 balų, skaičius __________

6.3. asmenų, kurių PSO (5) geros savijautos indeksas pradedant teikti paslaugas buvo mažiau nei 50 balų, skaičius __________

6.4. apibendrintas PSO (5) geros savijautos indekso pokytis (gaunami apskaičiavus visų Paslaugas gavusių asmenų 1 priedo 5 klausimo ir 2 priedo 7 klausimo suminių indekso verčių skirtumus ir išvedus jų vidurkį): _______________________

 

7. Nesutikusių pildyti:

7.1. Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo 1 priedo apklausos formą asmenų skaičius__________

7.2. Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo 2 priedo apklausos formą asmenų skaičius __________

 

8. Taikytos Paslaugų viešinimo formos:

8.1. Biurų, kurie viešino informaciją visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje, skaičius _________

8.2. Biurų, kurie viešino informaciją socialiniuose tinkluose, skaičius ________

8.3. Biurų, kurie viešino informaciją naujienlaiškiais, tiksliniais el. laiškais, skaičius ______

8.4. Biurų, kurie viešino informaciją lankstinukais, skrajutėmis, skaičius ______

8.5. Biurų, kurie viešino informaciją leidiniais, straipsniais, skaičius _______

8.6. Biurų, kurie viešino informaciją kitomis formomis, skaičius (įrašyti apibendrintą informaciją) _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

9. Paslaugų teikimo suvestinę ataskaitą užpildęs asmuo (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________