LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 1K-357

„DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

26-OJO STANDARTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 8 d. Nr. 1K-319

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u 26-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1K-357 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 26-ojo standarto patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Kitos šiame standarte vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir kituose VSAFAS.“

1.2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Straipsnyje „Ilgalaikis finansinis turtas“ rodomos išteklių fondų investicijos į valstybės arba savivaldybės nuosavybės vertybinius popierius, investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vienų metų gautinos sumos, ilgalaikiai indėliai, kitas ilgalaikis finansinis turtas, jei šis turtas yra skirtas išteklių fondo funkcijoms atlikti. Išteklių fondo apskaitoje registruojamas ilgalaikis finansinis turtas, kuris įsigytas iš išteklių fondo lėšų ir (arba) kurio naudojimo pajamos ir pardavimo rezultatas tektų išteklių fondui.

Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų straipsnyje „Ilgalaikis finansinis turtas“ rodomos iš centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo gautinos sumos už jam perduotas privatizuoti akcijas ir parduoti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kol jis yra neparduotas arba kai parduotas, jei gautinų sumų apmokėjimo terminas ilgesnis negu 12 mėnesių.“

1.3. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Jei išteklių fondo apskaitoje pripažintas ilgalaikis finansinis turtas ar ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai susiję su viešojo sektoriaus subjektu, kurio finansinės ataskaitos įtraukiamos į tos pačios II konsolidavimo lygio viešojo sektoriaus subjektų grupės kaip išteklių fondas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, finansinio turto (finansinių įsipareigojimų) amortizuota savikaina prilyginama to turto (įsipareigojimų) įsigijimo savikainai, kadangi sudarant šios viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotąsias finansines ataskaitas bet kokie finansinio turto (įsipareigojimų) vertės pasikeitimai dėl jo įvertinimo amortizuota savikaina aukštesniojo lygio finansinėse ataskaitose turės būti panaikinti kartu su tokio paties dydžio pasikeitimais kito viešojo sektoriaus subjekto finansinėse ataskaitose.

Privatizavimo fondo apskaitoje pripažintos iš centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo gautinos sumos už jam perduotas privatizuoti akcijas ir parduoti skirtą ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, kol jis yra neparduotas, vertinamos įsigijimo savikaina.“

1.4. Pakeičiu 15.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.2. straipsnyje „Per vienus metus gautinos sumos“ rodomos išteklių fondo gautinos trumpalaikės finansinės sumos, gautini mokesčiai ir socialinės įmokos, gautinos finansavimo sumos, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, sukauptos gautinos sumos ir kitos gautinos sumos, atsiradusios išteklių fondams atliekant teisės aktų nustatytas funkcijas.

Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų straipsnyje „Per vienus metus gautinos sumos“ rodomos iš centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo už parduotą ilgalaikį materialųjį turtą ir privatizuotas akcijas per 12 mėnesių laikotarpį gautinos sumos.

Per vienus metus gautinos sumos pripažįstamos, vertinamos, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinės būklės ataskaitoje pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nuostatas;“.

1.5. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Išteklių fondų pinigų srautai grupuojami atsižvelgiant į veiklos pobūdį valstybės ar (savivaldybės) mastu ir 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ reikalavimus.

Pavyzdys. Privatizavimo fondo pagrindinės veiklos pajamos registruojamos privatizavus ir (arba) pardavus valstybei nuosavybės teise priklausantį, patikėjimo teise perduotą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui privatizuoti ir (arba) parduoti turtą. Kadangi valstybės konsoliduotojoje pinigų srautų ataskaitoje tokios įplaukos turi būti rodomos kaip investicinės veiklos įplaukos, Privatizavimo fondo pinigų srautų ataskaitoje jos taip pat priskiriamos prie investicinės veiklos pinigų srautų.

1.6. Pakeičiu VII skyrių ir jį išdėstau taip:

VII. INFORMACIJOS PATEIKIMAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

29. Sudarant išteklių fondo aiškinamąjį raštą, vadovaujamasi šiuo standartu ir 6-uoju VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“.

30. Privatizavimo fondo aiškinamajame rašte teikiama informacija apie šio fondo pinigų judėjimą ir likučius laikantis šio standarto 1 priede nustatytos privalomos formos.

31. Privatizavimo fondo aiškinamajame rašte teikiama informacija laikantis šio standarto 2 ir 3 prieduose nustatytos privalomos formos.

32. Privatizavimo fondo buhalterinėje apskaitoje iš centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo gautinos sumos už jam perduotas privatizuoti akcijas ir parduoti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą registruojamos ir finansinėse ataskaitose rodomos pagal centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo teisės aktų nustatyta tvarka Privatizavimo fondo tvarkytojui teikiamą informaciją.

33. Privatizavimo fondo aiškinamajame rašte teikiama informacija apie šio fondo gautinas sumas ir jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį laikantis šio standarto 4 priede nustatytos privalomos formos.“

1.7. Pripažįstu netekusiu galios VIII skyrių „PRIVATIZAVIMO FONDO FINANSINĖS ATASKAITOS IR JŲ RENGIMAS“.

1.8. Papildau 4 priedu (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu keičiamo 26-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 30–31 punktai taikomi rengiant 2014 metų Privatizavimo fondo finansines ataskaitas.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Rimantas Šadžius