LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 79, 479, 480, 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 82 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1427

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 79 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 79 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.“

2. Pakeisti 79 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų pažeidimas radijo ir (ar) televizijos programose, atskirose programose, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų kataloguose

užtraukia įspėjimą arba baudą radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.“

 

2 straipsnis. 82 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 82 straipsnį.

 

3 straipsnis. 479 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 479 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

479 straipsnis. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo nuostatų dėl pareigos teikti informaciją pažeidimai

1. Informacijos apie kibernetinius incidentus ir taikytas kibernetinių incidentų valdymo priemones nepateikimas Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui arba šios informacijos teikimo tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro nurodymų kibernetinio saugumo subjektams pateikti informaciją, būtiną kibernetinio saugumo subjektų ir jų valdomų ryšių ir informacinių sistemų atitikties organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams, taikomiems kibernetinio saugumo subjektams, ir kibernetinio saugumo būklei įvertinti, nevykdymas laiku

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki trijų šimtų eurų.

3. Informacijos apie kibernetinius incidentus, galimai turinčius nusikalstamų veikų požymių, nepateikimas policijai arba šios informacijos teikimo tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki trijų šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt eurų.“

 

4 straipsnis. 480 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 480 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

480 straipsnis. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme nustatytų kibernetinio saugumo užtikrinimo pareigų atlikimo pažeidimai“.

2. Pakeisti 480 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Teisėtų Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ar policijos nurodymų, susijusių su kibernetinio saugumo užtikrinimu, neįvykdymas laiku

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo septyniasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.“

3. Pakeisti 480 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Nustatytų organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, kibernetinio saugumo subjektų ir jų valdomų ryšių ir informacinių sistemų kibernetiniam saugumui užtikrinti nevykdymas

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.“

 

 

5 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

29) Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos – dėl šio kodekso 82, 83 straipsniuose, 224 straipsnio 1 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 46 punktą ir jį išdėstyti taip:

46) Nacionalinio kibernetinio saugumo centro – dėl šio kodekso 479 straipsnio 1, 2, 4 dalyse, 480, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

3. Pakeisti 589 straipsnio 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

49) policijos – dėl šio kodekso 48, 62, 63, 65, 69, 71, 72, 73, 74 straipsniuose, 75 straipsnio 1 dalyje, 76, 77, 78, 80, 88, 89, 95 straipsniuose, 98 straipsnio 1 dalyje, 108, 109, 115, 122, 125, 127, 130, 131, 133, 134, 137, 142, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171 straipsniuose, 172 straipsnio 1, 2 dalyse, 173, 174, 176, 182, 183, 192, 206, 207, 208, 209, 214, 219, 220, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 2341, 2342 straipsniuose, 281 straipsnio 1, 2 dalyse, 282, 290, 306, 307, 321, 336, 339, 340, 342, 346, 366, 367, 368 straipsniuose, 369 straipsnio 5, 6 dalyse, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 423, 424 straipsniuose, 426 straipsnio 1, 2, 3, 5 dalyse, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 straipsniuose, 434 straipsnio 1, 3 dalyse, 436, 438 straipsniuose, 439 straipsnio 2 dalyje, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 473, 474 straipsniuose, 479 straipsnio 3, 4 dalyse, 480 straipsnio 1 dalyje, 481, 482, 483, 484, 4841, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495 straipsniuose, 496 straipsnio 1, 2 dalyse, 506 straipsnio 1, 2, 4, 5, 6 dalyse, 507, 508, 511, 512, 513, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 527, 528, 530, 532, 534, 535, 538, 539, 540, 541 straipsniuose, 542 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 543, 546, 553 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

6 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

29) Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos – dėl šio kodekso 83 straipsnyje, 224 straipsnio 1 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

7 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

1. Papildyti Kodekso priedą nauju 99 punktu:

99. 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (OL 2016, L 194, p. 1.)“.

2. Buvusį Kodekso 99 punktą laikyti 100 punktu.

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 3, 4, 5 ir 7 straipsnius, įsigalioja 2018 m. liepos 16 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė