NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T1-75 „DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 21 d. Nr. T1-20

Neringa

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Neringos  savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimą Nr. T1-75 „Dėl Neringos savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“;

1.2. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Patvirtinti Neringos savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatus (pridedama).“

1.3. pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintus Neringos  savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatus:

1.3.1. pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„NERINGOS SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATAI“;

1.3.2. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Seniūnaičiai aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių bendruomenėms rūpimus klausimus svarsto ir sprendimus priima seniūnaičių sueigoje (toliau – Sueiga) ir išplėstinėje seniūnaičių sueigoje (toliau – Išplėstinė sueiga).“

1.3.3. pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Seniūnaičių sueiga ir išplėstinė seniūnaičių sueiga savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, šiais Nuostatais bei kitais teisės aktais.“

1.3.4. pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Sprendžiant klausimus, susijusius su aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių (seniūnaitijų) bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumu, atstovų delegavimu dalyvauti tarybos sudaromų komitetų darbe, atstovų delegavimu į tarybos sudaromų komisijų narius, bendruomeninės veiklos ir partnerystės su savivaldybių institucijomis stiprinimu, viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimu bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms, vietos verslumo skatinimu ir su kitais, visiems tos teritorijos gyventojams svarbiais reikalais, organizuojama išplėstinė seniūnaičių sueiga.“

1.3.5.pakeisti 46 puktą ir jį išdėstyti taip:

46. Išplėstinė sueiga svarstomais klausimais priima sprendimus, kurie yra rekomendacinio pobūdžio, tačiau jie Savivaldybės institucijų yra vertinami ir skelbiami Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka“

2. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Neringos savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Darius Jasaitis