KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL Viešosios įstaigos Kelmės LIGONINĖS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR 2022 METŲ SIEKTINŲ VEIKLOS RODIKLIŲ PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2022 m. balandžio 28 d. Nr. T-119

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 16 straipsnio 3 dalies 5 punktu bei Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 106.1.19 papunkčiu, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

2. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės ligoninės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

3. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės ligoninės 2022 metų siektinų veiklos rodiklių projektą (pridedama).

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Ildefonsas Petkevičius