LIETUVOS RESPUBLIKOS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. IX-886 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. lapkričio 3 d. Nr. XII-2728

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 15 straipsnio 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) išduoda asmenų kompetenciją patvirtinančius liudijimus fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, iš Lietuvos Respublikos išvykstantiems į kitą valstybę narę vykdyti veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, taip pat Lietuvos Respublikoje įsisteigusiems juridiniams asmenims ar filialams, kurie veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, ketina vykdyti kitoje valstybėje narėje; išduoda leidimus vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis;“.

2. Papildyti 15 straipsnį nauju 12 punktu:

12) pagal Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatyme nustatytą kompetenciją vykdo veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, priežiūrą;“.

3. Buvusius 15 straipsnio 12 ir 13 punktus laikyti atitinkamai 13 ir 14 punktais.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. gegužės 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė