LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 26 d. Nr. V-1548

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1. Papildau 1.1.4 papunkčiu:

1.1.4. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvą ir apgyvendinamiems Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre (toliau – Užsieniečių registracijos centras), taip pat išsiunčiamiems ar grąžinamiems užsieniečiams bei perkeliamiems į Pabėgėlių priėmimo centrą ar iš jo.“

2. Pakeičiu 1.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

1.2.2. socialinės globos įstaigų darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su socialinės globos įstaigos gyventojais (toliau – socialinės globos įstaigos darbuotojai) šio sprendimo 3.1, 3.2.1 ir 3.2.2 papunkčiuose nurodytais atvejais;“.

3. Pakeičiu 3.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.2.2. pacientai, kurie ASPĮ praleido daugiau nei 48 val., tiriami organizuojant ėminių paėmimą šio sprendimo 4.2 papunktyje nustatyta tvarka;“.

4. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2.     pavesti ASPĮ su savivaldybėmis suderinti ir patvirtinti atsitiktinio tyrimo organizavimo tvarką, kai savivaldybė, kurioje veikia įstaiga, priskiriama didelės rizikos savivaldybėms, joje numatant, kad:

4.2.1.   tiriami pacientai atrenkami iš visų ASPĮ padalinių;

4.2.2.   ėminių paėmimą pacientams ASPĮ atlieka įstaigos vadovo nustatyta tvarka apmokyti sveikatos priežiūros specialistai;

4.2.3.   per savaitę turi būti ištiriama nuo 5 iki 10 proc. tą savaitę ASPĮ esančių pacientų.“

5. Papildau 5.4 papunkčiu:

5.4. šio sprendimo 1.1.4 papunktyje nurodytiems asmenims – savivaldybių mobiliuose punktuose arba, esant galimybei, Užsieniečių registracijos centre ir Pabėgėlių priėmimo centre.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Aurelijus Veryga