LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ TIPO PATVIRTINIMO IR ATITIKTIES ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 4 d. Nr. 2BE-281

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 469 „Dėl 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 715/2007 ir (ES) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/ES, nuostatų įgyvendinimo“ 1 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1372 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ 2.4 papunkčiu:

1. Tvirtinu Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašą, patvirtintą Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 2B-250 „Dėl Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašo patvirtinimo“.

3. Informuoju, kad šis įsakymas teisės aktų nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Genius Lukošius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu

Nr. 2BE-281

 

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ TIPO PATVIRTINIMO IR ATITIKTIES ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) nustato motorinių transporto priemonių, priekabų (toliau – transporto priemonė), sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų Europos Sąjungos arba Europos Bendrijos (toliau – ES) ir mažos serijos nacionalinio tipo patvirtinimo, ES ir mažos serijos nacionalinio tipo patvirtinimo registravimo, individualaus patvirtinimo tvarką.

2. Tvarka parengta vadovaujantis 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (toliau – Reglamentas 2018/858) ir 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (toliau – Reglamentas 168/2013), kartu vadinami – Reglamentais.

3. Tvarka taikoma:

3.1. Reglamentų 2 straipsnio 1-osiose dalyse nurodytoms naujoms transporto priemonėms;

3.2. naudotoms transporto priemonėms iš ne Europos Sąjungos šalių;

3.3. Lietuvos Respublikoje ketinamiems registruoti galingiesiems keturračiams;

3.4. Lietuvoje Respublikoje ketinamoms registruoti naudotoms motorinėms transporto priemonėms ir jų priekaboms, kai pagal Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Gamybos ir perdirbimo tvarkos aprašas), reikia atlikti individualų patvirtinimą.

4. Tvarka netaikoma:

4.1. laikinai, vieną kartą, šalyje registruojamoms transporto priemonėms (ne ilgiau kaip 90 dienų);

4.2. sportiniams automobiliams ir motociklams, kurie turi galiojantį Lietuvos automobilių sporto federacijos išduotą sportinio automobilio pasą, Lietuvos motociklų sporto federacijos išduotą sportinio motociklo pasą arba kitų tarptautinių sporto federacijų išduotus sportinių transporto priemonių dokumentus;

4.3. konkrečiai bandymo programai atlikti skirtų transporto priemonių, už kurių naudojimą kelyje atsako gamintojas, prototipams, jei jie buvo suprojektuoti ir sukonstruoti būtent tuo tikslu;

4.4. transporto priemonėms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms ar pritaikytoms civilinės saugos, priešgaisrinės apsaugos ir viešosios tvarkos užtikrinimo tarnybų reikmėms;

4.5. transporto priemonėms, kurias teisėtai valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikoje akredituotos ir reziduojančios užsienio valstybių diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, tarptautinių organizacijų atstovybės, diplomatinių atstovybių diplomatinis personalas, administracinio ir techninio personalo nariai ir jų šeimos nariai (jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika), konsulinių įstaigų etatiniai konsuliniai pareigūnai, konsuliniai darbuotojai ir jų šeimos nariai (jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika), tarptautinių organizacijų atstovybių nariai ir jų šeimos nariai, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi diplomatinėmis privilegijomis ir imunitetais;

4.6. transporto priemonėms, kurias kaip savo turtą į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos šalių įsivežė asmenys, gyvenę tose šalyse ne mažiau kaip trejus metus, bet ne daugiau kaip po vieną M1 ar N1 klasės ir L kategorijos transporto priemonę;

4.7. istorinėms motorinėms transporto priemonėms;

4.8. naudotoms transporto priemonėms, registruotoms Europos Sąjungos šalyse, Šveicarijos Konfederacijoje, Norvegijos Karalystėje, Lichtenšteino Kunigaikštystėje ir Islandijos Respublikoje, išskyrus tas, kurios nurodytos Tvarkos 3.4 papunktyje;

4.9. Reglamentų 2 straipsnio 2-osiose dalyse nurodytoms transporto priemonėms;

5. Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Reglamentų 3 straipsniuose.

 

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 

6. Reglamentų 2 straipsniuose nurodytos transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai, taip pat dalys ir įranga turi atitikti Reglamento 2018/858 II priede ir Reglamento 168/2013 II–VIII prieduose išvardytus reikalavimus.

7. Gamintojai privalo laikytis jiems taikomų reikalavimų, nurodytų Reglamento 2018/858 13 straipsnyje ir Reglamento 168/2013 9 straipsnyje.

8. Mažomis serijomis gaminamų M, N ir O kategorijų transporto priemonių transporto priemonių ES tipo patvirtinimo reikalavimai nurodyti Reglamento 2018/858 II priedo 1 priedėlyje.

9. M, N ir O kategorijų transporto priemonių ES individualaus transporto priemonės patvirtinimo reikalavimai nurodyti Reglamento 2018/858 II priedo 2 priedėlyje.

10. Nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo reikalavimai nurodyti Tvarkos 1 priede.

11. Mažos serijos nacionaliniai techniniai reikalavimai nurodyti Tvarkos 2 priede.

12. Nacionalinio individualaus naudotos transporto priemonės patvirtinimo reikalavimai nurodyti Tvarkos 3 priede.

13. Galingųjų keturračių techniniai reikalavimai nustatyti Gamybos ir perdirbimo tvarkos apraše.

 

III SKYRIUS

N, M IR O KATEGORIJŲ ES TIPO PATVIRTINIMAS

 

14. ES tipo patvirtinimas apima transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimą.

15. ES tipui patvirtinti gamintojas Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija) pateikia Reglamento 2018/858 23 straipsnyje arba Reglamento 168/2013 26 straipsnyje minimą paraišką, Reglamento 2018/858 24 straipsnyje minimą informacinį aplanką ir Reglamento 2018/858 23 straipsnio 3 dalyje minimą deklaraciją, taip pat Reglamento 25 straipsnyje nurodytais atvejais su ES tipo patvirtinimo paraiška teiktina papildoma informacija.

16. Gamintojas dokumentus, nurodytus Tvarkos 15 punkte, Administracijai pateikia elektroniniu formatu, kaip numatyta Reglamento 2018/858 24 straipsnio 3 dalyje. Elektroninis formatas suprantamas kaip kompiuterio skaitomos bylos, kurių duomenis galima apdoroti kompiuteriu.

17. Nagrinėdama ES tipo patvirtinimo paraišką Administracija atlieka Reglamento 2018/858 26 straipsnyje numatytas procedūras ir įvykdo reikalavimus.

18. Suteikiant ES tipo patvirtinimo bandymo procedūras, atliekami veiksmai, nurodyti Reglamento 2018/858 30 straipsnyje.

19. Suteikiant sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimą papildomai vertinamos sąlygos, nurodytos Reglamento 2018/858 29 straipsnyje.

20. Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, o transporto priemonės tipo patvirtinimo atveju – ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo momento, kai pateikti tinkamai užpildyti Tvarkos 15 punkte išvardinti ir / ar kiti reikalaujami dokumentai:

20.1. gamintojui sumokėjus valstybės rinkliavą, išduodamas transporto priemonės ES tipo patvirtinimo liudijimas, kaip numatyta Reglamento 2018/858 28 straipsnyje;

20.2. informaciniame aplanke užrašomas transporto priemonės ES tipo patvirtinimo numeris ir Administracijos pavadinimas;

20.3. transporto priemonės tipo duomenys įvedami į Administracijos informacinę sistemą „Keltra“ ir transporto priemonės tipo patvirtinimo atveju perduodami transporto priemones Lietuvos Respublikoje registruojančiai institucijai.

21. Kai nepateikti visi Tvarkos 15 punkte išvardinti dokumentai ir / arba jie neatitinka jų turiniui ar formai keliamų reikalavimų, Administracija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, o transporto priemonės tipo patvirtinimo atveju – ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos pateikia gamintojui Tvarkos 4 priedu patvirtintą Pranešimą apie nustatytus trūkumus.

22. Nustatytus trūkumus gamintojas turi pašalinti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Pranešimo apie nustatytus trūkumus gavimo dienos. Apie trūkumų pašalinimą gamintojas Administraciją informuoja raštu per šiame punkte nurodytą terminą, nurodydamas pašalintus trūkumus ir / arba pridėdamas dokumentus.

23. Nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą, gamintojas informuojamas, kad jo paraiška paliekama nenagrinėta, o Administracijai pateikti dokumentai grąžinami gamintojui (išskyrus paraišką), jeigu jie buvo pateikti popierine forma.

24. Jeigu gamintojas iš dalies pašalina Administracijos nustatytus trūkumus, Administracija:

24.1. jeigu nepasibaigęs terminas, skirtas trūkumams šalinti, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo informacijos apie pašalintus trūkumus gavimo Administracijoje dienos, pateikia gamintojui Tvarkos 4 priedu patvirtintą Pranešimą;

24.2. jeigu terminas, skirtas trūkumams šalinti, pasibaigęs, Administracija atlieka veiksmus, numatytus Tvarkos 23 punkte.

25. Gamintojui pašalinus Pranešime išvardintus trūkumus, paslauga teikiama Tvarkos 20 punkte nustatyta tvarka.

26. Administracija per 20 darbo dienų ES tipo patvirtinimo liudijimų kopijas kartu su priedais kiekvienam transporto priemonės tipui, kurį ji patvirtino, įkelia į ES tipo patvirtinimo liudijimų mainų sistemą (Electronic type approval exchange system − ETAES).

27. Administracija, atsisakydama išduoti ES tipo patvirtinimą, vadovaujasi Reglamento 2018/858 26 straipsnio 5 dalimi ir nedelsdama išsiunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai išsamią bylą, kurioje paaiškina savo sprendimo priežastis ir pagrindžia savo išvadas.

28. Priėmus spendimą dėl ES tipo patvirtinimo pakeitimų, vadovaujamasi Reglamento 2018/858 33 straipsnio nuostatomis.

29. Tikslinant ar išplečiant ES tipo patvirtinimą taikomos Reglamento 2018/858 34 straipsnio nuostatos, o ES tipo patvirtinimo išdavimas atliekamas šiame skyriuje nustatyta tvarka.

30. ES tipo patvirtinimas, pagal kurį taikoma išimtis dėl naujų technologijų arba naujų koncepcijų, suteikiamas pagal Reglamento 2018/858 39 straipsnį.

31. Suteikiant Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių ES tipo patvirtinimą, užtikrinamos Reglamento 2018/858 41 straipsnyje nurodytos sąlygos.

 

IV SKYRIUS

L KATEGORIJOS ES TIPO PATVIRTINIMAS

 

32. ES tipo patvirtinimas apima transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimą.

33. ES tipui patvirtinti gamintojas Administracijai pateikia Reglamento 168/2013 26 straipsnyje nurodytą paraišką, Reglamento 168/2013 27 straipsnyje nurodytą informacinį paketą, taip pat Reglamento 168/2013 28 straipsnyje nurodytais atvejais su ES tipo patvirtinimo paraiška teiktiną papildomą informaciją.

34. Gamintojas dokumentus, nurodytus Tvarkos 33 punkte, Administracijai pateikia elektroniniu formatu. Elektroninis formatas suprantamas kaip kompiuterio skaitomos bylos, kurių duomenis galima apdoroti kompiuteriu. Nagrinėdama ES tipo patvirtinimo paraišką Administracija atlieka Reglamento 168/2013 29 ir 32 straipsniuose numatytas procedūras ir įvykdo reikalavimus.

35. Suteikiant ES tipo patvirtinimą atliekamos procedūros, nurodytos Reglamento 168/2013 30 straipsnyje.

36. Suteikiant sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimą papildomai vertinamos sąlygos, nurodytos Reglamento 168/2013 33 straipsnyje.

37. Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, o transporto priemonės tipo patvirtinimo atveju – ne vėliau kaip per 40 darbo dienų, nuo momento, kai pateikti tinkamai užpildyti Tvarkos 30 punkte išvardinti ir / ar kiti reikalaujami dokumentai:

37.1. gamintojui sumokėjus valstybės rinkliavą, išduodamas transporto priemonės ES tipo patvirtinimo liudijimas, kaip numatyta Reglamento 168/2013 29 ir 30 straipsniuose;

37.2. informaciniame aplanke užrašomas transporto priemonės ES tipo patvirtinimo numeris ir Administracijos pavadinimas;

37.3. transporto priemonės tipo duomenys įvedami į Administracijos informacinę sistemą „Keltra“ ir transporto priemonės tipo patvirtinimo atveju perduodami transporto priemones Lietuvos Respublikoje registruojančiai institucijai.

38. Kai nepateikti visi Tvarkos 33 punkte išvardinti dokumentai ir / arba jie neatitinka jų turiniui ar formai keliamų reikalavimų, Administracija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos pateikia gamintojui Tvarkos 4 priedu patvirtintą Pranešimą apie nustatytus trūkumus.

39. Nustatytus trūkumus gamintojas turi pašalinti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Pranešimo apie nustatytus trūkumus gavimo dienos. Apie trūkumų pašalinimą gamintojas Administraciją informuoja raštu per šiame punkte nurodytą terminą, nurodydamas pašalintus trūkumus ir / arba pridėdamas dokumentus.

40. Nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą, gamintojas informuojamas, kad jo paraiška paliekama nenagrinėta, o Administracijai pateikti dokumentai grąžinami gamintojui (išskyrus paraišką), jeigu jie buvo pateikti popierine forma.

41. Jeigu gamintojas iš dalies pašalina Administracijos nustatytus trūkumus, Administracija:

41.1. jeigu nepasibaigęs terminas, skirtas trūkumams šalinti, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo informacijos apie pašalintus trūkumus gavimo Administracijoje dienos pateikia gamintojui Tvarkos 4 priedu patvirtintą Pranešimą;

41.2. jeigu terminas, skirtas trūkumams šalinti, pasibaigęs, Administracija atlieka veiksmus, numatytus Tvarkos 40 punkte.

42. Gamintojui pašalinus Pranešime išvardintus trūkumus, paslauga teikiama Tvarkos 37 punkte nustatyta tvarka.

43. Administracija per 20 darbo dienų ES tipo patvirtinimo liudijimų kopijas kartu su priedais kiekvienam transporto priemonės tipui, kurį ji patvirtino, įkelia į ES tipo patvirtinimo liudijimų mainų sistemą (Electronic type approval exchange system − ETAES).

44. Administracija atsisakydama išduoti ES tipo patvirtinimą, vadovaujasi Reglamento 168/2013 29 straipsnio 3 dalimi ir nedelsdama išsiunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai išsamią bylą, kurioje paaiškina savo sprendimo priežastis ir pagrindžia savo išvadas.

45. Priėmus spendimą dėl ES tipo patvirtinimo pakeitimų, vadovaujamasi Reglamento 168/2013 34 straipsnio nuostatomis.

46. Tikslinant ar išplečiant ES tipo patvirtinimą taikomos Reglamento 168/2013 35 ir 36 straipsnių nuostatos, o ES tipo patvirtinimo išdavimas atliekamas šiame skyriuje nustatyta tvarka.

47. ES tipo patvirtinimas, pagal kurį taikoma išimtis dėl naujų technologijų arba naujų koncepcijų, suteikiamas pagal Reglamento 168/2013 40 straipsnį.

48. Suteikiant Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių ES tipo patvirtinimą, užtikrinamos Reglamento 2018/858 42 straipsnyje nurodytos sąlygos.

 

V SKYRIUS

M, N ir O KATEGORIJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ MAŽOS SERIJOS NACIONALINIS TIPO PATVIRTINIMAS

 

49. Mažos serijos nacionalinis tipo patvirtinimas (toliau – nacionalinis patvirtinimas) taikomas transporto priemonėms, pagamintoms mažomis serijomis, neviršijančiomis Reglamento 2018/858 42 straipsnio 1 dalyje nurodytų kiekybinių metinių apribojimų, kai gamintojui yra suteiktas mažos serijos pasaulinis gamintojo kodas (išskyrus daugiaetapį tipo patvirtinimą).

50. Daugiaetapio nacionalinio patvirtinimo atveju gali būti naudojamas tik vienas bazinės transporto priemonės tipo patvirtinimas kiekvienam Administracijos suteiktam nacionaliniam patvirtinimui.

51. Prašymą dėl nacionalinio patvirtinimo Administracijai gali pateikti tik transporto priemonės gamintojas ar gamintojo atstovas Lietuvoje, kuriam suteikti tinkami įgaliojimai pagal Reglamento 2018/858 15 straipsnį (toliau šiame skyriuje vadinamas gamintoju).

52. Nacionaliniam patvirtinimui suteikti Administracijai pateikiamas:

52.1. prašymas patvirtinti tipą (Tvarkos 5 priedas), kaip nustatyta Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės);

52.2. informacinio paketo dokumentų antraščių sąrašas;

52.3. informacinis paketas, kurį sudaro:

52.3.1. informacinis aplankas (I, II ir III dalys) kartu su technine informacija, nurodyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/683 2020 m. balandžio 15 d., kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros administracinių reikalavimų (toliau – Reglamentas 2020/683), II priede;

52.3.2. transporto priemonės brėžiniai ir (arba) A4 formato nuotraukos;

52.3.3. informacija apie transporto priemonės sistemų, jų komponentų ar atskirų techninių mazgų elektroninę kontrolę (valdymą), jei tokią kontrolę turi;

52.3.4. sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo liudijimų ir / ar pranešimų sąrašas, nurodomas informacinio aplanko trečiojoje dalyje, pagal Mažos serijos nacionalinius techninius reikalavimus (Tvarkos 2 priedas) (pagal ES direktyvą, reglamentą ar analogišką JT EEK taisyklę kiekvienai transporto priemonės klasei), pridedant sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo liudijimų ir / ar pranešimų kopijas (kopijos gali būti pateikiamos skaitmeninėje laikmenoje);

52.3.5. bandymų rezultatų aprašas (išskyrus O kategorijos transporto priemones), nurodytas Reglamento 2020/683 VI priede;

52.3.6. papildomi bandymų protokolai ar kiti dokumentai, kuriuos techninės tarnybos arba kitų valstybių įgaliotosios institucijos prideda prie informacinio aplanko;

52.3.7. transporto priemonės tipo variantų ir versijų sąrašas; variantų ir versijų kombinacijos turi turėti vienodą simbolių, nusakančių modifikacijas, skaičių; variantų ir versijų sudarymo lentelėje turi būti priskirta ir paaiškinta kiekviena kombinacijos simbolio reikšmė;

52.3.8. įgaliotų asmenų, turinčių teisę pasirašyti atitikties liudijimą, vardai, pavardės ir parašų pavyzdžiai;

52.3.9. atitikties liudijimo pavyzdys, parengtas pagal Reglamento 2020/683 VIII priede pateiktą formą.

53. Prašymas pakeisti ar papildyti nacionalinį patvirtinimą teikiamas:

53.1. kai gamintojas nori pratęsti nacionalinį patvirtinimą;

53.2. visais kitais atvejais, kai gamintojas nori atlikti techninius galiojančio nacionalinio patvirtinimo pakeitimus.

54. Prašymą dėl nacionalinio patvirtinimo pratęsimo Administracijai gali pateikti tik transporto priemonės gamintojas.

55. Nacionaliniam patvirtinimui pratęsti pateikiama:

55.1. Prašymas patvirtinti tipą (5 priedas), kaip nustatyta Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse;

55.2. informacinio paketo dokumentų antraščių sąrašas;

55.3. informacinis paketas, kurį sudaro:

55.3.1. informacinis aplankas (I, II ir III dalys), kuriame kitu šriftu pažymėti pakeitimai, kartu su technine informacija, nurodyta Reglamento 2020/683 II priede;

55.3.2. pakeisti ir / ar nauji transporto priemonės brėžiniai ir (arba) A4 formato nuotraukos;

55.3.3. informacija apie transporto priemonės sistemų, jų komponentų ar atskirų techninių mazgų elektroninę kontrolę (valdymą), jei tokia kontrolė atsirado;

55.3.4. sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo liudijimų ir / ar pranešimų sąrašas, nurodomas informacinio aplanko trečiojoje dalyje, pagal Mažos serijos nacionalinius techninius reikalavimus (Tvarkos 2 priedas) (pagal ES Direktyvą, Reglamentą ar analogišką JT EEK taisyklę kiekvienai transporto priemonės klasei), pridedant sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo liudijimų ir / ar pranešimų kopijas (kopijos gali būti pateikiamos skaitmeninėje laikmenoje); sąraše žymimi pakeitimai (kitu šriftu, paryškinti, pabraukti ar kt.);

55.3.5. pakeistas bandymų rezultatų aprašas (išskyrus O kategorijos transporto priemones), nurodytas Reglamento 2020/683 VI priede;

55.3.6. pakeisti ir / ar nauji papildomi bandymų protokolai ar kiti dokumentai, kuriuos techninės tarnybos arba kitų valstybių įgaliotosios institucijos prideda prie informacinio aplanko;

55.3.7. pasikeitusios ir / ar naujos, ir / ar ištrintos transporto priemonės tipo variantų ir versijų kombinacijos, kurios turi turėti vienodą simbolių, nusakančių modifikacijas, skaičių; variantų versijų sudarymo lentelėje turi būti priskirta ir paaiškinta kiekviena kombinacijos simbolio reikšmė;

55.3.8. pakeistų ir / ar naujų įgaliotų asmenų, turinčių teisę pasirašyti atitikties liudijimą, vardai, pavardės ir parašų pavyzdžiai.

56. Pakopiniam mažos serijos nacionaliniam tipo patvirtinimui suteikti gamintojas Administracijai teikia:

56.1. Tvarkos 52 ar 55 punktuose nurodytus dokumentus;

56.2. informacinio aplanko dalis, nacionalinio patvirtinimo sertifikato, išduoto Lietuvoje, ar ES transporto priemonės tipo patvirtinimo liudijimo, kurie nurodo bazinės transporto priemonės gamybos etapą, kopijas (per pirmąjį ar vėlesnį gamybos etapą).

57. Nagrinėjant pateiktus dokumentus ir tikrinant informaciniame aplanke esančius techninius duomenis ir / ar jų pakeitimus atsižvelgiama į galiojančius norminius teisės aktus, reglamentuojančius transporto priemonių tipo patvirtinimą, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų reikalavimus.

58. Atliekant bandymą, skirtą įvertinti gaminamų transporto priemonių atitiktį informaciniame aplanke nurodytiems duomenims ir specifikacijoms, gamintojas Administracijai pateikia techninės tarnybos išduotą bandymų, būtinų patvirtinti tipą, protokolą, kaip nurodyta Bandymų, reikalingų patvirtinti Europos Bendrijos tipą, ir gamybos procedūrų atitikties apraše (toliau – Bandymų aprašas), patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 2B-308 „Dėl Bandymų, reikalingų patvirtinti Europos Bendrijos tipą, ir gamybos procedūrų atitikties aprašo patvirtinimo“, arba ne mažiau kaip 2 transporto priemones, atitinkančias tvirtinamą tipą, kai transporto priemonės pristatomos vertinti Administracijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį (toliau Administracijos specialistas).

59. Kai transporto priemonės pristatomos vertinti Administracijos specialistui:

59.1. užpildomas ir pasirašomas transporto priemonės pristatymo aktas, kurio forma pateikta Bandymų aprašo 4 priede;

59.2. transporto priemonė apžiūrima ir įvertinama Administracijos specialisto;

59.3. transporto priemonė ir sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai fotografuojami;

59.4. jei neįmanoma fotografuoti sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo, turi būti nurašomi sertifikavimo ženklinimo duomenys ir / ar kiti parametrai.

60. Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, kai pateiktas informacinis paketas atitinka jo turiniui keliamus reikalavimus, nurodytus Reglamento 2020/683 II priede, o pateiktas (-i) transporto priemonės (-ių) tipinis (-iai) pavyzdys (-iai) atitinka jam (jiems) keliamus techninius reikalavimus ir duomenis, pateiktus informaciniame aplanke, pateikti visi reikalaujami bandymo protokolai, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo liudijimai, pranešimai ar kiti dokumentai:

60.1. gamintojui sumokėjus valstybės rinkliavą, išduodamas Mažos serijos nacionalinis tipo patvirtinimo liudijimas;

60.2. transporto priemonės tipo duomenys įvedami į Administracijos informacinę sistemą „Keltra“ ir perduodami transporto priemones Lietuvos Respublikoje registruojančiai institucijai.

61. Kai pateiktas informacinis paketas neatitinka jo turiniui keliamų reikalavimų, nurodytų Reglamento 2020/683 II priede, ar transporto priemonių tipiniai pavyzdžiai neatitinka jiems keliamų techninių reikalavimų ir / ar duomenų, pateiktų informaciniame aplanke, nepateikti visi reikalaujami bandymo protokolai, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo liudijimai, pranešimai ir / ar kiti dokumentai, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo patvirtinti tipą registravimo dienos gamintojui arba gamintojo atstovui, kuriam suteikti tinkami įgaliojimai pagal Reglamento 15 straipsnį, išduodamas Pranešimas.

62. Nustatytus trūkumus gamintojas turi pašalinti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Pranešimo gavimo dienos.

63. Apie trūkumų pašalinimą gamintojas Administraciją informuoja raštu, nurodydamas pašalintus trūkumus ir / arba pridėdamas dokumentus.

64. Nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą, gamintojas raštu informuojamas, kad jo prašymas paliekamas nenagrinėtas ir gamintojo pateikti dokumentai (išskyrus Prašymą patvirtinti tipą) grąžinami, jeigu jie buvo pateikti popierine forma.

65. Jeigu gamintojas iš dalies pašalina Administracijos nustatytus trūkumus, Administracija:

65.1. jeigu nepasibaigęs terminas, skirtas trūkumams šalinti, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo informacijos apie pašalintus trūkumus gavimo Administracijoje dienos pateikia gamintojui Tvarkos 3 priedu patvirtintą Pranešimą;

65.2. jeigu terminas, skirtas trūkumams šalinti, pasibaigęs, Administracija atlieka veiksmus, numatytus Tvarkos 62 punkte.

66. Gamintojui pašalinus trūkumus, paslauga teikiama Tvarkos 59 punkte nustatyta tvarka.

67. Jei techninių normatyvų reikalavimuose, pagal kuriuos buvo suteiktas mažos serijos nacionalinis tipo patvirtinimas, padaryta pakeitimų, dėl kurių Administracijos išduotas mažos serijos nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikatas tampa negaliojantis, ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki mažos serijos nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimo galiojimo termino pabaigos gamintojas Lietuvoje apie tai raštu turi informuoti Administraciją.

68. Jei nustatoma, kad transporto priemonė, atitinkanti informaciniame pakete esančius techninius duomenis ir komplektaciją, gali kelti grėsmę eismo saugumui, aplinkai, žmonių sveikatai ar jų gyvybei, priimamas sprendimas netvirtinti tokio transporto priemonės tipo ir apie tai per 20 darbo dienų raštu informuojamas gamintojas.

69. Kai nustatoma, kad gamintojas pagamino daugiau mažos serijos transporto priemonių, nei leidžiama Reglamentu 2018/858, anuliuojamas nacionalinis tipo patvirtinimo liudijimas, o gamintojas informuojamas apie tai raštu per 3 darbo dienas nuo liudijimo anuliavimo dienos.

70. Gamintojui išduodant transporto priemonės atitikties liudijimą pagal patvirtinto mažos serijos nacionalinio tipo patvirtinimo duomenis, naudojamasi Reglamento 2020/683 VIII priede pateiktu pavyzdžiu, tačiau pavadinimas „Atitikties liudijimas“ rašomas be žymens ES.

71. Mažos serijos nacionalinio patvirtinimo liudijimai:

71.1. išduodami pagal Reglamento 2020/683 III priede pateiktą A pavyzdį;

71.2. numeruojami taikant Reglamento 2020/683 IV priede išdėstytą metodą.

72. Nacionalinio patvirtinimo galiojimą apibrėžia Reglamento 2018/858 43 straipsnis.

 

VI SKYRIUS

M, N ir O KATEGORIJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ MAŽOS SERIJOS NACIONALINIO TIPO PATVIRTINIMO PRIPAŽINIMAS

 

73. Administracija, gavusi kitos šalies mažos serijos nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimą ir informacinį aplanką, kai prašoma pripažinti nacionalinį patvirtinimą pagal Reglamento 2018/858 43 straipsnį, patikrina pateiktus dokumentus ir informaciją juose, ir kai:

73.1. kitos šalies mažos serijos nacionalinio tipo patvirtinimo liudijime ir informaciniame aplanke pateikta Reglamente 2018/858 reikalaujama informacija, o techniniai reikalavimai, pagal kuriuos buvo išduotas kitos šalies mažos serijos nacionalinis tipo patvirtinimas, atitinka Nacionalinius techninius reikalavimus, Administracija per Reglamento 2018/858 43 straipsnyje nurodytą terminą raštu praneša kitos šalies tipo patvirtinimo institucijai apie mažos serijos nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimo pripažinimą;

73.2. kitos šalies mažos serijos nacionalinio tipo patvirtinimo liudijime ir informaciniame aplanke nepateikta Reglamente 2018/858 reikalaujama informacija ar jos trūksta, arba techniniai reikalavimai, pagal kuriuos buvo išduotas kitos šalies mažos serijos nacionalinis tipo patvirtinimas, neatitinka Nacionalinius techninius reikalavimų arba jie nėra lygiaverčiai, Administracija per Reglamento 2018/858 43 straipsnyje nurodytą terminą raštu praneša kitos šalies tipo patvirtinimo institucijai apie mažos serijos nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimo nepripažinimo priežastis, nurodydama konkrečias nuostatas, kurių šis patvirtinimas neatitinka.

 

VII SKYRIUS

ES TIPO PATVIRTINIMO REGISTRAVIMAS

 

74. Tipo patvirtinimo registravimas – dokumentų ir techninių reikalavimų, pagal kuriuos buvo suteiktas ES tipo patvirtinimas, techninių normatyvų sutikrinimas ir techninių duomenų įvedimas į Administracijos informacinę sistemą „Keltra“ (toliau – Tipo registravimas).

75. Administracijoje registruojami duomenys apie transporto priemonių tipo patvirtinimus, kurie išduoti kitose ES šalyse ir kurių tipo variantas ir versija dar nebuvo registruota Administracijoje.

76. Tipų registravimo procedūra taip pat taikoma pavienėms į Lietuvos Respubliką įvežtoms naujoms transporto priemonėms, kurių tipo variantai ir versijos nebuvo registruoti Lietuvos Respublikoje, tačiau jos turi išduotą originalų atitikties liudijimą.

77. Tipo registravimas neprivalomas, jei tipo patvirtinimo liudijimas išduotas ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių, išskyrus atvejus, kai norima pasinaudoti Tvarkos VIII skyriuje numatytomis išimtimis.

78. Tipo registravimas apima visų klasių transporto priemonių tipų registravimą.

79. Tipo patvirtinimo registravimo elektroninės paslaugos (toliau – elektroninės paslaugos) teikiamos Administracijos administracinių paslaugų svetainėje („e. VKTI“) (www.keltra.eltsa.lt) ir portale „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt, www.evaldzia.lt).

80. Elektroninėmis paslaugomis naudotis gali gamintojai ir gamintojo atstovai, įgalioti pagal Reglamento 15 straipsnio 1 dalies a) ir e) punktus.

81. Elektronines paslaugas užsakyti gali įmonės vadovas ar įgaliotas fizinis asmuo (toliau – asmuo), kurį įmonės vadovas nurodo Administracijos administracinių paslaugų svetainėje („e. VKTI“).

82. Įmonės vadovas, panaikinęs asmeniui įgaliojimą gauti elektronines paslaugas, nedelsdamas apie tai pažymi Administracijos administracinių paslaugų svetainėje („e. VKTI“). Įmonės vadovas atsako už pasekmes, kurios kyla dėl šios informacijos nepateikimo laiku.

83. Asmuo, įgaliotas gauti elektronines paslaugas, EB tipo patvirtinimo duomenis turi teikti pagal EB tipo patvirtinimo liudijime ir informaciniame aplanke nurodytus variantus ir versijas. Variantų ir versijų techniniai parametrai teikiami pagal EB tipo patvirtinimo liudijime ir informaciniame aplanke nurodytus duomenis.

84. Užsakytas elektronines paslaugas Administracijos darbuotojai patikrina iš eilės, pagal užsakymo laiką, tačiau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

85. Kai užsakytos elektroninės paslaugos patikrintos ir:

85.1. visi privalomi tipo patvirtinimo duomenų (7 priedas) laukeliai užpildyti teisingai, ir duomenys atitinka EB tipo patvirtinimo liudijimo ir informacinio aplanko duomenis, jos užregistruojamos IS „Keltra“ ir apie tai, naudojantis IS „Keltra“, pranešama asmeniui;

85.2. nurodyti ne visi reikalingi tipo patvirtinimo duomenys (7 priedas) ar jie nurodyti klaidingai, ar duomenys nurodyti ne jiems skirtuose laukeliuose, ar nesutampa su EB tipo patvirtinimo liudijimo ir informacinio aplanko duomenimis, ar nepateikti EB tipo patvirtinimo liudijimo ir informacinio aplanko duomenys, elektroninės paslaugos neregistruojamos, o apie neregistravimo priežastis naudojantis IS „Keltra“ pranešama asmeniui.

86. Pavienių transporto priemonių, turinčių ES atitikties liudijimą, tipai registruojami šiame skyriuje nustatyta tvarka.

87. Transporto priemonės, turinčios galiojantį ES atitikties liudijimą arba ES atitikties liudijimą, kuriam taikomi Tvarkos VIII skyriaus reikalavimai, tipui registruoti Administracijai pateikiamas Prašymas suteikti individualų patvirtinimą (6 priedas) ir ES atitikties liudijimas.

88. Kai pateiktame atitikties liudijime nurodyti duomenys sutampa su transporto priemonės ES transporto priemonės tipo patvirtinimo liudijime ir jo prieduose nurodytais duomenimis ir ES teisės aktai nedraudžia parduoti, registruoti ir pradėti eksploatuoti tokius atitikties liudijimus turinčias transporto priemones, Administracijos specialistas registruoja prašymą, per 5 darbo dienas atitikties liudijime nurodytus transporto priemonės duomenis įveda į Administracijos duomenų bazę „Keltra“ ir joje priskiria leidimo eksploatuoti numerį.

89. Sumokėjus valstybės rinkliavą, išduodama individualaus transporto priemonių patvirtinimo pažyma.

90. Jei transporto priemonės duomenys, nurodyti atitikties liudijime, nesutampa su transporto priemonės ES transporto priemonės tipo patvirtinimo liudijime ir jo prieduose nurodytais duomenimis ar atitikties liudijime pateikti ne visi privalomi duomenys, ar ES teisės aktais dėl pasikeitusių reikalavimų nustatyta, kad atitikties liudijimas laikomas negaliojančiu, ar atitikties liudijimas turi akivaizdžių taisymo požymių, ar atitikties liudijimas pasirašytas asmens, neturinčio teisės pasirašyti minėtą dokumentą, ar atitikties liudijimui naudojamas popierius neapsaugotas spalvine grafika arba gamintojo identifikavimo ženklo formos vandens ženklu, arba holografiniu lipduku, kaip nustatyta Atitikties įvertinimo taisyklėse, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo atlikti individualų patvirtinimą registravimo dienos prašymą pateikęs asmuo raštu informuojamas apie paslaugos netenkinimą, pateikti dokumentai (išskyrus Prašymą atlikti individualų patvirtinimą) grąžinami.

 

VIII SKYRIUS

TIPO PATVIRTINIMO ANULIAVIMAS IR SERIJOS PABAIGA

 

91. Nacionalinio ar ES tipo patvirtinimo registravimo anuliavimas taikomas transporto priemonių tipams, kai techninių normatyvų reikalavimuose, pagal kuriuos buvo suteiktas nacionalinis ar ES tipo patvirtinimas, padaryta pakeitimų, dėl kurių šie tipo patvirtinimai tampa negaliojantys pagal Reglamento 2018/858 35 straipsnį.

92. Tipo patvirtinimo ir / ar registravimo anuliavimas žymimas ir pažymėto tipo patvirtinimo informacija saugoma Administracijos informacinėje sistemoje „Keltra“.

93. Negaliojantiems tipo patvirtinimams suteikiamas negaliojimo požymis ir nurodoma negaliojimo pradžios data pagal reglamentuojantį ES, JT EEK ar nacionalinį teisės aktą.

94. Nebegaliojančio patvirtinto ar registruoto tipo patvirtinimo liudijimo ir jo priedų duomenys ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Tvarkos 93 punkte nurodytų veiksmų atlikimo perduodami transporto priemones Lietuvos Respublikoje registruojančiai institucijai.

95. Draudžiama registruoti transporto priemones, kurių tipo patvirtinimas nebegalioja, išskyrus atvejus, nurodytus Reglamento 2018/858 49 straipsnyje.

96. Transporto priemonėms, atitinkančioms tipo patvirtinimą, kuris nebegalioja, taikoma serijos pabaigos procedūra, kai po tipo patvirtinimo anuliavimo ribotą laiką ir ribotą transporto priemonių skaičių galima įregistruoti su išimtimi, kaip nustatyta Reglamento 2018/858 49 straipsnyje. Apie serijos pabaigos įsigaliojimą skelbiama Administracijos interneto svetainėje.

97. Administracija serijos pabaigos transporto priemonių registracijos skaičiaus apribojimams nustatyti taiko I būdą, nurodytą Reglamento 2018/858 V priedo B dalyje.

98. Didžiausią komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių, taikant serijos pabaigos procedūrą, skaičiui apskaičiuoti naudojamas kiekvieno tipo transporto priemonių, registruotų ir pradėtų eksploatuoti praėjusiais metais, skaičius, jei gamintojas ar gamintojo atstovas prieš apribojimų įsigaliojimą Administracijai raštu nenurodė skaičiavimus atlikti naudojant visų tipų transporto priemonių skaičių.

99. Lietuvos Respublikoje registruojamų naujų transporto priemonių, kurioms taikoma serijos pabaigos procedūra, skaičius negali viršyti nustatytų ir Administracijos interneto svetainėje paskelbtų einamųjų metų serijos pabaigos transporto priemonių registracijos skaičiaus apribojimų.

100. Gamintojas ar gamintojo atstovas, prieš apribojimų įsigaliojimą Administracijai teikia prašymą taikyti serijos pabaigos procedūrą. Jei kartu su prašymu pateikiamame transporto priemonių sąraše yra nurodyta daugiau transporto priemonių nei Tvarkos 99 punkte nustatyta riba, gali būti pateikiamas tik transporto priemonių identifikavimo numerių sąrašas, kitu atveju sąrašas teikiamas kaip kompiuterio skaitomų duomenų rinkmena, kuriame nurodomas transporto priemonių gamintojo prekybinis pavadinimas, tipas, variantas ir versija (jei taikoma), Europos Bendrijos tipo patvirtinimo numeris, identifikavimo numeriai, klasė, taip pat ES reglamentai, direktyvos ar JT EEK taisyklės, kuriose nurodyti apribojimai bei jų taikymo datos. Kompiuterio skaitomų duomenų rinkmenos šablonas skelbiamas Administracijos interneto svetainėje.

101. Jei pagal Taisyklių 100 punktą pateiktame sąraše nurodyta daugiau transporto priemonių nei ribojamas Administracijos interneto svetainėje skelbiamų einamųjų metų serijos pabaigos transporto priemonių registracijos skaičius, pateikiamas papildomas prašymas su konkrečių transporto priemonių sąrašu kaip kompiuterio skaitomų duomenų rinkmena, kuriame nurodomas transporto priemonių gamintojo prekybinis pavadinimas, tipas, variantas ir versija (jei taikoma), Europos Bendrijos tipo patvirtinimo numeris, identifikavimo numeriai, klasė, taip pat ES reglamentai, direktyvos ar JT EEK taisyklės, kuriose nurodyti apribojimai bei jų taikymo datos. Kompiuterio skaitomų duomenų rinkmenos šablonas skelbiamas Administracijos interneto svetainėje.

102. Kai prašymus taikyti serijos pabaigos procedūrą pateikia daugiau nei vienas gamintojo atstovas, transporto priemonių skaičius, kurioms gali būti taikoma serijos pabaigos procedūra, dalinamas į lygias dalis kiekvienam gamintojo atstovui, jei gamintojas raštu nenurodo kitaip.

103. Administracija, gavusi prašymą taikyti serijos pabaigos procedūrą su transporto priemonių sąrašu, sutikrina sąraše pateiktus duomenis su tipo registravimo duomenimis informacinėje sistemoje „Keltra“:

103.1. kai sąraše pateiktų transporto priemonių ES tipo patvirtinimas registruotas, o transporto priemonių skaičius neviršija Tvarkos 99 punkte nurodytos ribos, duomenys apie transporto priemonėms taikomą serijos pabaigos procedūrą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas perduodami transporto priemones Lietuvos Respublikoje registruojančiai institucijai ir viešai skelbiami Administracijos Administracinių paslaugų svetainėje („e. VKTI“);

103.2. Administracijos specialistas prašymą pateikusį gamintoją ar gamintojo atstovą raštu (arba el. paštu, jei prašymas pateiktas šiuo būdu) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nurodydamas priežastis informuoja apie transporto priemonėms nepritaikytas išimtis, kai sąraše pateiktų transporto priemonių ES tipo patvirtinimas neregistruotas arba transporto priemonių skaičius viršija Taisyklių 99 punkte nurodytą ribą.

104. Kai gamintojo sąraše pateiktų transporto priemonių ES tipo patvirtinimas neregistruotas ir / arba Lietuvos Respublikoje nėra gamintojo atstovo ir atliekamas individualus patvirtinimas Tvarkos VII skyriuje nustatyta tvarka, o transporto priemonių skaičius neviršija Tvarkos 99 punkte nurodytos ribos, duomenys apie transporto priemonei taikomą serijos pabaigos procedūrą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Tvarkos 88 punkte nurodytų veiksmų atlikimo perduodami transporto priemones Lietuvos Respublikoje registruojančiai institucijai ir viešai skelbiami Administracijos Administracinių paslaugų svetainėje („e. VKTI“). Transporto priemonių skaičius (pagal gamintoją) fiksuojamas eilės tvarka pagal prašymo atlikti individualų patvirtinimą pateikimo datą.

 

IX SKYRIUS

INDIVIDUALUS TRANSPORTO PRIEMONIŲ PATVIRTINIMAS

 

105. ES ar nacionalinis individualus (toliau kartu – Individualus) transporto priemonių patvirtinimas taikomas Reglamento 2018/858 2 straipsnyje nurodytoms naujoms transporto priemonėms, M2, M3, N2, N3 klasių ir O kategorijos naudotoms transporto priemonėms iš ne ES šalių.

106. ES individualus transporto priemonės patvirtinimas suteikiamas, jei nauja transporto priemonė atitinka Reglamento 2018/858 II priedo I dalies 2 priedėlyje nustatytus reikalavimus, o specialiosios paskirties transporto priemonė – II priedo III dalyje nustatytus reikalavimus.

107. Nacionalinis individualus transporto priemonės patvirtinimas suteikiamas, jei nauja transporto priemonė arba M2, M3, N2, N3 klasių ir O kategorijos naudotos transporto priemonės iš ne ES šalių atitinka Tvarkos 1 priede nustatytus reikalavimus.

108. Individualiam transporto priemonės patvirtinimui suteikti atliekama techninė ekspertizė. Techninė ekspertizė atliekama Gamybos ir perdirbimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

109. Individualaus transporto priemonės patvirtinimo techninei ekspertizei atlikti pateikiama transporto priemonė ir Gamybos ir perdirbimo tvarkos apraše nurodyti dokumentai, nurodant, kokį (ES ar nacionalinį) individualų transporto priemonių patvirtinimą prašoma įvertinti.

110. Individualaus transporto priemonės patvirtinimo techninei ekspertizei atlikti papildomai pateikiami transporto priemonių techniniai dokumentai, iš kurių būtų galima nustatyti transporto priemonės kategoriją ir klasę, pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, taip pat sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo liudijimai ir / ar pranešimai ar techninės tarnybos išduoti bandymų protokolai pagal direktyvas, reglamentus arba atitinkamas JT EEK taisykles, arba kai taikomi alternatyvūs reikalavimai, pasirašytos transporto priemonės gamintojo deklaracijos, iš kurių būtų galima nustatyti transporto priemonės ar sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų atitiktį Reglamento 2018/858 ar Nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo reikalavimams (1 priedas);

111. Techninės ekspertizės metu tikrinama ir / ar nustatoma naujų transporto priemonių atitiktis ES ar nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo reikalavimams, o naudotų transporto priemonių atveju – pirmosios transporto priemonės registracijos metu galiojusioms nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo reikalavimuose nurodytoms nuostatoms.

112. Individualaus transporto priemonės patvirtinimo liudijimui gauti Administracijai pateikiama:

112.1. nustatytos formos Prašymas suteikti individualų patvirtinimą (6 priedas), kaip nurodyta Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse;

112.2. techninės ekspertizės įmonės išduota techninės ekspertizės pažyma (pažymoje nurodant, kokie individualaus transporto priemonės patvirtinimo reikalavimai buvo taikomi), užpildyta pagal Gamybos ir perdirbimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus, ir įvertinimo lapas, užpildytas pagal Tvarkos 1 priedą;

112.3. užpildyta individualaus transporto priemonės patvirtinimo liudijimo forma, pateikta pagal Reglamento 2020/683 III priede pateiktą D arba E pavyzdį;

112.4. techninės ekspertizės metu padarytos transporto priemonės ir (ar) transporto priemonės sudėtinės (-ių) dalies (-ių) nuotraukos, kuriose turi būti matoma: visa transporto priemonė iš išorės, bendras transporto priemonės vidaus (variklio skyriaus, salono / kabinos, krovinių skyriaus) vaizdas, ratų pakabos konstrukcija, identifikavimo lentelė, identifikavimo numeris ir kai dėl sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo taikomi alternatyvūs reikalavimai, jų atpažinimo, patvirtinimo (sertifikavimo) žymenys (variklio kodo, padangų (ratų), ašių, stabdžių, stiklų, netiesioginio matymo įtaisų, šoninių ir galinių apsaugų nuo palindimo, sukabintuvo, saugos diržų ir kitos sertifikavimo žymėjimo nuotraukos). Nuotraukos turi būti padarytos ir pateiktos taip, kad būtų galima identifikuoti jose užfiksuotus objektus ir perskaityti aktualią informaciją;

112.5. sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo liudijimai ir / ar pranešimai, nurodyti įvertinimo lape;

112.6. O1 (jei sumontuoti stabdžiai), O2 klasių transporto priemonių kelių transporto priemonių eksperto parašu patvirtinta stabdžių sistemos suderinamumo patikrinimo ataskaita priekaboms su inerciniais stabdžiais, jei buvo taikoma.

113. Jei pateikti visi Tvarkoje nurodyti dokumentai, o transporto priemonės parametrai yra įrašyti į individualaus transporto priemonės patvirtinimo liudijimo formą ir šie dokumentai atitinka Reglamento, Gamybos ir perdirbimo tvarkos aprašą, Tvarkos reikalavimus, techninės ekspertizės pažymą, Administracijos specialistas registruoja Prašymą atlikti individualų patvirtinimą ir per 10 darbo dienų individualaus patvirtinimo liudijimo formoje nurodytus transporto priemonės duomenis įveda į Administracijos duomenų bazę, joje suteikia individualaus patvirtinimo numerį (tik naujoms transporto priemonėms).

114. Sumokėjus valstybės rinkliavą, išduodamas ES ar nacionalinis individualaus transporto priemonės patvirtinimo liudijimas.

115. Jei nepateikti visi Tvarkoje nurodyti dokumentai, o transporto priemonės duomenys nesutampa su pateiktų dokumentų duomenimis ar techninės ekspertizės dokumentuose nurodyti duomenys neatitinka transporto priemonės duomenų, ar transporto priemonė neatitinka Reglamento ar Gamybos ir perdirbimo tvarkos aprašo, ar techninės ekspertizės dokumentai neatitinka Gamybos ir perdirbimo tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo atlikti individualų patvirtinimą registravimo dienos prašymą pateikusiam asmeniui išduodamas Pranešimas.

116. Nustatytus trūkumus prašymą pateikęs asmuo turi pašalinti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Prašymo atlikti individualų patvirtinimą registravimo dienos.

117. Apie trūkumų pašalinimą prašymą pateikęs asmuo Administraciją informuoja raštu, nurodydamas pašalintus trūkumus ir / arba pridėdamas dokumentus.

118. Nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą, prašymą pateikęs asmuo raštu informuojamas apie paslaugos netenkinimą, pateikti dokumentai (išskyrus Prašymą atlikti individualų patvirtinimą) grąžinami (jei asmuo pageidauja).

119. Prašymą pateikusiam asmeniui pašalinus trūkumus, paslauga teikiama Tvarkos 113 punkte nustatyta tvarka.

120. Jei iš pateiktų dokumentų negalima nustatyti, kad transporto priemonė atitinka Tvarkoje nurodytus reikalavimus, ar trūksta transporto priemonės duomenų, Administracija per 10 darbo dienų nuo Prašymo atlikti individualų patvirtinimą registravimo dienos raštu gali pareikalauti pateikti patikrinti transporto priemonę ar papildomus dokumentus, įrodančius transporto priemonės konstrukcijos ar parametrų, nurodytų užpildytoje individualaus transporto priemonės patvirtinimo liudijimo formoje, atitiktį Gamybos ir perdirbimo tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams; paslauga tęsiama pateikus Administracijos reikalaujamus dokumentus ir / ar transporto priemonę.

121. Jei transporto priemonė ir / ar papildomi dokumentai nepateikiami per 10 darbo dienų nuo pareikalavimo pateikti papildomus dokumentus ar patikrinti transporto priemonę pasirašymo dienos, prašymą pateikęs asmuo raštu informuojamas apie paslaugos netenkinimą, pateikti dokumentai (išskyrus Prašymą atlikti individualų patvirtinimą) grąžinami.

122. Jei dokumentai pateikiami per 10 darbo dienų nuo pareikalavimo pateikti papildomus dokumentus pasirašymo dienos, turi būti pridedamas lydraštis, kuriame nurodoma, kiek ir kokių dokumentų pateikta Administracijai. Lydraštis registruojamas Administracijos nustatyta tvarka.

123. Kai per 10 darbo dienų pateikiama transporto priemonė, pasirašomas ir registruojamas apžiūros aktas. Aktą sudaro: data, transporto priemonės komercinis pavadinimas, identifikavimo numeris, transporto priemonę apžiūrėjusio Administracijos specialisto pareigos, vardas, pavardė, transporto priemonę pristačiusio asmens vardas, pavardė ir parašas.

124. Jeigu asmuo pageidauja parduoti, registruoti ar kitoje ES šalyje pradėti eksploatuoti transporto priemonę, kuriai suteiktas individualus transporto priemonės patvirtinimas, Administracija, gavusi rašytinį prašymą, raštu pateikia pareiškėjui techninių nuostatų, pagal kurias transporto priemonė buvo patvirtinta, sąrašą.

 

X SKYRIUS

NACIONALINIS INDIVIDUALUS NAUDOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR GALINGŲJŲ KETURRAČIŲ PATVIRTINIMAS

 

125. Lietuvos Respublikoje ketinamų registruoti M1, N1 klasių ir L kategorijų naudotų transporto priemonių iš ne ES šalių, naudotų transporto priemonių, registruotų Europos Sąjungos šalyse, Šveicarijos Konfederacijoje, Norvegijos Karalystėje, Lichtenšteino Kunigaikštystėje ir Islandijos Respublikoje, galingųjų keturračių ir naudotų transporto priemonių, kai pagal Gamybos ir perdirbimo tvarkos aprašą reikia atlikti individualų patvirtinimą, nacionalinis individualus transporto priemonės patvirtinimas atliekamas techninės ekspertizės įmonėse.

126. M1, N1 klasių ir L kategorijos naudotų transporto priemonių iš ne ES šalių techniniai reikalavimai nustatyti Tvarkos 3 priede.

127. Europos Sąjungos šalyse, Šveicarijos Konfederacijoje, Norvegijos Karalystėje, Lichtenšteino Kunigaikštystėje ir Islandijos Respublikoje registruotų naudotų transporto priemonių, taip pat naudotų transporto priemonių, kai pagal Gamybos ir perdirbimo tvarkos aprašą reikia atlikti individualų patvirtinimą, techniniai reikalavimai nustatyti Tvarkos 1 priede, tačiau reikalavimai taikomi pagal pirmosios transporto priemonės registracijos metu galiojusias nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo reikalavimuose nurodytas nuostatas.

128. Atlikus nacionalinį individualų transporto priemonės patvirtinimą M1, N1 klasių ir L kategorijos naudotoms transporto priemonėms iš ne ES šalių ar galingiesiems keturračiams, valdytojui išduodama techninės ekspertizės pažyma ir reikalavimų įvertinimo lapas, užpildytas pagal Tvarkos 3 priedą..

129. Atlikus nacionalinį individualų transporto priemonės patvirtinimą Europos Sąjungos šalyse, Šveicarijos Konfederacijoje, Norvegijos Karalystėje, Lichtenšteino Kunigaikštystėje ir Islandijos Respublikoje registruotoms naudotoms transporto priemonėms, kai tai numatyta Gamybos ir perdirbimo tvarkos apraše, valdytojui išduodama techninės ekspertizės pažyma

130. M1, N1 klasių ir L kategorijos naudotų transporto priemonių iš ne ES šalių įvertinimo lape turi būti nurodoma atitiktis kiekvienam Tvarkos 3 priede nurodytam reikalavimui.

131. Galingųjų keturračių įvertinimo lape turi būti nurodoma atitiktis kiekvienam Gamybos ir perdirbimo tvarkos aprašo 7 priede nurodytam reikalavimui.

132. Nacionalinis individualus naudotų transporto priemonių patvirtinimas iš ne ES šalių galioja Lietuvos Respublikoje ir jam netaikomos Reglamento 46 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytos sąlygos.

 

XI SKYRIUS

NACIONALINIO INDIVIDUALAUS TRANSPORTO PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO PRIPAŽINIMAS

 

133. Nacionalinio individualaus transporto priemonių patvirtinimo pripažinimas taikomas Reglamento 46 straipsnyje nurodytoms transporto priemonėms.

134. Nacionalinio individualaus transporto priemonių patvirtinimo liudijimui pripažinti Administracijai pateikiama:

134.1. nustatytos formos Prašymas atlikti individualų patvirtinimą (6 priedas), kaip nurodyta Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse;

134.2. kitoje ES šalyje išduotas nacionalinis individualaus transporto priemonių patvirtinimo liudijimas;

134.3. techninių nuostatų pagal Reglamento 46 straipsnio 2 dalį sąrašas, pridedant sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo liudijimus ir / ar pranešimus ar techninės tarnybos išduotus bandymų protokolus, iš kurių būtų galima nustatyti transporto priemonės ar sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų atitiktį Nacionaliniams techniniams reikalavimams.

135. Jei pateikti visi Tvarkoje nurodyti dokumentai, o transporto priemonės parametrai yra įrašyti į individualaus patvirtinimo liudijimo formą ir šie dokumentai atitinka Reglamento, Nacionalinius techninius reikalavimus, Tvarkos reikalavimus, patvirtintą ES tipą, o techninės nuostatos, pagal kurias transporto priemonė buvo patvirtinta, yra lygiavertės Nacionaliniams techniniams reikalavimams, Administracijos specialistas registruoja Prašymą atlikti individualų patvirtinimą ir per 10 darbo dienų individualaus patvirtinimo liudijimo formoje nurodytus transporto priemonės duomenis įveda į Administracijos duomenų bazę ir išduodamas pranešimas apie nacionalinio transporto priemonių individualaus patvirtinimo liudijimo pripažinimą.

136. Jei nepateikti visi Tvarkoje nurodyti dokumentai, o transporto priemonės duomenys nesutampa su pateiktų dokumentų duomenimis, ar transporto priemonė neatitinka Reglamento ar Nacionalinių techninių reikalavimų, ar patvirtinto ES tipo, ar techninės nuostatos, pagal kurias transporto priemonė patvirtinta, nėra lygiavertės Tvarkoje nurodytiems reikalavimams, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo atlikti individualų patvirtinimą registravimo dienos prašymas netenkinamas ir apie priežastis raštu nurodoma prašymą pateikusiam asmeniui.

 

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

137. Atsižvelgiant į transporto priemonės gamybos užbaigtumo laipsnį, draudžiama registruoti ir eksploatuoti nekomplektines transporto priemones iki tol, kol jos bus užbaigtos gaminti (sukomplektuotos), kaip nustatyta Reglamento 48 straipsnyje.

138. Administracija, raštu gavusi vėlesnio etapo gamintojo prašymą gauti sutikimą, kad transporto priemonės tipas neprivalo būti išplėstas arba patvirtinimas neprivalo būti peržiūrėtas, jeigu ankstesnio etapo transporto priemonės tipo išplėtimas neturi įtakos vėlesniam etapui arba techniniams transporto priemonės duomenims, išduoda arba atsisako išduoti sutikimą.

139. Kai ES tipo patvirtinimo arba nacionalinio tipo patvirtinimo paraišką pateikęs gamintojas per 6 mėnesius nuo atitinkamo tipo patvirtinimo Administracijoje suteikimo dienos nepateikia Administracijai atitikties Reglamento 2018/858 64 straipsnyje įrodančių dokumentų, Administracija imasi Reglamento 2018/858 65 straipsnyje nurodytų veiksmų ir perduoda informaciją apie neatitikimus rinkos priežiūros institucijai.

140. Už Administracijos teikiamas paslaugas mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

141. Fiziniai ir juridiniai asmenys atsako už teikiamų duomenų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

142. Nustačius, kad pateikti klaidingi duomenys arba jie buvo nuslėpti, Administracija gali panaikinti Tvarkoje nustatyta tvarka išduotus dokumentus.

 

_____________