vytis

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL PREKIŲ MUITINIO ĮVERTINIMO TVARKOS АPRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2022 m. gruodžio 30 d. Nr. 1BE-1043

Vilnius

 

 

1. T v i r t i n u Prekių muitinio įvertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 1B-431 „Dėl Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2023 m. vasario 1 d.

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas                                                   Žaneta Rudaitienė


 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos generalinio

direktoriaus

2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1BE-1043

 

 

PREKIŲ MUITINIO ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Prekių muitinio įvertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų, deklaruojančių prekes muitinei, ir muitinės pareigūnų, atliekančių muitinės procedūrų įforminimą prekėms ir prekių muitinį tikrinimą, veiksmus atliekant prekių muitinį įvertinimą.

2Aprašas parengtas remiantis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (toliau – Sąjungos muitinės kodeksas), 69–74 straipsniais, 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (toliau – Reglamentas (ES) 2015/2446), 71 straipsniu, 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (toliau – Reglamentas (ES) 2015/2447), 127–146 straipsniais bei 23–01 ir 23–02 priedais, Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1224 „Dėl Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 19–27 punktais.

Atliekant prekių muitinį įvertinimą vadovaujamasi pirmiau nurodytais teisės aktais, Europos Teisingumo Teismo sprendimais, atsižvelgiama į Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1947) VII straipsnį, Europos Komisijos Muitinio įvertinimo kompendiumą, paaiškinimus ir rekomendacijas, Pasaulio prekybos organizacijos Muitinio įvertinimo komiteto sprendimus, aiškinamąsias pastabas, Pasaulio muitinių organizacijos Muitinio įvertinimo techninio komiteto nurodymus, išvadas, paaiškinimus, patariamąsias nuomones, komentarus ir atliktų studijų medžiagą, taip pat kitą su prekių muitinės vertės ar atskirų jos elementų nustatymu susijusią metodinę medžiagą.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Sąjungos muitinės kodekse, Reglamente (ES) 2015/2447 ir Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme.

4. Pagal konsignacijos sutartis importuojamų greitai gendančių prekių, nurodytų Reglamento (ES) 2015/2447 23–02 priede, muitinei vertei nustatyti asmens pasirinkimu gali būti naudojamos Europos Komisijos periodiškai nustatomos šių prekių vieneto kainos.

5. Importuojamų vaisių ir daržovių, nurodytų 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės, su visais pakeitimais, 2017 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/891, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektorių, 75 straipsnyje ir VII priede, 2017 m. kovo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių ir daržovių sektoriuose taisyklės, 38–41 straipsniuose, muitinė vertė gali būti nustatoma pagal Europos Komisijos nustatytas standartines importo vertes.

6. Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinė vertė nustatoma ir šiai vertei nustatyti naudojami muitinio įvertinimo metodai taikomi vadovaujantis Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1B-989 „Dėl Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių patvirtinimo“.

7. Supaprastinimai, susiję su prekių muitine verte, taikomi vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso 73 ir 166 straipsniais ir Reglamento (ES) 2015/2446 71 straipsniu. Leidimas supaprastinta tvarka deklaruoti sumas, kurios yra prekių muitinės vertės dalis, išduodamas vadovaujantis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 1B-725 „Dėl Leidimo supaprastinta tvarka deklaruoti sumas, kurios yra prekių muitinės vertės dalis, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

8. Asmuo, gavęs informaciją ir dokumentus apie deklaruotos prekių muitinės vertės ar jos elementų pasikeitimą po prekių išleidimo, pateikia juos kartu su prašymu teritorinei muitinei Muitinės leidimų sistemos priemonėmis, vadovaudamasis Muitinės leidimų, suteikiamų Muitinės leidimų sistemos priemonėmis, valdymo proceso aprašu, patvirtintu Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1B-253 „Dėl Muitinės leidimų, suteikiamų Muitinės leidimų sistemos priemonėmis, valdymo proceso aprašo patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

MUITINIO ĮVERTINIMO METODŲ TAIKYMAS

 

9. Deklaruojant prekių muitinės vertės pagrindu esančią sandorio vertę turi būti deklaruojama visa sumokėta ar mokėtina už prekes kaina, pridėjus Sąjungos muitinės kodekso 71 straipsnyje nurodytas pinigų sumas. Muitinė, nagrinėdama pateiktus dokumentus, papildomai vertina pridedamus sandorio vertės elementus ir į muitinę vertę neįskaitytinus elementus. Į muitinę vertę neįskaitytini elementai nurodyti Sąjungos muitinės kodekso 72 straipsnyje.

10. Jei pinigų sumos, kurios turi būti pridėtos prie faktiškai sumokėtos arba mokėtinos už prekes kainos, jau yra įskaitytos į už prekes faktiškai sumokėtą arba mokėtiną kainą, tuomet jos nėra papildomai pridedamos.

11. Išsamią importuojamų prekių sandorio vertės patikslinimą jų vežimo ir draudimo išlaidomis tvarką nustato Prekių sandorio vertės patikslinimo jų vežimo, draudimo, krovimo ir tvarkymo išlaidomis aprašas, patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1B-660 „Dėl Prekių sandorio vertės patikslinimo jų vežimo, draudimo, krovimo ir tvarkymo išlaidomis aprašo patvirtinimo“ (toliau – Prekių sandorio vertės patikslinimo jų vežimo, draudimo, krovimo ir tvarkymo išlaidomis aprašas).

12. Pagal Sąjungos muitinės kodekso 163 straipsnio 1 dalį ir remiantis Reglamento (ES) 2015/2447 145 straipsniu, kaip deklaraciją papildantis dokumentas muitinei turi būti pateikta su deklaruojama sandorio verte susijusi sąskaita faktūra.

13. Sandorio vertei pagrįsti muitinei yra priimtini visi prekių pirkimą–pardavimą pagrindžiantys įrodymai.

14. Prekių pardavimu muitinio įvertinimo tikslais yra laikomas prekių pardavimo sandoris, atliktas prieš pat prekių įvežimą į Sąjungos muitų teritoriją (nustatant, ar prekių pardavimas iš tikrųjų yra prekių pardavimas eksportui į Sąjungos muitų teritoriją).

Tuo atveju, kai prekės deklaruojamos išleidimui į laisvą apyvartą po to, kai jos buvo laikinai saugomos arba joms įforminta specialioji procedūra: sandėliavimas, laikinasis įvežimas perdirbti, išorinis tranzitas arba laikinasis įvežimas, išskyrus vidinio tranzito, galutinio vartojimo arba laikinojo išvežimo perdirbti procedūra (toliau – specialioji procedūra), sandorio vertė nustatoma remiantis Reglamento (ES) 2015/2447 128 straipsnio 2 dalimi. Tuo atveju, jei prekės, kurioms buvo įforminta specialioji procedūra, buvo parduotos daugiau nei vieną kartą, deklaruojant prekių muitinę vertę sandorio vertės metodu, atsižvelgiama tik į tą pardavimą, kuris atliktas arčiausiai prekių įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją momento.

15. Prekių, importuojamų konsignacijos pagrindais, pagal nuomos ar išperkamosios nuomos sutartį, tos pačios bendrovės filialų, kurie nėra atskiri juridiniai asmenys, sutartiniai dokumentai, taip pat pirkimo užsakymo dokumentai nėra tinkami sandorio vertės, deklaruojamos pagal Sąjungos muitinės kodekso 70 straipsnį, pagrindimui.

16. Sandorio vertė pripažįstama tinkamu pagrindu muitinei vertei nustatyti, kai pirkėjas ir pardavėjas nėra susiję arba, jei susiję, su sąlyga, kad jų tarpusavio ryšys neturėjo įtakos kainai. Vertinant susijimo faktą, du asmenys laikomi susijusiais, jeigu yra nors vienas iš Reglamento (ES) 2015/2447 127 straipsnyje nurodytų kriterijų.

17. Sandoriai tarp susijusių asmenų nagrinėjami siekiant išsiaiškinti, ar šalių tarpusavio ryšys neturėjo įtakos prekės pardavimo kainai.

18. Asmuo, teikiantis išsamią sandorio vertės pagrindimui reikalingą informaciją, apimančią ir kontroliuojamųjų sandorio kainodaros dokumentaciją, teikia ją parengtą pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 1K-123 „Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių“.

19. Visais atvejais, kai muitinė turi pagrįstų abejonių dėl to, ar deklaruota sandorio vertė atspindi visą sumokėtą arba mokėtiną sumą už prekes, kaip nurodyta Sąjungos muitinės kodekso 70  straipsnio 1 dalyje, ji gali paprašyti deklaranto pateikti papildomą informaciją ir dokumentus, kurie pagrįstų deklaruojamą sandorio vertę, vadovaujantis Reglamento (ES) 2015/2447 140 straipsnio 1 dalimi.

20. Jei patikrinus dokumentus ir (arba) informaciją nustatoma, kad prekės nebuvo pirkimo–pardavimo objektu (nemokamos siuntos, dovanos, pavyzdžiai, reklaminės prekės, pagal konsignacijos sutartis importuojamos prekės, prekės, importuojamos filialų, skolinamos, laikinam naudojimui (perdirbimui) perduodamos prekės, prekės, kurios lieka siuntėjo nuosavybe, ir kt.), tokiu atveju deklaruojamoms prekėms sandorio vertės muitinio įvertinimo metodas negali būti taikomas.

21. Sandorio vertės muitinio įvertinimo metodas netaikomas, kai nustatoma, jog netenkinamos Sąjungos muitinės kodekso 70 straipsnio 3 dalyje nurodytos sąlygos, taip pat Reglamento (ES) 2015/2447 140 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju.

22. Jeigu prekių muitinės vertės neįmanoma nustatyti sandorio vertės muitinio įvertinimo metodu, ji nustatoma vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso 74 straipsniu.

23. Prekių muitinė vertė nustatoma vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso 74 straipsnio  2 dalies a ir b punktais, bei Reglamento (ES) 2015/2447 141 straipsniu, jeigu turima duomenų apie tapačių arba panašių prekių, parduotų eksportui į Sąjungos muitų teritoriją ir eksportuotų tuo pačiu arba maždaug tuo pačiu metu kaip ir prekės, kurių muitinė vertė turi būti nustatyta, sandorio vertes.

Muitinio įforminimo metu prekių muitinė vertė gali būti nustatoma taikant tapačių prekių sandorio vertės metodą arba panašių prekių sandorio vertės metodą, kai deklarantas muitinio įforminimo metu pateikia dokumentus, kuriais remiantis anksčiau buvo importuotos tapačios arba panašios prekės kaip ir importuojamos prekės, kurių vertę reikia nustatyti, ir jų muitinė vertė buvo nustatyta taikant sandorio vertės metodą, ir nuo to laiko importo sąlygos (išskyrus prekių transportavimo išlaidas ir valiutos kursą) nepasikeitė.

24. Sąjungos muitinės kodekso 74 straipsnio 2 dalies c punkto ir Reglamento (ES) 2015/2447 142 straipsnio nuostatos (dedukcinis muitinio įvertinimo metodas) gali būti taikomos, kai importuotojas pateikia muitinei informaciją apie importuotų prekių pardavimą Sąjungoje (prekių pardavimo Sąjungoje sąskaitas faktūras, pardavimo išlaidų skaičiavimus ir pan.), kurią muitinė gali patikrinti ir atlikti dokumentų ir juose esančios informacijos įvertinimą, arba ši informacija tampa žinoma muitinei.

Dedukcinio muitinio įvertinimo metodo taikymo prekių muitiniam įvertinimui tvarką nustato Dedukcinio prekių muitinės vertės nustatymo metodo taikymo instrukcija, patvirtinta Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 1B-317 „Dėl Dedukcinio prekių muitinės vertės nustatymo metodo taikymo instrukcijos patvirtinimo“.

25. Prekių muitinė vertė nustatoma remiantis apskaičiuotosios vertės metodu, jei deklarantas pateikia duomenis, nurodytus Sąjungos muitinės kodekso 74 straipsnio 2 dalies d punkte ir Reglamento (ES) 2015/2447 143 straipsnyje, apie prekių pagaminimo kaštus (medžiagų kainą, perdirbimo išlaidas, pelną ir pan.), taip pat duomenis apie prekių vežimo iki Sąjungos muitų teritorijos ir draudimo išlaidas.

Apskaičiuotosios vertės metodas paprastai taikomas tais atvejais, kai pirkėjas ir pardavėjas tarpusavyje susiję, o prekių gamintojas sutinka pateikti muitinei įvertinimui būtinus duomenis ir prireikus sudaryti sąlygas atlikti pateiktų duomenų patikrinimą.

26. Muitinio įforminimo metu gali būti taikomas vienas iš Sąjungos muitinės kodekso 70 ir 74 straipsniuose nurodytų muitinio įvertinimo metodų, kai deklarantas muitinio įforminimo metu pateikia anksčiau muitinės priimtą sprendimą, kuriuo anksčiau importuotų tapačių prekių kaip ir importuojamos prekės, kurių vertę reikia nustatyti, muitinė vertė buvo nustatyta taikant tą patį nurodytą metodą ir nuo to laiko importo sąlygos (išskyrus prekių transportavimo išlaidas ir valiutos kursą) nepasikeitė.

27. Taikant alternatyvų muitinio įvertinimo metodą, visų pirma, vadovaujantis Reglamento (ES) 2015/2447 144  straipsnio 1 dalimi, turi būti naudojami tie patys muitinio įvertinimo metodai, nurodyti Sąjungos muitinės kodekso 70 straipsnyje ir 74 straipsnio 2 punkte, kurie gali būti taikomi laikantis pagrįstai lankstaus požiūrio (pavyzdžiui, tapačių arba panašių prekių importo atveju reikalavimas, kad tapačios ar panašios prekės turi būti eksportuotos į Sąjungos muitų teritoriją tuo pačiu arba maždaug tuo pačiu metu kaip ir prekės, kurių muitinė vertė turi būti nustatyta, gali būti taikomas lanksčiai). Nesant galimybės taikyti nurodyto pagrįstai lankstaus požiūrio, muitinė vertė nustatoma remiantis kitais duomenimis, kuriuos galima gauti Sąjungos muitų teritorijoje.

28. Deklaruojamai prekių muitinei vertei pagrįsti, muitinei pareikalavus arba asmens iniciatyva, gali būti pateikti šie dokumentai ir duomenys:

28.1. prekių pardavimo sąskaita faktūra (sąskaitos faktūros) ir kitos sąskaitos faktūros, susijusios su sandorio vertės elementais (pvz., vežimo, krovimo, draudimo išlaidų, mokesčių už patentus ir licencijas, komisinių ir apmokėjimų tarpininkams sąskaitos faktūros), jeigu deklaruojamų prekių muitiniam įvertinimui taikytinas sandorio vertės metodas;

28.2. kiti prekių įsigijimo dokumentai (pvz., sąskaita proforma, prekių dovanojimo sutartis), jeigu prekių muitiniam įvertinimui sandorio vertės metodas netaikytinas;

28.3. transporto dokumentas (dokumentai), su kuriuo prekės gabenamos;

28.4. su muitine verte susiję duomenų elementai, nurodyti Reglamento (ES) 2015/2447 B priedo I antraštinėje dalyje (toliau – su muitine verte susiję duomenys), kurioje nustatyti reikalavimai šių duomenų elementų turiniui pateikti. Su muitine verte susiję duomenys gali būti nedeklaruojami Reglamento (ES) 2015/2446 B priedo I antraštinės dalies „Duomenų reikalavimai“ 3 skyriaus 2 skirsnio 20 pastaboje nustatytais atvejais, išskyrus atvejus, kai tai būtina norint teisingai nustatyti muitinę vertę.

Tuo atveju, jei importo deklaracija teikiama taikant veiklos tęstinumo procedūrą, turi būti pateikiama Su muitine verte susijusių duomenų deklaracija, užpildyta vadovaujantis Su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos pildymo instrukcija, patvirtinta Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1B-246 „Dėl Su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos pildymo instrukcijos patvirtinimo;

28.5. kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentacija, mokesčių administratorių įpareigojantys sprendimai dėl būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principų suderinimo, jei tokie sudaryti, vadovaujantis Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. VA-106 „Dėl Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių patvirtinimo“, finansinės atskaitomybės analizė (balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita, aiškinamasis raštas) ir kiti šaltiniai;

28.6. kiti dokumentai, reikalingi deklaruotai prekių muitinei vertei bei jos elementams pagrįsti.

 

III SKYRIUS

PREKIŲ MUITINĖS VERTĖS TIKRINIMAS MUITINIO ĮFORMINIMO METU

 

29. Muitinės pareigūnas, atlikęs rizikos analizę, vadovaudamasis Aprašo 30 arba 31 punktu, atlieka muitinės deklaracijos ir kartu pateiktų dokumentų, susijusių su muitinės vertės, jos elementų ir PVM apmokestinamosios vertės pagrindimu, tikrinimą.

30. Kai deklaruojama prekių muitinė vertė nustatyta taikant sandorio vertės metodą, muitinės pareigūnas, atlikdamas muitinės deklaracijos ir kartu pateiktų dokumentų tikrinimą, tikrina:

30.1. ar muitiniam įforminimui deklaruotai sandorio vertei pagrįsti pateikti dokumentai ir jų duomenys yra teisingi, išsamūs, neprieštarauja vieni kitiems, yra patikimi ir nekelia įtarimo dėl jų klastojimo;

30.2. ar išsamiai ir vienareikšmiškai aprašytos deklaruojamos prekės ir pagal aprašymą pakanka duomenų jas vienareikšmiškai identifikuoti, ar aprašyme nurodytas komercinis prekių pavadinimas (jeigu jis yra nurodytas pridedamuose dokumentuose), ar prekių klasifikavimas nekelia abejonių;

30.3. ar deklaruojama prekių muitinė vertė artima kitų importuotojų deklaruotoms tapačių arba panašių prekių sandorio vertėms, sukauptoms Prekių muitinio įvertinimo informacinėje sistemoje (toliau – PREMI IS);

30.4. ar kartu su muitinės deklaracija pateiktose sąskaitose faktūrose ir (arba) sutartyse nėra prieštaringos informacijos;

30.5. ar muitinei pateikta sąskaita faktūra patvirtina prekių pardavimą eksportui į Sąjungos muitų teritoriją (pvz., prekių pardavimo eksportui į Sąjungos muitų teritoriją gali nepatvirtinti sąskaita faktūra, kurioje gavėju nurodytas muitinės sandėlis);

30.6. ar muitinei pateikti visi prekių transportavimo dokumentai nuo prekių išsiuntimo vietos iki paskirties vietos Sąjungos muitų teritorijoje, ar šiuose dokumentuose nurodytos pristatymo sąlygos atitinka deklaruotą transporto rūšį, ar nurodytos prekių gabenimo ir draudimo išlaidos, įskaitant su jų gabenimu susijusias krovimo, tvarkymo (pvz., priežiūros transportavimo metu, prekių šaldymo, sugedusių prekių atskyrimo), perkrovimo terminaluose, sandėliavimo ir saugojimo už Sąjungos muitų teritorijos ribų, priklausomai nuo jų pristatymo sąlygų, išlaidas;

30.7. ar esant CFR, CIF, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP, DAT prekių pristatymo sąlygoms pagal Tarptautinių prekybos rūmų oficialias prekybos terminų aiškinimo taisykles (Incoterms) ir vadovaujantis Prekių sandorio vertės patikslinimo jų vežimo, draudimo, krovimo ir tvarkymo išlaidomis aprašu, į pinigų sumą, sumokėtą ar priklausančią sumokėti už prekes, parduotas eksportui į Sąjungos muitų teritoriją, įskaičiuotos krovinio gabenimo ir draudimo iki įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos išlaidos, kitos su prekių perkrovimu ir iškrovimu, įpakavimu susijusios išlaidos;

30.8. ar visos pirkėjui tenkančios išlaidos, nurodytos Sąjungos muitinės kodekso 71 straipsnyje, įtrauktos į prekių muitinę vertę ir teisingai paskirstytos visoms siuntoje esančioms prekėms pagal svorį arba vertę;

30.9. ar deklaruojami su muitine verte susiję duomenys sutampa su duomenimis, nurodytais komerciniuose ir transporto dokumentuose. Įvertinus rizikos požymius ir siekiant teisingai nustatyti prekių muitinę vertę, importuotojui gali būti nurodoma pateikti su muitine verte susijusius duomenis;

30.10. ar prekės nėra komisinių mokesčių ar mokesčių už patentus ir licencijas objektu;

30.11. ar prekės iki jų pateikimo įforminti išleidimą nebuvo perparduotos ir deklaracijoje nurodyta jų sandorio vertė nėra mažesnė už ankstesnio tų pačių prekių pardavimo sandorio vertę, įskaitant atvejus, kai prekės buvo laikomos Sąjungos muitų teritorijoje arba už jos ribų veikiančiuose importo (eksporto) terminaluose, muitinės sandėliuose arba laisvosiose zonose;

30.12. kitą turimą informaciją.

31. Jei prekių muitinė vertė deklaruojama ne sandorio vertės muitinio įvertinimo metodu, o antriniais muitinio įvertinimo metodais, muitinės pareigūnas, atlikdamas muitinės deklaracijos ir kartu pateiktų dokumentų tikrinimą, tikrina: 

31.1. ar pagrįstai deklaruojamas muitinio įvertinimo metodas, ar muitinio įvertinimo metodo taikymas atitinka Aprašo II skyriaus nuostatas;

31.2. kokiais dokumentais ir duomenimis remiantis nustatyta prekių muitinė vertė ir ar remiantis šiais dokumentais ir duomenimis gali būti taikomas deklaruojamas muitinio įvertinimo metodas.

32. Jeigu nepakanka duomenų deklaruotai muitinei vertei pagrįsti arba išlieka abejonių dėl deklaruotos muitinės vertės teisingumo, muitinės pareigūnas gali paprašyti deklaranto pateikti papildomą informaciją ir dokumentus ir, jeigu yra prekių, apmokestinamų importo mokesčiais, ir nustatomi rizikos požymiai, gali atlikti detalų prekių tikrinimą (pvz., patikrinti, ar prekės atitinka deklaruotas prekes, ar etiketėse nurodyta informacija atitinka dokumentuose nurodytą informaciją ir kt.).

33. Prekių muitinė vertė muitinio įforminimo metu nustatoma taikant antrinius muitinio įvertinimo metodus, jeigu:

33.1. deklaruojamoms prekėms sandorio vertės metodas negali būti taikomas, pvz., prekės nebuvo pirkimo–pardavimo objektu (nemokamos siuntos, dovanos, pavyzdžiai, reklaminės prekės, pagal konsignacijos sutartis importuojamos prekės, prekės, importuojamos filialų, skolinamos, laikinam naudojimui (perdirbimui) perduodamos prekės, kurios lieka siuntėjo nuosavybe ir pan.), pirkėjas ir pardavėjas yra susiję ir nustatoma, kad toks tarpusavio ryšys turėjo įtakos kainai ir kt.;

33.2. nustatoma, kad deklaruojamų prekių pardavimas nėra pardavimas eksportui į Sąjungos muitų teritoriją;

33.3. deklaruota sandorio vertė kelia muitinei pagrįstų abejonių ir abejonių nepavyksta išsklaidyti;

33.4. nustatomi kiti atvejai, kai asmens deklaruojama prekių muitinė vertė kelia muitinei pagrįstų abejonių.

34. Muitinės pareigūnas, įvertinęs pateiktus dokumentus ir duomenis deklaruojamai prekių muitinei vertei pagrįsti, priima vieną iš sprendimų:

34.1. išleisti prekes taikant sandorio vertės arba kitą deklaruotą muitinio įvertinimo metodą be papildomo tikrinimo; arba

34.2. išleisti prekes taikant sandorio vertės muitinio įvertinimo metodą su asmens pateikta galinčios atsirasti mokestinės prievolės dydžio garantija ir perduoti dokumentus tikrinimui po prekių išleidimo; arba

34.3. deklarantui sutikus ir jam atitinkamai pataisius muitinės deklaracijos duomenis, išleisti prekes taikant kitus muitinio įvertinimo metodus, remiantis Aprašo II skyriaus nuostatomis, kai deklaruotas muitinio įvertinimo metodas netaikytinas; arba

34.4. Europos Sąjungos bendrajai žemės ūkio politikai priklausančias prekes išleisti ir muitinę vertę tikrinti šių prekių importą reglamentuojančių Europos Komisijos teisės aktų nustatyta tvarka įforminus galinčios atsirasti mokestinės prievolės dydžio garantiją ir perduoti dokumentus deklaruotos sandorio vertės tikrinimui po prekių išleidimo.

35. Aprašo 34.2 ir 34.4 papunkčiuose nurodytais atvejais prekės neišleidžiamos, jei asmuo atsisako pateikti galinčios atsirasti mokestinės prievolės dydžio garantiją ar taikyti kitus muitinio įvertinimo metodus.

36. Jeigu priimamas Aprašo 34.2 arba 34.4 papunktyje nurodytas sprendimas, muitinės pareigūnas informuoja deklarantą dėl prekių muitinės vertės tikrinimo po prekių išleidimo ir paprašo pateikti per nurodytą laikotarpį dokumentus (sąskaitų faktūrų originalus, transporto ir draudimo, prekių įsigijimo sutartis ir jų priedus, sutartis, sudarytas su trečiaisiais asmenimis, (tarpininkavimo, mokesčių už patentus ir licencijas, paslaugų, žaliavų ir t. t.), banko mokėjimo pavedimus, apmokėjimo tretiesiems asmenims pardavėjo naudai, apmokėjimo už prekių sandėliavimą, pakavimą, tvarkymą iki prekių išleidimo, buhalterinės apskaitos, prekių pirkimo užsakymų, jų patvirtinimų, pardavėjo prekių kainoraščius, kuriuose nurodytos prekių pardavimo eksportui kainos ir taikomos nuolaidos, prekių katalogus, užsienio šalies eksporto dokumentus, turto vertintojo sudarytą turto vertinimo ataskaitą ir kitus), kurie galėtų pagrįsti muitinę vertę arba jos elementus.

 

IV SKYRIUS

PREKIŲ MUITINĖS VERTĖS TIKRINIMAS PO PREKIŲ IŠLEIDIMO

 

37. Muitinės vertės tikrinimas po prekių išleidimo gali būti atliekamas muitinės iniciatyva ar asmens prašymu. Atliekant deklaruotos prekių muitinės vertės tikrinimą po prekių išleidimo vadovaujamasi Sąjungos muitinės kodekso 48 straipsniu, Muitinės vykdomų patikrinimų atlikimo taisyklėmis, patvirtintomis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1B-407 „Dėl Muitinės vykdomų patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Muitinės vykdomų patikrinimų atlikimo taisyklės) ir Aprašu.

38. Deklaruotos prekių muitinės vertės tikrinimą po prekių išleidimo atliekančio muitinės pareigūno veiksmai:

38.1. jei muitinio įforminimo metu prekių muitinė vertė nebuvo tikrinta, taip pat gavus papildomą informaciją ir dokumentus, muitinės pareigūnas atlieka tikrinimo veiksmus, nurodytus Aprašo 30–33 punktuose;

38.2. analizuoja muitinio įforminimo metu kartu su muitinės deklaracija pateiktus duomenis ir dokumentus. Jei šie duomenys ir dokumentai nebuvo pateikti, paprašo asmens pateikti Aprašo 28 punkte nurodytus dokumentus ir duomenis;

38.3. vertina asmens pateiktus papildomus dokumentus ir paaiškinimus į papildomus klausimus (pvz. pagrįsti prekių gabenimo maršrutus, kainų sudarymo būdus ir t. t.), susijusius su tikrinamų prekių muitinės vertės nustatymu;

38.4. vertina, ar prekės yra mokesčių už patentus ir licencijas objektas. Atliekant šį tikrinimą muitinei turi būti pateiktos ir tikrinimo metu išnagrinėtos visos asmens pateiktos sutartys (prekių pirkimo pardavimo, licencinės ir kitos), susijusios su mokesčiais už patentus ir licencijas;

38.5. sprendžia, ar tikslinga išplėsti tikrinamąjį laikotarpį – tikrinti to paties asmens importuotų prekių muitinę vertę ir visus turimus dokumentus bei kitą informaciją apie visus pasirinkto laikotarpio importo atvejus;

38.6. sprendžia, ar tikslinga vadovaujantis Muitinės vykdomų patikrinimų atlikimo taisyklėmis teikti siūlymą tikrinti importuotojo ūkinę komercinę veiklą, jos apskaitą, finansinę atskaitomybę, susijusią su muitų teisės aktų taikymu atliekant kompleksinius ar teminius mokestinius patikrinimus;

38.7. sprendžia, ar tikslinga kreiptis į šalies eksportuotojos muitinės administraciją su prašymu atlikti patikrinimą eksporto šalyje ir (arba) kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ar kitą valstybės instituciją su prašymu atlikti patikrinimą.

39. Muitinės pareigūnas, atlikęs deklaruotos prekių muitinės vertės tikrinimą po prekių išleidimo, priima vieną iš šių sprendimų:

39.1. pripažinti deklaruotą prekių muitinę vertę;

39.2. pripažinti deklaruotą sandorio vertę prekių muitine verte, patikslinus išlaidomis, numatytomis Sąjungos muitinės kodekso 71 ir 72 straipsniuose;

39.3. prekių muitinę vertę nustatyti vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso 74 straipsnio ir remiantis Aprašo II skyriaus nuostatomis;

40. Tuo atveju, jeigu asmuo per 10 darbo dienų nepateikia muitinės prašomos papildomos informacijos arba pateikta informacija nepagrindžia deklaruotos muitinės vertės ir (arba) išlieka pagrįstų abejonių dėl deklaruojamos muitinės vertės teisingumo, muitinė, prieš priimdama galutinį sprendimą, kai šis sprendimas galėtų būti nepalankus asmeniui, remiantis Sąjungos muitinės kodekso 22 straipsnio 6 dalimi ir vadovaujantis Reglamento (ES) 2015/2446 8 ir 9 straipsniais ir Reglamento (ES) 2015/2447 8 ir 9 straipsniais, informuoja asmenį apie išlikusių abejonių priežastis, suteikdama jam galimybę pateikti paaiškinimą, susijusį su galimu muitinės sprendimu. Galutinį sprendimą dėl prekių muitinės vertės nustatymo muitinė priima nedelsiant, kai tai įmanoma padaryti.

 

V SKYRIUS

PREKIŲ MUITINĖS VERTĖS NUSTATYMAS TAM TIKRAIS ATVEJAIS

 

41. Prekių muitinė vertė, kuri bus naudojama garantijos, užtikrinančios mokestinių prievolių, susijusių su prekėms taikoma specialiąja procedūra arba laikinuoju saugojimu, įvykdymą, dydžio apskaičiavimui, nustatoma taip:

41.1. Remiantis informacija, esančia komerciniuose dokumentuose, jeigu juose yra pakankamai duomenų apie prekes, jų vertę, transporto, draudimo išlaidas ir nekyla abejonių dėl šiuose dokumentuose nurodytų duomenų, kurie būtini muitinės vertės nustatymui, teisingumo.

41.2. Jeigu komerciniai dokumentai nepateikiami arba jie nėra susiję su prekių pardavimu eksportui į Sąjungos muitų teritoriją arba jeigu juose nurodytos informacijos muitinės vertės nustatymui nepakanka arba pateikti komerciniai dokumentai arba juose esantys duomenys kelia abejonių, prekių muitinės vertės nustatymui naudojami muitinės turimi duomenys apie importuotų tapačių arba panašių prekių muitines vertes arba kiti turimi duomenys, kuriuos galima gauti Sąjungos muitų teritorijoje.

42. Sulaikytų ne Sąjungos prekių muitinis įvertinimas atliekamas vadovaujantis Aprašo 2 punkte nurodytuose Europos Sąjungos teisės aktuose nustatyta muitinio įvertinimo metodų taikymo tvarka. Nesant galimybės šių prekių muitinės vertės nustatyti sandorio vertės metodu (Sąjungos muitinės kodekso 70 straipsnis), taip pat muitinio įvertinimo metodais, nurodytais Sąjungos muitinės kodekso 74  straipsnio 2 dalyje, ji nustatoma vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso 74  straipsnio 3 dalimi ir remiantis duomenimis, kuriuos galima gauti Sąjungos muitų teritorijoje.

43. Eksportui skirtų prekių vertė nustatoma remiantis 2020 m. liepos 30 d. Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2020/1197, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, nustatomos techninės specifikacijos ir tvarka, V priedo II skyriaus 10 skirsnio nuostatomis.

 

VI SKYRIUS

PREMI IS IR KITŲ DUOMENŲ MUITINIAM ĮVERTINIMUI ATRANKA IR NAUDOJIMAS

 

44. PREMI IS, kurioje kaupiami duomenys apie importuotų prekių deklaruotus sandorius, muitinėje naudojama šiems tikslams:

44.1. nustatyti potencialią riziką dėl prekių muitinės vertės galimo neteisėto sumažinimo arba padidinimo, lyginant tikrinamų ir anksčiau importuotų prekių sandorio vertes;

44.2. atrinkti informaciją apie prekių sandorio vertes antrinių muitinio įvertinimo metodų taikymui arba dėl galinčios atsirasti mokestinės prievolės dydžio garantijos apskaičiavimui.

45. Aprašo 47.2 papunktyje nurodytu atveju muitinės pareigūnas atlieka duomenų analizę ir atrenka tuos sandorius, kurie atitinka tapačių arba panašių prekių reikalavimus.

46. Neradus sandorio, sudaryto dėl maždaug tokio paties deklaruoto prekių kiekio, atrenkamas artimiausias pagal kiekį.

47. Neradus sandorio, sudaryto dėl prekių pagamintų toje pačioje valstybėje, pasirenkamas prekių iš kitos artimos valstybės ar regioninės rinkos deklaruotas sandoris. Neradus panašių charakteristikų prekių einamojo mėnesio duomenų rinkinyje, peržiūrimi praėjusių mėnesių arba metiniai duomenų rinkinių įrašai ir atliekama atranka.

48. Jeigu randami keli duomenų apie tapačių arba panašių prekių sandorio vertes įrašai, tikrinamų prekių muitinės vertės nustatymui antriniais muitinio įvertinimo metodais taikoma mažiausioji iš alternatyvių verčių.

49. Jeigu muitinio įforminimo metu prekių muitiniam įvertinimui naudojami PREMI IS duomenys arba kiti duomenys, gauti Sąjungos muitų teritorijoje, muitinės pareigūnas PREMI IS išrašą išsaugo tikrinimų valdymo sistemoje, kitais atvejais – pagal Aprašo 46–49 punktų reikalavimus atrinktų įrašų apie sandorius kompiuterinis išrašas (pvz., 3–5 sandoriai) tvirtinamas įrašus atrinkusio muitinės pareigūno parašu ir saugomas kartu su deklaracija (taikant veiklos tęstinumo procedūrą) arba kartu su sprendimu teritorinėje muitinėje.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

50. Muitinio įvertinimo metodų taikymui ir muitinės vertės tikrinimų atrankai naudojami informacinių sistemų duomenys, Lietuvos ir užsienio valstybių kompetentingų institucijų pateikta informacija, asmenų pateikti dokumentai ir informacija, taip pat informacija iš duomenų bazių (saugyklų), viešai prieinami duomenys ir kitos priemonės.

51. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vieną kartą per ketvirtį atrenka muitinės deklaracijas, kurių įforminimo metu buvo PREMI IS sutrikimų, ir inicijuoja deklaruotų prekių muitinės vertės patikrinimus.

52. Muitinė, siekdama užkardyti pažeidimus muitinio įvertinimo srityje, teikia visą reikalingą informaciją ir bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis ir teisėsaugos institucijomis, taip pat su kitų valstybių, tarptautinių organizacijų institucijomis ir organizacijomis.

 

__________________________

part_094153ef6c88492ab6c6482a864885a6_end