LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M.

KOVO 19 D. ĮSAKYMO NR. 136 „DĖL ULTRAGARSINIŲ TYRIMŲ SKYRIMO INDIKACIJŲ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2017 m. balandžio 13 d. Nr. V-431

Vilnius

 

 

1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 19 d. įsakymą Nr. 136 „Dėl ultragarsinių tyrimų skyrimo indikacijų“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. birželio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                Aurelijus Veryga