LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. bIRŽELIO 14 d. įsakymo Nr. 1V-670 „DĖL RADIJO RYŠIO ĮRENGINIŲ TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 14 d. Nr. 1V-1236

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 43 straipsniu ir įgyvendindamas 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL 2018 L 212, p. 1), 138 straipsnį:

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 9 straipsnio 2 punktu ir 43 straipsniu, įgyvendindamas 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB, (OL 2014 L 153, p. 62) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1139 (OL 2018 L 212, p. 1), ir atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 18 d. Tamperės konvenciją dėl telekomunikacijų išteklių teikimo didelių nelaimių padariniams švelninti ir pagalbos operacijoms, ratifikuotą 2004 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Tamperės konvencijos dėl telekomunikacijų išteklių teikimo didelių nelaimių padariniams švelninti ir pagalbos operacijoms ratifikavimo“:“.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Radijo ryšio įrenginių techninį reglamentą ir 4.3 papunktį išdėstau taip:

4.3. šiems aviacijos įrenginiams, patenkantiems į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL 2018 L 212, p. 1), (toliau – Civilinės aviacijos reglamentas) taikymo sritį ir skirtiems naudoti išimtinai skrydžiams:

4.3.1. orlaiviams, išskyrus bepiločius orlaivius, ir jiems skirtiems varikliams, propeleriams, dalims ir kilnojamajai įrangai;

4.3.2. bepiločiams orlaiviams ir jiems skirtiems varikliams, propeleriams, dalims ir kilnojamajai įrangai, kurių projektas sertifikuojamas pagal Civilinės aviacijos reglamento 56 straipsnio 1 dalį ir kurie yra skirti veikti tik radijo dažniais, Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Radijo ryšio reglamentu priskirtais apsaugotam naudojimui oreivystės tikslais;“.

2. Nurodau paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas,                                                                          Ieva Žilionienė

pavaduojanti direktorių