VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYVŲ (HELIX POMATIALINNE, HELIX ASPERSAMULLER, HELIX LUCORUM RŪŠIŲ IR ACHATINIDAE ŠEIMOS) SRAIGIŲ IMPORTO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ

 

2015 m. sausio 28 d. Nr. B1-61

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 9 punktu, atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 17 d. Komisijos sprendimą 2003/812/EB, nustatantį trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti tam tikrus Tarybos direktyvos 92/118/EEB reglamentuojamus žmonių maistui skirtus produktus, sąrašus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 40 tomas, p. 540), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos sprendimu 2006/696/EB (OL 2006 L 295, p. 1), ir įgyvendindamas Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. B1-559 „Dėl Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui patvirtinimo“, 45 punktą:

1. T v i r t i n u pridedamą Veterinarijos sertifikato gyvoms (Helix pomatiaLinne, Helix aspersaMuller, Helix lucorum rūšių ir Achatinidae šeimos) sraigėms, importuojamoms į Lietuvos Respubliką, formą.

2. N u s t a t a u, kad:        

2.1. leidžiama importuoti į Lietuvos Respubliką gyvas (Helix pomatiaLinne, Helix aspersaMuller, Helix lucorum rūšių ir Achatinidae šeimos) sraiges (toliau – sraigės) iš trečiųjų šalių, nurodytų sprendimo 2003/812/EB priedo VI dalyje;

2.2. į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių sraigių siuntos gali būti importuojamos per pasienio veterinarijos postus, patvirtintus kitų gyvūnų veterinariniam tikrinimui ir nurodytus 2009 m. rugsėjo 28 d. Komisijos sprendimo 2009/821/EB sudaryti patvirtintų pasienio kontrolės postų sąrašą, nustatyti tam tikras patikrinimų, kuriuos atlieka Komisijos veterinarijos ekspertai, taisykles ir patvirtinti TRACES veterinarijos padalinius (OL 2009 L 296, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/704/ES (OL 2014 L 294, p. 46), I priede;

2.3. importuojamų į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių sraigių siuntos (toliau – sraigių siunta) nuo pasienio veterinarijos posto turi būti vežamos tiesiogiai į Lietuvos Respublikos įmones, patvirtintas sraigių perdirbimui;

2.4. sraigių siuntą turi lydėti originalus Veterinarijos sertifikatas gyvoms (Helix pomatiaLinne, Helix aspersaMuller, Helix lucorum rūšių ir Achatinidae šeimos) sraigėms, importuojamoms į Lietuvos Respubliką, kuris turi atitikti šio įsakymo 1 punktu patvirtintą formą ir turi būti užpildytas laikantis Sausumos gyvūnų sveikatos kodekso sertifikavimo principų;

2.5. sraigių siuntų veterinarinis tikrinimas Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos poste atliekamas pagal Gyvūnų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą per Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postus, veterinarinio tikrinimo reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. B1-623 „Dėl gyvūnų, importuojamų į Lietuvos Respubliką, veterinarinio tikrinimo“.

3. P a v e d u:

3.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus pasienio veterinarijos postams (poskyriams);

3.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vidaus audito skyriui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                        Jonas Milius