Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 27 d. Nr. 53

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Norminių studijų krypties arba studijų programų grupės studijų kainų apskaičiavimo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“:

1. Pakeisti 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

4. Norminė studijų krypties arba studijų programų grupės pirmosios pakopos nuolatinės formos studijų kaina apskaičiuojama norminės studijų kainos bazinį dydį padauginus iš atitinkamo studijų krypties, krypčių grupės arba studijų programų grupės koeficiento, nurodyto Aprašo priede, ir pridėjus išlaidas studentams skatinti, nurodytas Aprašo 5 punkte. Ją apskaičiuojant laikomasi šių nuostatų:“.

2. Pakeisti 4.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5. bazinės išlaidos prekėms ir paslaugoms išreiškiamos bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžiais ir jos sudaro 5,8 BSI.

3. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Išlaidos studentams skatinti sudaro 4,5 BSI.“

4. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Norminės studijų krypties arba studijų programų grupės antrosios pakopos ir rezidentūros studijų nuolatinės formos studijų kainos apskaičiuojamos prie norminės atitinkamos studijų krypties arba studijų programų grupės pirmosios pakopos nuolatinės formos studijų kainos pridėjus antrosios pakopos atveju – 7,69 bazinio dydžio, rezidentūros atveju – 16,68 bazinio dydžio.

5. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Norminės profesinių studijų (išskyrus rezidentūros studijas) nuolatinės formos studijų kainos apskaičiuojamos kaip atitinkamos pirmosios pakopos studijų kainos. Norminės trumpųjų studijų nuolatinės formos studijų kainos apskaičiuojamos kaip atitinkamos koleginių studijų kainos.“

6. Pakeisti priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                                      Ingrida Šimonytė

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                            Jurgita Šiugždinienė

 

Norminių studijų krypties arba studijų

programų grupės studijų kainų

apskaičiavimo ir Lietuvos Respublikos

valstybės biudžeto lėšų studijų kainai

valstybės finansuojamose studijų vietose

apmokėti skyrimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

STUDIJŲ KRYPČIŲ, KRYPČIŲ GRUPIŲ ARBA STUDIJŲ PROGRAMŲ GRUPIŲ KOEFICIENTŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Studijų kryptis, krypčių grupė arba studijų programų grupė

Koeficientas

1.

Universitetinės pirmosios pakopos studijos:

 

1.1.

lingvistikos, literatūrologijos, kalbos studijų kryptys, istorijos, filosofijos, teologijos, paveldo studijų, religijos studijų, kultūros studijų, menotyros, ekonomikos, politikos mokslų, sociologijos, socialinio darbo, antropologijos, visuomeninės geografijos, informacijos paslaugų, komunikacijos, leidybos, žurnalistikos studijų kryptys, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės

1,78

1.2.

archeologijos studijų kryptis, ugdymo mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų studijų krypčių grupės, burnos priežiūros, visuomenės sveikatos, farmacijos, mitybos,  medicinos technologijų studijų kryptys, žemės ūkio mokslų, inžinerijos mokslų (išskyrus pilotų rengimą), technologijų mokslų studijų krypčių grupės, psichologijos, klasikinių studijų, filologijos pagal kalbą, vertimo, regiono studijų kryptys, matematikos mokslų studijų krypčių grupė, reabilitacijos, slaugos ir akušerijos, laisvalaikio sporto studijų kryptys

2,36

1.3.

dailės, dizaino, teatro, kino, šokio, medijų meno, meno objektų restauravimo, pasiekimų sporto, visuomenės saugumo, architektūros, kraštovaizdžio architektūros, medicinos studijų kryptys

3,26

1.4.

muzikos, odontologijos studijų kryptys, veterinarijos mokslų studijų krypčių grupė

5,40

1.5.

pilotų rengimo studijos

11,94

2.

Koleginės studijos:

 

2.1.

socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės

1,27

2.2.

gyvybės mokslų, sveikatos mokslų (išskyrus medicinos technologijas), žemės ūkio mokslų, fizinių mokslų, inžinerijos mokslų, informatikos mokslų, technologijų mokslų, humanitarinių mokslų (išskyrus Lietuvių kalbos gestų vertimą) studijų krypčių grupės

1,79

2.3.

medicinos technologijų studijų kryptis, veterinarijos mokslų, ugdymo mokslų studijų krypčių grupės, Lietuvių kalbos gestų vertimo studijos

2,08

2.4.

teatro, kino, šokio, medijų meno, dailės, dizaino, meno objektų restauravimo, visuomenės saugumo studijų kryptys

2,82

2.5.

muzikos studijų kryptis

5,41

_________________