valstybinės SAUGOMŲ TERITORIJŲ tarnybos
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. BALANDŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-58 „DĖL VALSTYBINIO PARKO IR ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO LANKYTOJO BILIETŲ PLATINIMO, APSKAITOS IR SURINKTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 24 d. Nr. V-71

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybinio parko ir Žuvinto biosferos rezervato lankytojo bilietų platinimo, apskaitos ir surinktų lėšų naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-58, ir papildau jį šiuo 81 punktu:

81. Masinių komercinių renginių metu lankytojo bilietas yra privalomas. Masiniu komerciniu renginiu valstybiniame parke ir Žuvinto biosferos rezervate laikomas renginys, kuriame planuojamas dalyvių skaičius yra 100 ir daugiau žmonių, ir kuriuo organizatorius siekia pelno (pajamų).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                               Albertas Stanislovaitis