isgyaz13

 


PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dĖL PAKRUOJO RAJONO savivaldybės DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. T-212

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-354 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika bei vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje 2018 m. rugpjūčio 21 d. reikalavimą Nr. 2-189 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalies įgyvendinimo“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus (pridedama).

2.    Pripažinti netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimą Nr. T-320 „Dėl Pakruojo rajono daugiabučių gyvenamųjų namų (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemas) techninės priežiūros tarifų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo”.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

Saulius Gegieckas

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-212

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ

MAKSIMALŪS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAI

 

1. Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifai taikomi apskaičiuojant atlygį už statybos techniniame reglamente STR 1.07.03.2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (toliau – Reglamentas) nurodytus darbus:

- nuolatinius namo būklės stebėjimus;

- periodines (sezonines) namo apžiūras;

- nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų dokumentų, privalomų pagal Reglamento 51 punktą, rengimą, pildymą ir saugojimą.

2. Maksimalūs techninės priežiūros tarifai – namų grupėms Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nustatyti didžiausi galimi techninės priežiūros mokėjimai.

3. Pakruojo rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimaliais techninės priežiūros tarifais turi vadovautis administratoriai, administruojantys Pakruojo rajono daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus.

4. Pakruojo rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalūs techninės priežiūros tarifai:

 

Eil. Nr.

Namo dydis*, m2

Maksimalus tarifas, Eur/m2/mėn.,

 

be PVM

PVM suma Eur/m2/mėn.

Maksimalus tarifas, Eur/m2/mėn.,

 

su PVM

1.

Iki 1000

0,0158

0,0033

0,0191

2.

1001–2000

0,0186

0,0039

0,0225

3.

2001–5000

0,0214

0,0045

0,0259

4.

Daugiau kaip 5000

0,0223

0,0047

0,0270

*daugiabučio gyvenamojo namo dydis, išreikštas namo suminiu butų ir kitų patalpų bendruoju plotu.

 

5. Maksimalūs tarifai didinami arba mažinami pagal namo techninės priežiūros ypatumus atitinkamais koeficientais:

 

Eil.

Nr.

Namo ypatumai

Koeficientas

1.

Namai, kuriuose neįrengta bendroji geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema

0,97

2.

Namai, kuriuose neįrengta bendroji nuotekų šalinimo inžinerinė sistema

0,97

3.

Namai, kuriuose neįrengta bendroji elektros inžinerinė sistema

0,98

4.

Namai, kuriuose nėra bendrojo naudojimo patalpų

0,98

5.

Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų

1,00

6.

Namai, kuriuose įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema

1,01

7.

Namai, kurių stogas – šlaitinis

1,15

8.

Bendrabučio tipo namai

1,15

 

____________________