LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ JAUNIMO DELEGATO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. gruodžio 15 d. Nr. A1-847

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 1981 m. lapkričio 9 d. rezoliuciją Nr. 36/17 „Komunikacijos kanalai tarp Jungtinių Tautų ir jaunimo bei jaunimo organizacijų“, 1995 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją Nr. 50/81 „Jaunimo veiksmų programa iki 2000 metų ir vėliau“, 2007 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją Nr. 62/126 „Jaunimą įtraukianti politika ir programos: jaunimas globalioje ekonomikoje – jaunimo dalyvavimo socialinėje ir ekonominėje raidoje skatinimas“, 2021 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją Nr. 76/137 „Dėl jaunimo politikos ir programų“ ir siekdama sudaryti sąlygas jaunimui dalyvauti Jungtinių Tautų veikloje, taip pat priimant sprendimus per Jungtinių Tautų jaunimo delegato programą:

1. Tvirtinu Jungtinių Tautų jaunimo delegato programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Monika Navickienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2023 m. gruodžio 15 d. įsakymu

Nr. A1-847

 

JUNGTINIŲ TAUTŲ JAUNIMO DELEGATO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Jungtinių Tautų jaunimo delegato programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Jungtinių Tautų jaunimo delegato programos (toliau – Programa) įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje kryptis, tikslus, uždavinius ir priemones, Programą įgyvendinančių institucijų ir jaunimo delegato, dalyvaujančio jaunimui aktualiuose Jungtinių Tautų (toliau – JT) renginiuose, kaip Lietuvos Respublikos vyriausybinės delegacijos, sudaromos Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, (toliau – Vyriausybės darbo reglamentas) nustatyta tvarka, nario (toliau – jaunimo delegatas) funkcijas ir atsakomybę, konkurso į jaunimo delegatus organizavimą ir reikalavimus kandidatams, kandidato atrankos tvarką ir jaunimo delegato kadencijos trukmę.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE KRYPTYS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

 

3. Programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje kryptys:

3.1. faktais ir žiniomis pagrįstas Lietuvos Respublikos jaunimo atstovavimas Lietuvos Respublikai JT renginiuose ir įsitraukimas į sprendimų priėmimo procesus tarptautiniu lygiu;

3.2. jaunų žmonių, gebančių atstovauti Lietuvos Respublikai tarptautiniuose renginiuose, ugdymas;

3.3. Lietuvos Respublikoje gyvenančio jaunimo informavimas apie JT veiklą, jos principus ir prioritetus, JT priimtus ir svarstomus dokumentus bei svarbiausius darbotvarkės klausimus.

4. Laikantis Programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje krypčių, siekiama šių Programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje tikslų:

4.1. skatinti jaunimą atstovauti Lietuvos Respublikai JT renginiuose, gerinti Lietuvos žinomumą ir jo reikšmę tarptautinėje ir nacionalinėje bendruomenėse;

4.2. ugdyti jaunimą, gebantį atstovauti Lietuvos Respublikai tarptautiniu lygiu;

4.3. atsižvelgti į jaunimo nuomonę sprendžiant pasaulinės svarbos klausimus;

4.4. gerinti jaunų žmonių informavimą ir užtikrinti lygias jų atstovavimo JT galimybes.

5. Įgyvendinant Aprašo 4.1 papunktyje nurodytą tikslą, sprendžiami šie uždaviniai:

5.1. skatinti jaunus žmones aktyviai įsitraukti į svarbiausių JT darbotvarkės klausimų svarstymą;

5.2. siekti, kad jaunimo teisės būtų pripažintos ir įtvirtintos tarptautiniu lygiu, remiantis Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 1981 m. lapkričio 9 d. rezoliucija Nr. 36/17 „Komunikacijos kanalai tarp Jungtinių Tautų ir jaunimo bei jaunimo organizacijų“, 1995 m. gruodžio 14 d. rezoliucija Nr. 50/81 „Jaunimo veiksmų programa iki 2000 metų ir vėliau“, 2007 m. gruodžio 18 d. rezoliucija Nr. 62/126 „Jaunimą įtraukianti politika ir programos: jaunimas globalioje ekonomikoje – jaunimo dalyvavimo socialinėje ir ekonominėje raidoje skatinimas“ ir 2021 m. gruodžio 16 d. rezoliucija Nr. 76/137 „Dėl jaunimo politikos ir programų“;

5.3. skatinti jaunimą dalyvauti JT veikloje ir įsitraukti į JT sprendimų priėmimo procesus;

5.4. skatinti pilietines iniciatyvas Lietuvos Respublikoje, susijusias su JT svarstomais Lietuvos Respublikai prioritetiniais klausimais.

6. Įgyvendinant Aprašo 4.2 papunktyje nurodytą tikslą, sprendžiami šie uždaviniai:

6.1. sudaryti galimybę Lietuvos piliečiams – jaunimo atstovams – atstovauti Lietuvos Respublikai JT svarstomais Lietuvos Respublikai prioritetiniais klausimais;

6.2. gerinti Lietuvos Respublikos jaunimo supratimą apie pasaulio jaunimo padėtį.

7. Įgyvendinant Aprašo 4.3 papunktyje nurodytą tikslą, sprendžiami šie uždaviniai:

7.1. informuoti Lietuvos Respublikos jaunimą apie JT, tarptautinį bendradarbiavimą, JT svarstomus Lietuvos Respublikai prioritetinius klausimus;

7.2. prisidėti prie Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2015 m. rugsėjo 25 d. rezoliucijos „Keiskime mūsų pasaulį: darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“ tikslų įgyvendinimo nacionaliniu ir tarptautiniu lygiais.

8. Pagrindinės Programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje priemonės:

8.1. vienos iš Aprašo 9.1 papunktyje nurodytų institucijų dalyvavimas Lietuvos Respublikai prioritetiniuose JT renginiuose, nurodytuose Aprašo 14.2 papunktyje;

8.2. jaunimo delegato dalyvavimas JT svarstant Lietuvos Respublikai svarbius dokumentus ir (ar) aktualius klausimus, atstovavimas Lietuvos Respublikai, vienai iš Aprašo 9.1 papunktyje nurodytų institucijų priėmus teigiamą sprendimą dėl jo dalyvavimo prioritetiniame JT renginyje ir pritarus Lietuvos Respublikos pozicijai, kuri bus pristatoma JT. Jaunimo delegato dalyvavimas prioritetiniuose JT renginiuose yra rekomendacinio pobūdžio, t. y. Aprašo 9.1 papunktyje nurodyta institucija sprendžia, ar jaunimo delegatas turi dalyvauti prioritetiniuose JT renginiuose ar ne;

8.3. kitos priemonės, atitinkančios Aprašo 4 punkte nurodytus Programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje tikslus.

 

III SKYRIUS

PROGRAMĄ ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS IR JŲ FUNKCIJOS

 

9. Programą įgyvendina šios institucijos:

9.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, kitos institucijos, kurios pagal kompetenciją dalyvauja JT ir JT specializuotų agentūrų veikloje ir kurios yra atsakingos už dalyvavimą Lietuvos Respublikai prioritetiniuose JT renginiuose Aprašo 14.2.6 papunktyje nustatyta tvarka;

9.2. Jaunimo reikalų agentūra (toliau – JRA);

9.3. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (toliau – LiJOT).

10. Atsakingų institucijų, nurodytų Aprašo 9.1 papunktyje, funkcijos, įgyvendinant Programą:

10.1. pagal savo veiklos sritį priima sprendimą dėl jaunimo delegato dalyvavimo konkrečiame renginyje tikslingumo ir apie tai raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis informuoja jaunimo delegatą likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki renginio pradžios, supažindina jaunimo delegatą su renginio programa ir dalyvavimo tikslais, įvertina jaunimo delegato pasiūlymus dėl oficialių Lietuvos Respublikos pozicijų JT ir dėl vizito programos rengimo;

10.2. Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka įtraukia jaunimo delegatą į oficialią Lietuvos Respublikos vyriausybinės delegacijos sudėtį;

10.3. pagal savo veiklos sritį suteikia informaciją jaunimo delegatui apie vizito ataskaitos, pasibaigus tarptautiniams renginiams, rengimą Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka ir ją priima iš jaunimo delegato;

10.4. kartu su jaunimo delegatu dalyvauja Aprašo 14.2 papunktyje nurodytuose JT renginiuose, priskirtuose jaunimo delegato kompetencijai.

11. JRA funkcijos, įgyvendinant Programą:

11.1. vadovaudamasi Aprašo 38 ir 39 punktais, finansuoja jaunimo delegato dalyvavimo Aprašo 14.2 papunktyje nurodytuose renginiuose išlaidas;

11.2. bendradarbiauja su jaunimo delegatu ir Aprašo 9 punkte nurodytomis institucijomis, siekdama užtikrinti tinkamą jaunimo delegato parengimą įgyvendinti Programą Lietuvos Respublikoje ir atsiskaitymą už lėšų panaudojimą dalyvauti Aprašo 14.2 papunktyje nurodytuose renginiuose.

12. LiJOT funkcijos, įgyvendinant Programą:

12.1. koordinuoja Programos įgyvendinimą;

12.2. organizuoja ir administruoja jaunimo delegato atranką, vykdomą LiJOT prezidento nustatyta tvarka;

12.3. teikia jaunimo delegatų kandidatūras LiJOT visuotiniam narių susirinkimui (toliau – LiJOT Asamblėja) svarstyti ir tvirtinti LiJOT prezidento nustatyta tvarka;

12.4. informuoja jaunimo delegatą apie LiJOT pozicijas ir (ar) rezoliucijas bei svarbiausius jaunimo politikos principus;

12.5. raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis informuoja JRA bei Jaunimo reikalų tarybą (toliau – JRT) apie patvirtintą jaunimo delegatą, nurodydama jo vardą, pavardę ir, jeigu jis dirba, – įmonės, įstaigos ar organizacijos, kurioje jis dirba, juridinio asmens pavadinimą bei pareigas.

13. LiJOT Asamblėjos funkcijos, įgyvendinant Programą:

13.1. renka ir tvirtina jaunimo delegatą;

13.2. koordinuoja jaunimo delegato atsiskaitymą už veiklos rezultatus;

13.3. svarsto ir priima sprendimą šalinti jaunimo delegatą iš pareigų arba tvirtina jo atsistatydinimą.

 

IV SKYRIUS

JAUNIMO DELEGATO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

14. Jaunimo delegato funkcijos, įgyvendinant Programą:

14.1. savo žiniomis ir gebėjimais skatina Lietuvoje jaunų žmonių ir Lietuvos Respublikos institucijų bendradarbiavimą sprendžiant įstaigų ir organizacijų atstovavimo JT renginiuose klausimus;

14.2. pristato Lietuvos Respublikos poziciją ir atstovauja Lietuvos Respublikoje gyvenantiems jauniems žmonėms šiuose JT renginiuose:

14.2.1. JT aukšto lygio politiniame darnaus vystymosi forume;

14.2.2. JT Generalinės Asamblėjos aukšto lygio renginiuose;

14.2.3. JT Ekonominės ir Socialinės tarybos (ECOSOC) Jaunimo forume;

14.2.4. JT švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) generalinėje konferencijoje;

14.2.5. JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje;

14.2.6. kituose Lietuvos Respublikai prioritetiniuose JT renginiuose, kurių sąrašą tvirtina užsienio reikalų ministras Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos tarptautinėse organizacijose ir kituose tarptautiniuose daugiašalio bendradarbiavimo formatuose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. 393 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos tarptautinėse organizacijose ir kituose tarptautiniuose daugiašalio bendradarbiavimo formatuose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

14.3. vykdo ugdomąsias ir konsultacines veiklas, bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikoje veikiančiomis jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, bendrojo ugdymo mokyklomis, aukštojo mokslo įstaigomis, savivaldybių jaunimo reikalų tarybomis, atviraisiais jaunimo centrais ir atvirosiomis jaunimo erdvėmis;

14.4. prieš JT renginius kartu su atsakingomis institucijomis, nurodytomis Aprašo 9.1 papunktyje, rengia ir derina šių institucijų kompetencijai priklausančias oficialias Lietuvos Respublikos pozicijas;

14.5. Lietuvos Respublikos teritorijoje su jaunais žmonėmis rengia susitikimus, kuriuose pristato JT veiklą, jos principus ir prioritetus, JT priimtus ir svarstomus dokumentus, savo veiklą JT, diskutuoja ir (ar) konsultuojasi su jaunais žmonėmis dėl JT svarstomų dokumentų ir (ar) klausimų ir (ar) vykdo kitas jaunų žmonių informavimo veiklas (toliau – informavimo veiklos). Informavimo veiklas prioritetine tvarka jaunimo delegatas vykdo su savivaldybių jaunimo organizacijų tarybomis ir savivaldybių jaunimo reikalų tarybomis, baigęs dalyvauti JT renginiuose ir (ar) kitose su tuo susijusiose veiklose;

14.6. po kiekvieno JT renginio, kuriame dalyvavo, per 5 darbo dienas nuo renginio pabaigos dienos parengia ataskaitą pagal Dalyvavimo Lietuvos Respublikai prioritetiniame tarptautinės organizacijos renginyje ataskaitos formą (Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos tarptautinėse organizacijose ir kituose tarptautiniuose daugiašalio bendradarbiavimo formatuose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. 393 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos tarptautinėse organizacijose ir kituose tarptautiniuose daugiašalio bendradarbiavimo formatuose tvarkos aprašo patvirtinimo“, priedas) ir raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikia ją pagal kompetenciją atsakingoms institucijoms, nurodytoms Aprašo 9.1 papunktyje, LiJOT bei JRT, o LiJOT gautos ataskaitos kopiją elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčia LiJOT narėms ir savivaldybių jaunimo reikalų taryboms;

14.7. kartu su Aprašo 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodytomis institucijomis, atsakingomis pagal kompetenciją, sprendžia kelionės į JT renginius organizavimo klausimus;

14.8. LiJOT Asamblėjai pristato laisvos formos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą.

 

V SKYRIUS

KONKURSO Į JAUNIMO DELEGATO PAREIGAS ORGANIZAVIMAS IR REIKALAVIMAI KANDIDATUI

 

15. Aprašo 9 punkte nurodytos Programą įgyvendinančios institucijos pagal LiJOT pateiktą informaciją savo interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose viešai skelbia informaciją apie paskelbtą konkursą į jaunimo delegato pareigas (toliau – konkursas), nurodydamos šią informaciją:

15.1. konkurso tikslą;

15.2. LiJOT prezidento nustatytą paraiškos pateikimo tvarką, kandidato į jaunimo delegatus (toliau – kandidatas) atrankos tvarką ir terminus;

15.3. dokumentus, kuriuos kandidatas turi pateikti LiJOT, ir jų pateikimo tvarką bei terminus;

15.4. kandidatui keliamus reikalavimus;

15.5. telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą pasiteirauti, konsultacijų su konkursu susijusiais klausimais teikimo laiką;

15.6. kitą kandidatui svarbią informaciją.

16. Konkurse turi teisę dalyvauti asmenys, atitinkantys Aprašo 17 punkte ir šiame punkte nurodytus reikalavimus:

16.1. yra Lietuvos Respublikos pilietis;

16.2. būsimos kadencijos metu bus 18–29 metų;

16.3. turi vidurinį arba aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

16.4. moka anglų, prancūzų ar ispanų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) Nr. 2018/646 dėl bendros geresnių paslaugų, susijusių su įgūdžiais ir kvalifikacijomis, teikimo sistemos („Europass“), kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2241/2004/EB (kitų oficialių JT kalbų mokėjimas ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Sprendimą (ES) Nr. 2018/646 laikomas pranašumu);

16.5. gerai išmano JT ir tarptautinės politikos, ypač jaunimo srityje, formavimo principus, tarptautinį dalyvavimo renginiuose protokolą, Lietuvos Respublikos vykdomą užsienio politiką, jos prioritetus ir jos formavimo tarptautinėse organizacijose principus;

16.6. geba savarankiškai organizuoti veiklą ir bendradarbiauti, inicijuoti pokyčius ir juos įgyvendinti, aiškiai pristatyti sudėtingą informaciją ir turi kitų kompetencijų, reikalingų visoms jaunimo delegato funkcijoms, nurodytoms Aprašo 14 punkte, atlikti;

16.7. turi savanoriškos veiklos ir (arba) dalyvavimo įvairiose visuomenės gyvenimo srityse (pilietinėje, politinėje, kultūrinėje, ekonominėje, aplinkosaugos ar socialinėje) patirties.

17. Kandidatuoti į jaunimo delegato pareigas neturi teisės asmuo, kuris:

17.1. yra teismo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu dalyvavimo politiniame ir (ar) visuomenės gyvenime srityje;

17.2. nėra nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje (toliau – nepriekaištinga reputacija).

 

VI SKYRIUS

KANDIDATŲ ATRANKA

 

18. Kandidatų atranką vykdo Atrankos komisija, sudaroma LiJOT prezidento įsakymu (toliau – Atrankos komisija). Į Atrankos komisijos sudėtį turi būti įtraukiamas bent vienas kiekvienos Aprašo 9 punkte nurodytos institucijos atstovas.

19. Atrankos komisijos darbo tvarka nustatyta Atrankos komisijos darbo reglamente, tvirtinamame LiJOT prezidento įsakymu.

20. Atrankos komisijos veikla grindžiama kolegialumo, nešališkumo, skaidrumo, profesionalumo, nepriklausomumo, objektyvumo ir teisėtumo principais.

21. Kandidatų atranka vykdoma LiJOT prezidento nustatyta tvarka.

22. Kandidatai vertinami pagal pateiktus dokumentus ir (ar) dokumentų kopijas:

22.1. gyvenimo aprašymą lietuvių kalba;

22.2. motyvacinį laišką lietuvių kalba;

22.3. dokumentus, patvirtinančius kandidato atitiktį Aprašo 16 punkte nurodytiems reikalavimams, arba jų kopijas (asmens dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę ir pilietybę (bus tvarkomi šie asmens dokumente esantys asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė; pateikta asmens dokumento kopija bus ištrinta (sunaikinta)), vidurinį arba aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą; anglų, prancūzų ar ispanų kalbos mokėjimą ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Sprendimą (ES) Nr. 2018/646, kitų oficialių JT kalbų mokėjimą ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Sprendimą (ES) Nr. 2018/646 patvirtinantį dokumentą; pažymą, patvirtinančią savanoriškos veiklos ir (arba) dalyvavimo visuomenės gyvenime patirtį);

22.4. Neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų registro išrašą, patvirtinantį, kad kandidatas nėra teismo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu dalyvavimo politiniame ir (ar) visuomenės gyvenime srityje (Aprašo 17.1 papunktis);

22.5. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, patvirtinančią, kad kandidatas yra nepriekaištingos reputacijos.

23. Kandidatų atrankos metu Atrankos komisija gali paprašyti kandidato pateikti papildomus dokumentus, pagrindžiančius kandidato atitiktį Aprašo 16.5–16.7 papunkčiuose nurodytiems reikalavimams (sertifikatus, rekomendacijas, padėkas, mokymąsi visą gyvenimą ir (arba) dalyvavimą neformaliajame ugdyme patvirtinančius pažymėjimus, olimpiadų ir (arba) konkursų dalyvio pažymėjimus, pasisakymų konferencijose, seminaruose ir kituose viešuose renginiuose įrašus arba skaitytus pranešimus, nevyriausybinių organizacijų, privačių ir viešųjų institucijų patvirtinimus dėl atliktos praktikos, mikrokreditų gavimą įrodančias Aplinkos ministerijos išduotas pažymas).

 

VII SKYRIUS

ATRINKTO KANDIDATO Į JAUNIMO DELEGATO PAREIGAS PATVIRTINIMAS IR JAUNIMO DELEGATO KADENCIJA

 

24. Atrankos komisija Atrankos komisijos darbo reglamento, tvirtinamo LiJOT prezidento įsakymu, nustatyta tvarka išnagrinėja kandidatų pateiktus dokumentus, atrenka formaliuosius kandidato į jaunimo delegato pareigas vertinimo kriterijus, nurodytus Aprašo priede, (toliau – formalieji vertinimo kriterijai) atitikusius kandidatus ir sudaro į kandidatų atrankos pokalbį kviestinų kandidatų sąrašą.

25. Kandidatai, kurie Atrankos komisijos vertinimu neatitinka formaliųjų vertinimo kriterijų, į kandidatų atrankos pokalbį kviestinų kandidatų sąrašą neįtraukiami ir į kandidatų atrankos pokalbį nekviečiami, ir apie tokį Atrankos komisijos sprendimą informuojami jų nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo į kandidatų atrankos pokalbį kviestinų kandidatų sąrašo sudarymo.

26. Į kandidatų atrankos pokalbį kviestinų kandidatų sąrašą įtraukti kandidatai informuojami apie kandidatų atrankos pokalbio vietą, datą ir laiką jų nurodytu elektroninio pašto adresu iki kandidatų atrankos pokalbio likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms.

27. Kandidatų atrankos pokalbio metu Atrankos komisija vertina kandidatų motyvaciją ir tinkamumą eiti jaunimo delegato pareigas.

28. Po kandidatų atrankos pokalbio Atrankos komisija parengia išvadą, kurioje pateikiama informacija apie kandidato atrankos pokalbyje dalyvavusius kandidatus (vardas, pavardė), jo atitiktį formaliesiems vertinimo kriterijams, kandidato atrankos pokalbio metu įvertintą jo motyvaciją ir tinkamumą eiti jaunimo delegato pareigas, jeigu kandidatų atrankos metu Atrankos komisija prašė kandidato pateikti papildomus dokumentus, nurodytus Aprašo 23 punkte, nurodomi šie dokumentai, ir LiJOT Asamblėjai pateikiamas pasiūlymas atrinkti konkrečius kandidatus.

29. Jaunimo delegatą renka LiJOT Asamblėja slaptu balsavimu. Išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausiai, bet ne mažiau kaip pusę visų LiJOT Asamblėjos balsų. Jeigu yra daugiau nei vienas kandidatas, bet nė vienas kandidatas nesurinko pusės visų LiJOT Asamblėjos balsų, organizuojamas papildomas balsavimas, kuriame dalyvauja du daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Papildomu balsavimu išrinktu kandidatu laikomas daugiausiai LiJOT Asamblėjos balsų surinkęs kandidatas.

30. LiJOT Asamblėjos patvirtintas kandidatas, atrinktas į jaunimo delegato pareigas, tampa jaunimo delegatu ir savo kadenciją (pareigas) pradeda eiti LiJOT Asamblėjos nustatytais terminais.

31. LiJOT Asamblėjos sprendimas dėl atrinkto kandidato į jaunimo delegato pareigas patvirtinimo įforminamas LiJOT Asamblėjos protokolu, kurio išrašą kartu su atrinkto kandidato į jaunimo delegato pareigas gyvenimo aprašymu LiJOT per 5 darbo dienas po LiJOT Asamblėjos susirinkimo dienos raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikia pagal kompetenciją atsakingoms institucijoms, nurodytoms Aprašo 9.1 ir 9.2 papunkčiuose.

32. Jaunimo delegato kadencija – dveji metai. Jaunimo delegatas pareigas gali eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Nutrūkus jaunimo delegato įgaliojimams Aprašo 33 punkte nurodytais pagrindais, kitas išrinktas jaunimo delegatas pareigas pradeda eiti LiJOT Asamblėjos nustatytais terminais.

33. Jaunimo delegato įgaliojimai nutrūksta, kai:

33.1. atsakingų institucijų, nurodytų Aprašo 9.1 papunktyje, ir (ar) LiJOT iniciatyva LiJOT Asamblėjos sprendimu jis pašalinamas iš pareigų, jei negali ar nesugeba tinkamai atlikti Aprašo 14 punkte nurodytų funkcijų arba jei paaiškėja, kad jis neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų;

33.2. jis atsistatydina, raštu, likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki atsistatydinimo dienos, apie tai pranešdamas LiJOT Asamblėjai (nurodo savo vardą, pavardę, einamas pareigas ir atsistatydinimo datą);

33.3. teismas pripažįsta jį neveiksniu ar ribotai veiksniu dalyvavimo politiniame ir (ar) visuomenės gyvenime srityje;

33.4. jis miršta.

34. Jaunimo delegato pašalinimo iš pareigų klausimas atsakingos institucijos, nurodytos Aprašo 9.1 papunktyje, ir (ar) LiJOT iniciatyva turi būti išdėstytas raštu ir pateiktas LiJOT Asamblėjai, nurodant jaunimo delegato vardą, pavardę ir paaiškinimą, kodėl jis negali ar nesugeba tinkamai atlikti Aprašo 14 punkte nurodytų funkcijų arba kodėl jis neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Artimiausiame LiJOT Asamblėjos posėdyje turi būti svarstomas jaunimo delegato pašalinimo iš pareigų klausimas.

35. Apie ketinimą pašalinti jaunimo delegatą iš pareigų jam turi būti pranešta raštu, siunčiamu registruota pašto siunta, likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki svarstymo dėl jaunimo delegato pašalinimo iš pareigų LiJOT Asamblėjoje dienos. Pranešime turi būti nurodyta (-os) ketinimo jį pašalinti iš pareigų priežastis (-ys). Jaunimo delegatui turi būti sudarytos galimybės dalyvauti LiJOT Asamblėjoje, kurioje bus svarstomas jo pašalinimo iš pareigų klausimas, ir suteikta teisė pasiaiškinti. Jeigu jaunimo delegatas negali dalyvauti LiJOT Asamblėjoje ir pasiaiškinti, jis turi teisę raštu pateikti pasiaiškinimus, kurie LiJOT Asamblėjoje turi būti pagarsinami.

36. Jaunimo delegatas pašalinamas iš pareigų LiJOT Asamblėjos nustatyta tvarka. Sprendimas pašalinti jaunimo delegatą iš pareigų įsigalioja kitą dieną po to, kai LiJOT Asamblėjoje buvo priimtas sprendimas dėl jaunimo delegato pašalinimo iš pareigų.

37. Iš pareigų pašalintas jaunimo delegatas 3 metus nuo pašalinimo patvirtinimo dienos negali būti renkamas jaunimo delegatu.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Jaunimo reikalų agentūrai Nacionalinės jaunimo politikos 2023–2027 m. veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. A1-469 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2023–2027 metų veiksmų plano patvirtinimo“, priemonei 1.7.4 „Atstovauti Lietuvos jaunimo politikai ES, Europos Tarybos, kitose tarptautinėse organizacijose, tarptautiniuose renginiuose ir susitikimuose“ įgyvendinti.

39. Apmokant jaunimo delegato dalyvavimo Aprašo 14.2 papunktyje nurodytuose renginiuose išlaidas, dienpinigių norma, gyvenamojo ploto nuomos išlaidų norma, kitos komandiruotės išlaidos, jų apmokėjimo tvarka ir terminai nustatomi, atsižvelgiant į Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose ir regionų plėtros tarybose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“.

40. Asmens duomenų tvarkymo pagal Aprašą tikslai – konkurso ir jaunimo delegato atrankos procedūrų vykdymas, jaunimo delegato veiklos priežiūra, jaunimo delegato pašalinimo iš pareigų procedūrų vykdymas. Jaunimo delegato asmens duomenys tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą, nuostatas.

41. Teisėto asmens duomenų, nurodytų Aprašo 17.1 ir 22.4 papunkčiuose, tvarkymo sąlyga – Reglamento (ES) 2016/679 9 straipsnio 2 dalies g punktas. Nustatomos šios duomenų subjekto pagrindinių teisių ir interesų apsaugos priemonės:

41.1. nurodyti asmens duomenys tvarkomi siekiant atrinkti jaunimo delegatą, kuris geba tinkamai atlikti jaunimo delegato pareigas, o Atrankos komisija nesudaro galimybių susipažinti su šiais asmens duomenimis asmenims, kurie nevykdo jaunimo delegato atrankos procedūrų, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus;

41.2. asmuo, išnykus Aprašo 17.1 papunktyje nurodytai aplinkybei, gali dalyvauti konkurse;

41.3. jeigu konkurse dalyvavęs asmuo, kurio kandidatūra buvo atmesta dėl neatitikties Aprašo 17.1 papunktyje nurodytai nuostatai, neapskundė jo atžvilgiu priimto Atrankos komisijos sprendimo, suėjus sprendimo apskundimo terminui, šio asmens duomenys apie jo neveiksnumą ar ribotą veiksnumą dalyvavimo politiniame ir (ar) visuomenės gyvenime srityje toliau nebetvarkomi (ištrinami (sunaikinami)), įskaitant Neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų registro išrašo ištrynimą (sunaikinimą);

41.4. asmenį paskyrus eiti jaunimo delegato pareigas, jei nėra skundų dėl kandidatūrų, Aprašo 17.1 papunktyje nurodyti duomenys ir Aprašo 22.4 papunktyje nurodyti dokumentai toliau nebetvarkomi (ištrinami (sunaikinami)).

42. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais.

43. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

_________________

 

Jungtinių Tautų jaunimo delegato

programos įgyvendinimo Lietuvos

Respublikoje tvarkos aprašo

priedas

 

FORMALIEJI KANDIDATO Į JAUNIMO DELEGATO PAREIGAS VERTINIMO KRITERIJAI

 

Eil. Nr.

Formalieji kandidato į jaunimo delegato pareigas (toliau – kandidatas) vertinimo kriterijai

Taip

Ne

Tinkamą kriterijų pažymėti X

1.

Pateiktas kandidato gyvenimo aprašymas lietuvių kalba.

 

 

2.

Pateiktas kandidato motyvacinis laiškas lietuvių kalba.

 

 

3.

Pateikti dokumentai arba jų kopijos, patvirtinantys kandidato atitiktį Jungtinių Tautų jaunimo delegato programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo, tvirtinamo socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, 16 punkte nurodytiems reikalavimams:

3.1.

turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

 

 

3.2.

būsimos kadencijos metu būti 18–29 metų;

 

 

3.3.

turėti vidurinį arba aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį išsilavinimą;

 

 

3.4.

mokėti anglų, prancūzų ar ispanų kalbą ne žemesniu kaip
B2 lygiu pagal 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento
ir Tarybos sprendimą (ES) Nr. 2018/646 dėl bendros geresnių paslaugų, susijusių su įgūdžiais ir kvalifikacijomis, teikimo sistemos („Europass“), kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2241/2004/EB;

 

 

3.5.

mokėti kitą (-as) oficialią (-ias) Jungtinių Tautų kalbą (-as)
ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Sprendimą (ES) Nr. 2018/646;

 

 

3.6.

turėti savanoriškos veiklos ir (arba) dalyvavimo įvairiose visuomenės gyvenimo srityse (pilietinėje, politinėje, kultūrinėje, ekonominėje, aplinkosaugos ar socialinėje) patirties.

 

 

4.

Pateiktas Neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų registro išrašas, patvirtinantis, kad kandidatas nėra teismo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu dalyvavimo politiniame ir (ar) visuomenės gyvenime srityje.

 

 

5.

Pateikta užpildyta ir pasirašyta Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“.

 

 

___________________