LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 29 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-968

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 29 straipsnio 5 dalį  ir ją išdėstyti taip:

5. Rektorius turi būti nepriekaištingos reputacijos, pedagoginės ir vadybinės patirties turintis asmuo, kuris turi mokslo arba meno daktaro laipsnį, arba yra pripažintas menininkas. Direktorius turi būti nepriekaištingos reputacijos, pedagoginės ir vadybinės patirties turintis asmuo. Rektoriui (direktoriui) keliami kvalifikaciniai reikalavimai, ne žemesni kaip šiame straipsnyje nurodyti, nustatomi aukštosios mokyklos statute.“

2. Pakeisti 29 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Rektorius (direktorius) turi būti nepriekaištingos reputacijos, pedagoginės ir vadybinės patirties turintis asmuo, kuris turi mokslo arba meno daktaro laipsnį, arba yra pripažintas menininkas. Rektoriui (direktoriui) keliami kvalifikaciniai reikalavimai, ne žemesni kaip šiame straipsnyje nurodyti, nustatomi aukštosios mokyklos statute.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė