LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

dėl ekonomikos ir inovacijų ministro

2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 DĖL 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS EKONOMIKOS TRANSFORMACIJOS IR KONKURENCINGUMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS

NR. 05-001-01-04-02 SKATINTI ĮMONES PEREITI LINK NEUTRALIOS KLIMATUI EKONOMIKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2024 m. vasario 23 d. Nr. 4-95

Vilnius

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymą nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos aprašo patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL 2022–2030 METŲ EKONOMIKOS TRANSFORMACIJOS IR KONKURENCINGUMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS

NR. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Įgyvendindama Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, 82 punktą, 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos patvirtinimo“, pažangos priemonę Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ ir vykdydama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 88 punktą,

tvirtinu 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašą (pridedama).“

2.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos aprašą:

2.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

2022–2030 METŲ EKONOMIKOS TRANSFORMACIJOS IR KONKURENCINGUMO plėtros programos pažangos priemonės NR. 05-001-01-04-02 „SKATINTI ĮMONES PEREITI LINK NEUTRALIOS KLIMATUI EKONOMIKOS APRAŠAS“.

2.2. Pakeičiu III skyriaus 2 pastabos pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

2. Projektų finansavimo sąlygos nustatytos 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo:“.

2.3. Pakeičiu 10 priedą:

2.3.1. Pakeičiu žymą ir ją išdėstau taip:

„2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo

10 priedas“.

2.3.2. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

2022–2030 METŲ EKONOMIKOS TRANSFORMACIJOS IR KONKURENCINGUMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai“ poveiklės „Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“.

2.3.3. Pakeičiu 1.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

1.1. Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP), priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, sudarant projekto sutartį ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai“ poveiklės „Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – PFSA):“.

2.3.4. Pakeičiu 1.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.2. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. vasario 27 d. Komisijos reglamentu (ES) 2023/435.“

2.3.5. Pakeičiu 1.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.4. 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai.“

2.3.6. Pakeičiu 1.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.5. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2023/1315.“

2.3.7. Pakeičiu 1.1.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.6. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa, patvirtinta 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2022) 5742, kuriuo patvirtinama programa „2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa“ dėl paramos iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, „Europos socialinio fondo +“ ir Teisingos pertvarkos fondo Lietuvoje siekiant investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. birželio 5 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2023) 3762.

2.3.8. Pakeičiu 1.1.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.12. 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos patvirtinimo“.“

2.3.9. Pakeičiu 1.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.1. Didelė įmonė – įmonė, kuri atskirai ar kartu su savo partnerinėmis įmonėmis ir susijusiomis įmonėmis atitinka bent vieną iš šių sąlygų: joje (jose) dirba ne mažiau kaip 250 darbuotojų; jos (jų) balanse nurodyto turto vertė yra ne mažesnė kaip 43 000 000 eurų ir metinės pajamos yra ne mažesnės kaip 50 000 000 eurų; arba įmonė, kurios kapitale Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nustatytais dydžiais ir tvarka dalyvauja valstybė ir (arba) savivaldybė. Partnerinės įmonės, susijusios įmonės suprantamos, valstybės ir (arba) savivaldybės dalyvavimo įmonės kapitale dydis, ir įmonių rodikliai (darbuotojų skaičius, balanse nurodyto turto vertė, metinės pajamos) skaičiuojami taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.“

2.3.10. Pakeičiu 1.2.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.12. Kitos PFSA vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2023/2831, Reglamente (ES) Nr. 651/2014, Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, Patentų įstatyme, Patentinių patikėtinių įstatyme, Technologijų ir inovacijų įstatyme, Koncepcijoje, Nutarime, Administravimo taisyklėse, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse.“

2.3.11. Pakeičiu 2.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2.4. Pareiškėjas ir partneris (-iai) vienas kito atžvilgiu turi būti savarankiškos įmonės, kaip jos apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priedo 3 straipsnio 1 dalyje, jeigu pretenduojama į projekto finansuojamosios dalies padidinimą už veiksmingą bendradarbiavimą, kaip jis apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 90 punkte, vadovaujantis PFSA 8.4.2.1 papunkčiu.“

2.3.12. Pakeičiu 2.2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2.6. Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjui ir partneriui (-iams) visose srityse, išskyrus Reglamento (ES) 2023/2831 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas, Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse ir 25 straipsnyje nustatytus apribojimus bei Reglamento (ES) 2021/1058 7 straipsnio 1–6 dalyse nustatytus atvejus.“

2.3.13. Pakeičiu 2.2.7.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2.7.4. jei pareiškėjui yra skirtas finansavimas pagal 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ poveiklės „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, projekte numatytos veiklos negali dubliuotis ir būti bendrai finansuojamos (angl. co-financing), Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšomis;“.

2.3.14. Pakeičiu 2.4.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.4.11. Pagal PFSA projektams įgyvendinti skiriama iki 8 000 000,00 (aštuonių milijonų) eurų Investicijų programos (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų. Jeigu paskelbus kvietimą teikti PĮP pagal teigiamai įvertintus ir vertinamus PĮP prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė negu kvietimui teikti PĮP skirta lėšų suma, administruojančioji institucija gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime teikti PĮP numatytos finansavimo sumos padidinimo. Ministerijos pritarimu pagal kvietimą teikti PĮP numatyta skirti lėšų suma gali būti padidinta, neviršijant
2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo III skyriaus 2.1 papunktyje nurodytai poveiklei skirtos lėšų sumos.“

2.3.15. Pakeičiu 2.5.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.5.6. Užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal Ministerijos interneto svetainėje
https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/H_8_4%20Viena%20imon%C4%97%20deklaracijos%20forma_2_00(1).docx paskelbtą pavyzdinę formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija), jei projekte numatomos vykdyti patentavimo veiklos pagal Reglamentą (ES) 2023/2831.“

2.3.16. Pakeičiu 2.5.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.5.12. Dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžetą (komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkoje esančias kainas ir kt. (jei projekte numatyta (-os) patentavimo veikla (-os), išlaidų pagrindimui turi būti pateikiami ne mažiau kaip 3 komerciniai pasiūlymai, darbo sutartys dėl tų pačių ar panašių funkcijų ir (ar) pareigų, pažymos dėl darbuotojo 6 mėnesių darbo užmokesčio vidurkio, 6 mėnesių darbo užmokesčio priskaitymo dokumentai, pažymos dėl atitinkamos pareigybės (ar panašias funkcijas atliekančių) darbuotojų bendro darbo užmokesčių vidurkio arba Valstybės duomenų agentūros apskaičiuoto vidutinio darbo užmokesčio tos pačios ar panašios pozicijos ketvirtiniai duomenys (kurie oficialiosios statistikos portale yra skelbiami paskutinę kvietimo teikti PĮP dieną)).“

2.3.17. Pakeičiu 2.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.11. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais, taip pat laikantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 12 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (ES) 2023/2831 6 straipsnio 3 dalyje nustatytų terminų. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi Ministerijoje 10 metų nuo paskutinės valstybės pagalbos ir (arba) de minimis pagalbos suteikimo dienos.“

2.3.18. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Reikalavimai valstybės pagalbai (kurie nėra nurodyti kituose PFSA punktuose)

8.1.  Pagal PFSA teikiamas finansavimas inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų kūrimui ir demonstravimui yra valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalyje:

8.1.1. teikiama vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio ir I skyriaus nuostatomis, kai investuojama į projekto veiklas, susijusias su MTEP;

8.1.2. teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) 2023/2831, kai investuojama į projekto veiklas, susijusias su kuriamų produktų patentavimu.

8.2.  MTEP teikiama valstybės pagalba laikoma turinti skatinamąjį poveikį, jeigu atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio 2 dalies nuostatas. Projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka administruojančioji institucija pagal PFSA 2 priede nustatytą Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapo formą.

8.3.  Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis, kuri apskaičiuojama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 5 dalies b ir c punktus ir 6 dalies a punkto ir b punkto i–iv papunkčius (nurodyta ir PFSA lentelėje „Projekto finansuojamoji dalis“):

8.3.1. Taikomiesiems moksliniams tyrimams intensyvumas neviršija 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

8.3.2. Eksperimentinei plėtrai intensyvumas neviršija 25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

8.4.  Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų:

8.4.1. 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms;

8.4.2. iki 15 procentinių punktų, jeigu tenkinama viena iš šių sąlygų:

8.4.2.1.   už veiksmingą bendradarbiavimą, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto i papunktyje nurodytos sąlygos;

8.4.2.2.   jei projekto rezultatai yra plačiai skelbiami konferencijose, leidiniuose, atviros prieigos saugyklose arba per nemokamą arba atvirąją programinę įrangą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto ii papunktyje;

8.4.2.3.   pareiškėjas įsipareigoja laiku suteikti mokslinių tyrimų ir plėtros projektų, kuriems teikiama parama, mokslinių tyrimų rezultatų, kuriems taikomos intelektinės nuosavybės teisės, licencijas rinkos kaina ir neišimtiniu bei nediskriminaciniu pagrindu, kad jais Europos ekonominėje erdvėje galėtų naudotis suinteresuotosios šalys, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto iii papunktyje nurodytomis sąlygomis;

8.4.2.4.   jei mokslinių tyrimų ir plėtros projektas vykdomas remiamame regione, tenkinančiame Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalies a punkto sąlygas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto iv papunktyje.

 

Lentelė. Projekto finansuojamoji dalis.

MTEP veikla

Bazinė finan-suojamo-ji dalis

Galimas bazinės finansuojamosios dalies padidinimas, bet ne daugiau nei iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, jei tenkinama viena iš sąlygų

Didžiausia galima finansuojamoji dalis atsižvelgiant į valstybės pagalbos gavėjo statusą

Padidi-nama viduti-nėms įmonėms

Padidi-nama labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms

Už veiksmingą bendradar-biavimą, jei atitinka

Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto i papunktyje nurodytas sąlygas

Kai atitinka Regla-mento (ES) Nr. 651/2014 25 straips-nio 6 dalies b punkto ii papunk-tyje nuro-dytas sąlygas

Kai atitinka Regla-mento (ES) Nr. 651/2014 25 straips-nio 6 dalies b punkto iii papunk-tyje nuro-dytas sąlygas

Kai atitinka Regla-mento (ES) Nr. 651/2014 25 straips-nio 6 dalies b punkto iv papunk-tyje nuro-dytas sąlygas

Didelė įmonė

Vidu-tinė įmonė

Labai maža įmonė ir maža įmonė

Taiko-mieji moksli-niai tyrimai

50 proc.

10 procen-tinių punktų

20 procen-tinių punktų

15 procentinių punktų

15 procentinių punktų

15 procentinių punktų

15 procentinių punktų

65 proc.

75 proc.

80 proc.

Ekspe-rimen-tinė plėtra

25 proc.

10 procen-tinių punktų

20 procen-tinių punktų

15 procentinių punktų

15 procentinių punktų

15 procentinių punktų

15 procentinių punktų

40 proc.

50 proc.

60 proc.

8.5. Apskaičiuojant pagalbos intensyvumą ir tinkamas finansuoti išlaidas taip pat vadovaujamasi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 1 dalimi.

8.6. Tinkamos finansuoti projekto lėšomis išlaidos, taikant Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnį, yra:

8.6.1.    MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos, t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų;

8.6.2.    išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, taip pat konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien projektui. Programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos nėra tinkamos finansuoti;

8.6.3.    išlaidos, nurodytos PFSA 8.6.1 ir 8.6.2 papunkčiuose kartu negali sudaryti daugiau nei 50 proc. tinkamų finansuoti su MTEP susijusių projekto veiklų išlaidų;

8.6.4.    išlaidos priemonėms ir įrenginiams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui. Jei šios priemonės ir įrenginiai nenaudojami visą projekto trukmę, tik tos nusidėvėjimo išlaidos, kurios atitinka projekto trukmę ir yra apskaičiuotos pagal visuotinai priimtus apskaitos principus, laikomos tinkamomis finansuoti;

8.6.5.    projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotos teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka, atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines), autorines ar kitas sutartis išlaidos. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (arba) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas ir papildomų poilsio dienų išmokos apmokamos taikant kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių, jam nustatytos darbo savaitės trukmę ir jam suteiktų papildomų poilsio dienų trukmę;

8.6.6.    projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos, apskaičiuotos komandiruočių išlaidas reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

8.6.7.    tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos (išskyrus įsigytą iš ES fondų ar kitų ES finansinių priemonių lėšų) nuomos išlaidos;

8.6.8.    tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos (ne daugiau nei 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų);

8.6.9.    su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos;

8.6.10. Netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Šioms išlaidoms taikoma Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma.

8.7.    Projekto finansuojamoji dalis kiekvienam valstybės pagalbos gavėjui (įskaitant partnerį (-ius) nustatoma atskirai.

8.8.    Jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), pareiškėjas turi patirti ne mažiau kaip 50 proc. su MTEP susijusiai projekto veiklai skirtų tinkamų finansuoti išlaidų. Jei yra pretenduojama į projekto finansuojamosios dalies padidinimą, projektas turi atitikti vieną iš Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto i–iv papunkčiuose nustatytų sąlygų ir pareiškėjas turi patirti ne daugiau kaip:

8.8.1. 70 proc. tinkamų finansuoti su MTEP susijusiai projekto veiklai skirtų tinkamų finansuoti išlaidų;

8.8.2. 90 proc. tinkamų finansuoti su MTEP susijusiai projekto veiklai skirtų tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu partneris arba vienas iš partnerių yra MSI.

8.9.  Jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) ir pretenduojama į projekto finansuojamosios dalies padidinimą, kai tenkinama viena iš Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto i–iv papunkčiuose nustatytų sąlygų, partneris (-iai) turi patirti ne mažiau kaip:

8.9.1. 30 proc. tinkamų finansuoti su MTEP susijusiai projekto veiklai skirtų tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu partneris yra MVĮ. Jeigu partneriais yra daugiau nei vienas privatusis juridinis asmuo, jie kartu turi patirti ne mažiau kaip 30 proc. tinkamų finansuoti su MTEP susijusiai projekto veiklai skirtų tinkamų finansuoti išlaidų;

8.9.2. 10 proc. tinkamų finansuoti su MTEP susijusiai projekto veiklai skirtų tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu partneris yra MSI. Jeigu partneriais yra daugiau nei viena MSI, jos kartu turi patirti ne mažiau kaip 10 proc. tinkamų finansuoti su MTEP susijusiai projekto veiklai skirtų tinkamų finansuoti išlaidų.

8.10.  Partnerio (-ių) patirtos projektui įgyvendinti skirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti išlaidos, jei atitinka Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje nustatytus reikalavimus ir PFSA 8.6 papunktyje nurodytas tinkamas finansuoti projekto lėšomis išlaidas, bet jas kompensuoja projekto vykdytojas. Projektui įgyvendinti skirtą finansavimą tiesiogiai gauna tik projekto vykdytojas, kuris atsiskaito su partneriu (-iais). Partneris (-iai) tiesiogiai finansavimo lėšų negauna. Finansavimo intensyvumas partneriui (-iams) yra stebimas ir tikrinamas gavus mokėjimo prašymą. Projekto vykdytojas privalo partneriui (-iams) skirtą finansavimo sumą pervesti per 5 darbo dienas nuo jos gavimo. Projekto vykdytojas negali naudoti partneriui (-iams) skirto finansavimo.

8.11.  Projektą įgyvendinant kartu su MSI, laikoma, kad netiesioginė valstybės pagalba per MSI kitiems projekte dalyvaujantiems juridiniams asmenims neperduodama, jeigu laikomasi vienos iš šių sąlygų:

8.11.1. Rezultatai, kuriems netaikomos intelektinės nuosavybės teisės, gali būti plačiai skleidžiami ir visos intelektinės nuosavybės teisės į MTEP ir naujovių diegimo rezultatus, susijusius su MSI veikla projekte, yra visiškai suteikiamos MSI, t. y. MSI gauna visą šių teisių teikiamą ekonominę naudą ir pasilieka teisę jomis visomis naudotis, ypač nuosavybės teise ir licencijos teise; šios sąlygos taip pat gali būti įvykdytos, jeigu MSI nusprendžia toliau sudaryti sutartis dėl šių teisių, įskaitant jų licencijavimą, bendradarbiaujant su partneriu.

8.11.2. Kai MSI gauna projekte dalyvaujančio juridinio asmens kompensaciją, lygią intelektinės nuosavybės teisių, kurios yra susijusios su MSI veikla įgyvendinant projektą ir kurios perduodamos projekte dalyvaujantiems juridiniams asmenims, rinkos kainai, t. y. kompensaciją už visą tų teisių teikiamą ekonominę naudą; vadovaujantis bendraisiais valstybės pagalbos principais ir atsižvelgiant į tai, kad intelektinės nuosavybės teisių rinkos kainą objektyviai nustatyti sunku, ši sąlyga laikoma įvykdyta, jeigu MSI, kaip pardavėja, derėsis, kad gautų didžiausią naudą intelektinės nuosavybės perdavimo sutarties sudarymo metu. Bet kuris projekte dalyvaujančio juridinio asmens įnašas dengiant MSI sąnaudas yra atimamas iš tokios kompensacijos.

8.12.  Netiesioginės valstybės pagalbos taip pat gali nebūti, jeigu įvertinusi tarp partnerių pasirašytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį administruojančioji institucija padaro išvadą, kad visos intelektinės nuosavybės teisės į MTEP ir naujovių diegimo rezultatus ir galimybės pasinaudoti teisėmis į tokius rezultatus yra priskiriamos skirtingiems partneriams ir tinkamai atspindimas jų atitinkamas suinteresuotumas projektu, darbo krūvis, finansinis ir kitoks įnašas į projekto įgyvendinimą.

8.13.  Jeigu nėra laikomasi nė vienos iš PFSA 8.11 papunktyje nurodytų sąlygų ir atlikusi projekto įvertinimą pagal PFSA 8.12 papunktį administruojančioji institucija nustato, kad buvo suteikta valstybės pagalba, visa MSI įnašo į projekto (tinkamas išlaidas) įgyvendinimą vertė laikoma valstybės pagalba, ir administruojančioji institucija jos dydžiu mažina finansavimo dydį pareiškėjui ir (arba) partneriui (-iams) priklausomai nuo to, kuris tą pagalbą gavo (pvz., įmonė įgyvendina mokslinių tyrimų projektą kartu su partneriu – universitetu. Įmonei taikoma 50 proc. finansuojamoji dalis. Įmonės tinkamos finansuoti išlaidos yra 600 000,00 (šeši šimtai tūkstančių) eurų. Projektui įgyvendinti yra skiriamas 300 000,00 (trijų šimtų tūkstančių) eurų finansavimas. Jei įgyvendinant projektą paaiškėja, kad nebuvo laikomasi bent vienos iš PFSA 8.11 papunktyje nurodytų sąlygų, pvz., įmonei universitetas perdavė intelektinės nuosavybės teises mažesne negu rinkos kaina, t. y. rinkos kaina – 35 000,00 (trisdešimt penki tūkstančiai) eurų, o universitetas intelektinės nuosavybės teises perdavė už 15 000,00 (penkiolikos tūkstančių) eurų kompensaciją, tokiu atveju įmonei pagal PFSA teiktas finansavimo dydis yra mažinamas 20 000,00 (dvidešimčia tūkstančių) eurų (skiriamas finansavimas negali viršyti 280 000,00 (dviejų šimtų aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų).

8.14. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

8.14.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

8.14.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 5 dalyje nustatytą pagalbos intensyvumą.

8.15.  Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 5 dalyje, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 5 dalyje.

8.16.  Ministerija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatomis, informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą turi paskelbti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos interneto svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=lt ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos, vadovaudamasi administruojančiosios institucijos pateikta informacija.

8.17.  Valstybės pagalba su MTEP susijusiai projekto veiklai išmokama dalimis ir yra diskontuojama iki jos vertės finansavimo skyrimo momentu, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 3 dalyje.

8.18.  Projekto veiklai (-oms), susijusiai (-oms) su įgyvendinant projektą kuriamų produktų patentavimu, de minimis pagalba teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) 2023/2831. PFSA nustatomos de minimis pagalbos teikimo sąlygos, kurios atitinka Reglamento (ES) 2023/2831 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Projektų de minimis pagalbos atitikties Reglamento (ES) 2023/2831 nuostatoms vertinimą atlieka administruojančioji institucija pagal PFSA 3 priede nustatytą Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapo formą.

8.19.  Pagal PFSA teikiama de minimis pagalba gali būti teikiama ne ilgiau kaip iki PFSA 2.4.5 papunktyje nustatyto termino.

8.20.  Pareiškėjui teikiama de minimis pagalba, kaip nustatyta PFSA 8.18 papunktyje:

8.20.1. Pagalbos intensyvumas sudaro iki 85 proc. visų kuriamų produktų patentavimui skirtų tinkamų finansuoti išlaidų.

8.20.2. Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma kuriamų produktų patentavimui – iki 30 000,00 (trisdešimt tūkstančių) eurų.

8.20.3. Kuriamų produktų patentavimo išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei yra susijusios su projektu planuojama vykdyti MTEP veikla.

8.20.4. Kuriamų produktų patentavimą gali vykdyti tik pareiškėjas.

8.21.  Tinkamos finansuoti projekto lėšomis išlaidos, taikant Reglamentą (ES) 2023/2831, yra:

8.21.1. Patentinių patikėtinių teikiamos su išradimų patentavimu susijusios paslaugos. Šioms išlaidoms PĮP vertinimo metu nustatoma individuali fiksuotoji suma, kaip nurodyta PFSA 14 punkte.

8.21.2. Mokesčiai už išradimų patentavimą.

8.21.3. Netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Šioms išlaidoms taikoma Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma.

8.22.  Vadovaujantis Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 300 000,00 (trijų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį 3 metų laikotarpį. Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2023/2831 2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Konkurencijos tarybos interneto svetainėje https://kt.gov.lt/uploads/documents/files/veiklos-sritys/valstybes-pagalba/klausimynai/kaip_KLAUSIMYNAS_vienas_ukio_subjektas.pdf.

8.23.  De minimis pagalba gali būti sumuojama su de minimis pagalba, kuri:

8.23.1. suteikta pagal 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentą (ES) 2023/2832 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms;

8.23.2. suteikta pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2023/2391, ir 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2023/2391, neviršijant Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnio 2 dalyje nustatytos viršutinės ribos.

8.24.  De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 5 dalyje arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

8.25.  De minimis pagalba išmokama dalimis ir ji yra diskontuojama iki jos vertės finansavimo skyrimo momentu, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnio 6 dalyje.

8.26.  Pagal PFSA netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:

8.26.1. nurodytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus trečiajame skirsnyje;

8.26.2. neįvardytos PFSA 8.6 ir 8.21 papunkčiuose nurodytomis tinkamomis finansuoti išlaidomis;

8.26.3. patirtos ankstesniuose technologinės parengties lygiuose nei vertinant pagal PFSA 9 punkte nustatytą 3 prioritetinį projektų atrankos kriterijų nustatytas projektu kuriamo produkto technologinės parengties lygis.

8.27.  Administruojančioji institucija PĮP vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Administruojančioji institucija turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones dėl de minimis pagalbos, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras), kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnyje. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, administruojančioji institucija duomenis apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą Registrui teikia per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo ją suteikti įsigaliojimo dienos. Duomenys į Registrą apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 teikiami per 20 darbo dienų nuo priimto sprendimo ją suteikti įsigaliojimo dienos.“

 

2.3.19. Pakeičiu 12.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.8. Administruojančiajai institucijai vidaus procedūrų nustatyta tvarka vertinimo metu nustačius, kad projektas pasižymi didesne įgyvendinimo rizika (įvertinus projekto kritinius taškus, tyrimų plano pagrįstumą ir planuojamų pasiekti rezultatų realistiškumą), tokiam projektui administruojančioji institucija turi nustatyti tarpines projekto įgyvendinimo reikšmes, kurių nepasiekus tolesnės projekto veiklos neįgyvendinamos. Tokiu atveju PFSA 8.1 papunktyje nurodytoms įgyvendintoms veikloms išmokėtos finansavimo lėšos nesusigrąžinamos, o dar neapmokėtos su įgyvendintomis veiklomis susijusios išlaidos, kurios patirtos iki administruojančiosios institucijos sprendimo nefinansuoti tolesnių projekto veiklų, apmokamos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka.“

2.3.20. Pakeičiu 12.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.9. Jeigu pareiškėjo ar partnerio (-ių) įnašas arba įnašo dalis yra paskola, ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo dienos pareiškėjas ar partneris (-iai) turi būti sudaręs (-ę) paskolos sutartį ir pateikęs (-ę) jos kopiją administruojančiajai institucijai. Jei pareiškėjas ar partneris (-iai) skolinasi ne iš kredito įstaigos (banko ar kredito unijos), kaip ji apibrėžta 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl riziką ribojančių reikalavimų kredito įstaigoms, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. spalio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2022/2036, 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, iki projekto sutarties pasirašymo dienos pareiškėjas ar partneris (-iai) papildomai turi pateikti skolintojo finansinį pajėgumą skolinti atitinkamą lėšų sumą įrodančius dokumentus. Jei pareiškėjas ar partneris (-iai) per administruojančiosios institucijos nustatytą projekto sutarties pasirašymo terminą neįvykdo šio reikalavimo, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas.

2.3.21. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai

13.1. Projekto išlaidos turi atitikti PFSA 8.6 ir 8.21 papunkčiuose nustatytus tinkamumo reikalavimus ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. Nustatant projekto išlaidų tinkamumą vadovaujamasi ir Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams?version=1#prevVersions.

13.2. Pareiškėjas ir (ar) projekto partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

13.3. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) lėšų.

13.4. Kryžminis finansavimas netaikomas.“

 

2.3.22. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Projektų veiklų ir jungtinio projekto projektų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

 

Indeksuojama

Neindeksuojama

Veiklos ir (ar) išlaidos, kurioms taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio versija

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas

Papildoma informacija

Patento paraiškos padavimo išlaidos

IFS-

-

Individuali fiksuotoji suma nustatoma atliekant PĮP vertinimą, kaip nustatyta Administravimo taisyklių 166.2 papunktyje

Fiksuotąją sumą sudaro išlaidos patentiniam patikėtiniui (nustatoma pagal mažiausios kainos komercinį pasiūlymą ar pasirašytą sutartį su patentiniu patikėtiniu) ir su patento paraiškos padavimu susiję mokesčiai (nustatomi pagal konkretaus mokesčio dydį pagrindžiančias nuorodas).

Išlaidos, susijusios su patento gavimu

IFS-

-

Individuali fiksuotoji suma nustatoma atliekant PĮP vertinimą, kaip nustatyta Administravimo taisyklių 166.2 papunktyje

Fiksuotąją sumą sudaro išlaidos patentiniam patikėtiniui (nustatoma pagal mažiausios kainos komercinį pasiūlymą ar pasirašytą sutartį su patentiniu patikėtiniu) ir su patento gavimu susiję mokesčiai (nustatomi pagal konkretaus mokesčio dydį pagrindžiančias nuorodas).

Netiesioginės projekto išlaidos

FN-01

01

7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma

Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų.

Fiksuotoji norma apmokama Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nustatyta tvarka.

Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas

FN-05-01- FN-05-07

01

Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma

Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką.

Pastaba. Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai nurodyti Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registre, skelbiamame Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainės www.esf.lt Metodinės pagalbos centro skiltyje https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/1073.“

 

2.3.23. Pakeičiu 1 priedo žymą ir ją išdėstau taip:

2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai“ poveiklės „Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas“.

2.3.24. Pakeičiu 1 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Klimato kaitos švelninimas

Vertinama, kad planuojama projekto veikla (-os) (dėl savo pobūdžio) neturės jokio neigiamo tiesioginio ar netiesioginio poveikio klimato kaitos švelninimo tikslui, nes nenumatoma, kad įgyvendinant projekto veiklą (-as) galėtų išsiskirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kadangi investuojama į naujausius ir aplinkai palankių technologinių sprendimų ir technologinių procesų kūrimą.

Įgyvendinant projekto veiklą (-as) bus numatytas projektų vykdytojų įsipareigojimas laikytis 2021 m. liepos 13 d. Komisijos pranešime (2021/C 280/01) „InvestEU“ fondo remiamų operacijų tvarumo patikros techninės gairės“ nustatytų reikalavimų.

Taip pat bus nustatytas reikalavimas, kad įgaliotas subjektas patikrintų, ar projekto vykdytojas laikosi Europos Sąjungos (toliau ES) ir nacionalinių aplinkosaugos teisės aktų bei sandoriams nustatytų tvarumo reikalavimų.

Tais atvejais, kai projekto veiklą (-as) įgyvendins labai maža, maža ir vidutinė įmonė, kurios pajamos sudaro daugiau negu 50 proc. iš veiklos, įtrauktos į išimčių sąrašą, tokiems subjektams bus nustatytas reikalavimas patvirtinti ir paskelbti žaliosios transformacijos („perėjimo prie ekologiško veikimo“) planus.

Be to, nustatyta, kad įgyvendinat projekto veiklą (-as) bus siekiama su klimato kaita susijusio (40 proc.) ir aplinkos tikslo koeficiento (100 proc.), todėl laikoma, kad projekto veikla (-os) atitinka klimato kaitos švelninimo tikslą.

Įgyvendinant projekto veiklą (-as) bus vadovaujamasi 2021 m. birželio 4 d. Komisijos  deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 papildomas nustatant techninės analizės kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kokiomis sąlygomis ekonominė veikla laikoma svariai prisidedančia prie klimato kaitos švelninimo arba prisitaikymo prie jos ir ar ta ekonominė veikla nedaro reikšmingos žalos kitiems aplinkos tikslams, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. birželio 27 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2023/2485, I priedo 8 skyriaus atitinkamuose skirsniuose nustatytais techninės analizės kriterijais,  pagal kuriuos nustatoma, kokiomis sąlygomis ekonominė veikla laikoma svariai prisidedančia prie klimato kaitos švelninimo ir ar ta ekonominė veikla nedaro reikšmingos žalos kitiems aplinkos tikslams, taikomais atitinkamoms veikloms.

Pareiškėjas turi pateikti deklaraciją ir (arba) paaiškinimus:

1. jei vykdant projekto veiklą (-as) jos metu susidariusios atliekos bus sutvarkytos pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;

2. priklausomai nuo planuojamo įgyvendinti projekto veiklos (-ų) pobūdžio bus laikomasi Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139 I priedo 9 punkto reikalavimų.“

 

 

2.3.25. Pakeičiu 2 priedo žymą ir ją išdėstau taip:

2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai“ poveiklės „Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas“.

2.3.26. Pakeičiu 2 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Priemonės teisinis pagrindas

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2023/1315“.

 

2.3.27. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.3.28. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                    Aušrinė Armonaitė

 

2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir

konkurencingumo plėtros programos pažangos

priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti

link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Sudaryti

sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai“ poveiklės

„Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių

produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą,

demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų

Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

3 priedas

 

(Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapo forma)

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES de minimis PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

1. Priemonės teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai

 

2. Duomenys apie projektų įgyvendinimo planą (toliau – PĮP) / projektą

PĮP / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

 

3. PĮP / projekto patikra dėl atitikties Reglamentui (ES) 2023/2831

Eil.

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

Taip

Ne

Netaikoma

3.1.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo pirminės žvejybos ir akvakultūros produktų gamybos veiklą?

 

3.2.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo ir prekybos veiklą, kai pagalbos dydis nustatomas pagal įsigytų arba rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?

 

3.3.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą?

 

3.4.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?

 

3.5.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai de minimis pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams?

 

3.6.

Ar projektu bus vykdoma su eksportu susijusi veikla trečiosiose valstybėse arba Europos Sąjungos valstybėse narėse (t. y. veikla tiesiogiai susijusi su eksportuojamu kiekiu, platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla)?

 

3.7.

Ar pareiškėjui / projekto vykdytojui teikiama de minimis pagalba priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių?

 

3.8.

Jei pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo veiklą šio priedo 3.1–3.4 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, tačiau kartu bent viename sektoriuje, kuriam taikomas Reglamentas (ES) 2023/2831, ir pastarajam sektoriui pagalba teikiama, ar užtikrinama tinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, atskiriant veiklos sritis ar sąnaudas, kad veiklai tuose sektoriuose, kuriems Reglamentas (ES) 2023/2831 netaikomas, nebūtų teikiama de minimis pagalba, kuri teikiama pagal Reglamentą (ES) 2023/2831? (Jei taikoma.)

 

3.9.

Ar bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) 2023/2831 2 straipsnio 2 dalyje, suteikta de minimis pagalbos suma Lietuvos Respublikoje viršija (ar konkrečiu atveju viršys, suteikus de minimis pagalbą) 300 000,00 (tris šimtus tūkstančių) eurų per bet kurį trejų metų laikotarpį?

 

3.10.

Jei dvi įmonės susijungė arba viena įsigijo kitą, ar apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą viršutinę ribą, nurodytą šio priedo 3.8 papunktyje, atsižvelgta į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš susijungiančių įmonių? (Jei taikoma.)

 

3.11.

Jei viena įmonė suskaidyta į dvi ar daugiau atskirų įmonių, ar iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri ja pasinaudojo? Jei toks priskyrimas neįmanomas, ar de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų įmonių nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną? (Jei taikoma.)

 

3.12.

Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuotas tinkamai, teikiama de minimis pagalba yra skaidri (Reglamento (ES) 2023/2831 4 straipsnis)?

(Reglamento (ES) 2023/2831 4 straipsnio 2 dalis)

3.13.

Ar de minimis pagalba sumuojama pagal Reglamento (ES) 2023/2831 reikalavimus (Reglamento (ES) 2023/2831 5 straipsnis)?

 

3.14.

Ar teikiama de minimis pagalba patenka į Reglamento (ES) 2023/2831 galiojimo laikotarpį?

 

 

4. Finansavimo atitikties Reglamentui (ES) 2023/2831 vertinimas

 

 

Pastabos

Ar teikiamas finansavimas atitinka Reglamentą (ES) 2023/2831?

□ Taip

□ Ne

 

 

_________________________________________    (vertintojo pareigos, vardas ir pavardė)

 

___________

(parašas)

 

_____________

(data)

 

 

 

 

Patikros peržiūra:

□ vertintojo išvadai pritarti

□ vertintojo išvadai nepritarti

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

 

 

_________________________________________          (vertintojo vadovo pareigos, vardas ir pavardė)

____________

(parašas)

____________

(data)

 

 

__________________

 

2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir

konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės

Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios

klimatui ekonomikos“ veiklos „Sudaryti sąlygas tvariai

pramonės MVĮ transformacijai“ poveiklės „Skatinti inovatyvių

aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių,

technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio

ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų

aprašo

4 priedas

 

(Informacijos, reikalingos projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, forma)

 

INFORMACIJA, REIKALINGA PROJEKTO ATITIKČIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS ĮVERTINTI

 

1. Pareiškėjų vykdomos veiklos, priskiriamos Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamam Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui (EVRK 2 red.) (toliauEVRK 2 red.) (taikoma vertinant projekto atitiktį 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai“ poveiklės „Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA) 9 punkto 2 specialiojo kriterijaus nuostatoms).

 

Veiklos pavadinimas ir EVRK 2 red. kodas

Pardavimo pajamos, Eur, per paskutiniuosius metus (N-2) iki projekto įgyvendinimo plano (toliau – PĮP) pateikimo pagal patvirtintus finansinius dokumentus

Pardavimo pajamos, Eur, per paskutiniuosius metus (N-1) iki PĮP pateikimo pagal patvirtintus finansinius dokumentus

Pardavimo pajamos, Eur, per paskutiniuosius metus (N) iki PĮP pateikimo pagal patvirtintus finansinius dokumentus

Pareiškėjo vykdoma veikla (-os) pagal EVRK 2 red.

Veikla Nr. 1

 

Veikla Nr. 2

 

Veikla Nr. 3

 

Veikla Nr. n

 

Iš viso, Eur:

 

1.1. Iš viso pajamų, Eur (turi sutapti su pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta suma eilutėje „Pardavimo pajamos“)

 

1.2. Metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje

 

1.3. Vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 145 000 (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų

 

 

 

 

2. Projekte suplanuota (-os) veikla (-os) atitinka Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 835 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas ir bent vieno mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) prioriteto tematiką (-as) (taikoma  vertinant projekto atitiktį 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai“ poveiklės „Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA) 9 punkte nurodytam 1 specialiojo projektų atrankos kriterijaus nuostatoms).

 

MTEPI prioritetas

(pasirenkamas vienas variantas)

MTEPI prioriteto tematika

(pasirenkamas vienas variantas)

2.1. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos

2.1.1. Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai

2.1.2. Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai

2.1.3. Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui

2.1.4. Saugus maistas ir tvarūs agrobiologiniai ištekliai

2.2. Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos

2.2.1. Fotonika ir lazerinės technologijos

2.2.2. Pažangiosios medžiagos ir konstrukcijos

2.2.3. Lanksčios produktų kūrimo, gamybos ir procesų valdymo, dizaino technologijos

2.2.4. Energijos vartojimo efektyvumas, išmanumas

2.2.5. Atsinaujinantys energijos ištekliai

2.3. Informacinės ir ryšių technologijos

2.3.1. Dirbtinis intelektas, didieji ir paskirstytieji duomenys, įvairiarūšė analizė, apdorojimas ir diegimas

2.3.2. Daiktų internetas

2.3.3. Kibernetinis saugumas

2.3.4. Finansinės technologijos ir blokų grandinės

2.3.5. Audiovizualinių medijų technologijos ir socialinės inovacijos

2.3.6. Išmaniosios transporto sistemos

 

3. Projekto įgyvendinimo metu kuriamos (-ų) inovatyvios (-ų) aplinkai draugiškos (-ų) technologijos (-ų) (toliau – technologija) technologinės parengties lygis (nustatoma, vadovaujantis Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (taikoma vertinant projekto atitiktį PFSA 9 punkte nurodytam 3 projekto atrankos kriterijaus nuostatoms).

 

Eil. Nr.

Kuriama technologija, kurios aprašymas numatytas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau MTEP) verslo plane, teikiamame kartu su PĮP, kaip nurodyta PFSA 2.5.7 papunktyje

Technologinės parengties lygis projekto įgyvendinimo pradžioje

Technologinės parengties lygis projekto įgyvendinimo pabaigoje

3.1.

 

 

3.2.

 

 

 

3.n.

 

 

 

 

4. Projekto įgyvendinimo metu kuriamos technologijos reikšmingumo lygis (vertinant pagal Oslo vadovą, 2018: Duomenų apie inovacijas rinkimo, teikimo ir naudojimo gaires (angl. Oslo manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 4rd Edition, OECD, Eurostat, 2018) (taikoma vertinant projekto atitiktį PFSA 9 punkte nurodytam 4 projekto atrankos kriterijaus nuostatoms).

 

Eil. Nr.

Kuriama technologija

Reikšmingumo lygis (didėjimo tvarka), atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo metu kuriamos technologijos naujumą

Pastabos

Technologija nauja įmonės lygmeniu

Technologija nauja rinkos lygmeniu

Technologija nauja pasaulio lygmeniu

Kuriamos technologijos aprašymas numatytas MTEP verslo plane, kuris teikiamas kartu su PĮP, kaip nurodyta PFSA 2.5.7 papunktyje.

4.1.

4.2.

4.n.

Pastaba. Viena technologija priskiriama tik vienai naujumo grupei (t. y. jei technologija yra nauja pasaulio lygmeniu, neskiriama papildomų balų už naujumą rinkos ir (ar) įmonės lygmeniu, jeigu technologija nauja rinkos lygmeniu, neskiriama papildomų balų už naujumą įmonės lygmeniu).

 

5. Pareiškėjo deklaruotos MTEP veiklai skirtos lėšos.

 

Laikotarpis, už kurį buvo deklaruotos MTEP veiklai skirtos lėšos

Valstybės duomenų agentūrai deklaruota lėšų suma (Eur)

Informacija apie deklaruotas MTEP veiklai skirtas lėšas (vertinamas pastarųjų 3 metų iki PĮP pateikimo laikotarpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Projekto įgyvendinimo metu kuriamomis technologijomis bus panaudojamos pramonės įmonėse generuojamos ir šalinamos gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos (vertinama pagal 2021 metų Aplinkos apsaugos agentūros teikiamus duomenis, kurie kvietimo teikti PĮP paskelbimo dieną buvo skelbiami interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-apskaita/atlieku-apskaitos-duomenys/suvestine-pagal-atlieku-kodus (vertinama suma visų surinktų ir susidariusių atliekų, t).

 

Kuriama technologija

Kuriama technologija planuojamos panaudoti pramonės įmonėse generuojamų ir šalinamų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų rūšis ir kodas

Kuriama technologija planuojamas panaudoti generuojamų ir šalinamų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų kiekis (nurodoma suma visų surinktų ir susidariusių atliekų tonomis pagal Aplinkos apsaugos agentūros teikiamus duomenis lentelėje)

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Projekto įgyvendinimo metu kuriamomis technologijomis planuojamų gaminti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų, savybės ir jų pagrindimas (taikoma vertinant tvaraus produkto, apibrėžto PFSA 1.2.10 papunktyje, atitiktį).

 

Eil.

Nr.

Kuriama technologija planuojamo gaminti gaminio pavadinimas

Planuojamo gaminti gaminio savybės ir jų pagrindimas

Pastabos

Gaminys yra patvarus

Gaminys yra ilgaamžis

Gaminys yra tausus (arba energijos, arba išteklių atžvilgiu)

Gaminį galima pataisyti

 

 

 

Gaminį galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui

Bent viena iš sudedamųjų gaminio medžiagų arba dalių pagaminta iš perdirbtų medžiagų

Gaminys pasižymi mažesniu poveikiu aplinkai visą gaminio būvio ciklą

7.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prie PĮP gali būti pridedami kiti dokumentai, patvirtinantys ar pagrindžiantys PĮP pateiktą informaciją.

 

________________________________ _________________ ___________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)                              (parašas)                                                              (vardas ir pavardė)

 

__________________________