r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS AKMENĖS RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR 2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2022 m. balandžio 25 d.  Nr. T-87

Naujoji Akmenė

 

 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 5 dalimi, ir Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-2163 (E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 130 punktu, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1.         Pritarti viešosios įstaigos Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro 2021 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2.         Patvirtinti viešosios įstaigos Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vitalijus Mitrofanovas                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                   Akmenės rajono savivaldybės tarybos

                                                                                   2022 m. balandžio 25 d. sprendimu  Nr. T-87

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS AKMENĖS RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA


I. SKYRIUS

 VADOVO ŽODIS

Viešoji įstaiga Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras (toliau – Įstaiga) Naujoji Akmenė, Žemaitijos g. 6, tel. (8 699) 54459, el. p. [email protected].

Direktoriaus pareigas vykdo Justinas Stašys.

Juridinių asmenų registre Įstaiga įregistruotas 2009 m. sausio 14 d., Įstaigos kodas 302298484. Įstaiga – juridinis organas, turintis ūkinį, finansinį ir teisinį savarankiškumą, savo anspaudą, sąskaitą banke. Įstaigos steigėja ir vienintelė dalininkė – Akmenės rajono savivaldybės taryba. Įstaiga vykdo licencijuotą veiklą. Licenciją išduoda Valstybinė akreditavimo Sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Paskutinį kartą licencija verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti greitosios medicinos pagalbos paslaugas atnaujinta 2014 m. rugsėjo 1 d.

Įstaiga – asmens sveikatos priežiūros staiga, teikianti būtinąją medicinos pagalbą pacientams ūmių susirgimų, nelaimingo atsitikimo atvejais esant gyvybei grėsmingoms, pavojingoms ir kritinėms būklėms, atsakinga už skubų paciento nugabenimą į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros Įstaigą, vykdo teorinį ir praktinį pasirengimą reaguoti į galimas masines nelaimes, užtikrina rajono gyventojų sveikatos priežiūrą masinių renginių metu.

 Įstaiga teikia paslaugas Akmenės rajono teritorijoje bei esant atitinkamoms aplinkybėms ir bet kurioje teritorijoje, kurią aptarnauja VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties regioninė dispečerinė tarnyba.

 Įstaigos valdymo organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas – Įstaigos vadovas (direktorius) ir patariamieji organai - Stebėtojų taryba, Slaugos taryba ir Darbo taryba.

Aukščiausias Įstaigos organas – visuotinis dalininkų susirinkimas, kuriame sprendžiamojo balso teisę turi visi Įstaigos dalininkai.

Dalininkų kapitalas 2021 m. sausio 1 d. – 72 283,36 Eur. Šiuo metu įstaigos dalininkų kapitalas siekia 72 283,36 Eur.

Įstaigai vadovauja Įstaigos direktorius, kuris į darbą priimamas ir atleidžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Įstaigoje taikoma suminė darbo laiko apskaita - skubios medicinos pagalbos slaugos specialistų darbo užmokestis 8,87 Eur/val., o vairuotojų – 5,86 Eur/val., paramedikų – 6,36 Eur/val.

Įstaiga 2021 metus baigė su 1 451,21 Eur perviršiu.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Įstaigos darbuotojai gavo didesnį darbo užmokestį dėl šalyje įvesto karantino pagal LR sveikatos apsaugos ministro įsakymus.

2021 metais Įstaigos direktoriaus buvo pasirašyta beveik 300 įsakymų Įstaigos valdymo, personalo ir kitais klausimais.

Metų eigoje buvo teikta reikalinga informacija Sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei Akreditavimo sveikatos priežiūros veiklos tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos, Šiaulių teritorinei ligonių kasai, kitoms institucijoms. Gauti 60 raštai, išsiųsta 112 raštai.

Nuolat stengiamasi gerinti pacientų būklės stabilizavimo ir gaivinimo rezultatus, todėl 2018 m. įsigyta šiuo metu pažangiausia, amerikietiška, sustojusios širdies veiklą užtikrinanti įranga Lucas 2 (1 ir 2 pav.) ir „Lifepack 15“. 2021 metais reanimuojant pacientus buvo panaudota 21 kartą, tai yra 8 kartus mažiau nei 2020 metais. Ši įranga ypač naudinga, kai gaivinamą pacientą būtina transportuoti į skubios pagalbos skyrių, ko anksčiau daryti saugiai – nebuvo galimybės, nes teikti pagalbą važiuojančiame GMP automobilyje be tinkamos aparatūros draudžia darbuotojų pareigybinės instrukcijos. 2021 metais skubios medicinos pagalbos slaugos specialistai, naudodami minėtą įrangą, gaivinamus pacientus į skubios pagalbos skyrių sėkmingai pristatė 7 kartus, iki dabar gyvena keturi klinikinės minties ištikti žmonės. 2021 metais skubios pagalbos slaugos specialistai ir paramedikai sėkmingai taikė specializuotą reanimaciją 4 asmenims, kurių specializuotų veiksmų dėka neliko neurologinio bado reiškinių, ko dėka jie toliau gyvena kokybišką gyvenimą.

Paveikslėlis, kuriame yra prietaisas  Automatiškai sugeneruotas aprašymasPaveikslėlis, kuriame yra vidinis, elektroniniai prietaisai, elementai, kamera  Automatiškai sugeneruotas aprašymas                                                                1 pav.                                                                                                  2 pav.

 

Įstaiga kartu su Akmenės rajono savivaldybe lygiomis finansinėmis dalimis įsigijo visiškai naują, vienintelį tokį geltoną, dviem tiltais varomą greitosios pagalbos automobilį Lietuvoje Volkswagen Crafter, kurio vidų, kuriame stabilizuojamos pacientų būklės ir jie transportuojami į skubios pagalbos skyrių projektavo Įstaigos darbuotojai. (3 ir 4 pav.) Automobilis pritaikytas specializuotiems visų amžių grupių žmonių gaivinimams, tinkamam gimdyvių, vaikų bei trauminių pacientų transportavimui. Automobilyje sumontuota moderniausia gyvybines funkcijas užtikrinsianti įranga, kurią Įstaiga buvo įsigijusi 2018 metais, taip pat šiame automobilyje yra sumontuota šiuo metu patys moderniausi – 7 padėčių „Medirol firmos neštuvai.

Paveikslėlis, kuriame yra laukas, dangus, geltona, transportas  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

6 pav.5 pav.

Įstaiga, finansuojamas atsižvelgiant į rajono gyventojų skaičių, todėl rajone kasdien budi dvi brigados, kurios, kartais nespėja laiku atvykti pas pacientus dėl padidėjusio kvietimų skaičiaus pandemijos metu bei nuolatinių pervežimų iš VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės į Respublikinę Šiaulių ligoninę ir atgal. Tai įtakoja vietinės ligoninės specialistų trūkumas. Tačiau Įstaigai pavyko susitarti, kad VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis, kuri turi keturias papildomas klasterines brigadas, vieną jų priskirtų Akmenės rajonui (5 pav.). Sėkmingam brigados startui kliudė skubios pagalbos specialistų trūkumas, todėl net dvi darbuotojos įdarbintos iš Panevėžio rajono, o vienas ir Raseinių. Klasterinė brigada Įstaigai nieko nekainuoja, nes VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis aprūpiną minėtą brigadą tiek medikamentais, tiek įranga. Tai yra vienintelis greitosios medicinos pagalbos automobilis rajone, kuriame yra sumontuotas dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas (6 pav.). Klasterinė brigada vyksta pas širdies arba smegenų infarkto ištiktus pacientus bei poli traumos arba staigios mirties atvejais. Klasterinė brigada nuo 2021 gegužės 2 d. iki 2021 m. sausio 31 d. buvo aktyvuota 591 kartus.                                                                      

 

 

Įstaiga 2021 metais persikėlė į naujas, erdvias patalpas, kurias kapitaliai suremontavo Akmenės rajono savivaldybė (7 pav.). Įstaiga savo lėšomis prisidėjo prie laiptinės remonto, taip pat pagal užsakymą buvo pagaminti baldai darbuotojų poilsio zonoje (8 pav.), maža virtuvėlė bei reikalavimus atitinkančios sanitarinės patalpos su dušu, poilsio kambariuose sumontuoti išmanieji televizoriai (9 pav.). Kiekvienam darbuotojui pagal užsakymą pagamintos užrakinamos spintelės darbo drabužiams bei kitiems daiktams pasidėti. (10 pav.) 

11 pav.7 pav.10 pav.9 pav.8 pav.
     Įstaigoje, kaip ir kiekvienais metais vyko darbuotojų kvalifikacijos kėlimo vidiniai mokymai. Praktinius mokymus vedė Lietuvos paramedikų asociacijos prezidentas, skubios pagalbos paramedikas Rytis Malašauskas ir skubios medicinos pagalbos specialistė Irena Malašauskienė (11 pav.)

 

 

Programos lėšomis taip pats buvo įsigytas modernus projektorius, kuris naudojamas ir vidiniuose Įstaigos mokymuose, o pasibaigus Covid-19 pandemijai atliks ir visuomenės mokymuose „Pirmoji pagalba“ (12 pav.).

 

12 pav.

 

 

 

 

 

 

Įstaigoje ir toliau veikia vadovo nustatyta darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi kontrolės tvarka. Nustatytais terminais tikrinama darbuotojų sveikata, dirbti leidžiama tik pasitikrinusiems sveikatą, instruktuotiems darbuotojams, žinantiems ir gebantiems taikyti saugius darbo metodus. Vadovas nuolat kontroliuoja, kaip laikomasi saugaus darbo instrukcijų. Kiekvieną rytą GMP vairuotojams tikrinamas arterinis kraujo spaudimas.

Viena iš vadovo veiklos funkcijų – sudaryti galimybę darbuotojams nuolat tobulėti, kelti savo dalykinę kvalifikaciją. 2020 m. visi Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro skubios medicinos pagalbos slaugos specialistai laisvu nuo tiesioginio darbo metu, treniruojasi, kartojasi įgūdžius, mokosi dirbti komandoje, nes į ypač sunkius, specifinius iškvietimus dažnai vyksta kelios brigados.

Įstaiga yra Lietuvos greitosios medicinos pagalbos asociacijos narė. Vadovas aktyviai dalyvauja asociacijos rengiamuose nuotoliniuose susirinkimuose, teikia reikalingą informaciją apie Įstaigos veiklą, teikia pasiūlymus GMP paslaugų kokybės gerinimui, bei paslaugų apmokėjimą už gerus darbo rezultatus išskiriant operatyvumo rodiklius mieste ir kaime, nes dabar sudedama į bendrą rodiklį ir nukenčia gerų darbo rezultatų apmokėjimo suma. Vadovas dalyvauja Šiaulių teritorinės ligonių kasos organizuojamuose pasitarimuose, glaudžiai bendradarbiauja su VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties administracija.


 

II. SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI       

Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro vizija, Įstaigos misija, uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti

Įstaiga – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai priklausanti, iš Akmenės rajono savivaldybės turto įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti Įstaiga

Pagrindinis tikslas – suderinti visuomenės, savivaldos ir darbuotojų lūkesčius bei galimybes tenkinant pacientų poreikius, teikiant kokybiškas ir operatyvias greitosios medicinos pagalbos paslaugas, racionaliai panaudojant gaunamus išteklius.

Vizija: šiuolaikiškas greitosios medicinos pagalbos centras, nuolat gerinantis teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę (tinkamumą) ir prieinamumą, diegiantis naujas efektyvias medicinines technologijas, keliantis darbuotojų profesinę kvalifikaciją, gerinantis darbo aplinką, užtikrinantis GMP nustatytų reikalavimų atitikimą.                                                                                                                                           

Misija: teikti visuomenei prieinamas saugias, kokybiškas, kvalifikuotas, efektyvias greitosios medicinos pagalbos paslaugas racionaliai naudojant finansinius, personalo, technologijų ir kt. išteklius, siekiant suderinti visuomenės, savivaldos ir valstybės lūkesčius bei galimybes patenkinant pacientų poreikius.

Strateginės veiklos kryptys:

ü užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą;

ü teikti skubią būtinąją medicinos pagalbą, esant nelaimingiems atsitikimams, gyvybei   gręsiančioms būklėms, ūmiai susirgus, konstatuoti gimimo ir mirties faktus;

ü užtikrinti tolesnį saugų paciento transportavimą į atitinkamą stacionarinę asmens    sveikatos priežiūros Įstaigą;

ü užtikrinti rajono gyventojų ir svečių sveikatos priežiūrą masinių renginių metu; vykdyti teorinį ir praktinį pasirengimą reaguoti į galimas masines nelaimes;

ü teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos Įstaigos licencijoje; atlyginti teikiant paslaugas paciento sveikatai padarytą žalą.

 

2021 -2023 metų Strateginiai uždaviniai:

Numatyti strateginiai uždaviniai

Įvykdyti strateginiai uždaviniai

1. Greitosios medicinos pagalbos automobilių parko atnaujinimas

1.1.

Spec. paskirties automobilių įsigijimas

1.1.1.

Užtikrinti saugų paciento transportavimą į atitinkamą stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Įsigytas greitosios medicinos pagalbos automobilis

 

2.Medicininės aparatūros, įrangos įsigijimas ir atnaujinimas

2.1.

Medicininės aparatūros, įrangos įsigijimas ir atnaujinimas

2.1.1

Teikti skubią būtinąją medicinos pagalbą, esant nelaimingiems atsitikimams, gyvybei gręsiančioms būklėms, ūmiai susirgus.

Nuolatinai prižiūrima ir atnaujinama medicininė aparatūra, sukomplektuoti traumos rinkiniai bei pagalbinių priemonių krepšiai

3.Naujos kartos specialistų įdarbinimas

3.1.

Įdarbinti skubios pagalbos paramedikus ir paramedikus, kaip pradinio gaivinimo brigados vadovus

3.1.1.

Tikslui nustatyti, ar teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos atitinka keliamus reikalavimus ir svarbiausia - ar tenkina pacientų lūkesčius, periodiškai atliekama anoniminė pacientų anketinė apklausa.

Nuolat atliekama kokybės rodiklių stebėsena – vykdomas neatitikčių, pastabų ir nepageidaujamų įvykių registravimas, jų periodinė analizė, kas padeda gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

4. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

4.1.

Ugdyti darbuotojų kompetenciją

4.1.1.

Pagal poreikį siųsti darbuotojus į kvalifikacijos kėlimo kursus, sudarant sąlygas darbuotojams sveikatos priežiūros kvalifikacijos tobulinimui.

Sudaromos sąlygos kvalifikaciją kelti savarankiškai renkantis mokymus, su tuo susijusias išlaidas dengia įstaiga.

Organizuojami vidiniai mokymai.

 

 

4.1.2.

Užtikrinti papildomas paskaitas darbuotojams

Vienkartinės išmokos, premijos.

5. Racionaliai naudoti materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, gerinti darbuotojų darbo sąlygas, užtikrinti darbuotojų darbų ir sveikatos saugą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Užtikrinti racionalų materialinių resursų, skirtų patalpų šildymui, elektros energijos ir vandens sąnaudų sumažinimą.

5.1.1.

Užtikrinti efektyvų kasdieninį darbą

Visi darbuotojai turi pareiginius nuostatus ir jais vadovaujasi darbe

5.1.2.

Racionali ūkinė veikla

Kontroliuojamos uždirbamos ir išleidžiamos lėšos.

 

5.2.

Užtikrinti darbuotojų darbų ir sveikatos saugą

5.2.1.

Užtikrinti efektyvų valdymą

Visi darbuotojai turi pareiginius nuostatus ir jais vadovaujasi darbe.

5.2.2.

Aprūpinti darbuotojus medicinine apranga ir asmens apsaugos priemonėmis

Darbuotojai aprūpinti medicinine apranga ir apsaugos priemonėmis.

Nustatytais terminais tikrinama darbuotojų sveikata, dirbti leidžiama tik pasitikrinusiems sveikatą, instruktuotiems darbuotojams, žinantiems ir gebantiems taikyti saugius darbo metodus. Vadovas nuolat kontroliuoja, kaip laikomasi saugaus darbo instrukcijų.

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS

      Informacija apie Įstaigą (valdymo struktūra 2021-12-31)

                                                                                 

Medicinos etikos komisija                                                                                               

Medicinos auditoriusDirektorius           

Stebėtojų taryba
Slaugos taryba
Viešųjų pirkimų, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos specialistas
 

 

 

 

 

 

 


Vairuotojas – ūkio dalies administratorius Vyriausiasis slaugos administratorius                                 

 

                                           

Vyriausiasis
finansininkas 
                                   

Vairuotojai – paramedikai
Vairuotojai
Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistai
Skubios pagalbos paramedikai
Valytojas – slaugytojo padėjėjas
 

 

 

 

 

 

 


              

Paramedikai
 


13 pav.

 

 


Įstaigoje šiuo metu dirba direktorius (papildomai 0,5 paramediko etatu), 10 skubios medicinos pagalbos slaugos specialistų, 9 vairuotojai, iš kurių 1 vairuotojas – ūkio dalies administratorius, 1 vairuotojas – paramedikas, 1 paramedikas, vyr. slaugos administratorė, viešųjų pirkimų, darbo saugos ir priešgaisrinės saugos specialistė, vyr. finansininkė, slaugytojo padėjėja (valytoja), medicinos auditorė. Administracija organizuoja ir valdo Įstaigos veiklą. Administraciją sudaro: direktorius, vyr. finansininkė. (13 pav.)

Įstaigos pajamos per 2021 m., Eur

 

Įstaiga finansuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis pagal sutartis su Šiaulių teritorine ligonių kasa. Papildomai gaunamos lėšos teikiant gyventojams mokamas paslaugas bei iš kitų juridinių ir fizinių asmenų.

Pagrindinės veiklos pajamos 2021 metais sudarė 654 108,25 Eur, iš kurių – 650 668,63 Eur iš TLK, 3 439,62 Eur – kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. Finansavimo pajamos sudarė 284 576,27 Eur. (1 lentelė).

 

                   Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai 2021 m.                         

1 lentelė

Eil. Nr.

Lėšų šaltiniai

Gauta, Eur

1.

Iš TLK už paslaugas

650 668,63

2.

Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų

3 439,62

3.

Finansavimo pajamos:

284 576,27

3.1

Iš Valstybės biudžeto

135 990,58

3.2

Iš savivaldybės biudžeto

826,45

3.3

Iš Europos Sąjungos

41,59

3.4

Iš kitų šaltinių (tame tarpe 120 930,64 Eur iš TLK darbo užmokesčio didinimui Covid-19 karantino metu)

147 717,65

Viso:

938 684,52

           

Įstaiga 2021 m. gavo 938 684,52 Eur pajamų – tai 16,21 % daugiau nei 2020 m. Už gerus darbo rezultatus Įstaiga gavo per 2021 m. 11 329,83 Eur – tai 4 912,03 Eur daugiau nei 2020 m. (2020 m. – 16 241,86 Eur) (14 pav.).

14 pav.

 

 

Papildomų pajamų struktūra 2021 m., Eur

                                                                                            2 lentelė

Šaltinis

Gauta 2021 m., Eur

Pajamos už ligonių pervežimą iš fizinių ir juridinių asmenų

1 969,78

Ligonių pervežimas kitų GMP teritorijose

0

Ligonių pervežimas (N. Akmenės ligoninė)

519,97

Budėjimas renginiuose ir kiti

949,87

                                                          Iš viso:

3 439,62

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Tai pajamos, kurios pripažintos ta suma, kiek buvo patirta išlaidų atsargoms įsigyti bei ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Per 2021 m. gauta finansavimo sumų 324 188,55 Eur, iš kurių 135 870,97 Eur iš Valstybės biudžeto, 40 000,00 Eur iš Savivaldybės biudžeto, 605,69 Eur 1,2 % iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, 147 711,895 Eur iš Teritorinių ligonių kasų dėl Covid-19 darbuotojų darbo užmokesčio didinimo.

 

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2020 - 2021 m., Eur

                                                                                              3 lentelė

Sąnaudos

2020 m.

2021 m.

skirtumas

% sąnaudose

visose sąn., %

Darbo užmokestis, socialinis draudimas

593 937,38

777 954,61

184 017,23

83,01

83,01

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas

28 161,29

30 861,91

2 700,62

3,29

3,29

Šildymo sąnaudos

147,6

1 190,35

1 042,75

0,13

0,91

Elektros energijos sąnaudos

3 825,5

3 570,01

-255,49

0,38

Vandentiekio, kanalizacijos sąnaudos

664,32

628,65

-35,67

0,07

Ryšių paslaugos

2 224,87

2 631,56

406,69

0,28

Kitos komunalinės paslaugos

384,91

510,07

125,16

0,05

Komandiruočių sąnaudos

45

30

-15

0,00

0,00

Kuro sąnaudos

34 965,98

42 043,21

7 077,23

4,49

7,08

Transporto draudimo sąnaudos

4 018,62

3 803,54

-215,08

0,41

Detalių sąnaudos

2 245,25

5 025,05

2 779,8

0,54

Transporto remontas

16 493,74

13 203,54

-3 290,2

1,41

Draudimas už pacientų žalą

1 125,91

2 507,47

1 381,56

0,27

0,27

Techninė apžiūra

96,44

96,54

0,1

0,01

 

Tepalai ir kiti

856,1

2 189,27

1 333,17

0,23

Transporto paslaugos (kitos GMPC..)

2 404,4

1 242,74

-1 161,66

0,13

0,13

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

542

1 875,5

1 333,5

0,20

0,20

Paprastojo remonto, eksploatacijos sąnaudos

5 287,7

12 439,34

7 151,64

1,33

1,33

Medikamentų, med. priemonių sąnaudos

64 427,3

16 180,03

-4 8247,27

1,73

1,73

Kitos paslaugos (skalbimas, dezinfekcija)

3 365,33

4 165,21

799,88

0,44

0,44

Kitos veiklos sąnaudos

11 698,87

4 194,42

-7 504,45

0,45

0,45

Nuomos sąnaudos

1 605,82

1 123,6

-482,22

0,12

0,12

Atsargos, mažavertis inventorius

7 225,42

9 766,69

2 541,27

1,04

1,04

Viso:

785 749,75

937 233,31

-151483,56

100,00

100,00

                        

15 pav.

   Darbuotojai ir jų darbo užmokestis 2021 m., Eur

                    4 lentelė

Pareigybė

Darbuotojų skaičius 2021 m. gruodžio 31 d.

 

Etatų skaičius 2021 m. gruodžio 31 d.

Vidutinis etato darbo užmokestis 2021 m., Eur

Direktorius

1

1

3179

Vyr. finansininkė

1

1

2284

Vyr. slaugos administratorė

1

1

2789

Viešųjų pirkimų, darbų saugos ir sveikatos specialistė

1

 

0,15

2887

Medicinos auditorė

1

0,25

1000

Valytoja

1

1

1374

Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistai

8

 

7,25

3238

Vairuotojas – ūkio dalies administratorius

1

 

1

2965

Vairuotojai

8

7,75

2136

Paramedikai

3

1

3407

Viso:

26

21,40

                                                              

Informacija apie įstaigos įsigytą ilgalaikį turtą

 

        Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį įsigijo ilgalaikio turto:

Ø  Minkštas kampas - 882,00 Eur;

Ø  Persirengimo spintelės 20 vnt. – 2 995,00 Eur.

Ø  Baldų komplektas poilsio kambariui – 2 000,00 Eur;

Ø  Šaldytuvas Samsung – 510,00 Eur;

Ø  Variklis (VW JSE831) – 4 295,50 Eur;

Ø  GMP mob. brigados radijo ryšio įrangos komplektas – 3 872,00 Eur;

Ø  Greitosios medicinos pagalbos automobilis VW Crafter – 74 830,00 Eur;

Ø  Variklis (VW KJH467) – 5 203,00 Eur;

Ø  Alkotesteris Drager 6820 – 571,30 Eur.

 

2021 m. Įstaiga turėjo šešis B tipo GMP automobilius ir 1 lengvąjį automobilį. Įstaigos transporto 2021 m. nuvažiuotų km kiekis pateikiamas 5 lentelėje.

                                                                              5 lentelė

Automobilis

Nuvažiuota per 2021 m., km

Sunaudota kuro per 2021 m., l

Suma, Eur

Iš viso automobilis nuvažiavęs, km

Iveco Daily JBV304

15 029

1 846

1 947

369085

VW Crafter LZM173

2724

327

428

3224

VW Transporter ECK799

114 690

11 704

13 271

326908

VW Crafter KJH467

83 569

10 414

11 292

388731

Renault Master FUR121

0

0

0

466510

VW Transporter JSE831

102 907

11 482

13 114

548858

Opel Astra

18 629

1 642

1 874

138356

Viso:

337 548

37 415

41 926

2 241 672

 

Įstaiga sunaudojo kuro 3 962 litrų daugiau nei 2020 m. ir išleido kurui 6 962,00 Eur daugiau.

GMP brigadų skaičius nustatomas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 patvirtintos tvarkos 7.1, 7.2 papunkčius, 8 punktą ir 11.1, 11.2 papunkčius. Šiuo metu Įstaigoje dirba nuo 2 iki 2,6 brigadų.

Nuolatinis dėmesys skiriamas sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 10 d. įsakymo Nr.V-673 ,,Dėl privalomų medicinos prietaisų, asmeninių apsaugos priemonių, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemonių greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse sąrašo patvirtinimo‘‘ vykdymui. Šiuo metu visi GMP automobiliai turi reikiamą įrangą, darbuotojai aprūpinti specialiais apsauginiais rūbais ir avalyne. Ataskaitiniu laikotarpiu traumų darbe nebuvo.

 

Valdomas turtas pagal panaudos sutartis ir patikėjimo teisę

 

Valdomas turtas pagal panaudos sutartis:

·      Sveikatos apsaugos ministerijos transporto priemonės – 125 013,42 Eur;

·      Akmenės rajono savivaldybė patalpos - 8 012,97 Eur;

·      VŠĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties mobiliųjų brigadų įranga- 12 472,16 Eur.

Valdomas turtas pagal patikėjimo teisę:

·      Akmenės rajono savivaldybė 206,97 kv. m., 109,76 kv. m. patalpos, 2 vnt. EKG Cardiovit AT-1, automobilis VW Transporter -  138 942,46 Eur;

 

Trumpalaikis turtas

Medžiagų, žaliavų, ūkinio inventoriaus, atsarginių dalių likutis 2021 m. pabaigoje – 4 852,79 Eur, iš jų: medikamentai ir medicininės priemonės – 4 694,18 Eur, transporto degalai  – 158,61 Eur. Per 2021 m. Įstaiga nemokamai medicininių priemonių negavo. Išankstinius mokėjimus sudaro 2 945,76 Eur, t.y. automobilių draudimo būsimų laikotarpių sąnaudos – 2 785,71 Eur, turto draudimas- 47,92 Eur, darbuotojų draudimas – 112,13 Eur.

 

Informacija apie Įstaigos skolas

                                                                                                                                        6 lentelė  

Eil. Nr.

Pavadinimas

Debitoriai

Kreditoriai

1.

Šiaulių teritorinės ligonių kasos

60 753,09

 

2.

VšĮ Šiaulių GMPS

100

 

3.

Sukauptos finansavimo pajamos (VB lėšos)

48 359,98

 

4.

Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas

 

4 779,54

5.

Įmokos pagal pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą

 

1 308,22

6.

Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų kaupimas )

 

47 874,74

7.

Ilgalaikiai atidėjiniai

 

10 567,26

 

Iš viso:

109 213,07

64 529,76

 

Grynųjų pinigų likutis 2021 m. gruodžio 31 d.  Luminor  Bank AS sąskaitoje – 47 923,51 Eur, kasoje – 114,07 Eur.

Įstaiga 2021 metais išlaidų, susijusių su Įstaigos dalininkais neturėjo.

 

     2021 metų Įstaigos veiklos analizė

                                                                                                                                     7 lentelė

Pavadinimas

Iš viso:

Nelaimingų atsitikimų

Ūmių susirgimų

Gimdyvių pervežimai

Nėštumo ir pogimdyvinio laikotarpio patologija

Atlikta pervežimų

Kreipėsi iš viso:

7698

576

4355

34

12

2307

Atsisakė arba atšaukė brigadą

276

-

-

-

-

-

Išvykimų skaičius

7422

-

-

-

-

-

Neblaivūs asmenys

622

-

-

-

-

-

Be rezultatų

138

-

-

-

-

-

Medicininė pagalba suteikta, iš jų:

7284

576

4355

34

12

2307

Vyrai

3011

302

1760

0

0

949

Moterys

4273

274

2595

34

12

1358

Vaikai 0 - 14 m

247

25

222

-

-

106

Vaikai 15 -17 m.

27

10

17

-

-

21

Kaimo gyventojai

3137

319

2340

17

7

454

16 pav.                                                                                                                                                        17 pav.                                                                                        

Greitosios medicinos pagalbos paslaugos teikiamos 18 493 gyventojams, iš jų – 7 142 miesto, 11 351 kaimo gyventojams. 2021 metais užregistruota 7 698 kvietimų, greitoji medicinos pagalba teikta 7 284 pacientų. Lyginant su 2020 m. 2021 m. pervežta 17 gimdyvėmis mažiau. Medicininė pagalba kaimuose suteikta 3 137 kartų,  t. y. 43 % nuo visų medicininės pagalbos suteikimo atvejų.                                                                                                  

8 lentelė

Metai

Gyventojų skaičius

Iškvietimų skaičius

Pervežimų skaičius

Gimdyvės

2020 m.

18 772

7 900

2 365

51

2021 m.

18 493

7 698

2 307

34

 

Išvažiuojamųjų brigadų darbo krūvio pasiskirstymas 2020-2021 m.

9 lentelė

Metai

Brigadų skaičius

Aptarnautų pacientų skaičius

Aptarnaujamas pacientų skaičius per 24 val.

Kvietimų skaičius 1 brigadai per 24 val.

2020 m.

2

7 454

20,4

10

2021 m.

2,66

7 284

20

7,5

 

Atliktų pervežimų analizė 2020 - 2021 m.

                                                                        10 lentelė

Metai

Šiaulių Respublikinė ligoninė

Mažeikių ligoninė

Klaipėdos universitetinė ligoninė

Kauno klinikos

Vilnius, Joniškis, Alytus

Viso:

2020 m.

1 894

463

3

2

3

2 365

2021 m.

1 949

341

1

2

14

2 307

                            

Metų eigoje VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė už 21 pervežtą pacientą sumokėjo 519,97 Eur, Akmenės socialinių paslaugų namai už 6 pervežtus pacientus sumokėjo 188,21 Eur. VšĮ Šiaulių GMPS už 20 pervežtų klasterinių pacientų sumokėjo 1 150,00 Eur.

VšĮ Mažeikių r. GMPC mūsų rajono gyventojams greitąją medicinos pagalbą teikė ir 2021 m.. Įstaiga sumokėjo už šias paslaugas 760,50 Eur, t. y. 59 % mažiau nei 2020 m. Įstaigos darbuotojai ne kartą budėjo miesto šventėse, sportiniuose renginiuose, taip užtikrindami operatyvų greitosios medicinos pagalbos teikimą.

2021 metais į priėmimo - skubios pagalbos skyrius atvežta 3 360 pacientai, iš jų hospitalizuota 1 211 (tai sudaro 36 %). Reanimacija taikyta 16 ligonių. Į Naujosios Akmenės priėmimo-skubios pagalbos skyrių atvežta 1 380 pacientai, iš jų hospitalizuota 538 (tai sudaro 39  %).

 

GMPC darbo operatyvumas 2021 metais

                                                                                                   11 lentelė

Eil. Nr.

GMPC veiklos ir paslaugų kokybės vertinimo kriterijų pavadinimai

Vertinimo kriterijai (atvykimo laikas)

Paslaugų skaičius 2021 m.

Pasiskirstymas %

1.

Įvykdytų iškvietimų miesto vietovėje skaičius

Iki 15 min.

1 437

83,40

16 min. ir daugiau

286

16,60

Atidedami

1 107

 

2.

Įvykdytų kaimo ir miestelio, kuriame gyvena mažiau kaip 4000 žmonių, gyventojų iškvietimo skaičius

Iki 25 min.

1 098

73,69

26 min. ir daugiau

392

26,31

Atidedami

915

 

 

Viso:

 

5 235

 

 

Gerų darbo rezultatų ataskaita 2019 – 2021 m.

                                                                                                                                                                   12 lentelė                                                                                                                    

Metai

Skubių iškvietimų skaičius

Įvykdytų kaimo ir miestelio, kuriame gyvena mažiau kaip 4000 žmonių, gyventojų iškvietimų skaičius

Laiku įvykdytų iškvietimų skaičius

Iki 15 min, %

16 min ˃, %

Iki 25 min, %

26 min ˃, %

Viso, %

2019

88,28

11,72

87,01

12,99

87,67

2020

  80,70

19,30

 74,10

26

77,35

2021

83,40

16,60

73,69

26,31

78,90

 

Svarbiausias rodiklis vertinant GMP veiklą – operatyvumas (laikas nuo kvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos teikimo pradžios GMP darbuotojui atvykus pas pacientą). Operatyvumo rodiklių gerinimui skiriamas nuolatinis dėmesys, todėl šis rodiklis mieste 2021 m. siekia 83,40 proc., aptarnaujant kaimo gyventojus operatyvumas siekia 73,69 proc.        Vadovaujantis SAM ministro 2014 m. vasario 20 d.  įsakymu Nr. V-263 ,,Dėl greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ už gerus operatyvumo rodiklius Įstaigai skiriamas papildomas finansavimas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1131 „Dėl greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pagal teikiamos pagalbos mastą Įstaigoje dirba 2 – 2,66 pažangaus gyvybės palaikymo brigados.

Svarbiausias rodiklis vertinant GMP veiklą I-o skubumo kategorijos (laikas nuo kvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos teikimo pradžios, GMP darbuotojams atvykus pas pacientą). Siekiama, kad laikas nuo kvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos teikimo gyvybei grėsmingais atvejais pradžios mieste būtų iki 15 minučių, kaime iki 25 min.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-1004 į II-o skubumo kategorijos „atidedamus“ kvietimus GMP brigada turi būti išsiųsta per 30 min. nuo iškvietimo užregistravimo. „Atidedamas“ kvietimas – tai kvietimas, kai kreipiamasi dėl GMP pagalbos poreikio, kurį galima atidėti ir GMP brigada gali būti siunčiama per 30 min. nuo kvietimo užregistravimo.

Įstaigoje įdiegta programinė sistema COLIBRI, kuri padeda kaupti ir analizuoti kiekybinius ir kokybinius GMP rodiklius. Šioje sistemoje kaupiami duomenys leidžia pastoviai koordinuoti svarbiausius parametrus - galima stebėti kvietimo registravimo laikus (kaip greitai atsiliepiama į skambutį, per kiek laiko kvietimo informacija perduodama brigadai, kada brigada išvyksta į kvietimą, kada atvyksta pas pacientą, kiek laiko užtrunka teikdama pagalbą, kiek laiko praleidžia ligoninės priėmimo skyriuje).

 

Kokybės vadybos sistema

Įstaiga, teikdama asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vadovaujasi sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka parengtomis diagnostikos ir gydymo metodikomis bei Įstaigoje patvirtintais diagnostikos ir gydymo protokolais. Rūpinamasi, kad teikiamų paslaugų kokybė atitiktų pacientų poreikius, būtų užtikrintas paslaugų saugumas, savalaikiškumas, kiekvieno darbuotojo atsakomybė už teikiamų paslaugų kokybę. Ypatingas dėmesys skirtas medikamentų laikymui ir nurašymui, medicininių prietaisų techninei būklei, priežiūrai, komplektacijai bei parengimui darbui.

Pagal Įstaigoje direktoriaus patvirtintą vidaus audito planą, metų eigoje atlikti 5 planiniai medicinos auditai – vertinta medicininės dokumentacijos pildymo kokybė, teikiant skubios medicinos paslaugas pacientams 2020 m.  vertinta GMP teikiamų paslaugų kokybė, iškvietimų operatyvumas. Analizuojant GMP kvietimo korteles F Nr. 110/a, vertinama kortelės pildymo atitikimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr.V-1234 patvirtintoms ,,Formos Nr. 110/a ,,Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklėms“. Rasti neatitikimai kortelės pildymo taisyklėms aptariami asmeniškai su pildžiusiu kortelę asmeniu bei gamybinių susirinkimų metu. Papildomai peržiūrimos ir vertinamos pacientų, patyrusių ūmų infarktą ar ūmų insultą (klasteriniai pacientai) kortelės. Audito išvadose teigiama, kad „pacientų skundų nepateikta. Nepageidaujamų įvykių, kai teikiant paslaugas pacientams galėjo būti sukelta žala sveikatai, neužfiksuota“.

Siekiant užtikrinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, nuolat atliekama kokybės rodiklių stebėsena – vykdomas neatitikčių, pastabų ir nepageidaujamų įvykių registravimas, jų periodinė analizė, kas padeda gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Tikslu nustatyti, ar teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos atitinka keliamus reikalavimus ir svarbiausia - ar tenkina pacientų lūkesčius, periodiškai atliekama anoniminė pacientų anketinė apklausa.

Vadovaudamiesi LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 patvirtintų Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių 47 punktu, ir tikslu užtikrinti pacientų saugumą, Įstaiga pastoviai draudžiama sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimu. Įstaigos darbuotojai taip pat draudžiami.

Taikant kokybės vadybos sistemą, nuolat vykdoma:

ü  esamos situacijos analizė;

ü  trūkumų identifikavimas ir veiksmų plano sudarymas;

ü  darbuotojų mokymas;

ü  įstaigoje vykstančių procesų nustatymas;

ü  procedūrų ir kitos dokumentacijos kūrimas ir diegimas;

ü  vidaus auditorių mokymas;

ü  vidaus auditų atlikimas;

ü  kokybės vadybos sistemos koregavimas ir tobulinimas.

Sveikatos priežiūros kokybė – laipsnis, kuriuo sveikatos priežiūros paslaugos, atitinkančios šiuolaikines profesines kvalifikacijas, padidina pageidaujamų, optimalių sveikatos rezultatų tikimybę pacientams ir visuomenei. Kokybė visada susijusi su tam tikrais reikalavimais, kurie identifikuojami kaip: tinkama, teisinga priežiūra, prieinamumas, savalaikiškumas, veiksmingumas, efektyvumas, nešališkumas, į pacientą nukreipta priežiūra, įskaitant fizinį, psichologinį ir socialinį vientisumą bei paciento saugumą.


 

Pacientų pasitenkinimo Įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis bei pacientų skundų tendencijos

Pagrindiniai veiksmai Įstaigoje yra susiję su pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų sąveika. Svarbiausias sveikatos priežiūros procese yra pacientas, todėl būtina atkreipti dėmesį į jo poreikius bei lūkesčius. Pasitenkinimas paslaugomis – tai kiekvieno paciento individualių poreikių patenkinimo, o kartu ir vienas svarbiausių sveikatos paslaugų kokybės rodiklių. Svarbūs kriterijai, vertinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, yra paslaugos laukimo laikas, procedūrų atlikimo operatyvumas, gydytojų ir slaugos darbuotojų dėmesys pacientui, suteikiamų paslaugų greitis, bendravimas su pacientu, dėmesys jam.

Informacinių technologijų diegimas ir vystymas

Įstaigoje visos darbo vietos yra kompiuterizuotos. GMP kvietimo kortelėje, forma Nr. 110/a, spausdinamas iškvietimo priėmimo ir perdavimo brigadai laikas, nuvykimo pas ligonį laikas ir viso iškvietimo trukmės laikas. Įdiegus GMP automobiliuose transporto priemonių valdymo bei kontrolės sistemą, GMP dispečeris monitoriaus ekrane gali stebėti visų brigadų automobilių judėjimą. Valstybinės ligonių kasos informacinėje sistemoje SVEIDRA registruojamos pacienčių pervežimo iš namų į asmens sveikatos priežiūros Įstaigą (toliau – ASPĮ) ir iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo, ar dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo paslaugos. Taip pat į greitosios medicinos pagalbos automobilius įdiegta „Xirgo Global“ išmanioji stebėjimo sistema, kuri leidžia stebėti kuro lygį bake, automobilio būvimo vietą, greitį, švyturėlių būseną, automatiškai importuoja kuro čekius į nurodytą el. paštą, generuoja kelionės lapus.

Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma Microsoft Office.

Įstaigoje sukurta interneto svetainė www.agmpc.lt, kurioje informacija papildoma, atnaujinama kai tik reikia.

 

Korupcijos prevencija

 

Formuojant sveikatos politiką Įstaigoje, ypatingas dėmesys skiriamas korupcijos prevencijai ir skaidrumo siekimui. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-2521 „Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020-2022 m. programos patvirtinimo“. Įstaigoje paruošta programa ir 2020-2022 m. programos įgyvendinimo planas. Darbuotojai supažindinti su Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2020-2021 m. programos keliamais tikslais ir programos įgyvendinimo uždaviniais. Įstaigos informacijos stende bei interneto svetainėje nuolat skelbiama antikorupcinė informacija pacientams ir Įstaigos darbuotojams.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-942 „Dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo“, Įstaigoje atliekamas galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, siekiant, kad PSDF biudžeto lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai. Siekiama, kad šiomis lėšomis būtų kompensuojamos kokybiškų paslaugų išlaidos, kad būtų užtikrinamos pacientų teisės ir laisvės, kad visuomenės informavimo ir kitomis priemonėmis būtų didinama antikorupcinio švietimo sklaida visuomenėje ir tarp Įstaigos darbuotojų bei atgrasinama nuo galimo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

Įstaiga, teikdama asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vadovaujasi sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka parengtomis diagnostikos ir gydymo metodikomis bei Įstaigoje patvirtintais diagnostikos ir gydymo protokolais. Įstaigoje praktiškai nėra prielaidų korupcijai, kadangi pagal algoritmą kvietimas priskiriamas I arba II skubumo kategorijai ir pagal tas kategorijas vykstama pas ligonį. Visi ligoniai, suteikus pagalbą, yra neribotai vežami į stacionarą.

 

 

IV. SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REZULTATAS

 

13 lentelė

Eil. Nr.

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai (toliau – rodiklis)

Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios LNSS viešosios įstaigos (išskyrus nurodytas šios lentelės 3–5 skiltyse)****

Pasiektas rodiklis

Siektina reikšmė

Pasiekta reikšmė

1

2

3

4

I

Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai:

1.

Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas)

Būti nenuostolingai

                     1451,21 Eur perviršis

(Įstaigos pajamos 938684,52 Eur - sąnaudos 937229,26 Eur = 1451,21 Eur)

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: Pajamos–sąnaudos

2.

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis               

 

Valstybės institucijoms skyrus papildomų PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti ir rekomendavus jas nukreipti darbuotojų darbo užmokesčiui didinti, ne mažiau kaip 80 proc. nurodytų lėšų panaudojamos darbo užmokesčiui didinti

64,10 proc.

(1DUF1 – 2021 m. rugsėjo - gruodžio mėn. sudarė 65600,69 Eur,  2DUF2- 2021 m. liepos - rugpjūčio mėn. 60879,90 Eur, papildomos lėšos – 2021 m. rugsėjo – gruodžio mėn. sudarė 7365,18 Eur.) (65600,69-60879,90)*100/7365,18 = 64,10 proc.

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama:

Rodiklis parodo, kokią dalį procentais 2021 m. vidutinio vieno mėnesio darbo užmokesčio fondo augimas (palyginus laikotarpį iki darbo užmokesčio didinimo ir laikotarpį po jo, neįskaitant duomenų apie darbo užmokestį Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu, t. y. nuo mėnesio, kurį buvo paskelbtas karantinas, pirmosios dienos iki mėnesio, kurį buvo atšauktas karantinas, paskutinės dienos) sudarė nuo papildomai skirtų PSDF lėšų, kurias buvo rekomenduojama skirti darbuotojų darbo užmokesčiui didinti. Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę:

DUF11-DUF2

Papildomos lėšos3    X 100

 

1 DUF1 – vidutinis vieno mėnesio darbo užmokesčio fondo dydis 2021 m. mėnesiais, kai buvo skirtos papildomos PSDF lėšos. Į šį laikotarpį neįskaičiuojami Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpio duomenys (nuo mėnesio, kurį paskelbtas karantinas, pirmosios dienos iki mėnesio, kurį atšauktas karantinas, paskutinės dienos). Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokesčio fondas apskaičiuojamas sudedant šio laikotarpio (neįskaitant karantino laikotarpio) kiekvieno mėnesio darbo užmokesčio fondo sumas ir padalijant jas iš mėnesių (neįskaitant karantino laikotarpio) skaičiaus.

 

2 DUF2 – vidutinis vieno mėnesio darbo užmokesčio fondo dydis 2021 m. mėnesiais, kai nebuvo skirtos papildomos PSDF lėšos. Į šį laikotarpį neįskaičiuojami Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpio duomenys (nuo mėnesio, kurį paskelbtas karantinas, pirmosios dienos

iki mėnesio, kurį atšauktas karantinas, paskutinės dienos). Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokesčio fondas apskaičiuojamas sudedant šio laikotarpio (neįskaitant karantino laikotarpio) kiekvieno mėnesio darbo užmokesčio fondo sumas ir padalijant jas iš mėnesių (neįskaitant karantino laikotarpio) skaičiaus.

3 Papildomos lėšos – vidutiniškai vienam mėnesiui tenkančios papildomos PSDF lėšos (neįskaitant draudėjų mokamų socialinio draudimo įmokų, kurioms apskaičiuoti naudojamas 2,49 proc. įmokų dydis), kurias rekomenduota nukreipti darbuotojų darbo užmokesčiui didinti. Šios lėšos apskaičiuojamos iš papildomai skirtų PSDF lėšų atėmus draudėjų mokamas socialinio draudimo įmokų sumas ir jas padalijus iš mėnesių, kuriems skirtos šios lėšos, skaičiaus

Duomenų teikėjas: VLK.

Pastaba: Šis rodiklis neskaičiuojamas, jei 2021 m. nebuvo skirta papildomų PSDF lėšų, kurias rekomenduota nukreipti darbuotojų darbo užmokesčiui didinti.

3.

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis ne daugiau kaip 7 proc.

 

7,2 proc. (Valdymo darbuotojai – direktorius, vyr. finansininkė. Valdymo darbuotojų išlaidos – darbo užmokestis ir socialinis draudimas 66711,13 Eur, kvalifikacija 161,00 Eur, automobilio išlaikymas 184,88 Eur, nusidėvėjimas 383,88 Eur, komunalinės ir kitos sąnaudos sudaro 285,78 Eur. Viso 67726,66 Eur. 67726,66/937233,31*100% = 7,2 proc.

 

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę:

 

 

Valdymo darbuotojų1 per metus patirtų išlaidų suma2

 

 

Pagrindinės įstaigos veiklos sąnaudos per metus + kitos įstaigos veiklos sąnaudos per metus

 

 

 

 

 

 

1 Prie valdymo darbuotojų priskiriami: įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai, patarėjai, vyriausieji finansininkai (buhalteriai).

2 Valdymo darbuotojų išlaidoms priskiriama: darbo užmokestis, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, darbo vietų įkūrimo, administracinių pastatų išlaikymo (įskaitant ir remontą) sąnaudos, darbdavių socialinės pašalpos, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos.

Duomenų teikėjai: asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) ir VLK

 

 

 

 

 

4.

Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto

Įsipareigojimų koeficientas ne didesnis kaip 0,10

64529,76/937233,31=0,07

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: įsipareigojimai/sąnaudos

Duomenų teikėjas: ASPĮ ir VLK.

5.

Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas

ASPĮ per pastaruosius 3 m. yra pasirašiusi bent vieną sutartį dėl dalyvavimo projekte, iš kurio gauna papildomą finansavimą

Nėra pasirašiusi

 

Pastaba: ASPĮ per pastaruosius 3 m. pasirašytos sutartys dėl dalyvavimo projekte, iš kurio gaunamas papildomas finansavimas, turi galioti 2021 m. Projektas, iš kurio ASPĮ gauna papildomą finansavimą, privalo būti skirtas įstaigos infrastruktūros modernizavimui, veiklos ar procesų skaitmenizavimui ar personalo mokymams

Duomenų teikėjai: ASPĮ

II

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:

6.

Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis, tai yra pacientų teigiamai įvertintų įstaigoje suteiktų paslaugų skaičiaus dalis nuo visų per metus įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičiaus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes

Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis ne mažiau kaip 0,8 balo

 

 

Rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodika:

Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis apskaičiuojamas pagal formulę:

 

Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis

=

Pacientų, kurie teigiamai įvertino ASPĮ suteiktas paslaugas, skaičius

Visų apklaustų pacientų skaičius

 

ASPĮ užtikrina, kad būtų apklausta bent 10 proc. pacientų arba būtų apklausta reprezentatyvi pacientų skaičiaus imtis (rekomenduojama reprezentatyvios imties dydį nustatyti atsižvelgiant į 5 proc. paklaidą ir naudoti Paniotto formulę:  n=1/(Δ2 +1/N).

Žymėjimų reikšmės:

n – atvejų skaičius atrankinėje grupėje;

N – generalinė aibė, kurią sudaro unikalių pacientų skaičius. Pacientas skaičiuojamas kaip vienas unikalus vienetas, net jei šiam pacientui konkrečioje sveikatos priežiūros įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo suteiktos kelios skirtingos sveikatos priežiūros paslaugos arba kelis kartus ta pati sveikatos priežiūros paslauga.

Δ – paklaidos dydis (0,05).

Duomenų teikėjai: ASPĮ, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT).

7.

Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės, numatytos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje Sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos programoje

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą

Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas 2020 m.

ASPĮ, kurių dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, (toliau – SAM) skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas suteikiamas vadovaujantis Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, o ASPĮ, kurių savininkė (dalininkė) yra savivaldybė, – ASPĮ dalininko (savininko) nustatyta tvarka.

Duomenų teikėjai: savivaldybių administracijos, ASPĮ ir SAM.

 

III

Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:

 

 

Siektina reikšmė

Pasiektas rodiklis

8.

Kritinis likvidumo rodiklis

Ne mažiau kaip 0,8

160196,41/53962,50=2,97

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: LTT/TĮ

Žymėjimų reikšmės:

LTT – ASPĮ likvidaus trumpalaikio turto (išankstiniai mokėjimai, per vienus metus gautinos sumos, trumpalaikės investicijos, pinigai ir pinigų ekvivalentai) vertė (eurais);

TĮ – ASPĮ trumpalaikių įsipareigojimų vertė (eurais). 

Duomenų teikėjas: VLK

9.

Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius

Ne mažiau kaip 1

1

Konsoliduotas viešasis pirkimas  – jungtinis dviejų ar daugiau perkančiųjų organizacijų atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) tiekėju (tiekėjais) sudarant viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (sutartis), neatsižvelgiant į tai, ar prekės, paslaugos ar darbai yra skirti viešajam tikslui.

 

 

V SKYRIUS

KITA INFORMACIJA

Pagrindinės GMPC problemos

Automobilių parko amortizacija. Šiuo metu įstaigoje automobilių parke 5 automobiliai. Įstaigos transportas senstantis, su dideliu pravažumu. Sprendimo būdas – aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos greitosios medicinos pagalbos asociacija, Sveikatos apsaugos ministerija, kitomis atsakingomis institucijomis, pakeičiant GMP automobilių parko atnaujinimo programą, kad kuo daugiau automobilių atitektų GMP įstaigoms.

Demografiniai rodikliai. 2021 m. pradžioje Akmenės rajone gyveno 18 493 gyventojų – tai 279 gyventojais mažiau nei prieš metus. Gyventojų skaičiaus spartų mažėjimą lemia tarptautinė migracija ir neigiama natūrali gyventojų kaita. Akmenės rajono savivaldybės gyventojai sensta. Gyventojų senėjimo procesas yra neigiamas reiškinys, turintis ryškų socialinį, ekonominį poveikį visos šalies plėtrai. Dėl senėjančios visuomenės didėja sveikatos priežiūros poreikis, o tuo pačiu ir išlaidos šioms paslaugoms teikti.

 

 

Direktorius                                                                                                                 Justinas Stašys

 

                                                                                               

 

 

 

                     PATVIRTINTA

                                                                                    Akmenės rajono savivaldybės tarybos

                                                                                    2022 m. balandžio 25 d. sprendimu  Nr. T-87

 

VŠĮ AKMENĖS RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRO

2021 METŲ  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

                                                I SKYRIUS

                                          BENDROJI DALIS

 

Viešoji įstaiga Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras (toliau – Įstaiga) yra  juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke. Įsteigta 2009 metų sausio 14 d. remiantis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 20 d. nutarimu  Nr. T-186. Buveinė - Žemaitijos g. 6 , Naujoji Akmenė. Įstaigos kodas 302298484

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais bei Įstaigos įstatais. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Įstaigos steigėjas (dalininkas) – Akmenės rajono savivaldybė. VŠĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras teikia greitąją medicinos pagalbą Akmenės rajono gyventojams.

Pagrindinė įstaigos veiklos sritis - greitosios pagalbos veikla – 86,90,40(EVRK2)

Įstaiga  kontroliuojamų subjektų neturi.

Įstaigoje metų pabaigoje dirbo 26 darbuotojai: direktorius, vyriausioji finansininkė, vyriausioji slaugos administratorė, 10 skubios medicinos pagalbos slaugos specialistų, 10 vairuotojų, iš kurių 1 vairuotojas (paramedikas) ir 1 vairuotojas – ūkio dalies administratorius, 1 valytoja, 1 viešųjų pirkimų, darbų saugos ir sveikatos specialistė, 1 medicinos auditorė.

Finansiniai  metai  yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia  sausio 1 d, pabaiga  – gruodžio 31 d.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įmonės finansinių ataskaitų valiuta yra euras. Finansinės ataskaitos sudaromos eurais ir euro centais.

 

II SKYRIUS

                                                    APSKAITOS POLITIKA

 

Įstaigos  apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais teisės aktais:

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu 2001-11-06 Nr. IX–574;

2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu 2007-06-26 Nr.

X–1212;

3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintomis inventorizacijos taisyklėmis, bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų apskaitos tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą bei pateikimą.

5. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos 2021 m. lapkričio 15 d. kolektyvine sutartimi Nr. S-234.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo”, Įstaigos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-153 „Dėl 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-153 „Dėl sąskaitų plano patvirtinimo“ pakeitimo įstaigoje patvirtintas ir naudojamas sąskaitų planas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-875 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“ Įstaigos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-151 „Dėl VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų pakeitimo“ patvirtinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai,  kuriais remiantis skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

Ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje nuo 2015 m. sausio 1 dienos registruojami eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių ( dviejų skaitmenų po kablelio).

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais:

                 • Veiklos tęstinumo principas. Pagal šį principą daroma prielaida, kad ūkio subjektas veiks neribotą laikotarpį ir galės įgyvendinti visus savo tikslus, bei įvykdyti įsipareigojimus.

• Subjekto principas. Pagal šį principą laikoma, kad kiekvienas ūkio subjektas yra atskiras apskaitos vienetas.

• Periodiškumo principas. Nors ūkio subjekto veikla neribota skirstoma į tam tikrus

laikotarpius.

• Pastovumo principas. Ūkio subjekto apskaitos politika turi būti pastovi ir negali būti keičiama pakankamai ilgą laiką. Šis principas nedraudžia esant būtinumui keisti apskaitos politiką.

• Piniginio mato principas. Viešojo sektoriaus subjekto turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai ataskaitose rodomi pinigine išraiška.

• Kaupimo principas. Pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos jų susidarymo metu, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ir išmokėjimą. Išlaidos, kurios yra patirtos, tačiau nesitikima, kad jos ateityje uždirbs pajamų yra pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu kai jos susidarė.

• Palyginimo principas. Finansinėse ataskaitose turi būti pateikiami ataskaitinių ir praėjusių mažiausiai vienų finansinių metų duomenys. Pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, siejamos su sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas. Finansinės ataskaitos turi būti parengtos taip, kad jų vartotojai galėtų palyginti jose pateiktus duomenis su kitų ataskaitinių laikotarpių bei kitų viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis ir teisingai įvertinti viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės pokyčius.

• Atsargumo principas. Ūkio subjektas pasirenka tokius apskaitos principus, pagal kuriuos jo turto vertė nebūtų nepagrįstai sumažinta arba padidinta.

• Neutralumo principas. Finansinės atskaitomybės informacija turi būti pateikiama nešališkai. Informacijos pateikimo principai neturi priklausyti nuo norimo gauti rezultato.

 

Nematerialiojo turto apskaita

Nematerialusis turtas apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą.

Nematerialiojo turto nuvertėjimas nustatomas ir registruojamas 22-ojo VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nustatyta tvarka. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama, taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą.

 

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitą reglamentuoja 12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Ilgalaikis materialusis turtas". Ilgalaikis materialus turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina, o balanse rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus:

- įstaiga ketina naudoti ilgiau nei vienerius metus.

- pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;

- įstaiga patikimai gali nustatyti turto įsigijimo savikainą;

- įstaigai yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

Minimali ilgalaikio turto vertė 500 Eur.

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti. Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį mėnesį.

 

Atsargų apskaita

Atsargų apskaitą reglamentuoja 8-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Atsargos". Atsargos apskaitomos faktine įsigijimo savikaina, sudarant finansinę atskaitomybę balanse jos rodomos įsigijimo savikaina su PVM. Į atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikainą įtraukiamos visos įsigijimo, perdirbimo ir kitos išlaidos, susidariusios gabenant atsargas į jų buvimo vietą ir suteikiant joms būtiną tinkamam naudojimui būklę. Atsargos į sąnaudas nurašomos taikant FIFO būdą, pagal nurašymo aktus, patvirtintus įstaigos vadovo. Atsargų apskaitai naudojamas nuolat apskaitomų atsargų metodas. Medikamentai ir medicinos priemonės nurašomi kai faktiškai sunaudojami.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis, medicinos ir kt. inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Naudojamas inventoriaus kiekine išraiška kontrolės tikslais registruojamas nebalansinėse sąskaitose. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis

 

Finansavimo apskaita

Finansavimo sumų apskaitą reglamentuoja 20-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Finansavimo sumos". Finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos) skirtos Įstaigos veiklai finansuoti, t. y. nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti, šios finansavimo sumos yra mažinamos, jas pripažįstant finansavimo pajamomis, Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos. Gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos. Kai gautinos finansavimo sumos yra gautos, finansavimo sumos perkeliamos iš gautinų finansavimo sumų į gautų finansavimo sumų sąskaitą.

Finansavimo sumos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame standarte nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

 

Įsipareigojimai

 Įsipareigojimai apskaitomi, remiantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

 

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami, kai atitinka šiuos pripažinimo kriterijus: turimas įsipareigojimas (teisinė prievolė arba neatšaukiamas pasižadėjimas) dėl buvusio įvykio; tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu yra didesnė už tikimybę, kad nereikės; įsipareigojimų suma gali būti patikimai įvertinta.

Atostoginių kaupimai sudaromi, vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.

Atostoginių kaupimai apima darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas, skaičiuojamas nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio.

 

Pajamos

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y., kurį suteikiamos medicinos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Įstaigos pajamas sudaro: finansavimo pajamos, pagrindinės veiklos kitos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

   Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

   Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis:

-   registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją) ;

-   registruojant turto nuvertėjimą;

-   registruojant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams;

-   nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis:

-   perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje;

-   sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;

-   pardavus atsargas;

-   atsargoms nuvertėjus;

-   nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.

  Kitos pajamos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“.

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda.

 

          Sąnaudos

Sąnaudų apskaitą reglamentuoja 11-ašis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Sąnaudos". Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kurį jos buvo patirtos - kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t. y. parduodamos prekės arba suteikiamos paslaugos, ir (arba) prisiimami įsipareigojimai trečiosioms šalims, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

 

Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitos atliktos vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 1-ojo VSAFAS „finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose pateikiamos atskirai. Tam tikrais atvejais pajamų ir sąnaudų straipsniai gali būti tarpusavyje sudengti, pateikiant tik grynąjį rezultatą.

Grynasis rezultatas parodomas:

- perleidus ilgalaikį turtą,

- gavus kompensaciją už patirtus nuostolius, pateikiant užsienio valiutos kurso pokyčio įtaką.

 

Segmentai

Sąnaudos ir pinigų srautai segmentams priskiriami pagal valstybės funkcijas, pagal tai, kokioms programoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Visa įstaigos veikla priskirta segmentui „Sveikatos apsauga“.

 

III SKYRIUS

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Nematerialusis turtas

Įstaigoje nėra naudojamo nematerialiojo turto.

 

Ilgalaikis materialusis turtas

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį įsigijo ilgalaikio turto:

Ø Minkštas kampas - 882,00 Eur;

Ø Persirengimo spintelės 20 vnt. – 2 995,00 Eur.

Ø Baldų komplektas poilsio kambariui – 2 000,00 Eur;

Ø Šaldytuvas Samsung – 510,00 Eur;

Ø Variklis (VW JSE831) – 4 295,50 Eur;

Ø GMP mob. brigados radijo ryšio įrangos komplektas – 3 872,00 Eur;

Ø Greitosios medicinos pagalbos automobilis VW Crafter – 74 830,00 Eur;

Ø Variklis (VW KJH467) – 5 203,00 Eur;

Ø Alkotesteris Drager 6820 – 571,30 Eur.

 

Informacija  apie  ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės, pagal ilgalaikio  materialiojo turto grupes pasikeitimą  per  ataskaitinį  laikotarpį,  pagal 12 standarto 1 priede nustatytą formą, yra pateikta Įstaigos aiškinamojo rašto 1 priede

         Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos veikloje  buvo naudojamas šis visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas:

                                                                      1 lentelė

Eil. Nr.

Įsigijimo metai

Ilgalaikis turtas

Įsigijimo savikaina, Eur

Likutinė vertė, Eur

1.

2010

Infuzinių tirpalų šildytuvas

942,33

0,29

2.

2012

Neštuvai

5 817,31

0,29

3.

2012

Elektrokardiografas

1 435,65

0,29

4.

2012

Elektrokardiografas

1 435,65

0,29

5.

2020

Elektrokardiografai Cardiovit AT-1 2 vnt. (patikėjimo teise)

1 847,78

0,00

 

6.

2012

Automobilis Renault Master

66 612,60

0,29

7.

2015

Automobilis Iveco Daily

69 796,43

1,00

8.

2020

Automobilis VW Transporter (patikėjimo teise)

89 413,61

0,00

9.

2012

Navigacijos 5 vnt

1 577,00

5 x 0,29

10.

2010

Kompiuteris HP G5150

376,22

0,00

11.

2014

Spausdintuvas Epson

654,54

0,29

12.

2020

109,76 kv.m. pastatas garažas (patikėjimo teise)

3 620,00

0,00

 

 

Viso:

243 529,12

 

 

 

Nurašytos susidėvėjusios 4 sofos – lovos – 695,08 Eur, automobilis VW LT – 81,38 Eur, medicininė įranga – 7 134,15 Eur, kompiuterinė įranga – 2 528,60 Eur, kitas ilgalaikis turtas – 5 328,43 Eur.

Atsargos

Medžiagų, žaliavų, ūkinio inventoriaus, atsarginių dalių likutis 2021 m. pabaigoje – 4 852,79 Eur, iš jų: medikamentai ir medicininės priemonės – 4 694,18 Eur, transporto degalai – 158,61 Eur. Per 2021 m. įstaiga medicininių priemonių nemokamai negavo.

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta  8-ojo VSAFAS „Atsargos “ standarto  1 priedo nustatytą formą – aiškinamojo rašto priedas Nr. 2.

 

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius mokėjimus sudaro 2 945,76 Eur, t. y. automobilių draudimo būsimų laikotarpių sąnaudos – 2 785,71 Eur, turto draudimas- 47,92 Eur, darbuotojų draudimas – 112,13 Eur.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS reikalavimus 6 priedo nustatytą formą – aiškinamojo rašto priedas Nr. 3.

 

Gautinos sumos už paslaugas

2021 m. gruodžio 31 d. Šiaulių TLK už greitosios medicinos pagalbos paslaugas įstaigai liko skolinga 60 753,09 Eur, VšĮ Šiaulių GMPS – 100,00 Eur, Akmenės rajono savivaldybė (Valstybės lėšos) kompensaciją už COVID-19 – 48 359,98 Eur.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas rodoma 17 standarto 7 priede nurodytoje formoje – aiškinamojo rašto priedas Nr. 4.

 

Pinigai

Grynųjų pinigų likutis 2021 m. gruodžio 31 d.  Luminor  Bank AS sąskaitoje – 47 923,51 Eur, kasoje – 114,07 Eur.

Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17 standarto 8 priede  nurodytoje formoje- aiškinamojo rašto priedas Nr. 5.

 

Finansavimo sumos                                                                  

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 VSAFAS 4 ir 5 prieduose pateiktas formas,  priedai  Nr. 6  ir Nr. 7. Gauta parama rodoma 6 VSAFAS 7 ir 8 prieduose pateiktas formas, priedai Nr. 11 ir Nr. 12.

 

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos skola 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 64 529,76 Eur.

 

  Tiekėjams mokėtinos sumos   

                                                                                                 2 lentelė    

Tiekėjo pavadinimas

Suma, Eur

Telia Lietuva AB

53,38

UAB TELE2

32,37

UAB „Gieveta“

19,12

UAB „Ignitis“

54,70

UAB „Baltic Petroleum“

3 922,08

VšĮ N. Akmenės ligoninė

594,60

UAB “Gelsva“

51,43

UAB „Akmenės vandenys“

4,96

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

46,90

Viso:

4 779,54

 

 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

                                                                                                  3 lentelė

Darbo užmokestis

0,00 Eur

Socialinis draudimas

0,00 Eur

                 Viso:

0,00 Eur

 

Sukauptos mokėtinos sumos

                                                                                                4 lentelė

Sukaupta atostoginių suma

47 874,74 Eur

Atidėjiniai pensininkams (ilgalaikiai)

10 567,26 Eur

                    Viso:

58 442,00 Eur

 

Informacija apie mokėtinas trumpalaikes sumas pateikiama pagal 17 standarto 12 priede nurodytą formą - aiškinamojo rašto priedas Nr. 8

 

Grynasis turtas

Įstaigos grynąjį turtą sudaro dalininkų kapitalas, sukauptas perviršis ar deficitas (veiklos rezultatas). Įstaigos dalininkas – Akmenės rajono savivaldybė. Dalininko kapitalas 2021 m. sausio 1 d. – 72 283,36 Eur. 2021 m. pabaigoje dalininkų kapitalas taip pat sudarė 72 283,36 Eur.

Rengiant finansinę atskaitomybę, praėjusių metų veiklos rezultatas priskiriamas ankstesnių metų veiklos rezultatui.

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 137 422,54 Eur.

Einamųjų metų perviršis ar deficitas – 1 451,21 Eur.

Informaciją apie grynąjį turtą pateikiame pagal 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ nustatytus reikalavimus.

 

Finansavimo  pajamos

Tai pajamos, kurios pripažintos ta suma, kiek buvo patirta išlaidų atsargoms įsigyti bei ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Per 2021 m. gauta finansavimo sumų 324 188,55 Eur, iš kurių 135 870,97 Eur iš Valstybės biudžeto, 40 000,00 Eur iš Savivaldybės biudžeto, 605,69 Eur 1,2 % iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, 147 711,89 Eur iš Teritorinių ligonių kasų dėl Covid-19 darbuotojų darbo užmokesčio didinimo.

Informacija apie finansavimo pajamas veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta pagal 20 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

 

Kitos pagrindinės veiklos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitoje eilutėje „pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už teikiamas  medicinos paslaugas tikrąja verte.

                                                                                                                                          5 lentelė

Pajamos iš:

2020 m.

2021 m.

Skirtumas, Eur

Šiaulių TLK

596 754,72

650 668,63

53 913,91

Kiti fiziniai, juridiniai

2 872,45

3 439,62

567,17

Draudimas

372,45

0,00

-372,45

Informacija apie pagrindines veiklos pajamas ir kitos veiklos pajamas rodoma pagal 10 standarto 2 priede pateiktą formą – aiškinamojo rašto priedas Nr. 9

           

Sąnaudos.

Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktas sumas.

            Įstaiga per 2021 m. patyrė 937 229,26 Eur pagrindinių veiklos sąnaudų.

            Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 4,05 Eur.

 

                                                                                                                                             6 lentelė

Sąnaudos

2020 m.

2021 m.

skirtumas

% sąnaudose

visose sąn., %

Darbo užmokestis, socialinis draudimas

593 937,38

777 954,61

184 017,23

83,01

83,01

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas

28 161,29

30 861,91

2 700,62

3,29

3,29

Šildymo sąnaudos

147,6

1 190,35

1 042,75

0,13

0,91

Elektros energijos sąnaudos

3 825,5

3 570,01

-255,49

0,38

Vandentiekio, kanalizacijos sąnaudos

664,32

628,65

-35,67

0,07

Ryšių paslaugos

2 224,87

2 631,56

406,69

0,28

Kitos komunalinės paslaugos

384,91

510,07

125,16

0,05

Komandiruočių sąnaudos

45

30

-15

0,00

0,00

Kuro sąnaudos

34 965,98

42 043,21

7 077,23

4,49

7,08

Transporto draudimo sąnaudos

4 018,62

3 803,54

-215,08

0,41

Detalių sąnaudos

2 245,25

5 025,05

2 779,8

0,54

Transporto remontas

16 493,74

13 203,54

-3 290,2

1,41

Draudimas už pacientų žalą

1 125,91

2 507,47

1 381,56

0,27

0,27

Techninė apžiūra

96,44

96,54

0,1

0,01

 

Tepalai ir kiti

856,1

2 189,27

1 333,17

0,23

Transporto paslaugos (kitos GMPC..)

2 404,4

1 242,74

-1 161,66

0,13

0,13

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

542

1 875,5

1 333,5

0,20

0,20

Paprastojo remonto, eksploatacijos sąnaudos

5 287,7

12 439,34

7 151,64

1,33

1,33

Medikamentų, med. priemonių sąnaudos

64 427,3

16 180,03

-4 8247,27

1,73

1,73

Kitos paslaugos (skalbimas, dezinfekcija)

3 365,33

4 165,21

799,88

0,44

0,44

Kitos veiklos sąnaudos

11 698,87

4 194,42

-7 504,45

0,45

0,45

Nuomos sąnaudos

1 605,82

1 123,6

-482,22

0,12

0,12

Atsargos, mažavertis inventorius

7 225,42

9 766,69

2 541,27

1,04

1,04

Viso:

785 749,75

937 233,31

-151483,56

100,00

100,00

 

Tarpusavio užskaitos

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį tarpusavio užskaitos nebuvo vykdomos.

Segmentai

Informacija pagal veiklos segmentus pateikiama pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priedą, aiškinamojo rašto priedas Nr. 10

Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansinės sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami vienam segmentui - sveikatos apsauga.

Užbalansinė sąskaita

          Valdomas turtas pagal panaudos sutartis:

·      Sveikatos apsaugos ministerijos transporto priemonės – 125 013,42 Eur;

·      Akmenės rajono savivaldybė patalpos - 1 957,65 Eur;

·      VŠĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties mobiliųjų brigadų įranga- 12 472,16 Eur.

Valdomas turtas pagal patikėjimo teisę:

·      Akmenės rajono savivaldybė 206,97 kv.m., 109,76 kv. m. patalpos, 2 vnt. EKG Cardiovit AT-1, automobilis VW Transporter -  138 942,46 Eur;

_________________________

 

Direktorius                                                                                                   Justinas Stašys  

Vyr. finansininkė                                                                                         Jovita Vaičiulienė