Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:

1. Pakeisti 2.1.5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1.5.1. viešose vietose būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus), laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 2 asmenų ar šeimos narių), vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų. Laidotuvėse gali dalyvauti ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus) ir ritualines paslaugas teikiančius asmenis;“.

2. Papildyti 2.2.31 papunkčiu:

2.2.31. Draudžiama visose parduotuvėse, prekybos centruose bei paslaugų teikimo vietose vykdyti prekybą laikinose prekybos vietose (išskyrus prekybą maisto produktais, pirotechnikos priemonėmis ir stacionarias prekybines saleles).“

3. Papildyti 2.2.32 papunkčiu:

2.2.32. Rekomenduojama visose parduotuvėse, prekybos centruose, turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose bei paslaugų teikimo vietose nenaudoti trumpalaikių pardavimų skatinimo priemonių (išpardavimų, nuolaidų valandų, degustacijų ir kt.), kurios didina pirkėjų ir lankytojų srautus tam tikru itin trumpu laiku ir tam tikroje vietoje (išskyrus prekybą internetu).“ 

4. Pakeisti 2.2.4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.4.2. bendro naudojimo patalpose užtikrinant visų asmenų kaukių dėvėjimą ir laikantis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 2 asmenų ar šeimos narių);“.

5. Pakeisti 2.2.9.3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.9.3.4. vykdomos mokytojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 2 mokinių grupe ir tik vienoje įstaigoje, patalpose užtikrinant 10 m2 plotą vienam besimokančiajam;“.

6. Pakeisti 2.2.9.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.9.4. neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomi nuotoliniu būdu arba stabdomi, išskyrus atvejus, kai mokymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas ne didesnėmis kaip 2  asmenų grupėmis, patalpose, kuriose vykdomas mokymas, užtikrinant 10 m2 plotą vienam besimokančiajam;“.

7. Pakeisti 2.2.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.2.13. URC:

2.2.13.1. draudžiamas URC apgyvendintų prieglobsčio prašytojų, turinčių teisę judėti Lietuvos Respublikos teritorijoje, išėjimas iš URC ilgiau kaip 2 valandoms per parą, išskyrus:

2.2.13.1.1. prieglobsčio prašytojus, kuriems šio nutarimo 2.2.9 papunktyje nurodytos švietimo veiklos teikiamos kasdieniu būdu;

2.2.13.1.2. teisę dirbti turinčius prieglobsčio prašytojus, kurie dirba ir pateikė URC administracijai galiojančią darbo sutartį;

2.2.13.1.3. prieglobsčio prašytojus, kuriems URC administracijos leidimu leista išeiti iš URC ilgiau kaip 2 valandoms per parą;

2.2.13.2. draudžiamas URC apgyvendintų užsieniečių lankymas, išskyrus susitikimus su jų advokatais.“

8. Pakeisti 2.2.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.14. Rekomenduojama veikiančioms religinėms bendruomenėms organizuoti religines apeigas nuotoliniu būdu (išskyrus laidotuvių apeigas, kai dalyvaujama ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus) ir ritualines paslaugas teikiančius asmenis) arba tokiu būdu, kad būtų išvengta susibūrimų (užtikrinamas 10 m2 plotas vienam asmeniui ir laikomasi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 2 asmenų ar šeimos narių), arba susilaikyti nuo religinių apeigų atlikimo.“

 

 

 

Laikinai einantis Ministro Pirmininko pareigas                                    Saulius Skvernelis

 

 

 

Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas                          Aurelijus Veryga