NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS 2020 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. T1-141 „DĖL Į OFICIALŲ SĄRAŠĄ NEĮTRAUKTŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 27 d. Nr. T1-96

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Tarpinstitucinės narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisijos siūlymą, pateiktą 2021 m. spalio 15 d. protokolu Nr.T6-4,

p a k e i č i u Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašą, patvirtintą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. T1-141 „Dėl Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti direktorių                                                                                                Gražina Belian

 

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2020 m. gruodžio 22 d įsakymu Nr. T1-141

(Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2021 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. T1-96

redakcija)

 

Į OFICIALŲ SĄRAŠĄ NEĮTRAUKTŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

 

A.  MEDŽIAGOS, KURIOS TEISĖTAI NAUDOJAMOS PRAMONĖJE

 

Eil. Nr.

Cheminės medžiagos pavadinimas

Prekės kodas1

CAS numeris

1.

Acetonitrilas (Acetonitrile)

2926 90 95

75-05-8

2.

Acto rūgštis (ledinė) (Acetic acid glacial)

2915 21 00

64-19-7

3.

Alilbenzenas (Allylbenzene)

2902 90 00

300-57-2

4.

4-Aminobutanorūgštis (GABA)

-aminobutanic acid)

2922 49 85

56-12-2

5.

Amonio formiatas (Ammonium formate)

2915 12 00

540-69-2

6.

Anilinas (Aniline)

2921 41 00

62-53-3

7.

N-Fenil-4-piperidinamino hidrochloridas (4-Anilinopiperidine dihydrochloride salt)

2933 39 99

99918-43-1

8.

4-(Metiltio)benzaldehidas

(4 (Methylthio)benzaldehyde)

2930 90 99

3446-89-7

9.

4-(Metiltio)fenilacto rūgštis

(4 (Methylthio)phenylacetic acid)

2930 90 99

16188-55-9

10.

Benzilchloridas (Benzyl chloride)

2903 99 90

100-44-7

11.

Benzaldehidas (Benzaldehyde)

2912 21 00

100-52-7

12.

Benzilcianidas (Benzyl cyanide)

2926 90 95

140-29-4

13.

Benzilfenilacetatas (Benzyl phenylacetate)

2916 39 10

102-16-9

14.

Benzenas (Benzene)

2902 20 00

71-43-2

15.

1-Brom-3,4-(metilendioksi)benzenas

(1-Bromo-3,4-(methylenedioxy)benzene)

2932 99 00

2635-13-4

16.

1-(4-Metoksifenil)propan-2-onas

(1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-one)

2914 50 00

122-84-9

17.

2-Brompropiofenonas

(2-Bromopropiophenone)

2914 70 00

2114-00-3

18.

4‘-Brompropiofenonas

(4‘-Bromopropiophenone)

2914 70 00

10342-83-3

19.

2-Chlorbenzoinė rūgštis

(Chlorobenzoic acid)

2916 39 90

118-91-2

20.

2-Chlorfenilciklopentilketonas

(2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone)

2914 39 00

6740-85-8

21.

Dichlorefedrinas

(Dichlorephedrine)

2939 49 00

-

22.

Dichlorpseudoefedrinas

(Dichlorpseudoephedrine)

2939 49 00

-

23.

Fluorefedrinas (Fluorephedrine)

2939 49 00

-

24.

Fluorpseudoefedrinas (Fluorpseudoephedrine)

2939 49 00

-

25.

2,5-Dimetoksibenzaldehidas

(2,5-Dimethoxybenzaldehyde)

2912 49 00

93-02-7

26.

Etilacetatas (Ethyl acetate)

2915 31 00

141-78-6

27.

Etilfenilacetatas (Ethyl phenylacetate)

2916 39 10

101-97-3

28.

Etanaminas (Ethanamine, Ethylamine)

2921 19 99

75-04-7

29.

2-Fenilacetamidas (2-Phenylacetamide)

2924 29 98

103-81-1

30.

Fenilalaninas (Phenylalanine)

2922 49 85

150-30-1, 63-91-2

31.

1-Fenil-2-nitropropenas (1-Phenyl-2-nitropropene)

2904 20 00

705-60-2

32.

Feniletil fenilacetatas (Phenylethyl phenylacetate)

2916 39 10

102-20-5

33.

Formamidas (Formamide)

2924 19 00

75-12-7

34.

Hidroksilaminas (Hydroxylamine)

2825 10 00

7803-49-8

35.

Hidroksiliminas (Hydroxylimine)

2925 29 00

90717-16-1

36.

Gyvsidabrio (I) chloridas (Mercury chloride)

2852 10 00

7487-94-7

37.

Izoamil fenilacetatas

(Isoamyl phenylacetate)

2916 39 10

102-19-2

38.

Izobutil fenilacetatas

(Isobutyl phenylacetate)

2916 39 10

102-13-6

39.

Jodas (Iodine)

2801 20 00

7553-56-2

40.

Ličio aliuminio hidridas

(Lithium aliuminium hidride)

2850 00 20

16853-85-3

41.

Mangano dioksidas (Manganese dioxide)

2820 10 00

1313-13-9

42.

N-Metilalaninas (N–Methylalanine)

2922 49 85

3913-67-5

43.

Metilamino hidrochloridas, metilaminas

(Methylamine hidrochloride, methylamine)

2921 11 00

74-89-5,

593-51-1

44.

1-(3,4-Metilendioksifenil)-2-nitropropenas

(1-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-nitropropene)

2932 99 00

5438-41-5

45.

3,4-(Metilendioksi)fenilacetonitrilas

(3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile)

2932 99 00

4439-02-5

46.

3,4-(Metilendioksi)fenilacto rūgštis

(3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid)

2932 99 00

2861-28-1

47.

3,4-Metilendioksifenolis

(3,4-Methylenedioxyphenol)

2932 99 00

533-31-3

48.

4‘-Metilpropiofenonas

(4‘-Methylpropiophenone)

2914 39 00

5337-93-9

49.

Metilfenil-2-propanonas (Methyl P-2-P)

2914 39 00

-

50.

Metil fenilacetatas (Methyl phenylacetate)

2916 39 10

101-41-7

51.

4-Metil–5-fenil-2-oksazolidinonas

(4-Methyl–5-phenyl-2-oxazolidinone)

2934 99 00

77943-39-6

52.

4-Metoksibenzilmetilketonas

(4-Methoxybenzylmethyl ketone)

2914 50 00

122-84-9

53.

4-Metilefedrinas (4-methylephedrine)

2939 49 00

27465-53-8

54.

Metilizobutilketonas (Methyl isobutyl ketone)

2914 13 00

108-10-1

55.

N-Metilformamidas (N-Methylformamide)

2924 19 00

123-39-7

56.

Natrio borohidridas (Sodium borohydride)

2850 00 20

16940-66-2

57.

Nitroetanas (Nitroethane)

2904 20 00

79-24-3

58.

Nitrometanas (Nitromethane)

2904 20 00

75-52-5

59.

β –nitrostirenas (β –nitrostyrene)

2904 20 00

102-96-5

60.

Piperonalio propilenglikolio acetalis

(Piperonal propyleneglycol acetal)

2932 99 00

61683-99-6

61.

3-fenil-2-metiloksiran-2-karboksirūgšties natrio druska (P2P methyl glycidic acid, sodium salt)

2914 39 00

5449-12-7

62.

Propionilchloridas (Propionyl chloride)

2915 90 70

79-03-8

63.

Propano rūgšties anhidridas (Propionic anhydride)

2915 90 70

123-62-6

64.

Propiofenonas (Propiophenone)

2914 39 00

93-55-0

65.

Platinos oksidas (Platinum oxide)

2843 90 90

1314-15-4

66.

Skruzdžių rūgštis (Formic acid)

2915 11 00

64-18-6

67.

Stirenas (Styrene)

2902 50 00

100-42-5

68.

3,4,5-Trimetoksibenzaldehidas

(3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde)

2912 49 00

86-81-7

69.

Tiomorfolinas (Thiomorfoline)

2934 99 90

123-90-0

70.

Tionilchloridas (Thionyl chloride)

2812 17 00

7719-09-7

71.

Azobisisobutannitrilas (AIBN) (azobisisobutyronitrile; 2,2‘-(1,2-diazenediyl)bis(2-methylpropanenitrile)

2927 00 00

78-67-1

75.

Brometilbenzenas (Bromoethylbenzene)

2903 99 80

103-63-9

76.

2-brom-4-metilpropiofenonas (2-bromo-4-methylpropiophenone)

2914 79 00

1451-82-7

 

B.  MEDŽIAGOS, KURIOS NENAUDOJAMOS PRAMONĖJE*

*naudojamos tik ribotais kiekiais laboratorijose ir tyrimams

Eil. Nr.

 

 

Cheminės medžiagos pavadinimas

 

 

Prekės kodas1

 

 

CAS numeris

1.

Etil α-fenilacetoacetatas (EAPA) (Ethyl α-phenylacetoacetate)

2918 30 00

5413-05-8

2.

N-acetil-2-fenil-3-oksobutanamidas (N-Acetyl-APAA)

2924 29 70

122664-30-6

3.

2-fenil-3-oksobutano rūgštis (3-oxo-2-phenylbutanoic acid)

2918 30 00

4433-88-9

4.

BMK etilglicidatas (BMK ethyl glycidate)

2918 99 90

41232-97-7

5.

N-tret-butoksikarbonil-MDMA

(N-tert-butoxycarbonyl-MDMA)

2932 99 00

1228259-70-8

6.

N-metoksikarbonil-MDA

(N-methoxycarbonyl-MDA)

2932 99 00

-

7.

3,4-MDP-2-P metilglicido rūgšties natrio druska (3,4-MDP-2-P methylglycidic acid sodium salt)

2932 99 00

-

8.

N-Fenil-4-piperidinaminas         

(4-Anilinopiperidine)

2933 39 99

23056-29-3

 

_________________