LIETUVOS RESPUBLIKOS

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 31, 46, 461 IR 48 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. gegužės 25 d. Nr. XIV-2018

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 31 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Komisija, suderinusi su Vyriausybės įgaliota institucija, tvirtina metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete arba užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklą (toliau – metinė įmoka) dydžio nustatymo tvarkos aprašą ir juo vadovaudamasi nustato metinės įmokos dydį. Metinės įmokos pervedamos Visuomenės informavimo etikos asociacijai.“

2. Pakeisti 31 straipsnio 14 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

14. Komisija metinės įmokos dydį nustato atsižvelgdama į:“.

 

2 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 46 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Asociacijos nariais gali būti viešosios informacijos rengėjus, skleidėjus, žurnalistus vienijančios organizacijos. Nariai į Asociaciją priimami Asociacijos įstatuose nustatyta tvarka.“

2. Pripažinti netekusia galios 46 straipsnio 3 dalį.

3. Pakeisti 46 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kuris taikomas tiek, kiek to nereglamentuoja šis įstatymas, Asociacijos įstatais ir kitais teisės aktais.“

 

3 straipsnis. 461 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 461 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Komisijos nariai skiriami 3 metų kadencijai ir jais gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Po vieną savo atstovą į Komisiją deleguoja Asociacijos nariai, vieną atstovą – LRT, tris narius – Medijų taryba. Kandidatus Medijų tarybai teikia universitetai, vykdantys žurnalistikos studijų programą. Komisijos nariu gali būti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų žurnalistinio, teisinio ar su žiniasklaidos veikla susijusio darbo patirtį turintis asmuo. Komisija iš savo narių kadencijos laikotarpiui išsirenka Komisijos pirmininką.

2. Pakeisti 461 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Komisija dirba pagal Komisijos patvirtintą darbo reglamentą. Komisija, priimdama sprendimus, turi teisę pasitelkti nepriklausomų ekspertų. Komisijos sprendimai dėl profesinės etikos ar kitų pažeidimų turi būti skelbiami nedelsiant tose pačiose visuomenės informavimo priemonėse, kuriose Komisija nustatė šiuos pažeidimus, ir šio įstatymo 44 straipsnyje nustatyta paneigimo paskelbimo tvarka. Šie sprendimai taip pat skelbiami Asociacijos interneto svetainėje.“

 

4 straipsnis. 48 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 48 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) suderinusi su Vyriausybės įgaliota institucija, tvirtina metinės įmokos dydžio nustatymo tvarkos aprašą;“.

2. Pakeisti 48 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) šiame įstatyme nustatytais atvejais, taip pat Komisijai pakeitus licencijoje (leidime) nustatytą licencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ar retransliavimo veiklos teritoriją ar gavus pranešimą apie nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ar retransliavimo veiklos teritorijos pasikeitimą, nustato metinę įmoką konkrečiam asmeniui;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_d0c04223a2fd4e85a033c9548b80860d_end