Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „Kupiškio autobusų parkasDIREKTORIAUS 2019 METŲ ATASKAITai

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. TS-98

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 11.1.17 papunkčiu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba     n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ direktoriaus 2019 metų ataskaitai (pridedama).

2. Paskelbti Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas direktoriaus 2019 metų ataskaitą Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                 Dainius Bardauskas