LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 3, 8, 20, 21, 36, 54, 55, 56, 57 STRAIPSNIŲ, VII SKYRIAUS PAVADINIMO, PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 551 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2023 m. birželio 8 d. Nr. XIV-2035

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 3 straipsnį nauja 14 dalimi:

14. Pagalbos teikėjas – valstybės valdymo ar savivaldybės institucija arba kitas juridinis asmuo, teikiantis valstybės pagalbą arba nereikšmingą (de minimis) pagalbą.“

2. Buvusias 3 straipsnio 131–24 dalis laikyti atitinkamai 15–27 dalimis.

3. Papildyti 3 straipsnį 28 dalimi:

28. Valstybės pagalbos arba nereikšmingos (de minimis) pagalbos priemonė (toliau – pagalbos priemonė) – teisės aktas, valstybės pagalbos arba nereikšmingos (de minimis) pagalbos schema, sprendimas ar kitas dokumentas arba tokių dokumentų visuma, kuriais vadovaujantis teikiama valstybės pagalba arba nereikšminga (de minimis) pagalba.“

4. Papildyti 3 straipsnį 29 dalimi:

29. Šiame įstatyme vartojama sąvoka „valstybės pagalba“ suprantama taip, kaip apibrėžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje. Šiame įstatyme vartojama sąvoka „nereikšminga (de minimis) pagalba“ suprantama taip, kaip apibrėžiama 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje su visais pakeitimais, 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje su visais pakeitimais ir 2012 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 360/2012 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms, su visais pakeitimais.“

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją finansiniais metais yra didesnės negu dvidešimt milijonų eurų ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją finansiniais metais yra didesnės negu du milijonai eurų.“

 

3 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 20 straipsnio 1 dalį nauju 6 punktu:

6) turi teisę spręsti su savimi susijusius einamuosius vidaus administravimo klausimus, išskyrus numatytus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje;“.

2. Buvusį 20 straipsnio 1 dalies 6 punktą laikyti 7 punktu.

 

4 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 21 straipsnį nauja 15 dalimi:

15. Konkurencijos taryba asmens duomenis tvarko šiame įstatyme ir kituose įstatymuose bei Europos Sąjungos reglamentuose nustatyta tvarka.

2. Buvusias 21 straipsnio 15, 16, 17 dalis laikyti atitinkamai 16, 17, 18 dalimis.

3. Pakeisti 21 straipsnio 17 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

17. Šio straipsnio 16 dalyje nurodyti teisių apribojimai gali būti taikomi Konkurencijos tarybai atliekant šio įstatymo ir kitų įstatymų, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, pavestas funkcijas tiek laiko ir tokia apimtimi, kiek tai yra būtina ir proporcinga šiais atvejais:“.

 

5 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 36 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Už draudžiamus susitarimus, piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, koncentracijos, apie kurią buvo privaloma pranešti, įgyvendinimą be Konkurencijos tarybos leidimo, koncentracijos tęsimą jos sustabdymo laikotarpiu, Konkurencijos tarybos nustatytų koncentracijos vykdymo sąlygų ar privalomų įpareigojimų pažeidimą, už šio įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų įpareigojimų nevykdymą, už laikinųjų priemonių, ūkinės veiklos apribojimų ar už šio įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymą ūkio subjektams skiriama piniginė bauda iki 10 procentų bendrųjų metinių pasaulinių pajamų praėjusiais finansiniais metais. Bendrosios pasaulinės pajamos – visos ūkio subjekto gautos pajamos visose pasaulio valstybėse.“

2. Pakeisti 36 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kai ūkio subjektų junginio padarytas šio įstatymo 5 ar 7 straipsnyje nurodytas pažeidimas yra susijęs su tokiam ūkio subjektų junginiui priklausančių ūkio subjektų veikla, Konkurencijos taryba turi teisę pasirinkti skirti baudą pagal šio straipsnio 1 dalį arba procedūros dėl šio įstatymo pažeidimo tyrimo efektyvumo tikslais skirti baudą pagal šią dalį. Konkurencijos taryba už šio įstatymo 5 ar 7 straipsnio pažeidimą turi teisę skirti piniginę baudą ūkio subjektų junginiui iki 10 procentų sumos, kuri gaunama sudėjus kiekvieno ūkio subjektų junginiui priklausančio ūkio subjekto, vykdančio veiklą rinkoje, kuriai ūkio subjektų junginio padarytas pažeidimas daro poveikį, bendrąsias metines pasaulines pajamas praėjusiais finansiniais metais. Tokiu atveju kiekvieno ūkio subjektų junginiui priklausančio ūkio subjekto finansinė atsakomybė, susijusi su ūkio subjektų junginiui paskirtos baudos sumokėjimu, neturi viršyti 10 procentų ūkio subjektų junginiui priklausančio ūkio subjekto bendrųjų metinių pasaulinių pajamų praėjusiais finansiniais metais.“

3. Pakeisti 36 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Už informacijos, reikalingos tyrimui atlikti ar koncentracijai nagrinėti, nepateikimą ar pateikimą ne laiku, taip pat neteisingos, klaidinančios ar ne visos informacijos pagal šio įstatymo 11 straipsnio 5 dalį ir 25 straipsnio 1 dalies 6 punktą pateikimą, nurodymų pateikti atsakymus į klausimus, užduotus asmenims, susijusiesiems su tiriamųjų ūkio subjektų veikla dėl faktų ir dokumentų pagal šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 5 punktą, nevykdymą arba neteisingų, klaidinančių ar neišsamių atsakymų į klausimus pateikimą, už reikalavimų, pareikštų įgyvendinant šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytas teises, nevykdymą, kliudymą atlikti šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus, pažeistą ar nuplėštą antspaudą, uždėtą pagal šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 ar 4 punktą, ūkio subjektams skiriama piniginė bauda iki 1 procento bendrųjų metinių pasaulinių pajamų praėjusiais finansiniais metais.“

4. Pakeisti 36 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Už Konkurencijos tarybos įpareigojimų nutraukti neteisėtą veiklą, atlikti veiksmus, atkuriančius ankstesnę padėtį ar pašalinančius pažeidimo pasekmes, nevykdymą, už įpareigojimų nutraukti draudžiamą susitarimą ar piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi ūkio subjektų struktūrą keičiančiomis priemonėmis nevykdymą, už laikinųjų priemonių nesilaikymą, už reikalavimų, pareikštų įgyvendinant šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytas teises, nevykdymą, už kliudymą atlikti šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus, už prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymą pagal šio įstatymo 28 straipsnio 4 dalį ūkio subjektams skiriama piniginė bauda už kiekvieną pažeidimo vykdymo (tęsimo) dieną iki 5 procentų vidutinių dienos bendrųjų pasaulinių pajamų praėjusiais finansiniais metais.“

 

6 straipsnis. VII skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

VII SKYRIUS

EUROPOS SĄJUNGOS KONKURENCIJOS TAISYKLIŲ IR REGLAMENTO (ES) 2022/1925 TAIKYMAS“.

 

7 straipsnis. VII skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

VII SKYRIUS

EUROPOS SĄJUNGOS KONKURENCIJOS TAISYKLIŲ, REGLAMENTO (ES) 2022/1925 IR REGLAMENTO (ES) 2022/2560 TAIKYMAS“.

 

8 straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 54 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

54 straipsnis. Įgaliota ir (arba) kompetentinga institucija

1. Konkurencijos taryba yra institucija, įgaliota taikyti Europos Sąjungos konkurencijos taisykles, kurių laikymosi priežiūra pagal Europos Sąjungos konkurencijos teisę pavedama nacionalinei konkurencijos institucijai.

2. Konkurencijos taryba laikoma kompetentinga institucija, užtikrinančia Reglamento (ES) 2022/1925 1 straipsnio 6 dalyje nurodytų taisyklių vykdymą.

3. Konkurencijos taryba, atlikdama savo funkcijas, suteiktas pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis, veikia šio įstatymo nustatyta tvarka tiek, kiek jos, kaip įgaliotos ir (arba) kompetentingos institucijos, atitinkamų funkcijų nenustato Europos Sąjungos konkurencijos taisyklės ir (arba) Reglamentas (ES) 2022/1925.

 

9 straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 54 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

54 straipsnis. Įgaliota ir (arba) kompetentinga institucija

1. Konkurencijos taryba yra institucija, įgaliota taikyti Europos Sąjungos konkurencijos taisykles, kurių laikymosi priežiūra pagal Europos Sąjungos konkurencijos teisę pavedama nacionalinei konkurencijos institucijai.

2. Konkurencijos taryba laikoma kompetentinga institucija, užtikrinančia Reglamento (ES) 2022/1925 1 straipsnio 6 dalyje nurodytų taisyklių vykdymą ir įgyvendinančia Reglamento (ES) 2022/2560 14 straipsnio 5–7 dalyse nurodytas su patikrinimais Europos Sąjungoje susijusias funkcijas.

3. Konkurencijos taryba, atlikdama savo funkcijas, suteiktas pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis, veikia šio įstatymo nustatyta tvarka tiek, kiek jos, kaip įgaliotos ir (arba) kompetentingos institucijos, atitinkamų funkcijų nenustato Europos Sąjungos konkurencijos taisyklės ir (arba) Reglamentas (ES) 2022/1925 ar Reglamentas (ES) 2022/2560.“

 

10 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 55 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

55 straipsnis. Valstybės pagalba

1. Konkurencijos taryba yra koordinuojanti institucija valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos (toliau kartu – pagalba), kurioms taikomos Europos Sąjungos pagalbos taisyklės, klausimais.

2. Pagalbos teikėjas Vyriausybės nustatyta tvarka Konkurencijos tarybai teikia pagalbos priemonių projektus ekspertizei. Pagalbos priemonės projekte nurodomas (nurodomi) pagalbos teikimą reglamentuojantis (reglamentuojantys) Europos Komisijos sprendimas (sprendimai) ir (arba) kitas (kiti) Europos Sąjungos teisės aktas (aktai), pagal kurio (kurių) reikalavimus yra parengtas pagalbos priemonės projektas. Pagalbos priemonės projekte daroma nuoroda į šio įstatymo 551 straipsnyje nustatytą reguliavimą, kuriuo numatoma, kada pagalbos gavėjas privalo pagal pagalbos priemonę jam išmokėtą pagalbos sumą sugrąžinti savanoriškai arba ši suma išieškoma ne ginčo tvarka. Konkurencijos taryba Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka pagalbos priemonių projektų ekspertizę ir teikia pagalbos teikėjams išvadas dėl pagalbos priemonių projektų atitikties Europos Sąjungos pagalbos taisyklėms. Konkurencijos taryba taip pat teikia rekomendacijas dėl pagalbos ir pareigos išieškoti neteisėtą pagalbą, pagalbos teikėjo suteiktą nesilaikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalyje nustatyto reikalavimo arba pažeidžiant taikomų Europos Sąjungos teisės aktų ar Europos Komisijos sprendimo (sprendimų) reikalavimus (toliau – neteisėta pagalba), ir pareigos išieškoti pagalbos teikėjo suteiktą pagalbą, kuri Europos Komisijos buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su Europos Sąjungos vidaus rinka (toliau – nesuderinama pagalba), kaupia informaciją apie pagalbos teikėjų suteiktą pagalbą ir šią informaciją teikia Europos Komisijai, kitoms suinteresuotoms institucijoms ir asmenims.

3. Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro (toliau – registras) valdytoja yra Konkurencijos taryba. Pagalbos teikimo skaidrumo ir visuomenės informavimo tikslais registre sukaupta dešimties metų, skaičiuojant nuo tam tikros pagalbos suteikimo datos, informacija skelbiama registro viešai prieinamoje dalyje. Informacija apie konkretiems pagalbos gavėjams suteiktą pagalbą bei registre rezervuotą nereikšmingą (de minimis) pagalbą, įskaitant ūkinę veiklą vykdančių fizinių asmenų vardus ir pavardes bei jiems registro suformuotus unikalius kodus, viešai skelbiama Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

11 straipsnis. Įstatymo papildymas 551 straipsniu

Papildyti Įstatymą 551 straipsniu:

551 straipsnis. Neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos grąžinimas (išieškojimas ne ginčo tvarka)

1. Jeigu pagalbos teikėjas nustato, kad teikdamas pagalbą pažeidė Europos Sąjungos pagalbos taisykles ir suteikė neteisėtą pagalbą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo minėtos aplinkybės nustatymo dienos jis priima sprendimą, kuriuo pripažįsta tokią pagalbą suteikta neteisėtai ir grąžintina į valstybės biudžetą (toliau – sprendimas dėl neteisėtos pagalbos grąžinimo), bei kreipdamasis į pagalbos gavėją informuoja, kad neteisėtos pagalbos grąžinimas (išieškojimas) vykdomas ne ginčo tvarka, ir siūlo, kad pagalbos gavėjas neteisėtos pagalbos grąžintiną sumą savanoriškai sumokėtų į valstybės biudžetą per 10 darbo dienų nuo sprendimo dėl neteisėtos pagalbos grąžinimo gavimo dienos. Jeigu pagalbos gavėjas grąžintinos sumos nesumoka per 10 darbo dienų, pagalbos teikėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo savanoriško neteisėtos pagalbos grąžinimo termino suėjimo dienos kreipiasi į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytą atvejį, kad ji šiame įstatyme ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais terminais pradėtų neteisėtos pagalbos sumos grąžinimo (išieškojimo) į valstybės biudžetą procesą, ir pateikia reikiamą sprendimą dėl neteisėtos pagalbos grąžinimo. VMI ne vėliau kaip per 45 darbo dienas perduoda minėtą pagalbos teikėjo sprendimą dėl neteisėtos pagalbos grąžinimo vykdyti antstoliui Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

2. Europos Komisijai pripažinus pagalbos teikėjo suteiktą pagalbą nesuderinama pagalba, ją suteikęs pagalbos teikėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Europos Komisijos sprendimo priėmimo dienos priima sprendimą, kuriuo pripažįsta pagalbą grąžintina į valstybės biudžetą (toliau – sprendimas dėl nesuderinamos pagalbos grąžinimo), bei kreipdamasis į pagalbos gavėją informuoja, kad nesuderinamos pagalbos grąžinimas (išieškojimas) vykdomas ne ginčo tvarka, ir siūlo, kad pagalbos gavėjas grąžintiną nesuderinamos pagalbos sumą savanoriškai sumokėtų į valstybės biudžetą per 10 darbo dienų nuo sprendimo dėl nesuderinamos pagalbos grąžinimo gavimo dienos. Jeigu pagalbos gavėjas grąžintinos sumos nesumoka per 10 darbo dienų, pagalbos teikėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo savanoriško nesuderinamos pagalbos grąžinimo termino suėjimo dienos kreipiasi į VMI, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytą atvejį, kad ji šiame įstatyme ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais terminais pradėtų nesuderinamos pagalbos sumos grąžinimo (išieškojimo) į valstybės biudžetą procesą, ir pateikia reikiamą Europos Komisijos sprendimą bei sprendimą dėl nesuderinamos pagalbos grąžinimo. VMI ne vėliau kaip per 45 darbo dienas perduoda minėtą pagalbos teikėjo sprendimą dėl nesuderinamos pagalbos grąžinimo vykdyti antstoliui Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

3. Jeigu pagalbos gavėjui yra iškelta nemokumo byla, pagalbos teikėjas, šio straipsnio 1 arba 2 dalyje numatyta tvarka priėmęs sprendimą dėl neteisėtos pagalbos grąžinimo arba sprendimą dėl nesuderinamos pagalbos grąžinimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties pagalbos gavėjui iškelti nemokumo bylą paskelbimo priežiūros institucijos interneto svetainėje dienos perleidžia VMI reikalavimo teises į pagalbos gavėjo neteisėtos pagalbos ar nesuderinamos pagalbos grąžintiną sumą.

4. Jeigu pagalbos teikėja yra VMI, ji, šio straipsnio 1 arba 2 dalyje numatyta tvarka priėmusi sprendimą dėl neteisėtos pagalbos grąžinimo arba sprendimą dėl nesuderinamos pagalbos grąžinimo, nedelsdama kreipiasi į pagalbos gavėją ir informuoja, kad neteisėtos pagalbos ar nesuderinamos pagalbos grąžinimas vykdomas ne ginčo tvarka, bei siūlo grąžintiną neteisėtos pagalbos ar nesuderinamos pagalbos sumą savanoriškai sumokėti į valstybės biudžetą per 10 darbo dienų nuo atitinkamo sprendimo gavimo dienos. Jeigu pagalbos gavėjas nesumoka grąžintinos sumos per 10 darbo dienų, VMI šiame įstatyme ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais terminais pradeda neteisėtos pagalbos arba nesuderinamos pagalbos sumos grąžinimo (išieškojimo) į valstybės biudžetą procesą ir ne vėliau kaip per 45 darbo dienas nuo savanoriško neteisėtos pagalbos ar nesuderinamos pagalbos grąžinimo termino suėjimo dienos perduoda atitinkamą sprendimą vykdyti antstoliui Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

5. Pagalbos teikėjo sprendimas dėl neteisėtos pagalbos grąžinimo arba sprendimas dėl nesuderinamos pagalbos grąžinimo yra vykdomasis dokumentas. Jis vykdomas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

6. Pagalbos teikėjo sprendime dėl neteisėtos pagalbos grąžinimo arba sprendime dėl nesuderinamos pagalbos grąžinimo nurodoma pagalbos išmokėjimo data (datos) ir kiekvieno pagalbos gavėjo grąžintina suma, įskaitant palūkanas, kurios apskaičiuojamos Reglamento (ES) 2015/1589 ir jo įgyvendinamųjų Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka. Vyriausybė patvirtina sprendimo dėl neteisėtos pagalbos grąžinimo bei sprendimo dėl nesuderinamos pagalbos grąžinimo standartines formas ir pagalbos grąžinimo procedūros aprašą.

7. Šio straipsnio nuostatos netaikomos, jeigu neteisėta pagalba ar nesuderinama pagalba buvo suteikta iš Europos Sąjungos fondų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų. Tokia privaloma grąžinti pagalba grąžinama Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

12 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 56 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tyrimą pagal Europos Sąjungos konkurencijos taisykles ar Reglamento (ES) 2022/1925 nuostatas atliekantys Europos Komisijos įgalioti asmenys ar šiems asmenims atlikti patikrinimą padedantys Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai viešajai tvarkai palaikyti ir galimam prievartos panaudojimui gali pasitelkti policijos pareigūnus.“

2. Pakeisti 56 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Vilniaus apygardos administracinis teismas išduoda teismo leidimus dėl galimo prievartos priemonių panaudojimo Reglamento (EB) Nr. 1/2003 20 straipsnyje ar Reglamento (ES) 2022/1925 23 straipsnio 8 dalyje nurodytais atvejais.“

 

13 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 56 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

56 straipsnis. Policijos pagalba ir teismo leidimų dėl tyrimo veiksmų išdavimas

1. Tyrimą pagal Europos Sąjungos konkurencijos taisykles, Reglamento (ES) 2022/1925 ar Reglamento (ES) 2022/2560 nuostatas atliekantys Europos Komisijos įgalioti asmenys ar šiems asmenims atlikti patikrinimą padedantys Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai viešajai tvarkai palaikyti ir galimam prievartos panaudojimui gali pasitelkti policijos pareigūnus.

2. Pirmosios instancijos administracinis teismas išduoda teismo leidimus dėl galimo prievartos priemonių panaudojimo Reglamento (EB) Nr. 1/2003 20 straipsnyje, Reglamento (ES) 2022/1925 23 straipsnio 8 dalyje ar Reglamento (ES) 2022/2560 14 straipsnio 6 dalyje nurodytais atvejais.

3. Pirmosios instancijos administracinis teismas išduoda teismo leidimus dėl Europos Komisijos atliekamų patikrinimų ir galimo prievartos priemonių panaudojimo Reglamento (EB) Nr. 1/2003 21 straipsnyje nurodytu atveju.

4. Prašymus dėl teismo leidimų išdavimo pateikia Europos Komisija arba Konkurencijos taryba.“

 

14 straipsnis. 57 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 57 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

57 straipsnis. Konkurencijos bylų ir Reglamento (ES) 2022/1925 taikymo bylų nagrinėjimas teisme“.

2. Pakeisti 57 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Sprendimo (nutarties), priimto (priimtos) byloje, kurioje buvo taikomas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ar 102 straipsnis arba Reglamento (ES) 2022/1925 nuostatos, nuorašas nedelsiant, paskelbus tokį sprendimą (tokią nutartį), išsiunčiamas Europos Komisijai ir Konkurencijos tarybai. Sprendimo (nutarties), priimto (priimtos) byloje, kurioje buvo taikomas šio įstatymo 4, 5, 6 ar 7 straipsnis, nuorašas nedelsiant, paskelbus tokį sprendimą (tokią nutartį), išsiunčiamas Konkurencijos tarybai.“

3. Pakeisti 57 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Procesas gali būti atnaujinamas, kai paaiškėja, kad priėmus teismo sprendimą (nutartį), kuriame (kurioje) susitarimams, sprendimams ar veiklai buvo taikomas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ar 102 straipsnis arba Reglamento (ES) 2022/1925 nuostatos, priimamas Europos Komisijos sprendimas dėl šių straipsnių arba Reglamento (ES) 2022/1925 nuostatų taikymo tiems patiems susitarimams, sprendimams ar veiklai ir tas taikymo rezultatas iš esmės skiriasi.“

 

15 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

1. Papildyti Įstatymo priedą nauju 3 punktu:

3. 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1589, nustatantis išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles (kodifikuota redakcija).“

2. Buvusius Įstatymo priedo 3 ir 4 punktus laikyti atitinkamai 4 ir 5 punktais.

3. Papildyti Įstatymo priedą 6 punktu:

6. 2022 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/1925 dėl atvirų konkurencijai ir sąžiningų skaitmeninio sektoriaus rinkų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos (ES) 2019/1937 ir (ES) 2020/1828 (Skaitmeninių rinkų aktas).“

 

16 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Papildyti Įstatymo priedą 7 punktu:

7. 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2560 dėl vidaus rinką iškraipančių užsienio subsidijų.“

 

17 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šio įstatymo 10 ir 11 straipsniai įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

2. Šio įstatymo 7, 9, 13 ir 16 straipsniai įsigalioja 2024 m. sausio 12 d.

3. Šio įstatymo 11 straipsnyje išdėstytos Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 551 straipsnio nuostatos taikomos pagalbos teikėjo sprendimams dėl neteisėtos pagalbos grąžinimo arba dėl nesuderinamos pagalbos grąžinimo, priimtiems po 2023 m. rugsėjo 1 d.

4. Šio įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje išdėstytos Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 57 straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos po šio įstatymo įsigaliojimo dienos priimtiems teismo sprendimams (priimtoms teismo nutartims) bylose, kuriose buvo taikomas Konkurencijos įstatymo 4, 5, 6 ar 7 straipsnis.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_505144755990437283794903d04271c0_end