LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 2.46, 2.66, 2.70, 2.75, 2.106 IR 2.108 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XII-1064 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. spalio 14 d. Nr. XII-1225
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Juridinių asmenų registro tvarkytojas turi teisę inicijuoti juridinio asmens likvidavimą, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

1) juridinis asmuo nepateikė šio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalyje nustatytų dokumentų per dvylika mėnesių nuo šiame kodekse ar kituose įstatymuose nustatytų šių dokumentų pateikimo juridinių asmenų registrui terminų pabaigos;

2) nesuformuoti juridinio asmens valdymo organai ir dėl to jie negali priimti sprendimų ilgiau negu šešis mėnesius;

3) juridinio asmens valdymo organų narių ilgiau negu šešis mėnesius negalima surasti juridinio asmens buveinėje ir jų adresais, nurodytais juridinių asmenų registre;

4) juridinis asmuo per penkerius metus neatnaujino savo duomenų juridinių asmenų registre ir yra pagrindas manyti, kad šis juridinis asmuo jokios veiklos nevykdo;

5) politinė partija Politinių partijų įstatymo nustatyta tvarka vienerius metus nepateikė savo narių sąrašo;

6) akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas yra mažesnis už įstatymuose nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė