LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRO
2020 M. gegužės 13 D. ĮSAKYMO NR. 4-306 „Dėl priemonės „palūkanų kompensavimas
SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 26 d. Nr. 4-492

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu įsakymo 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Nustatau, kad šis įsakymas taikomas vertinant ir administruojant po šio įsakymo įsigaliojimo pateiktas paraiškas ir paraiškas, pateiktas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 4-187 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki šio įsakymo įsigaliojimo tuo atveju, jei sprendimai dėl finansavimo skyrimo ir dotacijos sutarties pasirašymo pagal pateiktas paraiškas iki šio įsakymo įsigaliojimo nebuvo priimti ir jei gautas rašytinis pareiškėjo sutikimas dėl paraiškos vertinimo pagal šiuo įsakymu tvirtinamą Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašą.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašą:

2.1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gegužės 8 d. Europos Komisijos komunikatu (toliau – Komunikatas), 3.1 skirsnį ir bendrąsias nuostatas;“.

2.2. Pripažįstu netekusiu galios 8 punktą.

2.3. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Tęstinė projektų atranka baigiama, jeigu pagal INVEGOS priimtus sprendimus dėl palūkanų kompensavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti Priemonei skirtą lėšų sumą.“

2.4. Papildau 12.41 papunkčiu:

12.41. Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos dividendams ir (ar) tantjemoms išmokėti.“

2.5. Papildau 18.31 papunkčiu:

18.31. Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos dividendams ir (ar) tantjemoms išmokėti.“

2.6. Pakeičiu 25.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.7. pareiškėjas (kaip viena įmonė) 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė, kaip tai apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte, arba 2019 m. gruodžio 31 d. buvo sunkumų patirianti įmonė, kaip tai apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte, tačiau paraiškos pateikimo metu nėra laikoma sunkumų patiriančia įmone. Verslininkas laikomas sunkumų patiriančiu, jeigu jam yra pradėta fizinio asmens bankroto procedūra.“

2.7. Pakeičiu 25.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.10. Pareiškėjui teikiama pagalba negali viršyti vienai įmonei teikiamos Komunikato 22 punkto a papunktyje nurodytos maksimalios pagalbos sumos. Viena įmonė suprantama kaip įmonė, kuriai būdingi bent vienos rūšies iš toliau išvardintų santykiai su kitomis įmonėmis:

25.10.1. įmonė turi kitos įmonės akcininkų, pajininkų, dalininkų ar kitų juridinio asmens dalyvių arba narių (toliau – dalyviai) balsų daugumą;

25.10.2. įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių;

25.10.3. pagal sutartį arba vadovaujantis įmonės steigimo dokumentų ar įstatų nuostatomis įmonei suteikiama teisė daryti kitai įmonei lemiamą įtaką, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme;

25.10.4. įmonė, būdama kitos įmonės dalyve, vadovaudamasi su kitais tos įmonės dalyviais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja tos kitos įmonės dalyvių balsavimo teisių daugumą.“

2.8. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Kartu su paraiška turi būti pateikti ir kiti privalomi pateikti dokumentai, kurių formos pateiktos interneto svetainėje https://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/dokumentu-formos/. Jei dokumentai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo (registravimo INVEGOJE) data nustatoma pagal paskutinio pateikto dokumento registravimo INVEGOJE datą.

Kiti būtini pateikti dokumentai, dėl kurių nepateikimo paraiška nebus vertinama: SVV subjekto deklaracija; vienos įmonės deklaracija (taikoma paraiškas dėl palūkanų kompensavimo teikiant pagal Aprašo 6.1 ir 6.2 papunkčius), finansinės atskaitomybės ataskaitos už 2019 m. (taikoma paraiškas dėl palūkanų kompensavimo teikiant pagal Aprašo 6.3 papunktį); paskolos sutartis; susitarimas dėl  paskolos atidėjimo ir (ar) pažyma apie atidėjimo laikotarpio palūkanas (taikoma paraiškas dėl palūkanų kompensavimo teikiant pagal Aprašo 6.2 ir 6.3 papunkčius).

Jei pareiškėjas kreipiasi dėl palūkanų kompensavimo pagal Aprašo 6.3 papunktį ir siekia įrodyti, kad paraiškos pateikimo metu jis nėra sunkumų patirianti įmonė, kaip tai apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte, kartu su paraiška jis turi pateikti 2020 m. tarpinės finansinės atskaitomybės už paskutinį praėjusį ketvirtį arba mėnesio, ėjusio prieš paraiškos pateikimą, paskutinę dieną dokumentus ir, jei per laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos įvyko nuosavybės struktūros (kapitalo, akcijų priedų, perkainojimo rezervų, rezervų) pokyčių, – dokumentus, pagrindžiančius šiuos pokyčius (sukauptų nuostolių padengimo, kapitalo padidinimo apmokėjimo, turto vertinimo ir (arba) kitus susijusius dokumentus).“

 

 

 

Energetikos ministras, laikinai einantis

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                                         Žygimantas Vaičiūnas