LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-2032 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. gegužės 15 d. Nr. XII-898

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą Nr. VIII-2032 ir jį išdėstyti taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO

ĮSTATYMAS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – Programa) finansavimo lėšų šaltinius ir panaudojimo tvarką.

2. Šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo 5 priede.

3. Šio įstatymo tikslas – kaupti ir naudoti lėšas automobilių kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų.

 

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Kelių naudotojas – asmuo, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai naudojasi keliais ir jų statiniais.

2. Kelių naudotojo mokestis – transporto priemonės valdytojo mokestis už naudojimąsi keliais ir jų statiniais.

3. Programos finansavimo lėšos – valstybės biudžeto pajamų dalis, fizinių, juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių ir užsienio valstybių tikslinės lėšos, skirtos Programai finansuoti.

4. Stacionarioji Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga – tam tikrose vietose nejudamai įtvirtinta įranga (greičio matuokliai, vaizdo kameros su duomenų perdavimo įranga ir kt.), skirta Kelių eismo taisyklių pažeidimams fiksuoti.

5. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme (toliau – Kelių įstatymas), Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (toliau – Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme.

 

 

3 straipsnis. Programos finansavimo šaltiniai

Programos finansavimo šaltiniai yra:

1) dalis akcizo pajamų, gautų už realizuotą benziną, dyzelinius degalus ir energetinius produktus, kurie pagaminti iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais ir skirti naudoti kaip variklių degalai;

2) dalis akcizo pajamų, gautų už realizuotas suskystintas dujas, skirtas automobiliams;

3) mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones;

4) kelių naudotojo mokestis;

5) mokestis už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais;

6) mokestis už eismo ribojimą;

7) fizinių, juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių ir užsienio valstybių tikslinės lėšos;

8) lėšos iš sumokėtų ar išieškotų baudų už nustatyto greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga, įrengta valstybinės reikšmės keliuose.

 

 

4 straipsnis.   Dalis akcizo pajamų, gautų už realizuotą benziną, dyzelinius degalus ir energetinius produktus, kurie pagaminti iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais ir skirti naudoti kaip variklių degalai, ir dalis akcizo pajamų, gautų už realizuotas suskystintas dujas, skirtas automobiliams

1. Programai finansuoti skiriama 65 procentai akcizo pajamų, gautų už realizuotą benziną, dyzelinius degalus, suskystintas dujas, skirtas automobiliams, ir energetinius produktus, kurie pagaminti iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais ir skirti naudoti kaip variklių degalai.

2. Akcizo pajamų atskaitymus kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir skiria Programai finansuoti Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

 

5 straipsnis. Mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones

1. Transporto priemonių, nurodytų šio įstatymo 1 priede, valdytojai moka kasmetinį mokestį už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones.

2. Mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarką bei dydžius, neviršydama šio įstatymo 1 priede nustatytų ribinių tarifų, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė).

3. Mokestis į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokamas iki transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros.

4. Mokestis nemokamas:

1) už Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Vidaus reikalų ministerija) ir įstaigų prie šios ministerijos krovinines transporto priemones, priskirtas kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms;

2) už specialiai neįgaliesiems vairuoti pritaikytas krovinines transporto priemones, priklausančias savivaldybių administracijoms ir nevalstybinėms neįgaliųjų organizacijoms.

 

6 straipsnis. Kelių naudotojo mokestis

1. Transporto priemonių ar jų junginių, nurodytų šio įstatymo 2 priede, valdytojai moka kelių naudotojo mokestį už naudojimąsi magistraliniais keliais. Už naudojimąsi valstybinės reikšmės krašto, rajoniniais ar vietinės reikšmės keliais (gatvėmis) kelių naudotojo mokestis nemokamas.

2. Kelių naudotojo mokesčio dydžius, neviršydama šio įstatymo 2 priede nustatytų ribinių tarifų, šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarką nustato Vyriausybė. Nustatyti mokesčio dydžiai turi būti proporcingi naudojimosi keliais trukmei. Mėnesio tarifas turi būti ne didesnis kaip 10 procentų metų tarifo, savaitės tarifas turi būti ne didesnis kaip 5 procentai metų tarifo, o dienos tarifas turi būti ne didesnis kaip 2 procentai metų tarifo.

3. Kelių naudotojo mokestis nemokamas už naudojimąsi magistraliniais keliais važiuojant:

1) Vidaus reikalų ministerijos ir įstaigų prie šios ministerijos transporto priemonėmis ar jų junginiais, priskirtais kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms;

2) savivaldybių priešgaisrinės tarnybos transporto priemonėmis ar jų junginiais;

3) specialiai neįgaliesiems vežti ir (ar) vairuoti pritaikytomis transporto priemonėmis ar jų junginiais;

4) sveikatos priežiūros įstaigų greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos automobiliais;

5) švietimo įstaigų ir (ar) savivaldybių institucijų kontroliuojamų įmonių specialiai mokiniams (vaikams) vežti pritaikytomis transporto priemonėmis (mokykliniais autobusais), taip pat užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis specialiai mokiniams (vaikams) vežti pritaikytomis transporto priemonėmis (mokykliniais autobusais);

6) valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių transporto priemonėmis ar jų junginiais;

7) užsienio šalyse įregistruotomis transporto priemonėmis ar jų junginiais, kai jomis vykstama likviduoti stichinių nelaimių ar eismo įvykių padarinių, kai jomis vežamos labdaros ir humanitarinės pagalbos siuntos;

8) užsienio valstybių karinės apsaugos sistemos transporto priemonėmis ar jų junginiais;

9) vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais (nurodytais leidimuose) važiuojančiomis keleivinėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais.

 

 

 

7 straipsnis. Mokestis už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais

1. Transporto priemonių ar jų junginių, nurodytų šio įstatymo 3 priede, kurių matmenys ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) masė su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio matmenis ir (ar) ašies (ašių) apkrovą ir (ar) masę, valdytojai moka mokestį už naudojimąsi valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais. Mokesčio už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo, priežiūros tvarką ir dydžius, neviršydama šio įstatymo 3 priede nustatytų ribinių tarifų, nustato Vyriausybė. Mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant tokiomis transporto priemonėmis dydį, neviršydamos šio įstatymo 3 priede nustatytų ribinių tarifų, ir mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarką nustato savivaldybių tarybos.

2. Mokestis nemokamas:

1) už Vidaus reikalų ministerijos ir įstaigų prie šios ministerijos didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones ar jų junginius, priskirtus kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms;

2) už užsienio valstybių karinės apsaugos sistemos didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones ar jų junginius.

3. Naudojimosi valstybinės ir vietinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais tvarką reglamentuoja Kelių įstatymas.

 

8 straipsnis. Kiti Programos finansavimo šaltiniai

1. Mokesčio už eismo ribojimą valstybinės reikšmės keliuose dirbant įvairius darbus keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose, rengiant įvairius masinius (pvz., sporto ir kitus) renginius, kai ribojamas ar uždaromas eismas, tarifai nurodyti šio įstatymo 4 priede. Šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarką nustato susisiekimo ministras. Mokestis už eismo ribojimą valstybinės reikšmės keliuose nemokamas, kai darbai atliekami iš Programos finansavimo lėšų ir kai įrengiamos, rekonstruojamos ar taisomos (remontuojamos) melioracijos sistemos kelių apsaugos zonoje, jeigu nepažeidžiama kelio sankasa ir (ar) kiti kelio statiniai.

2. Programai finansuoti gali būti naudojamos fizinių, juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių ir užsienio valstybių perduodamos tikslinės lėšos. Fizinių, juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių ir užsienio valstybių tikslinių lėšų perdavimo, administravimo, naudojimo ir priežiūros tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

3. Programai finansuoti skiriamos lėšos iš sumokėtų ar išieškotų baudų už nustatyto greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga, įrengta valstybinės reikšmės keliuose. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato šių lėšų mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarką.

 

9 straipsnis. Programos finansavimo lėšų naudojimas

1. Programos finansavimo lėšos naudojamos automobilių keliams, tiltams, viadukams, estakadoms, tuneliams, gamybiniams-buitiniams kelių statiniams projektuoti, statyti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), inventorizuoti, prižiūrėti, kelių technikos, technologijos, transporto ir kitoms gamybos priemonėms įsigyti, kelių ir tiltų tyrimų, statinio statybos techninei priežiūrai, statinio saugos ir paskirties valstybinei priežiūrai atlikti, išlaidoms už skirtą žemę, nukeliamus ar griaunamus pastatus ir kitus statinius, želdinius ir kitas naudmenas apmokėti, kelių informacinėms sistemoms kurti, kelių plėtrai, bendradarbiavimui su užsienio valstybėmis, teisės aktams ir normatyviniams techniniams dokumentams rengti, institucijų ir įstaigų, atsakingų už valstybinės reikšmės kelius, išlaikymo išlaidoms apmokėti ir kontrolės įrangai įsigyti, paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti, mokesčiams administruoti ir jų surinkimo priežiūrai, Kelių muziejui ir kelių srities istorinėms vertybėms išlaikyti, įsigyti ir eksponuoti, saugaus eismo programoms keliuose ir jų priemonėms įgyvendinti (tarp jų valstybinės reikšmės keliuose įrengtai stacionariajai Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įrangai prižiūrėti, gaunamai informacijai apdoroti ir kitoms saugaus eismo programoms įgyvendinti, naudojant lėšas iš sumokėtų ar išieškotų baudų už nustatyto greičio viršijimą) ir kitoms kelių srities reikmėms finansuoti.

2. Vyriausybė nustato Programos finansavimo lėšų naudojimo tvarką ir paskiria institucijas šiam įstatymui įgyvendinti. Šio įstatymo įgyvendinimą prižiūri nuolatinė Programos komisija. Jos sudėtį ir nuostatus tvirtina Vyriausybė.

3. Programos finansavimo lėšos naudojamos pagal Vyriausybės patvirtintą metinę lėšų naudojimo sąmatą. Metinėje lėšų naudojimo sąmatoje numatomas iki 5 procentų Programos finansavimo lėšų rezervas valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti.

4. Metinėje lėšų naudojimo sąmatoje numatoma 25 procentai, o nuo 2015 m. sausio 1 d. – 30 procentų Programos finansavimo lėšų valstybei, savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.

5. Vyriausybės nustatyta tvarka Programos finansavimo lėšos taip pat naudojamos perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti:

1) neįgaliųjų ir jų vairuojamų specialiųjų lengvųjų automobilių;

2) tarnybos reikalais vykstančių greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, policijos, valstybės sienos apsaugos, civilinės saugos, kelių priežiūros, uosto saugos tarnybų, prokuratūros, muitinės pareigūnų ir šių tarnybų transporto priemonių;

3) Klaipėdos miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atliekančių tarnybines funkcijas Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje;

4) tolimojo, vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų, dviračių, autocisternų, kuriomis vežamas kuras į Kuršių neriją;

5) juridinių asmenų, turinčių Kuršių nerijoje registruotą buveinę, transporto priemonių ir darbuotojų;

6) Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių transporto priemonių ir darbuotojų, dirbančių darbus Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje;

7) Neringos mieste ir Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir jų lengvųjų automobilių, motociklų ir mopedų.

6. Programos finansavimo lėšos pagal Vyriausybės nustatytą tvarką naudojamos gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti.

 

10 straipsnis. Programos finansavimo garantijos

1. Programos finansavimo pajamos ir išlaidos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme nustatytais programų finansavimo principais, planuojamos valstybės biudžete.

2. Programos finansavimo lėšos negali būti naudojamos kitoms valstybės reikmėms, kurios nėra numatytos šio įstatymo 9 straipsnyje, finansuoti.

 

 

Lietuvos Respublikos

kelių priežiūros ir plėtros

programos finansavimo

įstatymo

1 priedas

 

 

MOKESČIO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTAS KROVININES TRANSPORTO PRIEMONES RIBINIAI TARIFAI

 

Transporto priemonių valdytojų kasmetinio mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones ribiniai tarifai: 

 

Transporto priemonės kategorija ir klasė, didžiausioji leidžiamoji masė***

Ribiniai tarifai, litais

N2 ir N3 klasių krovininiai automobiliai,

O4 klasės krovininių automobilių priekabos ir puspriekabės

nuo 12 t (įskaitytinai) iki 15 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

300–620

nuo 12 t (įskaitytinai) iki 15 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

440–880

nuo 15 t (įskaitytinai) iki 23 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

440–1 040

nuo 15 t (įskaitytinai) iki 23 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

990–1 980

nuo 23 t (įskaitytinai) iki 29 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

820–1 640

nuo 23 t (įskaitytinai) iki 29 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

1 300–2 600

nuo 29 t (įskaitytinai) iki 33 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

1 300–2 600

nuo 29 t (įskaitytinai) iki 33 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

1 930–3 870

nuo 33 t (įskaitytinai) iki 40 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

1 850–3 700

nuo 33 t (įskaitytinai) iki 40 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

2 540–5 080

Krovininių transporto priemonių junginys – N3O4 vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius (pagamintus pagal ISO standartus)

nuo 40 t (įskaitytinai) iki 44 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

2 260–4 520

nuo 40 t (įskaitytinai) iki 44 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

3 340–6 690

* Kai ašis (ašys) su pneumatine pakaba.

** Kai yra kita ašies (ašių) pakabų sistema.

*** Didžiausioji leidžiama naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio masė pagal Kelių įstatymą arba didžiausioji leidžiamoji masė pagal Saugaus eismo automobilių keliais įstatymą (taikoma ta, kuri yra mažesnė).

 

 

Lietuvos Respublikos

kelių priežiūros ir plėtros

programos finansavimo

įstatymo

2 priedas

 

KELIŲ NAUDOTOJO MOKESČIO RIBINIAI TARIFAI

 

 

Transporto priemonės tipas, kategorija, klasė ir grupė, emisijos klasė*, didžiausioji leidžiamoji masė**

Ribiniai tarifai, litais

metų tarifo ribos

mėnesio tarifo ribos

savaitės tarifo ribos

dienos tarifo ribos

Autobusai 

M2

 

nuo EURO 0 iki VI ir mažiau taršios

transporto priemonės

transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir vieną sėdimą vietą vairuotojui ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 5 t

1 000–2 000

100–200

50–80

20–37

 

M3

 

A

 

B

nuo EURO 0 iki VI ir mažiau taršios

transporto priemonės

transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8, bet ne daugiau kaip 22 sėdimas vietas keleiviams ir vieną sėdimą vietą vairuotojui ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 5 t

1 500–3 000

150–300

60–140

 

20–37

 

M3

 

I–III

 

nuo EURO 0 iki VI ir mažiau taršios

transporto priemonės

transporto priemonė, kurioje telpa daugiau kaip 22 keleiviai, neįskaitant vairuotojo

1 600–3 200

160–320

80–160

20–37

Krovininės transporto priemonės ir jų junginiai

N1 krovininis automobilis

ar

krovininių transporto priemonių junginys

 

nuo EURO 0 iki VI ir mažiau taršios

transporto priemonės

iki 3,5 t (įskaitytinai)

 

1 000–2 000

100–200

50–80

20–37

 

N2 krovininis

automobilis

ar

krovininių transporto priemonių junginys

 

nuo EURO 0 iki VI ir mažiau taršios

transporto priemonės

nuo 3,5 t iki 12 t (įskaitytinai)

1 600–4 000

 

160–400

80–170

20–37

N3 krovininis

automobilis

ar

krovininių transporto priemonių junginys

 

nuo EURO 0 iki VI ir mažiau taršios

transporto priemonės

nuo 12 t didžiausiosios leidžiamosios masės

1 800–4 000

170–400

90–170

20–37

N1–N3

krovininis

automobilis

ar

krovininių transporto priemonių junginys

 

nuo EURO 0 iki VI ir mažiau taršios

transporto priemonės

iki 16 t (įskaitytinai) didžiausiosios leidžiamosios masės, kai transporto priemonės valdytojas – žemės ūkio veiklos subjektas

800–2 000

80–200

40–80

20–37

Specialiosios paskirties transporto priemo-nės***

M2–M3

autobusas

 

N1–N3

krovininis automobilis

 

nuo EURO 0 iki VI ir mažiau taršios

transporto priemonės

transporto priemonė, skirta specialioms funkcijoms atlikti, naudojant specialią įrangą

800–2 000

80–200

40–80

20–37

* Transporto priemonių emisijos klasės pagal motorinių transporto priemonių variklių išmetamųjų dujinių ir kietųjų dalelių teršalų normas.

** Didžiausioji leidžiamoji masė pagal Saugaus eismo automobilių keliais įstatymą.

*** Specialiosios paskirties transporto priemonės – transporto priemonės ar jų junginiai, kurių sąrašą, įgyvendindama Europos Sąjungos teisės aktus, nustatančius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų ir tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, tvirtina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija arba jos įgaliota institucija.

 

Lietuvos Respublikos

kelių priežiūros ir plėtros

programos finansavimo

įstatymo

3 priedas

 

MOKESČIŲ UŽ NAUDOJIMĄSI KELIAIS RIBINIAI TARIFAI     

 

I SKYRIUS

MOKESČIŲ UŽ NAUDOJIMĄSI KELIAIS VAŽIUOJANT DIDŽIAGABARITĖMIS MOTORINĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS, KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO YRA DIDESNI UŽ DIDŽIAUSIUOSIUS LEIDŽIAMUS NAUDOJANTIS KELIAIS TRANSPORTO PRIEMONIŲ AR JŲ JUNGINIŲ MATMENIS, RIBINIAI TARIFAI

 

1. Mokesčio už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis motorinėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais, kurių matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių matmenis (toliau – didžiausieji leidžiamieji matmenys), ribiniai tarifai:

 

Didžiausieji leidžiamieji matmenys viršyti, cm

Ribiniai tarifai, litais

aukščio

pločio

ilgio

vienkar-tiniai,

10 km

mėnesio

metų

savival-dybės teritori-joje

šalies terito-rijoje

savivaldy-bės teritorijoje

šalies teritorijoje

 

 

10–20

 

 

5,0–6,0

 

233–280

 

583–642

1 165–

1 400

 

2 915–3 210

 

11–30

 

21–60

 

101–300

 

6,1–7,0

 

285–327

 

712–817

1 425–

1 635

 

3 560–4 085

 

31–50

 

61–100

 

301–500

 

7,1–7,5

 

331–350

 

828–875

1 659–

1 750

 

4 140–4 375

 

 

101–145*

 

501–750*

 

8,1–8,5

 

378–397

 

945–992

1 890–

1 985

 

4 725–4 960

* I kategorijos valstybinės reikšmės keliuose su skiriamąja juosta.

 

2. Jeigu transporto priemonės ar jų junginio matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamuosius matmenis daugiau, negu nurodyta lentelėje, transporto priemonė ar jų junginys tampa ypač pavojingi saugiam eismui. Tokioms didžiagabaritėms motorinėmis transporto priemonėms ar jų junginiams taikomas vienkartinis mokestis, kuris apskaičiuojamas taip: prie didžiausiojo ribinio tarifo pridedamas papildomas vieno lito mokestis už kiekvieno didžiausiojo leidžiamojo matmens viršijimą, t. y. už kiekvieną aukščio viršijimą 10 cm, pločio viršijimą 10 cm ar ilgio viršijimą 1 m, ir dauginama iš koeficiento 1,5. Visais atvejais, jeigu viršijami du ar visi trys matmenys, mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už atskirų didžiausiųjų leidžiamųjų matmenų viršijimą.

 

II SKYRIUS

Mokesčio už NAUDOJIMĄSI KELIAIS VAŽIUOJANT SUNKIASVORĖMIS transporto priemonėmis, KURIŲ AŠIES (AŠIŲ) APKROVA SU KROVINIU AR BE JO YRA dIDESNĖ UŽ DIDŽIAUSIĄJĄ LEIDŽIAMĄ NAUDOJANTIS KELIAIS TRANSPORTO PRIEMONIŲ AR JŲ JUNGINIŲ ašies (ašių) APKROVĄ, ribiniai tarifai

 

3. Mokesčio už naudojimąsi keliais sunkiasvorėmis motorinėmis transporto priemonėmis, kurių ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių ašies (ašių) apkrovą (toliau didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova), ribiniai tarifai:

 

Didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova viršyta, t

Ribiniai tarifai, litais

vienkartiniai,

10 km

mėnesio

savivaldybės teritorijoje

šalies teritorijoje

0,6–1,0

2,40–3,36

168–235

420–588

1,1–1,5

4,80–5,28

336–370

840–924

1,6–2,0

6,72–7,68

470–538

1 176–1 344

2,1–3,0

12,00–13,32

840–932

2 100–2 331

3,1–4,0

19,20–21,60

1 344–1 512

3 360–3 780

4,1–5,0

26,40–31,20

5,1–6,0

33,60–38,40

6,1–7,0

40,80–45,60

7,1–8,0 įskaitytinai

48,00–55,20

 

4. Mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už kiekvienos ašies (ašių) didžiausiosios leidžiamosios ašies (ašių) apkrovos viršijimą.

 

5. Mokesčio už naudojimąsi keliais važiuojant sunkiasvoriais traktoriais ir savaeigėmis mašinomis ar jų junginiais, kurių ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą, ribiniai tarifai:

 

Didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova viršyta, t

Ribiniai tarifai, litais

vienkartiniai,

10 km

mėnesio

savivaldybės teritorijoje

šalies teritorijoje

0,6–1,0

0,80–1,12

56–78

140–196

1,1–1,5

1,60–1,76

112–123

280–308

1,6–2,0

2,24–2,56

157–179

392–448

2,1–3,0

4,00–4,44

280–311

700–777

3,1–4,0

6,40–7,20

448–504

1 120–1 260

4,1–5,0

8,80–10,40

5,1–6,0

11,20–12,80

6,1–7,0

13,60–15,20

7,1–8,0 įskaitytinai

16,00–18,40

 

6. Mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už kiekvienos ašies didžiausiosios leidžiamosios ašies (ašių) apkrovos viršijimą.

7. Kai viršijama didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova ir masė, nustatomas tas mokesčio dydis, kuris yra didesnis.

 

 

III SKYRIUS

MOKESČIO UŽ NAUDOJIMĄSI KELIAIS VAŽIUOJANT SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS, KURIŲ MASĖ SU KROVINIU AR BE JO YRA DIDESNĖ UŽ DIDŽIAUSIĄJĄ LEIDŽIAMĄ NAUDOJANTIS KELIAIS TRANSPORTO PRIEMONĖS AR JŲ JUNGINIŲ MASĘ, RIBINIAI TARIFAI

 

8. Mokesčio už naudojimąsi keliais važiuojant sunkiasvorėmis motorinėmis transporto priemonėmis, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginių masę (40 t, o vežant 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus, – 44 t) (toliau – didžiausioji leidžiamoji masė), ribiniai tarifai:

 

 

 

Didžiausioji leidžiamoji masė viršyta, t

Vienkartiniai ribiniai tarifai už kiekvieną viršytą toną,
litais už 10 km

Mėnesio ribiniai tarifai,
litais (šalies teritorijoje)*

1,0–20,0

3,50–4,50

400–600

21,0–40,0

4,51–5,00

> 40

5,50–6,50

 

*Taikoma šešių ar daugiau ašių transporto priemonėms, kurias sudaro motorinė transporto priemonė su suporintais galiniais ratais ir priekaba (puspriekabė) su suporintais ratais ir kurių ašies (ašių) apkrova yra ne didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą, bendroji masė yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją bendrąją masę ir yra ne didesnė kaip 48 t.

 

9. Mokesčio už naudojimąsi keliais važiuojant sunkiasvoriais traktoriais ir savaeigėmis mašinomis ar jų junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją masę, ribiniai tarifai:

 

Didžiausioji leidžiamoji masė viršyta, t

Vienkartiniai ribiniai tarifai už kiekvieną viršytą toną,
litais už 10 km

1,0–20,0

0,50–0,67

21,0–40,0

0,68–0,99

> 40

1,00–1,45

 

10. Kai viršijama didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova ir masė, nustatomas tas mokesčio dydis, kuris yra didesnis.

Lietuvos Respublikos

kelių priežiūros ir plėtros

programos finansavimo

įstatymo

4 priedas

 

Mokesčio už eismo ribojimą tarifai

 

1. Mokesčio už eismo ribojimą tarifai:

Eil.

Nr.

 

Eismo ribojimo priežastys

Tarifai, litais

Valstybinės reikšmės keliai

magistraliniai

krašto

rajoniniai

1.1.

Įvairūs darbai kelio juostoje su važiuojamosios dalies asfalto (cemento) danga iki 3 parų imtinai, kai nepažeidžiama kelio važiuojamoji dalis

 

 

279

 

 

203

 

 

128

1.2.

Įvairūs darbai kelio juostoje su važiuojamosios dalies žvyro danga iki 3 parų imtinai, kai nepažeidžiama kelio važiuojamoji dalis

 

 

 

 

20

 

 

10

1.3.

Įvairūs darbai kelio važiuojamojoje dalyje iki 3 parų imtinai, kai pažeidžiama asfalto (cemento) danga ir kai kelias visai uždaromas, o transporto priemonių eismas nukreipiamas kitais keliais arba įrengiama uždarytos vietos apylanka

 

 

3 500

 

 

2 550

 

 

1 600

1.4.

Įvairūs darbai kelio važiuojamojoje dalyje iki 3 parų imtinai, kai pažeidžiama žvyro danga ir kai kelias visai uždaromas, o transporto priemonių eismas nukreipiamas kitais keliais arba įrengiama uždarytos vietos apylanka

 

 

 

 

260

 

 

260

1.5.

Įvairūs darbai kelio važiuojamojoje dalyje iki 3 parų imtinai, kai pažeidžiama asfalto (cemento) danga ir kai kelias iš dalies uždaromas (ribojamas greitis)

 

 

875

 

 

638

 

 

400

1.6.

Įvairūs darbai kelio važiuojamojoje dalyje iki 3 parų imtinai, kai pažeidžiama žvyro danga ir kai kelias iš dalies uždaromas (ribojamas greitis)

 

 

 

 

 

82

 

 

82

1.7.

Inžinerinių komunikacijų klojimas, medžiagų ar įrenginių sandėliavimas kelio juostoje, išskyrus kelio važiuojamąją dalį (1 parai 1 km kelio ar 1 parai 1 vieta)

 

100

 

50

 

25

1.8.

Visiškas kelio uždarymas, eismo nukreipimas apylanka kitais keliais (1 parai 1 km apylankos)

 

 

10

 

20

1.9.

 

Įvairūs masiniai, sporto renginiai ir kiti atvejai, kai kelias uždaromas:

1 parai 1 km kelio arba 1 parai 1 vieta;

1 valandai 1 km kelio arba 1 valandai 1 vieta

 

 

1 000

 

60

 

 

600

 

30

 

 

120

 

7

1.10.

 

Įvairūs masiniai, sporto renginiai ir kiti atvejai, kai apribojamas transporto priemonių eismas:

1 parai 1 km kelio;

1 valandai 1 km kelio arba 1 valandai 1 vieta

 

 

 

500

 

30

 

 

 

300

 

20

 

 

 

60

 

5

 

2. Jeigu pratęsiama šio priedo 1 punkto 1.1–1.6 papunkčiuose nurodytų darbų trukmė, už kiekvienas kitas 3 paras mokestis už eismo ribojimą didinamas 5 procentais.

3. Jeigu šio priedo 1 punkte nurodytas eismo ribojimas nebaigiamas nurodytu laiku, už kiekvieną pradelstą dieną yra taikomas 3 kartus didesnis mokesčio tarifas.

4. Mokestis didinamas 2 kartus, kai eismas ribojamas kelių su keturiomis ir daugiau eismo juostų važiuojamojoje dalyje.

5. Mokestis didinamas 4 kartus, kai eismas ribojamas:

5.1. gyvenamosiose vietovėse valstybinės reikšmės kelio važiuojamojoje dalyje ir kai tie darbai susiję su kelio dangos ardymu nuo lapkričio 1 d. iki gegužės 1 d.;

5.2. važiuojamojoje kelio dalyje, kai asfalto danga paklota mažiau kaip prieš 5 metus.

 

Lietuvos Respublikos

kelių priežiūros ir plėtros

programos finansavimo

įstatymo

5 priedas

 

ĮGYVENDINAMI Europos Sąjungos TEISĖS AKTAI

 

1. 1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 2 tomas, p. 478), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. vasario 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/7/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 6 tomas, p. 85).

2. 1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 4 tomas, p. 372) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/76/EB (OL 2011 L 269, p. 1).“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį ir šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 straipsnį, įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 straipsnis įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, savivaldybių tarybos iki 2014 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė