PanevezioHerbas

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D.

SPRENDIMU NR. 1-312, PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 25 d. Nr. 1-324

Panevėžys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Atvejo vadybos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141, Panevėžio miesto savivaldybės taryba

nusprendžia:

Pakeisti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. 1-128 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios:

1. 10.3. papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.3. Šeimos, patiriančios socialinės rizikos veiksnius (nustačius socialinės rizikos veiksnių reiškimosi šeimoje 2–3 lygius);“.

2. 15.3. papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.3. Socialinių reikalų skyriaus dokumentas (pagal Aprašo 10.3 papunktyje nurodytus atvejus) galioja 6 mėnesius nuo išdavimo datos;“.

3. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                              Petras Luomanas