LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 2.87 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-787

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2.87 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.87 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Juridinio asmens organo narys gali sudaryti sandorį su juridiniu asmeniu, kurio organo narys jis yra. Apie tokį sandorį jis privalo nedelsdamas pranešti kitiems juridinio asmens organams šio straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka arba juridinio asmens dalyviams, jei juridinio asmens steigimo dokumentai ar atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojantys įstatymai aiškiai nenustato kitos informavimo tvarkos.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė