LIETUVOS RESPUBLIKOS

BANKŲ ĮSTATYMO NR. IX-2085 2, 10, 61, 62, 67, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 83, 84, 85, 87 STRAIPSNIŲ, PRIEDO PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 361, 751, 752 STRAIPSNIAIS, 761 STRAIPSNIO IR TRYLIKTOJO SKIRSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2015 m. lapkričio 19 d. Nr. XII-2055

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Kitos šio Įstatymo sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme ir 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL 2013 L 176, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 575/2013).“

 

2 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Atšaukus licenciją, bankas neturi teisės teikti finansinių paslaugų, išskyrus atvejus, kai tai būtina atsiskaitant su banko kreditoriais ar vykdant pagal Finansinio tvarumo įstatymo 47 straipsnio nuostatas duotus įpareigojimus, ir šio Įstatymo vienuoliktajame ir dvyliktajame skirsniuose nustatyta tvarka turi būti sprendžiamas klausimas dėl banko likvidavimo ar bankroto bylos jam kėlimo.“

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 361 straipsniu

Papildyti Įstatymą 361 straipsniu:

361 straipsnis. Informavimo apie šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ypatumai

1. Banko visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma gali nuspręsti, kad, jeigu pagal šio Įstatymo 751 straipsnį bankui yra paskiriamas laikinasis administratorius arba, priežiūros institucijos vertinimu, yra tenkinamos šio Įstatymo 67 straipsnio 3 dalyje nurodytos sąlygos ir būtina padidinti įstatinį kapitalą, siekiant išvengti Finansinio tvarumo įstatymo 42 straipsnyje nustatytų pertvarkymo sąlygų, apie šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą dėl įstatinio kapitalo didinimo gali būti pranešama per trumpesnį laikotarpį, negu nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse ar 261 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, arba priimti sprendimą dėl įstatų keitimo, kuris numatytų tokio trumpesnio pranešimo laikotarpio galimybę. Tačiau bet kokiu atveju pranešimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą turi būti paskelbtas likus ne mažiau kaip 10 dienų iki susirinkimo.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju sutrumpintais terminais šaukiant visuotinį akcininkų susirinkimą netaikomos: Akcinių bendrovių įstatymo 21 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos; Akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas pateikti siūlymams papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir 25 straipsnio 5 dalyje nustatyta pareiga ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo pranešti akcininkams apie visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymus; Akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsnio 7 dalyje nustatytas reikalavimas gauti visų akcininkų rašytinį sutikimą, norint sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą nesilaikant Akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse nustatytų terminų.“

 

4 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 61 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sudaryti sąlygas banko akcininkams ir priežiūros institucijai susipažinti su audito įmonės audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, sprendimo dėl pelno paskirstymo projektu ir auditoriaus išvada;“.

 

5 straipsnis. 62 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 62 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Banko visuotinis akcininkų susirinkimas renka audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti. Auditorius, taip pat kitas asmuo, dalyvaujantis kartu su auditoriumi atliekant auditą, negali atlikti to paties banko audito ilgiau kaip 3 finansinius metus iš eilės.“

 

6 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 67 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

67 straipsnis. Priežiūros institucijos pareigos ir teisės

1. Be kitų šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų ir teisių, priežiūros institucija turi teisę:

1) duoti bankui šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus privalomus nurodymus, o bankas privalo juos įvykdyti per priežiūros institucijos nustatytą terminą ir nedelsdamas raštu apie tai pranešti priežiūros institucijai;

2) jeigu banko organų priimti sprendimai kelia pavojų banko veiklos stabilumui ir patikimumui, įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad jie, jeigu yra įstatymų nustatyti pagrindai, būtų pripažinti negaliojančiais;

3) sudaryti sutartis su audito įmonėmis, turto vertintojais ar kitais tinkamą kvalifikaciją turinčiais asmenimis dėl banko patikrinimo, kad būtų nustatyta banko turto vertė, banko finansinė būklė, įvertintos prisiimtos rizikos ar patikrintos kitos banko veiklos sritys. Šių asmenų darbą ir kitas su tuo susijusias jų išlaidas apmoka bankas. Pagal sutartis su priežiūros institucija veikiantys šiame punkte nurodyti asmenys turi teises, nustatytas šio Įstatymo 69 straipsnio 2 ir 3 dalyse;

4) reikalauti, kad būtų pakeista banko finansinių ataskaitų rinkinių auditą atliekanti audito įmonė, jeigu ji ar auditorius neatitinka (nevykdo) įstatymų nustatytų reikalavimų;

5) pagal šio Įstatymo 681 straipsnį reikalauti pateikti priežiūros funkcijai vykdyti reikalingą informaciją ir atlikti priežiūros funkcijai vykdyti reikalingus tyrimus, taip pat atlikti inspektavimus (tikrinimus) pagal šio Įstatymo 69 straipsnį;

6) paskirti nuolatinį priežiūros institucijos atstovą banko veiklai prižiūrėti. Nuolatinis priežiūros institucijos atstovas mutatis mutandis turi teises, numatytas šio Įstatymo 69 straipsnyje.

2. Priežiūros institucija, nustačiusi teisės aktų pažeidimus ar banko veiklos trūkumus arba turėdama duomenų, kad per ateinančius 12 mėnesių teisės aktai gali būti pažeisti, arba jeigu banko veikla kelia grėsmę banko veiklos stabilumui ir patikimumui, turi teisę duoti bankui tokius privalomus nurodymus:

1) per priežiūros institucijos nustatytą terminą pašalinti teisės aktų pažeidimus ar banko veiklos trūkumus;

2) turėti kapitalą, kuris viršytų šiame Įstatyme ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytus kapitalo reikalavimus, ir (arba) sudaryti tinkamus kapitalo rezervus;

3) pagerinti vidaus kontrolės ir (arba) rizikos valdymo procesus;

4) tinkamai įvertinti paskolų vertės sumažėjimą ir suformuoti papildomus specialiuosius atidėjinius ar pagerinti turto valdymo tvarką;

5) nevykdyti tam tikros veiklos, nesudaryti tam tikrų sandorių arba sumažinti tokios veiklos arba sandorių apimtį, įskaitant sandorius dėl banko veiklą papildančių paslaugų pirkimo, dėl kitų juridinių asmenų įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalių ar nekilnojamojo turto įsigijimo, arba sumažinti investicijas į veiklą, kuri kelia pernelyg didelę riziką banko patikimumui;

6) sumažinti su banko veikla, produktais ir sistemomis susijusią riziką;

7) sumažinti kintamąją atlygio dalį, mokamą banko vadovams ir darbuotojams, jeigu tai nesuderinama su patikimos kapitalo bazės išlaikymu;

8) naudoti banko grynąjį pelną nuosavam kapitalui stiprinti;

9) apriboti arba nutraukti dividendų mokėjimą banko akcininkams arba palūkanų mokėjimą banko išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių, kurie įtraukiami į banko kapitalą, turėtojams, jeigu toks draudimas nereiškia banko įsipareigojimų neįvykdymo;

10) priežiūros institucijai pateikti papildomą arba teikti dažniau informaciją, reikalingą priežiūros funkcijoms vykdyti;

11) vykdyti specialius likvidumo reikalavimus;

12) viešai atskleisti papildomą informaciją;

13) per priežiūros institucijos nustatytą terminą atlikti banko tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą;

14) parengti ir įgyvendinti per priežiūros institucijos nustatytą terminą jai priimtiną banko veiklos pakeitimo ar (ir) nustatytų pažeidimų ir (arba) trūkumų pašalinimo priemonių planą;

15) sušaukti banko visuotinį akcininkų susirinkimą arba banko stebėtojų tarybos ar valdybos posėdį ir jame svarstyti priežiūros institucijos pasiūlytus klausimus. Jeigu banko organai nevykdo nurodymo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, priežiūros institucija turi teisę pati sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, parengti jo darbotvarkę ir reikalauti, kad jame būtų apsvarstyti priežiūros institucijos pasiūlyti klausimai;

16) banko vadovams atvykti į priežiūros instituciją ir duoti paaiškinimus. Priežiūros institucija apie nurodymą banko vadovams atvykti į priežiūros instituciją turi teisę paskelbti viešai;

17) vykdyti papildomus reikalavimus dėl banko veiklos rizikos ribojimo arba atlikti kitus veiksmus ar neatlikti tam tikrų veiksmų, kad būtų pašalinti teisės aktų pažeidimai ar banko veiklos trūkumai arba kad banko veikla būtų stabili ir patikima.

3. Priežiūros institucija, nustačiusi, kad bankas pažeidžia šio įstatymo, Reglamento (ES) Nr. 575/2013, 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL 2014, L 173, p. 84), 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25 ir 26 straipsnių reikalavimus, arba turėdama duomenų, kad artimiausiu metu dėl sparčiai blogėjančios finansinės būklės bankas juos pažeis, turi teisę bankui duoti šio straipsnio 2 dalies 14 ir 15 punktuose nustatytus ir šiuos privalomus nurodymus:

1) įgyvendinti vieną ar daugiau gaivinimo plane, parengtame pagal Finansinio tvarumo įstatymo 4–11 straipsnių nuostatas, nustatytų procedūrų ar priemonių arba atnaujinti gaivinimo planą, kai šioje dalyje nustatytų nurodymų taikymą paskatinusios aplinkybės skiriasi nuo galiojančiame gaivinimo plane nustatytų prielaidų, ir įgyvendinti vieną ar daugiau atnaujintame gaivinimo plane nustatytų procedūrų ar priemonių per priežiūros institucijos nustatytą laikotarpį, užtikrinant, kad būtų pašalintos šioje dalyje nustatytų priemonių taikymą paskatinusios aplinkybės;

2) nušalinti arba pakeisti vieną ar daugiau banko stebėtojų tarybos narių, banko valdybos narių, banko administracijos vadovų ar asmenų, priklausančių banko vyresniajai vadovybei, jeigu nustatyta, kad tas asmuo (asmenys) neatitinka šio Įstatymo 34 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

3) vadovaujantis gaivinimo planu, parengti derybų dėl skolos restruktūrizavimo su kai kuriais ar visais savo kreditoriais planą;

4) pakeisti banko verslo strategiją;

5) pakeisti banko teisinę ir organizacinę ar veiklos struktūrą.

4. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyti nurodymai gali būti duodami kartu taikant ir poveikio priemones. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyti nurodymai gali būti duodami kartu su šio straipsnio 2 dalyje nustatytais nurodymais ir (arba) taikant ir poveikio priemones.

5. Pagal šio straipsnio 2 dalį nustatant tinkamą individualaus kapitalo reikalavimo dydį ar tinkamus kapitalo rezervų dydžius, taip pat specialius likvidumo reikalavimus, atsižvelgiama į kiekybinius ir kokybinius priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatus, sisteminės rizikos įvertinimą, banko valdymo struktūrą, rizikos nustatymo, valdymo, vidaus kontrolės procesus.

6. Priežiūros institucija, nustačiusi, kad bankas atitinka šio straipsnio 3 dalyje nurodytas sąlygas, nedelsdama apie tai turi pranešti finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo institucijai (toliau – pertvarkymo institucija). Tokiu atveju priežiūros institucija (įskaitant atvejus, kai priežiūros institucija atlieka inspektavimus (tikrinimus) pagal šio Įstatymo 69 straipsnį) turi teisę gauti visą informaciją, būtiną pertvarkymo planui, parengtam pagal Finansinio tvarumo įstatymą, atnaujinti, galimam banko pertvarkymui pasirengti ir banko turto bei įsipareigojimų įvertinimui. Priežiūros institucija šią informaciją turi pateikti pertvarkymo institucijai.

7. Priežiūros institucijos nustatyta tvarka priežiūros institucijos darbuotojai turi teisę dalyvauti banko organų ir banko komitetų darbe – dalyvauti susirinkimuose ar posėdžiuose stebėtojų teisėmis ar kitaip stebėti banko organų, banko komitetų ir banko vadovų veiklą.

8. Priežiūros institucija savo nustatyta tvarka ir vadovaudamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais turi teisę kaupti ir kitaip tvarkyti duomenis apie bankų skolininkus. Bankai priežiūros institucijai privalo teikti duomenis apie banko skolininkus ir turi teisę naudotis šiais duomenimis priežiūros institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Jeigu pagal šį Įstatymą pritaikomos banko veiklą ribojančios priemonės arba iškeliama banko likvidavimo byla, kaip jie suprantami pagal Finansinio tvarumo įstatymo 121 straipsnį, tai priežiūros institucija mutatis mutandis turi Finansinio tvarumo įstatymo VII skyriuje pertvarkymo institucijai nustatytas teises ir pareigas.

10. Šiame straipsnyje nustatytas teises priežiūros institucija turi ir dėl šio Įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją turinčio užsienio banko filialo.

11. Šiame Įstatyme nustatytomis teisėmis priežiūros institucija naudojasi:

1) tiesiogiai;

2) bendradarbiaudama su kitomis priežiūros institucijomis;

3) pasitelkdama kitus asmenis tam tikriems veiksmams atlikti;

4) pasitelkdama teisėsaugos institucijas.

12. Priežiūros institucija, spręsdama dėl privalomų nurodymų davimo pagal šio straipsnio 3 dalį, taip pat turi vadovautis taikytinais Europos Sąjungos teisės aktais.“

 

7 straipsnis. 71 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 71 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Priežiūros institucija praneša Europos bankininkystės institucijai apie šio Įstatymo nustatyta tvarka išduotas licencijas, nurodydama, kurioje indėlių draudimo sistemoje dalyvauja licenciją gavusi kredito įstaiga, pritaikytas poveikio priemones ir dėl šių poveikio priemonių paduotus skundus bei jų nagrinėjimo eigą, Europos Komisijai ir Europos bankininkystės institucijai – apie atšauktas licencijas, taip pat joms ir Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijoms teikia kitą informaciją. Pranešimų ir informacijos teikimo atvejus ir tvarką nustato priežiūros institucijos teisės aktai.“

 

8 straipsnis. 72 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 72 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Priežiūros institucija turi teisę asmenims taikyti šias poveikio priemones:

1) viešai paskelbti apie šio Įstatymo ir kitų teisės aktų pažeidimą ir jį padariusį asmenį;

2) įspėti dėl šio Įstatymo ir kitų teisės aktų pažeidimo ir nurodyti per nustatytą terminą nutraukti teisės akto pažeidimą ir užtikrinti, kad jis nesikartotų;

3) skirti šio Įstatymo nustatytas baudas;

4) laikinai nušalinti banko stebėtojų tarybos narį (narius), banko valdybos narį (narius), banko administracijos vadovą (vadovus), užsienio banko filialo vadovą (vadovus), vieną ar daugiau asmenų, priklausančių banko vyresniajai vadovybei, nuo pareigų arba nušalinti banko stebėtojų tarybos narį (narius), banko valdybos narį (narius), banko administracijos vadovą (vadovus), užsienio banko filialo vadovą (vadovus), vieną ar daugiau asmenų, priklausančių banko vyresniajai vadovybei, nuo pareigų ir reikalauti, kad jie būtų atšaukti iš pareigų ir (ar) su jais būtų nutraukta sutartis ar būtų panaikinti jų įgaliojimai;

5) laikinai uždrausti teikti vieną ar kelias finansines paslaugas;

6) laikinai ar visam laikui uždrausti vieno ar kelių banko filialų ar kitų banko ar užsienio banko filialo padalinių veiklą. Priežiūros institucijai priėmus sprendimą laikinai uždrausti filialo ar kito padalinio veiklą, filialas ar kitas padalinys neturi teisės teikti finansinių paslaugų, o priėmus sprendimą visam laikui uždrausti filialo ar kito padalinio veiklą, bankas, be to, privalo nedelsdamas priimti sprendimą nutraukti tokio filialo ar kito padalinio veiklą;

7) laikinai sustabdyti (apriboti) banko akcininko balsavimo teisę;

8) paskirti laikinąjį administratorių;

9) paskelbti banko ar užsienio banko filialo veiklos apribojimą (moratoriumą);

10) laikinai apriboti teisę disponuoti lėšomis, esančiomis sąskaitose Lietuvos banke bei kitose kredito įstaigose, ir kitu turtu;

11) atšaukti išduotą licenciją ar laikinai sustabdyti jos galiojimą tol, kol yra pagrindas licenciją sustabdyti. Išnykus licencijos sustabdymo pagrindui, priežiūros institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tada, kai įsitikino, kad pagrindas išnyko, atnaujina licencijos galiojimą.“

2. Pakeisti 72 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Bylose, kuriose nagrinėjami skundai (prašymai) dėl Lietuvos banko sprendimo taikyti šio straipsnio 1 dalies 8–11 punktuose ir 3 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytas poveikio priemones, negali būti taikomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, numatytos Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 3 dalies 1 ir 3 punktuose.“

3. Pakeisti 72 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Teismas, išnagrinėjęs skundą (prašymą) dėl Lietuvos banko sprendimo taikyti šio straipsnio 1 dalies 8–11 punktuose ir 3 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytas poveikio priemones, turi teisę priteisti atlyginti žalą, tačiau neturi teisės tenkindamas skundą (prašymą) panaikinti skundžiamą sprendimą, įpareigoti Lietuvos banką atlikti bet kokius veiksmus, dėl kurių būtų sustabdomas ar panaikinamas skundžiamo sprendimo galiojimas arba kitaip atkuriama buvusi iki sprendimo priėmimo padėtis.“

 

9 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 73 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) nustatyta tvarka nevykdomi arba netinkamai vykdomi priežiūros institucijos pagal šio Įstatymo 67 straipsnio 2 ar 3 dalį duoti privalomi nurodymai;“.

2. Pakeisti 73 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Priežiūros institucija sprendimą dėl poveikio priemonės taikymo, kuris pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą laikomas indėlių draudžiamuoju įvykiu, priima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai nustato, kad priežiūros institucijos išduotą licenciją turintis bankas ar užsienio banko filialas negali įvykdyti pagrįsto reikalavimo grąžinti indėlį ir yra pagrindas manyti, kad to negalės padaryti artimiausiu metu.“

 

10 straipsnis. 75 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 75 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

75 straipsnis. Banko stebėtojų tarybos nario (narių), banko valdybos nario (narių), banko administracijos vadovo (vadovų), užsienio banko filialo vadovo (vadovų) ar asmenų, priklausančių banko vyresniajai vadovybei, nušalinimas nuo pareigų

1. Nuo priežiūros institucijos sprendimo laikinai nušalinti banko stebėtojų tarybos narį (narius), banko valdybos narį (narius), banko administracijos vadovą (vadovus), užsienio banko filialo vadovą (vadovus) ar asmenis, priklausančius banko vyresniajai vadovybei, pateikimo bankui dienos nušalintas nuo pareigų asmuo neturi teisės atlikti savo funkcijų ir visi jo po tokio sprendimo įsigaliojimo dienos priimti sprendimai yra negaliojantys.

2. Jeigu priežiūros institucija priima sprendimą nušalinti banko stebėtojų tarybos narį (narius), banko valdybos narį (narius), banko administracijos vadovą (vadovus), užsienio banko filialo vadovą (vadovus) arba vieną ar daugiau asmenų, priklausančių banko vyresniajai vadovybei, ir reikalauti, kad jie būtų atšaukti iš pareigų ir (ar) su jais būtų nutraukta sutartis ar būtų panaikinti jų įgaliojimai, tai banko organas, kuriam suteikta tokia teisė, ar filialą įsteigęs užsienio bankas privalo per priežiūros institucijos sprendime nustatytą terminą atšaukti tokį asmenį iš pareigų ir (ar) nutraukti su juo sudarytą sutartį ar panaikinti jo įgaliojimus.

3. Apie priimtą sprendimą nušalinti banko stebėtojų tarybos narį (narius), banko valdybos narį (narius), banko administracijos vadovą (vadovus), užsienio banko filialo vadovą (vadovus) arba vieno ar daugiau asmenų, priklausančių banko vyresniajai vadovybei, pranešama bankui ir juridinių asmenų registrui ir paskelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje.“

 

 

11 straipsnis. Įstatymo papildymas 751 straipsniu

Papildyti Įstatymą 751 straipsniu:

751 straipsnis. Laikinasis administratorius

1. Priežiūros institucija turi teisę bankui ar licenciją turinčiam užsienio banko filialui paskirti vieną ar daugiau laikinųjų administratorių. Laikinuoju administratoriumi gali būti paskirtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys arba fizinis asmuo, kuris nėra priežiūros institucijos darbuotojas.

2. Laikinuoju administratoriumi skiriamam fiziniam asmeniui ar juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio vadovui mutatis mutandis taikomi šio Įstatymo 34 straipsnyje nustatyti nepriekaištingos reputacijos ir kvalifikacijos bei patirties reikalavimai, jo neturi saistyti interesų konfliktas su banku ir priežiūros institucija.

3. Laikinojo administratoriaus veiklos sąlygos, funkcijos ir jų apribojimai nustatomi laikinojo administravimo paslaugų sutartyje, sudarytoje tarp priežiūros institucijos ir laikinojo administratoriaus. Tokia sutartis turi nustatyti priežiūros institucijos įsipareigojimus, susijusius su laikinojo administratoriaus veiksmais tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimu, kiek tai neprieštarauja Civilinio kodekso normoms. Atlyginimas ir kitos išlaidos (įskaitant išlaidas paslaugų teikėjams) laikinajam administratoriui ir jo padėjėjams, atsižvelgiant į laikinojo administratoriaus veiklos mastą, kvalifikaciją ir veiklos terminus, nustatomi laikinojo administravimo sutartyje. Atlyginimas ir išlaidos (įskaitant išlaidas paslaugų teikėjams) išmokami iš banko lėšų prieš bet kokius kitus banko mokėjimus. Tuo atveju, jeigu administruojamam bankui iškeliama bankroto byla, mokėjimai laikinajam administratoriui taip pat išmokami prieš bet kokius kitus banko mokėjimus. Jeigu bankas laikinajam administratoriui nesumoka laiku, laikinajam administratoriui privalo sumokėti priežiūros institucija, kuri turi teisę reikalauti sumokėtų sumų iš banko.

4. Laikinasis administratorius neatsako už žalą, atsiradusią dėl veiksmų, atliktų vadovaujantis priežiūros institucijos duotais nurodymais, tokiu atveju už padarytą žalą, kai yra įstatymuose nustatytos sąlygos, atsako priežiūros institucija.

5. Laikinasis administratorius savo nuožiūra turi teisę pasitelkti paslaugų teikėjų (įskaitant teisės, apskaitos, audito, valdymo konsultantus), reikalingų tam, kad būtų galima tinkamai atlikti savo funkcijas.

6. Priežiūros institucija, priimdama sprendimą skirti laikinąjį administratorių, gali nustatyti, kad:

1) laikinai sustabdomi banko stebėtojų tarybos, banko valdybos ir administracijos vadovų įgaliojimai ir juos laikinai perima paskirtas laikinasis administratorius. Tokiu atveju banko stebėtojų tarybos, banko valdybos ir administracijos vadovų sprendimai, priimti po sprendimo paskirti laikinąjį administratorių įsigaliojimo dienos, yra negaliojantys ir nevykdytini arba

2) banko stebėtojų tarybos, banko valdybos ir administracijos vadovų įgaliojimai nėra sustabdomi, o paskirtas laikinasis administratorius laikinai veikia kartu su šiais banko organais.

7. Priežiūros institucija sprendime dėl laikinojo administratoriaus paskyrimo turi nustatyti laikinojo administratoriaus paskyrimo terminą, įgaliojimus, funkcijas ir veiksmus, kuriuos laikinasis administratorius gali atlikti tik priežiūros institucijai iš anksto pritarus.

8. Jeigu laikinasis administratorius skiriamas pagal šio straipsnio 6 dalies 1 punktą, jam gali būti suteikiami kai kurie arba visi Akcinių bendrovių įstatyme, kituose teisės aktuose ir banko įstatuose nustatyti banko stebėtojų tarybos, banko valdybos ir administracijos vadovų įgaliojimai. Laikinajam administratoriui gali būti pavedama išsiaiškinti ir įvertinti banko finansinę būklę, vadovauti banko veiklai (arba jos daliai) siekiant išsaugoti arba atkurti banko finansinę būklę ir užtikrinant patikimą ir riziką ribojantį banko veiklos valdymą ir (arba) vykdyti kitas funkcijas.

9. Jeigu laikinasis administratorius skiriamas pagal šio straipsnio 6 dalies 2 punktą, priežiūros institucija sprendime dėl laikinojo administratoriaus paskyrimo turi nurodyti, kokiems sprendimams priimti ir kokių veiksmų imantis banko stebėtojų taryba, banko valdyba ir administracijos vadovai turi gauti laikinojo administratoriaus pritarimą.

10. Laikinasis administratorius skiriamas ne ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui. Išimtiniais atvejais laikinojo administratoriaus paskyrimo terminas motyvuotu priežiūros institucijos sprendimu gali būti pratęstas. Priežiūros institucijos sprendimas dėl laikinojo administratoriaus paskyrimo termino pratęsimo pateikiamas banko akcininkams.

11. Priežiūros institucija, atsižvelgdama į šio straipsnio nuostatas, bet kuriuo metu gali pakeisti sprendimo dėl laikinojo administratoriaus paskyrimo nuostatas, taip pat bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties gali atšaukti laikinąjį administratorių. Laikinasis administratorius turi teisę atsistatydinti priežiūros institucijos ir laikinojo administratoriaus sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu laikinasis administratorius atsistatydina, priežiūros institucija nedelsdama priima sprendimą dėl naujo laikinojo administratoriaus paskyrimo.

12. Apie pagal šio straipsnio 6 dalies 1 punktą priimtą sprendimą paskirti laikinąjį administratorių arba jį atšaukti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo dienos priežiūros institucija raštu praneša bankui, juridinių asmenų registro tvarkytojui ir paskelbia priežiūros institucijos interneto svetainėje.

13. Laikinasis administratorius gali sušaukti banko visuotinį akcininkų susirinkimą ir nustatyti tokio susirinkimo darbotvarkę tik gavęs išankstinį priežiūros institucijos pritarimą.

14. Laikinojo administratoriaus paskyrimas neriboja teisės aktuose nustatytų banko akcininkų teisių.

15. Priežiūros institucija gali reikalauti, kad laikinasis administratorius priežiūros institucijos nustatytais terminais jai teiktų informaciją apie banko finansinę būklę ir per laikinojo administratoriaus paskyrimo terminą atliktus veiksmus.

16. Laikinasis administratorius privalo savo funkcijas atlikti apdairiai ir sąžiningai. Laikinasis administratorius negali jam suteiktų teisių panaudoti savo asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams tenkinti. Laikinojo administratoriaus ir banko, kurį administruoti jis paskirtas, nesieja pasitikėjimo santykiai, jis neturi pareigos veikti banko ir jo akcininkų interesais.“

 

12 straipsnis. Įstatymo papildymas 752 straipsniu

Papildyti Įstatymą 752 straipsniu:

752 straipsnis. Privalomų nurodymų davimas ir laikinojo administratoriaus skyrimas finansinei grupei priklausančiam bankui

1. Priežiūros institucija, jeigu ji yra atsakinga už finansinės grupės jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, prieš taikydama bankui, kuris yra Europos Sąjungos patronuojančioji įmonė, šio Įstatymo 67 straipsnio 3 dalyje arba 72 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytas priemones, praneša apie tai Europos bankininkystės institucijai ir konsultuojasi su kitomis Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijomis priežiūros institucijų kolegijoje. Po pranešimo ir konsultacijų sprendimas dėl tokių priemonių taikymo priimamas atsižvelgus į tų priemonių poveikį grupės subjektams kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Apie priimtą sprendimą priežiūros institucija praneša kitoms atitinkamoje priežiūros institucijų kolegijoje dalyvaujančioms kitų Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijoms ir Europos bankininkystės institucijai.

2. Priežiūros institucija prieš taikydama bankui, kuris yra Europos Sąjungos patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, šio Įstatymo 67 straipsnio 3 dalyje arba 72 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytas priemones, praneša apie tai Europos bankininkystės institucijai ir konsultuojasi su už finansinės grupės jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą atsakinga priežiūros institucija. Jeigu už finansinės grupės jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą atsakinga priežiūros institucija per 3 dienas nuo priežiūros institucijos kreipimosi dienos pateikia priežiūros institucijai savo vertinimą, priežiūros institucija, deramai atsižvelgusi į tokį vertinimą, priima sprendimą. Apie priimtą sprendimą priežiūros institucija praneša už finansinės grupės jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą atsakingai priežiūros institucijai, atitinkamoje priežiūros institucijų kolegijoje dalyvaujančioms kitų Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijoms ir Europos bankininkystės institucijai.

3. Jeigu priežiūros institucija yra atsakinga už finansinės grupės jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą ir iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucijos gauna pranešimą apie ketinimą finansinei grupei priklausančiam subjektui paskirti laikinąjį administratorių ar taikyti šio Įstatymo 67 straipsnio 3 dalyje nustatytoms priemonėms analogiškas tos valstybės teisės aktuose numatytas priemones, ji turi teisę įvertinti tikėtiną tokių priemonių taikymo poveikį tokiam subjektui, finansinei grupei ar grupės subjektams Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir per 3 dienas tokio įvertinimo rezultatus pateikti pranešimą pateikusiai kitos Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucijai.

4. Kai priežiūros institucija bankui, kuris yra Europos Sąjungos patronuojančioji įmonė arba Europos Sąjungos patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, ketina taikyti šio Įstatymo 67 straipsnio 3 dalyje arba 72 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytas priemones ir nors viena kita Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucija ketina paskirti laikinąjį administratorių ar taikyti šio Įstatymo 67 straipsnio 3 dalyje nustatytoms priemonėms analogiškas tos valstybės teisės aktuose numatytas priemones dar nors vienam tai pačiai grupei priklausančiam subjektui, priežiūros institucija su kitomis atitinkamomis Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucijomis įvertina, ar nebūtų tikslingiau paskirti tą patį laikinąjį administratorių visiems atitinkamiems subjektams arba koordinuoti bet kurios iš šio Įstatymo 67 straipsnio 3 dalyje nustatytoms priemonėms analogiškos priemonės taikymą daugiau negu vienam finansinei grupei priklausančiam subjektui, kad būtų galima lengviau įgyvendinti sprendimus siekiant atkurti atitinkamo subjekto finansinę būklę. Vertinimo rezultatai įforminami priimant už grupės jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą atsakingos priežiūros institucijos ir kitų atitinkamų priežiūros institucijų motyvuotą bendrą sprendimą. Jeigu per 5 dienas nuo šio straipsnio 1 ar 2 dalyse nurodyto pranešimo pateikimo ar gavimo dienos bendras sprendimas nepriimamas, priežiūros institucija turi teisę priimti individualų sprendimą dėl šio Įstatymo 67 straipsnio 3 dalyje arba 72 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytų priemonių taikymo bankui. Priežiūros institucija gali kreiptis į Europos bankininkystės instituciją, kad ji padėtų priežiūros institucijoms susitarti pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 31 straipsnio nuostatas.

5. Jeigu priežiūros institucijai pranešama apie kitos Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucijos sprendimą taikyti šio Įstatymo 67 straipsnio 3 dalyje nustatytoms priemonėms analogiškas tos valstybės teisės aktuose numatytas priemones Europos Sąjungos patronuojančiajai įmonei arba Europos Sąjungos patronuojančiosios įmonės patronuojamajai įmonei ir priežiūros institucija nesutinka su tokiu sprendimu, arba, jeigu, kaip numatyta šio straipsnio 4 dalyje, nepriimamas bendras sprendimas, priežiūros institucija gali kreiptis į Europos bankininkystės instituciją, kad ji padėtų priežiūros institucijoms susitarti pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnio 3 dalies nuostatas. Tačiau toks kreipimasis galimas tik tada, jeigu ketinama taikyti vieną ar daugiau šio Įstatymo 67 straipsnio 3 dalies 1, 3 ar 5 punktuose nustatytoms priemonėms alternatyvias priemones, nustatytas atitinkamos Europos Sąjungos valstybės narės teisės aktuose.

6. Jeigu priežiūros institucija pagal šio straipsnio 5 dalies nuostatas kreipiasi į Europos bankininkystės instituciją arba dėl priežiūros institucijos sprendimo taikyti atitinkamas šio Įstatymo 67 straipsnio 3 dalyje nustatytas priemones į Europos bankininkystės instituciją kreipiasi kitos Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucija ir dar nėra pasibaigęs 3 dienų priežiūros institucijų konsultavimosi laikotarpis arba nėra priimtas bendras sprendimas ir nėra pasibaigęs 5 dienų laikotarpis jam priimti, priežiūros institucija nepriima savo sprendimo iki tol, kol sprendimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnio 3 dalį nepriima Europos bankininkystės institucija. Europos bankininkystės institucijai per 3 dienas priėmus sprendimą, priežiūros institucija privalo juo vadovautis.

7. Jeigu baigėsi šio straipsnio 4 dalyje nustatytas 5 dienų terminas arba buvo priimtas bendras sprendimas, priežiūros institucija negali kreiptis į Europos bankininkystės instituciją dėl to, kad ji padėtų priežiūros institucijoms susitarti pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnio 3 dalies nuostatas.

8. Šiame straipsnyje nurodyti priežiūros institucijos sprendimai turi būti motyvuoti. Juos priimant turi būti atsižvelgiama į pareikštas kitų Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijų nuomones ir išlygas, taip pat į galimą sprendimų poveikį kitų atitinkamų Europos Sąjungos valstybių narių finansiniam stabilumui. Jeigu priežiūros institucija yra atsakinga už grupės jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, ji dokumentą, kuriame išdėstytas bendras sprendimas dėl Europos Sąjungos patronuojančiosios įmonės, pateikia Europos Sąjungos patronuojančiajai įmonei. Taip pat priežiūros institucija Europos Sąjungos patronuojančiosios įmonės patronuojamajai įmonei, veikiančiai Lietuvos Respublikoje, pateikia dėl jos priimtą sprendimą.“

 

13 straipsnis. 76 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 76 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

76 straipsnis. Banko veiklos apribojimas (moratoriumas)

1. Banko veiklos apribojimas (moratoriumas) yra banko ar licenciją turinčio užsienio banko filialo veiklos laikinas dalinis apribojimas. Banko veiklos apribojimus nustato šis Įstatymas ir priežiūros institucijos sprendimas dėl banko veiklos apribojimo (moratoriumo) paskelbimo.

2. Banko veiklos apribojimo (moratoriumo) terminą nustato priežiūros institucija. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai. Išimtiniais atvejais, kai nustatoma, kad veiklos apribojimo (moratoriumo) skelbimo pagrindu galinčios būti aplinkybės nėra išnykusios, veiklos apribojimo (moratoriumo) terminas motyvuotu priežiūros institucijos sprendimu gali būti pratęstas.

3. Apie priimtą sprendimą skelbti banko veiklos apribojimą (moratoriumą) ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo dienos pranešama bankui ir juridinių asmenų registrui, taip pat paskelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje.

4. Nuo sprendimo paskelbti banko veiklos apribojimą (moratoriumą) pateikimo bankui momento:

1) jeigu kitaip nenustatyta priežiūros institucijos sprendime dėl banko veiklos apribojimo (moratoriumo) paskelbimo, bankui draudžiama vykdyti įsipareigojimus mokėti ar perleisti banko turtą, jeigu šie įsipareigojimai kyla iš sandorių ar kitų juridinių faktų, atsiradusių iki banko veiklos apribojimo (moratoriumo) paskelbimo dienos, išskyrus mokėjimus, būtinus apribotai banko veiklai apribojimo (moratoriumo) metu užtikrinti. Banko veiklos apribojimo (moratoriumo) metu netesybos už banko prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą neskaičiuojamos ir nemokamos. Palūkanos pagal banko prievoles skaičiuojamos, tačiau išmokamos tik pasibaigus banko veiklos apribojimo (moratoriumo) terminui;

2) draudžiama įskaityti bet kokius banko ir jo klientų reikalavimus;

3) sustabdomos teisme nagrinėjamos bylos, kuriose bankui pareikšti turtiniai reikalavimai, taip pat vykdomosios bylos ar kitaip vykdomi išieškojimai, kai skolininkas yra bankas.

5. Šio straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose nustatyti draudimai netaikomi, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų funkcionavimą, bei kiti įstatymai nustato, kad bankas privalo vykdyti prievoles ir jo veiklą apribojus.“

 

14 straipsnis. 761 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 761 straipsnį.

 

15 straipsnis. 77 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 77 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Priežiūros institucijai pritaikius šio Įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 9 punkte ar 3 dalies 2 punkte nurodytą poveikio priemonę, asmuo, kuriam pritaikyta poveikio priemonė, neturi teisės disponuoti lėšomis, esančiomis jo sąskaitose Lietuvos banke bei kitose kredito įstaigose, ir kitu priežiūros institucijos sprendime nurodytu turtu.“

 

 

 

16 straipsnis. 83 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 83 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

83 straipsnis. Bankų bankroto procedūros teisinis reglamentavimas

Bankų bankroto procedūras reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas, jeigu šis Įstatymas, Finansinio tvarumo įstatymas ir Finansų įstaigų įstatymas nenustato kitaip.“

 

17 straipsnis. 84 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 84 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

84 straipsnis. Sąlygos pripažinti banką nemokiu

1. Bankas gali būti pripažintas nemokiu, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

1) bankas dėl to, kad patyrė arba, tikėtina, kad patirs nuostolių, kuriems padengti reikės visų jo nuosavų lėšų arba didelės jų dalies arba dėl kitų su jo finansine būkle susijusių priežasčių pažeidžia arba, remiantis objektyviais tokį vertinimą pagrindžiančiais veiksniais, artimiausiu metu pažeis licencijai išduoti taikomus reikalavimus taip, kad priežiūros institucijai būtų pagrindas atšaukti licenciją;

2) banko turtas yra arba, remiantis objektyviais veiksniais, nustatoma, kad artimiausiu metu bus mažesnis už jo įsipareigojimus;

3) bankas negali arba, remiantis objektyviais tokį vertinimą pagrindžiančiais veiksniais, nustatoma, kad artimiausiu metu negalės suėjus terminui apmokėti savo skolų arba įvykdyti kitų įsipareigojimų.

2. Banko bankroto bylą teismas iškelia tik pertvarkymo institucijos iniciatyva arba jeigu į teismą kreipiasi kiti įstatymuose nurodyti asmenys ir yra įvykdytos Finansinio tvarumo įstatymo 102 straipsnyje nustatytos sąlygos. Jeigu pertvarkymo institucija Finansinio tvarumo įstatymo 102 straipsnyje nustatyta tvarka teismui nepateikia informacijos apie jos ketinimus imtis pertvarkymo veiksmų, teismas dėl bankroto bylos bankui iškėlimo sprendžia tik gavęs priežiūros institucijos išvadą dėl banko nemokumo.“

 

 

18 straipsnis. 85 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 85 straipsnio 9 dalį.

 

 

19 straipsnis. 87 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 87 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

87 straipsnis. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė

1. Pirmąja eile yra tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe.

2. Antrąja eile tenkinami reikalavimai dėl apdraustųjų indėlių, taip pat valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ reikalavimai dėl išlaidų, susijusių su Indėlių draudimo fondo lėšų panaudojimu pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą ir (arba) Finansinio tvarumo įstatymą.

3. Trečiąja eile tenkinami reikalavimai dėl mokesčių ir kitų mokėjimų į biudžetą bei valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, taip pat dėl suteiktų paskolų, gautų valstybės vardu ir su valstybės garantija.

4. Ketvirtąja eile tenkinami fizinių asmenų ir labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, kaip jos apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, reikalavimai dėl indėlių dalies, viršijančios draudžiamą sumą, numatytą Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 4 straipsnyje, ir fizinių asmenų ir labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių reikalavimai dėl indėlių, kurie būtų laikomi reikalavimus atitinkančiais indėliais, jeigu būtų laikomi Lietuvos Respublikoje įsisteigusiuose bankuose, o ne jų filialuose, esančiuose trečiosiose valstybėse.

5. Penktąja eile tenkinami kiti banko kreditorių reikalavimai, išskyrus šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 6, 7 ir 8 dalyse nurodytus reikalavimus.

6. Šeštąja eile tenkinami kreditorių reikalavimai dėl bankui suteiktų pasitikėtinių (subordinuotų) paskolų ir banko išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių, kurie turi visus pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos požymius, išskyrus šio straipsnio 7 dalyje nurodytus reikalavimus.

7. Septintąja eile tenkinami kreditorių reikalavimai dėl banko išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių, kurie turi visus pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos požymius ir kurių įsigijimo sandoriuose numatyta, kad pagal juos reikalavimai tenkinami tik po kitų banko kreditorių reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl bankui suteiktų pasitikėtinių (subordinuotų) paskolų ir kitų banko išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių, kurie turi visus pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos požymius.

8. Aštuntąja eile tenkinami banko akcininkų, turinčių banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, banko stebėtojų tarybos narių, banko valdybos narių ir banko administracijos vadovų reikalavimai.“

 

20 straipsnis. Tryliktojo skirsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios tryliktąjį skirsnį.

 

21 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios Įstatymo priedo 4 punktą.

2. Papildyti Įstatymo priedą 14 punktu:

14. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/49/ES dėl indėlių garantijų sistemų (OL 2014 L 173, p. 149).“

3. Papildyti Įstatymo priedą 15 punktu:

15. 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL 2014 L 173, p. 190).“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė