LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IMUNINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR SKIEPIJIMO ŠVIRKŠTŲ NACIONALINEI IMUNOPROFILAKTIKOS PROGRAMAI ĮGYVENDINTI POREIKIO SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 2 d. Nr. V-699

Vilnius

 

 

Vykdant Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos patvirtinimo“, 3 priedo 1.15 priemonę:

1T v i r t i n u Imuninių vaistinių preparatų ir skiepijimo švirkštų Nacionalinei imunoprofilaktikos programai įgyvendinti poreikio skaičiavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                              Juras Požela


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 2 d.

įsakymu Nr. V-699

 

IMUNINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR SKIEPIJIMO ŠVIRKŠTŲ NACIONALINEI IMUNOPROFILAKTIKOS PROGRAMAI ĮGYVENDINTI POREIKIO SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Imuninių vaistinių preparatų ir skiepijimo švirkštų Nacionalinei imunoprofilaktikos programai įgyvendinti poreikio skaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikiamų imuninių vaistinių preparatų ir skiepijimo švirkštų Nacionalinei imunoprofilaktikos programai įgyvendinti poreikio skaičiavimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

2.1. Imuninis vaistinis preparatas – vaistinis preparatas (vakcinos, imunoglobulinai, serumai), skirtas aktyviam ar pasyviam imunitetui sukurti arba imuniteto būklei nustatyti.

2.2. Imunoglobulinai – pasyviam imunitetui sukurti naudojami imuniniai vaistiniai preparatai, kuriuose yra specifinių antikūnų.

2.3. Išpilamas imuninių vaistinių preparatų likutis – nepanaudotos imuninių vaistinių preparatų dozės, esančios viename flakone, kurios, atidarius flakoną, po nustatyto laiko turi būti sunaikinamos.

2.4. Serumai – pasyviam imunitetui sukurti naudojami imuniniai vaistiniai preparatai, kuriuose yra specifinių antikūnų.

2.5. Skiepijimo švirkštai – vienkartiniai švirkštai, naudojami skiepijant.

2.6. Vakcinos – aktyviam imunitetui sukurti naudojami imuniniai vaistiniai preparatai, kuriuose yra antigenų.

 

II SKYRIUS

IMUNINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR SKIEPIJIMO ŠVIRKŠTŲ POREIKIO SKAIČIAVIMAS

 

3. Imuninių vaistinių preparatų ir skiepijimo švirkštų poreikį apskaičiuoja Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (toliau – ULAC).

4. ULAC imuninių vaistinių preparatų ir skiepijimo švirkštų poreikį skaičiuoja atsižvelgdamas į:

4.1. Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-757 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“ (toliau – vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius);

4.2. Nacionalinėje imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014-2018 metų programos patvirtinimo“, numatytus vaikų ir suaugusiųjų skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų uždavinius;

4.3. šalies užkrečiamųjų ligų epidemiologinę situaciją, sergamumą šiomis ligomis;

4.4. ULAC vakcinų sandėlyje esančius imuninių vaistinių preparatų ir skiepijimo švirkštų likučius, jų galiojimo terminus šių preparatų ir švirkštų poreikio skaičiavimo metu;

4.5. naujagimių, kūdikių ir vaikų, paskiepytų pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, skaičių bei suaugusiųjų ir vaikų, paskiepytų po gyvūnų padarytų sužalojimų ir traumų, skaičių (Profilaktinių skiepijimų ataskaitos Nr. 8 – sveikata (mėnesinė, metinė) ir Imuniteto būklės ataskaitos Nr. 7 - sveikata (metinė), kurių formos patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-109 „Dėl užkrečiamųjų ligų statistinių ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo“, bei Ataskaitos apie pasiutligės imunoprofilaktiką Nr. 49 – sveikata (mėnesinė, pusmetinė, metinė), kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1993 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 314 „Dėl pasiutligės imunoprofilaktikos ataskaitinės formos patvirtinimo“, duomenimis);

4.6. išpilamą imuninių vaistinių preparatų likutį (Ataskaitos apie imunobiologinių preparatų, švirkštų skiepijimui, įsigytų už valstybės lėšas, sunaudojimą, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-546 „Dėl Ataskaitos apie imunobiologinių preparatų, švirkštų skiepijimui, įsigytų už valstybės lėšas, sunaudojimą, formos patvirtinimo“, duomenimis);

4.7. Lietuvos statistikos departamento duomenis apie 3 praėjusių metų Lietuvos gyventojų demografinių rodiklių reikšmių vidurkius;

4.8. kitų šalių patirtį ir moksliškai pagrįstą ekspertų (gydytojų specialistų) nuomonę.

5. Pirmą kartą perkamų imuninių vaistinių preparatų 12 mėnesių poreikis (dozėmis) (P1) apskaičiuojamas pagal formulę:

P1 = A × D × SA – D1  × SA,

čia:

A praėjusių 3 metų tikslinei grupei priskiriamų skiepytinų asmenų skaičiaus vidurkis;

D – vieno asmens skiepijimo kursui tenkantis imuninių vaistinių preparatų dozių skaičius;

SA – numatomas skiepijimo pirmą kartą perkamais imuniniais vaistiniais preparatais mastas per ateinančius 12 mėnesių (proc.). SA nustatomas remiantis moksliškai pagrįsta ekspertų (gydytojų specialistų) nuomone;

D1 – bendras imuninių vaistinių preparatų dozių skaičius, reikalingas nebaigtiems skiepijimo kursams užbaigti per ateinančius 12 mėnesių.

6. Pirmą kartą perkamų imuninių vaistinių preparatų (kai skiepijimo kursas yra ilgesnis nei 12 mėnesių), reikalingų einamųjų 12 mėnesių laikotarpiu pradėtiems skiepijimo kursams užbaigti per ateinančius 12 mėnesių ir 3 mėnesių rezervui sudaryti, poreikis (P2) (dozėmis) – iš viso 15 mėnesių poreikis – apskaičiuojamas pagal formulę:

P2 = S × 15 mėn. – L + D2,

čia:

S – vidutinis 1 mėnesio praėjusių 12 mėnesių laikotarpiu panaudotų (įskiepytų ir išpiltų) imuninių vaistinių preparatų kiekis (dozėmis), apskaičiuojamas pagal einamųjų metų pirmojo pusmečio ir praėjusių metų antrojo pusmečio ataskaitų, nurodytų Aprašo 4.5 ir 4.6 papunkčiuose, duomenis;

L – imuninių vaistinių preparatų likutis ULAC sandėlyje ir gydymo įstaigose einamųjų metų rugpjūčio 31 dieną (dozėmis);

D2 – bendras imuninių vaistinių preparatų dozių skaičius, reikalingas einamųjų 12 mėnesių laikotarpiu pradėtiems skiepijimo kursams užbaigti per ateinančius 12 mėnesių (D2 reikšmė yra lygi  D1 reikšmei).

7. Kasmet perkamų imuninių vaistinių preparatų, reikalingų asmenų skiepijimui per ateinančius 12 mėnesių užtikrinti ir 3 mėnesių rezervui sudaryti, poreikis (dozėmis) (P) – iš viso 15 mėnesių poreikis – apskaičiuojamas pagal formulę:

P = S × 15 mėn. – L,

čia:

S – vidutinis 1 mėnesio praėjusių 3 kalendorinių metų laikotarpiu panaudotų (įskiepytų ir išpiltų) imuninių vaistinių preparatų kiekis (dozėmis), apskaičiuojamas pagal Aprašo 4.5 ir 4.6 papunkčiuose nurodytus duomenis;

L – imuninių vaistinių preparatų likutis ULAC sandėlyje ir gydymo įstaigose einamųjų metų rugpjūčio 31 dieną (dozėmis).

8. Skaičiuojant einamųjų metų sezoninės gripo vakcinos ir pneumokokinės polisacharidinės konjuguotos vakcinos, naudojamos rizikos grupėms priskiriamiems asmenims skiepyti, poreikį, Aprašo 7 punkto nuostatos netaikomos. Bendras šių imuninių vaistinių preparatų poreikis skaičiuojamas atsižvelgiant į ULAC pateiktus duomenis apie kiekvienai asmens sveikatos priežiūros įstaigai reikalingą šių vaistinių preparatų kiekį.

9. Skiepijimo švirkštų poreikis ateinantiems 12 mėnesių ir 3 mėnesių rezervui sudaryti (iš viso 15 mėnesių poreikis) nustatomas atsižvelgiant į imuninių vaistinių preparatų poreikį, jų farmacinę formą, t. y. skiepijimams būtiną injekcijų skaičių ir švirkštų likutį ULAC sandėlyje.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Duomenis apie imuninių vaistinių preparatų ir skiepijimo švirkštų poreikį ULAC teikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK):

10.1. duomenis apie pirmą kartą perkamų imuninių vaistinių preparatų poreikį – ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki numatytos skiepijimo atitinkamu preparatu pradžios;

10.2. duomenis apie sezoninės gripo vakcinos poreikį – einamųjų metų pirmąjį ketvirtį;

10.3. duomenis apie kitų imuninių vaistinių preparatų, nei nurodyta Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose, poreikį – ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 30 dienos;

10.4. duomenis apie skiepijimo švirkštų poreikį – kai šių švirkštų likutis ULAC sandėlyje yra ne mažesnis nei 6 mėnesių skiepijimo švirkštų poreikis.

11. VLK pagal ULAC pateiktus duomenis apie imuninių vaistinių preparatų ir skiepijimo švirkštų poreikį vykdo centralizuotus šių preparatų ir švirkštų pirkimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

 

_________________

part_40c609f32a544ddca687d8d6979805dc_end