LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 „DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 17 d. Nr. 3D-721

Vilnius

 

1.  P a k e i č i u Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu N. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1.      Pakeičiu 18.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.1.2. neturėti nė vieno nepabaigto įgyvendinti projekto arba būti įgyvendinančiam leidžiamą projektų kiekį KPP lygmeniu tuo pat metu (netaikoma savivaldybių administracijoms ir kitoms biudžetinėms įstaigoms). Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga laikoma vietos projekto vykdytojo galutinio mokėjimo prašymo ir galutinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo VPS vykdytojai diena. Tuo pat metu KPP lygmeniu leidžiama įgyvendinti ne daugiau kaip (nurodomos alternatyvos):“.

1.2.      Pakeičiu 18.1.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.1.2.1. vieną projektą, susijusį su investicijomis į infrastruktūrą, verslą (įskaitant NVO, bendruomeninį ar socialinį verslą), prekių gamybą, paslaugų teikimą (pvz., verslo kūrimo, verslo plėtros, kaimų atnaujinimo), ir vieną projektą, susijusį su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą (pvz., mokymų, kultūros renginių, stovyklų organizavimo), išskyrus atvejus, kai KPP priemonių įgyvendinimo taisyklėse nėra numatyto draudimo tuo pačiu metu įgyvendinti projektus pagal investicines KPP priemones ir (arba) veiklos sritis, veiklas;“.

1.3.      Pakeičiu 23.1.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.1.10. jei vietos projekte numatyta tik nesudėtingų statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, su vietos projekto paraiška arba ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos turi būti pateikiamas STR 1.04.04:2017 parengtas supaprastintas statybos, rekonstravimo projektas ar kapitalinio remonto aprašas (kai juos privaloma rengti) ir statybą leidžiantis dokumentas (kai jis privalomas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“) arba kiti dokumentai (sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir aiškinamasis raštas) su statinio statybos kainos apskaičiavimu (projekto statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis). Tuo atveju, jeigu statybą leidžiantis dokumentas teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pateiktas informacinėje sistemoje „Infostatyba“, jo atskirai pateikti nereikia;“.

1.4.      Pakeičiu 23.1.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.1.17. viešųjų juridinių asmenų vietos projektai, kai jų steigėjas ir (ar) vietos projekto paraiškos pateikimo dieną vienintelis dalyvis yra vienas fizinis asmuo, yra prilyginami privataus verslo pobūdžio vietos projektams, t. y. jų teikiamiems vietos projektams, neatsižvelgiant į veiklos pobūdį, taikoma paramos lyginamoji dalis, numatyta privataus verslo pobūdžio vietos projektams;“.

1.5.      Pakeičiu 24.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.12. būti patirtos tinkamu laikotarpiu, kuris turi būti nurodytas patvirtintame FSA, bet ne anksčiau kaip nuo vietos projekto pateikimo dienos ir ne vėliau kaip iki vietos projekto įgyvendinimo tinkamo laikotarpio pabaigos, išskyrus vietos projekto bendrąsias išlaidas. Vietos projekto bendrosios išlaidos gali būti patirtos ne anksčiau kaip 12 mėnesių iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos. Vietos projekto tinkamas įgyvendinimo laikotarpis – iki 36 mėn. nuo vietos projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos arba sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kai paramos sutartys nesudaromos. Visos vietos projektų įgyvendinimo išlaidos pagal KPP priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ (kodas 19.2) turi būti patirtos ir pagrįstos išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais ne vėliau kaip iki 2023 m. liepos 1 d., kai įgyvendinamas žvejybos ir akvakultūros vietos projektas, ir ne vėliau kaip iki 2025 m. liepos 1 d., kai įgyvendinamas kaimo vietovių vietos projektas. Visais atvejais vietos projektų įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos ne vėliau kaip 1 mėnuo iki konkrečios VPS įgyvendinimo pabaigos.“

1.6.      Pakeičiu 27.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

27.1.2. planuojamas įgyvendinti verslo projektas, įskaitant NVO, bendruomeninį ir socialinį verslą, Taisyklių 27.1.1 papunktyje įvardytos motorinės transporto priemonės ir N kategorijos N1 klasės motorinės transporto priemonės (parama įsigyti N kategorijos, N1 klasės motorinę transporto priemonę kroviniams vežti (išskyrus visureigius), kaip nustatyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479, teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, arba 2 eilės sėdimų vietų, krovinių skyrius, atskirtas stacionaria pertvara ir jame nėra langų ir kai ji neatsiejamai susijusi su versle numatytomis teikti paslaugomis, pvz.: maisto pristatymu, įvairių renginių aptarnavimu, statybos ar apželdinimo paslaugų suteikimu, mobilios įrangos pervežimu į paslaugų teikimo vietą ir pan., t. y. neskirta krovinių gabenimo keliais veiklai vykdyti);“.

1.7.      Pakeičiu 35.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.5. apdrausti turtą, kuriam pagal nacionalinius teisės aktus privaloma teisinė registracija (pvz.: nekilnojamojo turto kadastre ir registre, transporto priemonių registre ir kt.), ir kuriam įsigyti ar sukurti panaudota parama laikotarpiu nuo mokėjimo prašymo, kuriame prašoma paramos kompensuoti įsigytą ar sukurtą turtą, pateikimo dienos iki vietos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, o įgyvendinus vietos projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas). Įvykus įvykiui vietos projekto vykdytojas įsipareigoja nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, apie tai raštu pranešti VPS vykdytojai, o ši nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, apie tai informuoti Agentūrą. Įvykus įvykiui, kurio metu sunaikinamas vietos projekto lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, vietos projekto vykdytojas įsipareigoja vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu atkurti turtą ne mažesne negu atkuriamąja turto verte ir ne blogesnių techninių parametrų;“.

1.8.      Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

48. Kvietimo teikti vietos projektus dokumentus (kvietimo teikti vietos projektus skelbimus ir FSA) rengia VPS vykdytoja savarankiškai arba juos parengusi suderina su Agentūra. Kvietimo teikti vietos projektus dokumentai (visais atvejais) turi būti parengti ir suderinti su Agentūra likus ne mažiau kaip 15 darbo dienų iki kvietimo teikti vietos projektus pradžios. Suderinimas su Agentūra privalomas, jeigu VPS vykdytoja rengia kvietimo teikti vietos projektus dokumentus priemonei ir (ar) veiklos sričiai, pagal kurią Kvietimą teikti vietos projektus organizuoja pirmą kartą arba Kvietimo teikti vietos projektus dokumentuose keičia tinkamumo sąlygas ir (ar) atrankos kriterijus. Tuo atveju, jeigu Kvietimo teikti vietos projektus dokumentų pakeitimai yra susiję su VPS pakeitimais, kuriems pritarė Agentūra, arba teisės aktų pakeitimais, jie su Agentūra nederinami. Pavyzdinę kvietimo teikti vietos projektus skelbimo formą ir Pavyzdinę FSA formą rengia Agentūra.“

1.9.      Pakeičiu 52.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

52.2. Agentūra, gavusi kvietimo teikti vietos projektus dokumentus, per 5 darbo dienas išnagrinėja juos ir Agentūros nustatyta tvarka pateikia VPS vykdytojai pastabas (jeigu tokių yra). To paties kvietimo teikti vietos projektus dokumentų derinimas su Agentūra vyksta vieną kartą. Kvietimo teikti vietos projektus dokumentų derinimo metu Agentūra įvertina, ar šie dokumentai neprieštarauja KPP ir ŽVP (kai taikoma), Taisyklių ir VPS nuostatoms.“

1.10.    Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:

55. Kvietimas teikti vietos projektus skelbiamas:

55.1. VVG teritorijoje platinamame rajoniniame ir (arba) regioniniame laikraštyje ir (arba) rajoniniame ir (arba) regioniniame el. žinių portale (jeigu tokie yra) (laikraštyje ir el. žinių portale gali būti skelbiama tik esminė (trumpa) informacija apie kvietimą teikti vietos projektų paraiškas, pateikiant tikslią nuorodą į VPS vykdytojos interneto tinklalapį, kur galima rasti visą išsamią informaciją ir dokumentus). Informacija apie kvietimą turi būti paskelbta ne vėliau kaip 15 darbo dienų iki vietos projektų paraiškų priėmimo pradžios. Šis skelbimo būdas privalomas, kai pagal priemonę ir (ar) veiklos sritį kvietimas organizuojamas pirmą kartą, kitais atvejais – rekomenduojamas;

55.2. VPS vykdytojos interneto tinklalapyje (lengvai randamoje vietoje, geriausia – pagrindiniame (tituliniame) puslapyje). Šis skelbimo būdas privalomas;

55.3. Agentūros interneto tinklalapyje www.nma.lt (skelbiama Agentūros vidaus procedūrų nustatyta tvarka). Šis skelbimo būdas privalomas.“

1.11.    Pakeičiu 124.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

124.6. vietos projekto vykdytojo įsipareigojimas vietos projekto įgyvendinimo metu ir jo kontrolės laikotarpiu jokiu būdu neperleisti, neįkeisti ilgalaikio turto ar kitokiu būdu nesuvaržyti daiktinių teisių į ilgalaikį turtą, kuris įsigytas iš paramos vietos projektui įgyvendinti lėšų, išskyrus atvejus, kai prašoma leisti įkeisti iš paramos lėšų įsigytą turtą tai finansų įstaigai, kuri suteikė paskolą projektui įgyvendinti, jeigu paramos paraiškoje finansų įstaigos suteiktą paskolą pareiškėjas įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių;“.

1.12.    Pakeičiu 125.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

125.3. Agentūra, gavusi Sutartį, ją registruoja, suteikdama Nr. ir datą. Du užregistruotos Sutarties egzempliorius Agentūra išsiunčia VPS vykdytojai ir vietos projekto vykdytojui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties užregistravimo datos. Sutartis įsigalioja nuo jos užregistravimo Agentūroje datos. Sutartis gali būti pasirašoma kvalifikuotais el. parašais Agentūros vidaus procedūrose nustatyta tvarka.“

1.13.    Pakeičiu 126 punktą ir jį išdėstau taip:

126. Sutarties arba vietos projekto paraiškos, kai Sutartis nesudaroma, keitimai (toliau – Sutarties keitimai) be VPS vykdytojos ir Agentūros sutikimo nėra leidžiami.“

1.14.    Pakeičiu 1 priedo 2 lentelės 2.4 eilutę ir ją išdėstau taip:

„2.4.

Planuojamų patirti tinkamų finansuoti išlaidų suma (nepritaikius paramos lyginamosios dalies), Eur (nurodoma suma be PVM ir su PVM, jeigu PVM yra tinkamas finansuoti pagal Taisyklių 27.5 papunktį)

 

___________________

(suma be PVM)

EŽŪFKP, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir nuosavas indėlis“

 

1.15.    Pakeičiu 1 priedo 2 lentelės 2.6 eilutę ir ją išdėstau taip:

„2.6.

Prašomos paramos vietos projektui įgyvendinti suma, Eur (nurodoma suma be PVM arba su PVM, jeigu PVM yra tinkamas finansuoti pagal Taisyklių 27.5 papunktį)

 

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos“

 

1.16.    Pakeičiu 2 priedo 2 lentelės 2.4 eilutę ir ją išdėstau taip:

„2.4.

Planuojamų patirti tinkamų finansuoti išlaidų suma (nepritaikius paramos lyginamosios dalies), Eur (nurodoma suma be PVM arba su PVM, jeigu PVM yra tinkamas finansuoti pagal Taisyklių 27.5 papunktį)

___________________

(suma be PVM)

EŽŪFKP, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir nuosavas indėlis

___________________

(suma su PVM)

__________________________

(suma be PVM)

EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir nuosavas indėlis“

 

1.17.    Pakeičiu 2 priedo 2 lentelės 2.6 eilutę ir ją išdėstau taip:

„2.6.

Prašomos paramos vietos projektui įgyvendinti suma, Eur (nurodoma suma be PVM arba su PVM, jeigu PVM yra tinkamas finansuoti pagal taisyklių 27.5 papunktį)

 

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Iš viso EŽŪFKP, EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Šią eilutę pildyti tik tuomet, jeigu vietos projektas yra dvisektoris.“

 

1.18.    Pakeičiu 4 priedo 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2. nariai-stebėtojai – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) atstovai. Agentūros atstovai turi dalyvauti kiekviename vietos projektų atrankos komiteto posėdyje.“

1.19.    Pakeičiu 4 priedo 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. VPS vykdytojos PAK galimi sprendimai:

8.1. pritarti VPS vykdytojos siūlymui ir rekomenduoti vietos projektą perduoti į kitą vertinimo etapą;

8.2. pritarti VPS vykdytojos siūlymui ir vietos projektą pripažinti netinkamu perduoti į kitą vertinimo etapą;

8.3. grąžinti vietos projekto paraišką pakartotiniam vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimui. Turi būti nurodyti argumentai, kodėl VPS vykdytojos PAK nariams kyla klausimų dėl VPS vykdytojos darbuotojų atlikto vietos projekto paraiškos atrankos (kokybės) vertinimo rezultato. Jeigu VPS vykdytojos PAK vietos projekto paraiškas svarsto ir tvirtina posėdyje, argumentai turi būti nurodyti posėdžio protokole. Jeigu vietos projektų paraiškų tvirtinimas vyksta rašytinio proceso būdu, argumentai turi būti išdėstyti VPS vykdytojos PAK narių balsavimo dėl vietos projektų paraiškų anketoje (argumentus nurodo kiekvienas šį sprendimą siūlantis VPS vykdytojos PAK narys).“

2.  N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.7 ir 1.11 papunkčiai gali būti taikomi vietos projektams, kurių įgyvendinimas yra neužbaigtas.

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                    Kęstutis Navickas