PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. LIEPOS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1-219 „DĖL TIPINIŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 9 d. Nr. 1-292

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. įsakymą Nr. 1-219 „Dėl tipinių civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TIPINIŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 23 straipsnio 3 dalimi ir Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 „Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punktu ir 21.1 papunkčiu,

t v i r t i n u pridedamas:

1. Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų tipinę civilinės saugos mokymo programą.

2. Savivaldybių administracijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų tipinę civilinės saugos mokymo programą.

3. Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų tipinę civilinės saugos mokymo programą.“

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                                                  Remigijus Baniulis


 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2016 m. rugsėjo 9 d.  

įsakymu Nr. 1-292 

 

 

Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų tipinė civilinės saugos mokymo programa

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų tipinės civilinės saugos mokymo programos (toliau – Programa) tikslas – mokyti ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų (toliau – institucija, įstaiga) valstybės tarnautojus ir darbuotojus (toliau – darbuotojai), kaip pasirengti galimoms ekstremaliosioms situacijoms, kaip elgtis joms gresiant ar susidarius.

2. Mokymą pagal Programą organizuoja institucijos, įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jis nustato bendrą darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarką vadovaujamoje institucijoje, įstaigoje.

3. Institucijos, įstaigos darbuotojų civilinės saugos mokymas yra įforminamas protokolu, kurį pasirašo institucijos, įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo ir asmuo, vykdęs mokymą.

4. Institucijų, įstaigų darbuotojų civilinės saugos mokymui pagal pasirinktą temą (-as) kasmet turi būti skiriamos ne mažiau kaip 2 akademinės valandos. Atsižvelgiant į aktualijas ar institucijos, įstaigos specifiką, galima pasirinkti kitas civilinės saugos temas ir (ar) ilginti numatytą mokymo trukmę.

 

ii SKYRIUS

CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO TEMOS

 

5. Institucijų, įstaigų darbuotojų civilinės saugos mokymo temos:

5.1. Civilinės saugos sistema, jos valdymo ir veikimo principai ir teisiniai pagrindai;

5.2. Ministerijų, kitų valstybės institucijų, įstaigų kompetencija, gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje;

5.3. Gamtiniai, techniniai, ekologiniai ir socialiniai pavojai, jų priežastys ir galimi padariniai;

5.4. Saugus elgesys ir veiksmai gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;

5.5. Ministerijos, kitos valstybės institucijos, įstaigos kompetencijai priskirtoje srityje galimų ekstremaliųjų situacijų prevencija;

5.6. Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, taikomos institucijų, įstaigų darbuotojų apsaugai;

5.7. Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas. Civilinės saugos signalai;

5.8. Gyventojų evakavimo organizavimas;

5.9. Ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas;

5.10. Lietuvos parengties ekstremaliosioms situacijoms organizavimas.

________________


 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2016 m.  rugsėjo 9 d.  

įsakymu Nr.  1-292

 

 

SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJŲ valstybės tarnautojų ir darbuotojų TIPINĖ civilinės saugos mokymo programa

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Savivaldybių administracijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų tipinės civilinės saugos mokymo programos (toliau – Programa) tikslas – mokyti savivaldybių administracijų valstybės tarnautojus ir darbuotojus (toliau – darbuotojai), kaip pasirengti galimoms ekstremaliosioms situacijoms, kaip elgtis joms gresiant ar susidarius.

2. Mokymą pagal Programą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius. Jis nustato bendrą darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarką savivaldybės administracijoje. 

3. Savivaldybės administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymas yra įforminamas protokolu, kurį pasirašo savivaldybės administracijos direktorius ir asmuo, vykdęs mokymą. 

4. Savivaldybių administracijų darbuotojų civilinės saugos mokymui pagal pasirinktą
temą (-as) kasmet turi būti skiriamos ne mažiau kaip 2 akademinės valandos. Atsižvelgiant į aktualijas ar savivaldybės specifiką, galima pasirinkti kitas civilinės saugos temas ir (ar) ilginti numatytą mokymo trukmę.

 

ii SKYRIUS

CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO TEMOS

 

5. Savivaldybių administracijų darbuotojų civilinės saugos mokymo temos:

5.1. Civilinės saugos sistema, jos valdymo ir veikimo principai ir teisiniai pagrindai;

5.2. Gamtiniai, techniniai, ekologiniai ir socialiniai pavojai, jų priežastys ir galimi padariniai;

5.3. Saugus elgesys ir veiksmai gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;

5.4. Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planavimas ir įgyvendinimas;

5.5. Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės;

5.6. Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas. Civilinės saugos signalai;

5.7. Gyventojų evakavimo organizavimas;

5.8. Savivaldybės parengties ekstremaliosioms situacijoms organizavimas.

5.9. Ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas.

__________________


 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2016 m. rugsėjo 9 d.  

įsakymu Nr.  1-292

 

 

Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų tipinė civilinės saugos mokymo programa

 

i SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų tipinės civilinės saugos mokymo programos (toliau – Programa) tikslas – mokyti ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojus, kaip pasirengti galimoms ekstremaliosioms situacijoms, kaip elgtis joms gresiant ar susidarius.

2. Mokymą pagal Programą organizuoja ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jis nustato bendrą darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarką vadovaujamame ūkio subjekte, kitoje įstaigoje.

3. Ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų civilinės saugos mokymas yra įforminamas protokolu, kurį pasirašo ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo ir asmuo, vykdęs mokymą.

4. Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų civilinės saugos mokymui pagal pasirinktą temą (-as) kasmet turi būti skiriamos ne mažiau kaip 2 akademinės valandos. Atsižvelgiant į aktualijas ar ūkio subjekto, kitos įstaigos specifiką, galima pasirinkti kitas civilinės saugos temas ir (ar) ilginti numatytą mokymo trukmę.

 

ii SKYRIUS

CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO TEMOS

 

5. Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų civilinės saugos mokymo temos:

5.1. Civilinės saugos sistema, jos valdymo ir veikimo principai ir teisiniai pagrindai;

5.2. Ūkio subjektų, kitų įstaigų ir gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje;

5.3. Gamtiniai, techniniai, ekologiniai ir socialiniai pavojai, jų priežastys ir galimi padariniai;

5.4. Saugus elgesys ir veiksmai įvykus ekstremaliajam įvykiui ūkio subjekte, kitoje įstaigoje, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;

5.5. Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, taikomos ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų apsaugai;

5.6. Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas. Civilinės saugos signalai;

5.7. Gyventojų evakavimo organizavimas.

________________