LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2024 m. sausio 3 d. Nr. V-6

Vilnius

 

P a k e i č i u Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo ar individualaus ugdymo plano dalyko brandos darbo keisti neleidžiama, bet iki 2024 m. sausio 15 d. kandidatui leidžiama papildomai pateikti mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti brandos egzaminus, vadovui prašymą koreguoti savo pasirinktus dalykų brandos egzaminus (išskyrus menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus) ir jų tipus, iki einamųjų metų kovo 15 d. kandidatui leidžiama pareikšti mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti brandos egzaminus, vadovui atsisakymą raštu (elektroniniu būdu) laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų. Atsisakęs laikyti brandos egzaminą kandidatas į brandos egzaminų vykdymo protokolus neįrašomas.“

2. Pakeičiu 31.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.3. iki 2024 m. sausio 15 d. yra pasirinkę laikyti užsienio kalbos valstybinį brandos egzaminą ir iki pirmojo pagrindinės sesijos brandos egzamino ar jo dalies, nustatytos įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiuose, mokyklos vadovui pateikė tarptautinį užsienio kalbos egzamino, kurio įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B1 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo atitinkamos užsienio kalbos valstybinio brandos egzamino;“.

3. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Pagrindinės sesijos dalykų brandos egzaminų centrai suformuojami informacinėje sistemoje NECIS ir skiriami iki gruodžio 16 d. Jei buvo kandidatų papildomai pateiktų prašymų koreguoti pasirinktus dalykų brandos egzaminus ir jų tipus – iki 2024 m. sausio 22 d.“

4. Pakeičiu 64.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

64.2. per dvi darbo dienas patikrina ir, jei reikia, Mokinių registre ištaiso iki lapkričio 24 d. įvestus, iki 2024 m. sausio 15 d. pakoreguotus duomenis apie mokinių pasirinktus brandos egzaminus, sąrašus, atitinkamų dalykų kursus, III gimnazijos klasės metinius įvertinimus, buvusių mokinių ir eksternų pasirinktus brandos egzaminus;“.

5. Pakeičiu 64.6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

64.6.1. brandos egzaminus laikys namie, atskiroje patalpoje, – iki lapkričio 30 d., jei tokių mokinių ir buvusių mokinių atsirado jiems koreguojant pasirinktus brandos egzaminus – iki 2024 m. sausio 22 d.;“.

6. Pakeičiu 64.6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

64.6.2. yra atleisti nuo užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino klausymo dalies – iki lapkričio 30 d., jei tokių mokinių ir buvusių mokinių atsirado jiems koreguojant pasirinktus brandos egzaminus – iki 2024 m. sausio 22 d.;“.

7. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Mokyklos informacinėje sistemoje NECIS išspausdintus, kandidatų pasirašytus ir mokyklos vadovo parašu patvirtintus kandidatų brandos egzaminų pasirinkimų sąrašus iki einamųjų metų gruodžio 5 d. atsakingas asmuo pateikia savivaldybės administracijos švietimo padaliniui, o šis juos perduoda Nacionalinei švietimo agentūrai. Jei nėra mokinio parašo, papildomai pateikiamos kandidatų prašymų kopijos. Jei buvo kandidatų papildomai pateiktų prašymų koreguoti pasirinktus dalykų brandos egzaminus ir jų tipus – iki 2024 m. sausio 22 d.“

8. Pakeičiu 68 punktą ir jį išdėstau taip:

68. Savivaldybės administracijos švietimo padalinio atsakingas specialistas patikrina iš mokyklos gautą informaciją ir iki gruodžio 9 d. perduoda Nacionalinei švietimo agentūrai iš mokyklų gautus kandidatų brandos egzaminų pasirinkimų sąrašus ir kandidatų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašus. Jei buvo kandidatų papildomai pateiktų prašymų koreguoti pasirinktus dalykų brandos egzaminus ir jų tipus – iki 2024 m. sausio 22 d.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                       Gintautas Jakštas