r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-214(E) „DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 19 d. Nr. T-34

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, remdamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. raštu Nr. (2.11-35)6V-3041 „Dėl galimo prieštaravimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymui“, atsižvelgdama į Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos 2018-01-11 posėdžio protokolą Nr. K-1, 2018-02-05 posėdžio protokolą Nr. K-3, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a iš dalies pakeisti Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. T-214(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (nauja redakcija 2017-08-31 sprendimu Nr. T-162(E), pakeitimas – 2017-11-30 sprendimu Nr. T-231(E), (toliau – Reglamentas):

1.   Reglamento 53.4 papunktį išdėstyti taip:

53.4. Tarybos narys komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti posėdžio dalyvius apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą nuo klausimo svarstymo ir balsavimo ir, jeigu posėdžio nariams balsuojant nusišalinimas priimamas, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Posėdžio protokole pažymimas nusišalinimo faktas. Posėdžio nariai gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamiesi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti Tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Jeigu nusišalinimą pareiškia daugiau negu pusė posėdyje dalyvaujančių narių ir dėl to nebūtų galima priimti sprendimo dėl nusišalinimo priėmimo ar nepriėmimo, sprendimą dėl to priima visi (įskaitant ir nusišalinimą pareiškusius tarybos narius) posėdyje dalyvaujantys nariai.

Duomenys  apie  sprendimą  nepriimti  pareikšto nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais per penkias  darbo dienas  nuo sprendimo priėmimo dienos skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje ir elektroninėmis  priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.“

2.   Reglamento 53.5 papunktį išdėstyti taip:

53.5. Tarybos narys Tarybos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti Tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą nuo klausimo svarstymo ir balsavimo ir, jeigu Taryba balsuodama nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Kai Tarybos narys nusišalina, jis išima savo identifikacinę kortelę ir palieka Tarybos nario vietą posėdyje. Posėdžio protokole pažymimas nusišalinimo faktas. Taryba gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti Tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Jeigu nusišalinimą pareiškia daugiau negu pusė Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių ir dėl to nebūtų galima priimti sprendimo dėl nusišalinimo priėmimo ar nepriėmimo, sprendimą dėl to priima visi (įskaitant ir nusišalinimą pareiškusius Tarybos narius) Tarybos posėdyje dalyvaujantys Tarybos nariai.

Duomenys  apie  sprendimą  nepriimti pareikšto nusišalinimo  kartu su svarstyto klausimo balsavimo   rezultatais skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje ir per penkias  darbo dienas  nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis  priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

Tarybos, komitetų posėdžių protokoluose turi būti įrašyta  apie tarybos narių nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo) faktą, nurodoma, kas, dėl kokios priežasties ir nuo kurio klausimo nusišalino, balsavimo rezultatai dėl Tarybos nario nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo).

3.   Reglamento 124.6 papunktį išdėstyti taip:

124.6. Tarybos nariams su jų, kaip Tarybos narių, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka Administracija, kas mėnesį skiriama 0,5 MMA išmoka atsiskaitytinai.“

4.   Reglamento 124.7.1.5 papunkčio pirmą pastraipą išdėstyti taip:

124.7.1.5. Tarybos nario veiklai naudojamos transporto priemonės kuro įsigijimo išlaidoms;“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Vitalijus Mitrofanovas