isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-228

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašą (pridedamas).

2. Pripažinti netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. T-191 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                  Saulius Margis

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-228

 

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pakruojo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Pakruojo rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) nuosavybės teise priklausančių būstų, įtrauktų į Savivaldybės tarybos patvirtintus Savivaldybės būsto fondo sąrašą ir Savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą, nuomos sąlygas ir tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis teisės aktais:

2.1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu;

2.2. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – civilinis kodeksas).

3. Pagrindinės Tvarkos aprašo sąvokos:

3.1. Įstatymas – Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas;

3.2. Atsakingas darbuotojas – darbuotojas, atsakingas už Savivaldybės socialinio būsto administravimą;

3.3. Socialinis būstas – Savivaldybės socialinis būstas;

3.4. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba jos vartojamos Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, NUOMOJANČIŲ SOCIALINĮ BŪSTĄ AR GAUNANČIŲ BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJĄ, APSKAITA

 

4. Asmenys ir šeimos, atitinkantys Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, Savivaldybės administracijai pateikę prašymą, įrašomi į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą pagal prašymo užregistravimo Savivaldybės administracijoje datą ir laiką. Asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, skirstomi į šias grupes:

4.1. jaunos šeimos;

4.2. šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

4.3. likę be tėvų globos asmenys ir jų šeimos. Į šį sąrašą įrašomi ne vyresni kaip 36 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ir jų šeimos, taip pat likę be tėvų globos asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų, jų atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, tačiau socialinio būsto nuoma jiems siūloma tik įgijus visišką civilinį veiksnumą;

4.4. neįgalieji, asmenys, sergantys lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimos, kuriose yra tokių asmenų;

4.5. socialinio būsto nuomininkai, turintys teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą;

4.6. bendroji, į kurią įrašomi visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į aukščiau nurodytas grupes.

5. Tvarkos aprašo 4 punkto grupėms prioritetai netaikomi.

6. Asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir gaunantys būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, neišbraukiami iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo.

 

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS

TVARKA IR SĄLYGOS

 

7. Socialinis būstas nuomojamas asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus.

8. Socialinis būstas asmenims ir šeimos, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, siūlomas išsinuomoti laikantis eilės tvarkos, įvertinus buvimo sąraše laikotarpį. Asmenims ir šeimoms, gyvenantiems Savivaldybės išnuomotame socialiniame būste ir turintiems teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą, jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas, toks socialinis būstas suteikiamas nesilaikant eiliškumo.

9. Atsakingas darbuotojas raštiškus pasiūlymus išsinuomoti laisvą socialinį būstą laikydamasis eiliškumo išsiunčia šeimoms ir asmenims, įrašytiems į Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus sąrašus, atsižvelgdamas į ploto normatyvą ir pareiškėjo poreikius.

10. Savivaldybės būstai ar socialiniai būstai, pritaikyti judėjimo negalią turintiems asmenims, siūlomi išsinuomoti asmenims ir šeimoms, įrašytiems į neįgaliųjų asmenų grupę ir turintiems minėtą negalią, praleidžiant kitokio pobūdžio negalią turinčius asmenis.

11. Asmenys ir šeimos, kuriems išsiųstas pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą privalo per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos raštu pranešti apie pageidavimą išsinuomoti ar atsisakymą išsinuomoti siūlomą būstą.

12. Asmenims ir šeimoms, nepateikusiems per raštiškame pasiūlyme nustatytą laiką Savivaldybės administracijai raštiško atsakymo, antras pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą pateikiamas ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų nuo ankstesnio pasiūlymo pateikimo dienos.

13. Asmenys ir šeimos, kuriems Įstatymo nustatyta tvarka siūloma išsinuomoti socialinį būstą ir kurie nustatytu laiku du kartus be svarbių priežasčių neatvyksta ir raštu neišreiškia Savivaldybės administracijai sutikimo ar nesutikimo nuomotis socialinį būstą, išbraukiami iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo.

14. Asmenys ir šeimos, kuriems siūloma Įstatymo nustatyta tvarka išsinuomoti socialinį būstą, Savivaldybės administracijai pateikia nustatytos formos prašymą ir dokumentus, įrodančius išlikusią jų teisę į socialinio būsto nuomą.

15. Sprendimą išnuomoti socialinį būstą priima Savivaldybės administracijos direktorius.

16. Socialinio būsto nuomos sutartį asmuo (šeima) privalo pasirašyti per 10 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo išnuomoti šiam asmeniui ar šeimai socialinį būstą priėmimo dienos.

17. Jeigu per nurodytą laiką asmuo (šeima) nepasirašo socialinio būsto nuomos sutarties dėl jų kaltės, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu panaikinamas sprendimas, kuriuo buvo nuspręsta suteikti socialinį būstą, ir būstas siūlomas išsinuomoti asmenims ir šeimoms, kaip numatyta Tvarkos aprašo 10 punkte.

18. Socialinis būstas gali būti išnuomojamas ir neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą asmenims bei šeimoms, jeigu šie asmenys ir šeimos Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo būsto:

18.1. netekusiems Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar dėl kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių. Šiuo atveju į Savivaldybės administraciją asmuo ar šeima Įstatymo 7 straipsnyje nustatyta tvarka privalo kreiptis ne vėliau kaip per vienus metus nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos;

18.2. asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;

18.3. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

18.4. šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų ar (ir) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

18.5. šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;

18.6. šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

18.7. neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

18.8. šeimoms, auginančioms vaikus ar (ir) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), kai ne mažiau kaip dviem iš jų yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

18.9. šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir (ar) didelių specialiųjų poreikių lygis, kai šeimos nariai yra sukakę senatvės pensijos amžių.

19. Kai vienu metu dėl socialinio būsto nuomos kreipiasi keli Tvarkos aprašo 18 punkte nurodyti asmenys ir šeimos, sprendimą dėl socialinio būsto nuomos priima Savivaldybės administracijos direktorius pagal prašymo gavimo Savivaldybės administracijoje datą ir laiką.

20. Asmenims ir šeimoms, netekusiems turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturintiems kito tinkamo gyventi būsto, išnuomojant Savivaldybės būstą, sudaroma terminuota socialinio būsto nuomos sutartis vieniems metams ir gali būti pratęsta ne ilgesniam terminui, kaip iki gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių padarinių likvidavimo.

21. Sprendimą dėl socialinio būsto nuomos 18 punkte nurodytiems asmenims ir šeimoms priima Savivaldybės administracijos direktorius.

22. Informacija apie 18 punkte nurodytais atvejais išnuomotą socialinį būstą per 5 darbo dienas viešai paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

23. Asmenims ir šeimoms, iki 2002 m. gruodžio 31 d. išsinuomojusiems Savivaldybės gyvenamąsias patalpas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymą, nekeičiami nei šiame įstatyme nustatyti socialinio būsto naudingojo ploto normatyvai, nei šio būsto nuomos sąlygos, nei dėl to galiojanti nuomos sutartis, išskyrus civiliniame kodekse nustatytus atvejus.

 

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS TVARKA IR SĄLYGOS

 

24. Savivaldybės būstas nuomojamas šiais atvejais:

24.1. asmenims ar šeimoms, kuriems gyvenamosios patalpos buvo išnuomotos ne socialinio būsto nuomos sąlygomis, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas;

24.2. asmenims ar šeimoms, kurie su Savivaldybe ar jos įstaigomis yra susiję darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais, apgyvendinti;

24.3. asmenims ar šeimoms, kurie Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka negali būti iškeldinti iš gyvenamųjų patalpų nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios vietos;

24.4. jeigu asmens ar šeimos, nuomojančių socialinį būstą, deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus daugiau kaip 25 procentais viršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius pajamų ar turto dydžius, asmens ar šeimos prašymu Savivaldybės taryba gali priimti sprendimą šį būstą ne ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui nuomoti kaip savivaldybės būstą rinkos kainomis, vadovaudamasi Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, jeigu asmuo ar šeima neturi nuosavybės teise kito tinkamo būsto.

25. Savivaldybės būsto nuomos sutartis sudaroma, keičiama, nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

26. Informacija apie socialinius būstus ir savivaldybės būstus, kurie nuomojami asmenims ir šeimoms šiame skyriuje numatytais atvejais skelbiama savivaldybės interneto svetainėje per 5 darbo dienas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Šalių ginčai dėl šio Tvarkos aprašo taikymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

28. Šiame Tvarkos apraše neaptarti klausimai dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu ir kitais teisės aktais.

 

________________________________