LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL SLAUGOS PASLAUGŲ AMBULATORINĖSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IR NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 18 d. Nr. V-1473

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo“, 182 punktą:

1. T v i r t i n u Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                                 Rimantė Šalaševičiūtė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1473 redakcija

 

 

AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato ambulatorinių slaugos paslaugų namuose (toliau – ASPN) rūšis, paslaugų organizavimą, teikimą ir indikacijas.

2. ASPN teikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), turinčios asmens sveikatos priežiūros licenciją ASPN teikti.

3. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

3.1. Gyvybinė veikla – žmogaus organizmo veikla, užtikrinanti gyvenimo procesą.

3.2. Namai – paciento, kuriam teikiamos ASPN, nuolatinė gyvenamoji vieta (taip pat ir socialines paslaugas teikiančios įstaigos).

3.3. Savirūpa – su sveikata susijusi veikla, kurią gali atlikti pats pacientas ar jo artimieji, taip pat sveikatos išsaugojimas, apsisaugojimas nuo ligų (prevencija), sveikatos būklės pablogėjimo atpažinimas ir gebėjimas pačiam vykdyti gydytojo paskirtą gydymą.

3.4. Slaugos paslaugos namuose – asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos pacientų namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

3.5. Slaugos poreikiai – pagrindiniai fiziologiniai, psichikos sveikatos ir socialiniai paciento poreikiai, kuriems patenkinti reikia kitų pagalbos.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS, PATALPOMS IR MEDICINOS PRIETAISAMS

 

4. ASPN gali teikti bendruomenės, bendrosios praktikos, išplėstinės praktikos ir (arba) psichikos sveikatos slaugytojas (toliau – slaugytojas), turintis galiojančią bendrosios slaugos praktikos ir (ar) specialiosios slaugos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis bendrąja slaugos praktika ir (ar) specialiąja slaugos praktika. Slaugytojas ASPN gali teikti ir kartu su slaugytojo padėjėju.

5. ASPĮ, teikiančiose ASPN, turi būti:

5.1. kabinetas, pritaikytas slaugytojų užduotims paskirstyti (atliktų užduočių ataskaitoms rengti, medicinos dokumentams pildyti, darbo priemonėms laikyti);

5.2. ryšio priemonės su mobilaus ar fiksuoto ryšio linija;

5.3. kompiuteris ir interneto ryšys, spausdintuvas, kanceliariniai reikmenys;

5.4. mobilus elektrokardiografas;

5.5. pulsoksimetras;

5.6. kraujospūdžio matavimo aparatas;

5.7. transporto priemonė;

5.8. slaugytojo, teikiančio ASPN, krepšys (toliau – slaugytojo krepšys), kuriame turi būti:

5.8.1. vienkartinės pirštinės (nesterilios);

5.8.2. pincetas;

5.8.3. įvairių dydžių pleistrai;

5.8.4. sterilus ir nesterilus tvarsčiai, vata;

5.8.5. varžtis;

5.8.6. priemonės odai dezinfekuoti;

5.8.7. vienkartiniai švirkštai (dydis ir kiekis pagal poreikį);

5.8.8. medicinos atliekoms tvarkyti skirtos priemonės;

5.8.9. kiti ASPN teikiančios ASPĮ vadovo nurodyti medicinos prietaisai.

6. Slaugytojas, vykdamas į paciento namus, slaugytojo krepšio sudėtį gali keisti pagal poreikį.

7. Teikiant ASPN, be kituose teisės aktuose numatytų reikalavimų, turi būti laikomasi ir šių reikalavimų:

7.1. kabinetas, pritaikytas slaugytojų užduotims paskirstyti, turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakyme Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ nustatytus bendruosius reikalavimus;

7.2. teikiant ASPN pacientui, kurį reikia vartyti ir kilnoti, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592/A1-210 „Dėl Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“.

7.3. Medicininės atliekos, susidarančios teikiant ASPN, tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos higienos norma HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

 

III SKYRIUS

ASPN GAVĖJAI

 

8. ASPN gali gauti asmenys, kuriems:

8.1. nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (pateikta galiojanti specialiųjų poreikių nustatymo (toliau SP) pažyma iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau NDNT);

8.2. nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis su dideliais specialiaisiais poreikiais (pateikti galiojanti SP pažyma iš NDNT ir neįgaliojo pažymėjimas, kuriame nurodyti dideli specialieji poreikiai);

8.3   esant somatinėms ligoms ir pažeidimams nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai Bartelio indeksas yra nuo 20 iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos, kuriems nustatytas sunkus funkcinis sutrikimas (pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas arba slaugytojas pagal poreikį, bet ne rečiau kaip du kartus per metus;

8.4. atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.

9. Pacientas ir (ar) jo atstovas Aprašo 8.1 ir 8.2 papunkčiuose nurodytas pažymas pateikia šeimos medicinos paslaugas teikiančiam gydytojui, kurį jis yra pasirinkęs.

 

IV SKYRIUS

ASPN ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS

 

10. ASPN, nurodytos Aprašo 1 priedo 1, 2 ir 4 punktuose, teikiamos turint gydytojo siuntimą dėl ASPN poreikio.

11. Siuntimą gauti ASPN, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, išduoda šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, kurį pacientas yra pasirinkęs, arba pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas (toliau kartu vadinama – gydytojas). Siuntime gydytojas nurodo, kokių ASPN reikia pacientui.

12. Jei gydytojas paskiria diagnostines ar intervencines procedūras, ASPN teikiantis slaugytojas informuoja gydytoją apie atliktų intervencijų ir procedūrų kursą.

13. ASPĮ,  teikiančios  ASPN,  organizuoja  paciento  slaugos  poreikių įvertinimą pildydamos formą „Paciento  būklės  ir  paciento  savarankiškumo,  savirūpos  ir  artimųjų  galimybių  rūpintis  pacientu vertinimas“ (3 priedas), „Paciento slaugos namuose lapas“ (2 priedas). Pasikeitus paciento būklei, poreikiai vertinami ir dokumentuojami iš naujo.

14. ASPN teikimo tvarką paslaugų gavėjų grupėms, slaugos paslaugų protokolus nustato ASPĮ, teikiančios ASPN, vadovas.

15. ASPN pacientams, kuriems atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų, pacientams arba jų artimiesiems pageidaujant teikiama tik turint stacionaro gydytojo siuntimą, kuriame nurodyta, kad paciento artimieji stacionare gydytojo yra apmokyti prižiūrėti pacientą. Paciento artimieji raštu patvirtina, kad paciento priežiūra bus užtikrinama visą parą ir yra informuoti apie riziką, galinčią kilti tokį pacientą slaugant namuose.

16. ASPN naudojant gleivių siurbiklį apima paciento ir artimųjų žinių apie gleivių išsiurbimo iš kvėpavimo takų procedūrą įvertinimą, paciento ir artimųjų konsultavimą, paciento ir artimųjų informavimą, dėl kokių su tracheostomos priežiūra susijusių simptomų būtina kreiptis į specialistus (skubos ar planine tvarka). ASPĮ, teikdamos Aprašo 1 priedo 4 punkte nurodytas ASPN, turi užtikrinti gleivių siurbiklio nuomą.

17. Vertinant paciento būklę (Aprašo 3 priedo I skyriaus lentelė), pacientui gliukozės kiekis kraujyje matuojamas esant poreikiui ir (ar) gydytojui paskyrus.

18. Kartą per mėnesį, o pasikeitus paciento sveikatos būklei – nedelsdamas, slaugytojas, teikiantis ASPN, apie slaugomo paciento būklę informuoja ASPN paskyrusį gydytoją ar skyriaus vadovą. Informacija ASPN paskyrusiam gydytojui ar skyriaus vadovui teikiama ASPN paslaugas teikiančios įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

19. ASPN teikimas yra derinamas su socialinių paslaugų teikimu, vadovaujantis Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-558/A1-183 „Dėl Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

20. Teikiantis ASPN slaugytojas apie galimą slaugomo paciento paliatyvios pagalbos poreikį ASPN teikiančios įstaigos vadovo nustatyta tvarka informuoja ASPN paskyrusį gydytoją ar skyriaus vadovą, kuris sprendžia dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų skyrimo.

 

V SKYRIUS

ASPN DOKUMENTACIJA

 

21. Jei ASPN teikia kita ASPĮ, nei pacientas yra prisirašęs, pildoma nauja asmens sveikatos istorija (forma Nr. 025/a), taip pat pildomi kiti medicinos dokumentai, nurodyti Apraše.

22. Informaciją apie pacientui suteiktas ASPN į asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę (forma Nr. 025/a-LK) įrašo jas suteikęs slaugytojas ir patvirtina savo spaudu ir (ar) parašu. 

23. Jei slaugytojo darbo vieta kompiuterizuota, paciento būklės bei paciento savarankiškumo, savirūpos ir artimųjų galimybių rūpintis pacientu vertinimas (Aprašo 3 priedas) gali būti pildomas kompiuteriu.

24. Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelės (forma Nr. 025/a-LK) duomenys įvedami į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę duomenų bazę SVEIDRA.

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. ASPN, apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir kitų lėšų.

 

 

______________________


 

Ambulatorinių slaugos paslaugų

namuose teikimo reikalavimų aprašo

1 priedas

 

AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE RŪŠYS

Eil. Nr.

Slaugos paslaugų rūšys

Slaugos paslaugų aprašymas

1.

Slaugos procedūros (gydytojui paskyrus)

 

1.1.

Injekcija (į raumenis, paodį, odą)

Priemonių paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas, dokumentavimas.

Paciento ir artimųjų mokymas naudotis vienkartiniais švirkštais su adatomis insulinui, antikoaguliantams leisti.

1.2.

Injekcija į veną

 

Priemonių paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas, dokumentavimas.

1.3.

Lašinės sistemos prijungimas (adata  / intraveniniu kateteriu) ir priežiūra.

 

Priemonių paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas, intraveninės terapijos priežiūra ir paciento stebėjimas, tirpalų keitimas, lašelinės sistemos atjungimas, intraveninio kateterio priežiūra (kai lašinei sistemai prijungti naudojamas intraveninis kateteris paliekamas ilgiau, nei vienai procedūrai), dokumentavimas.

1.4.

Šlapimo pūslės kateterizavimas, kateterio pašalinimas ir priežiūra

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas, apmokymas stebėti diurezę, dokumentavimas.

Paciento ir artimųjų mokymas naudotis šlapimo pūslės kateteriu, šlapimo rinktuvu, uridomais, urostatiniais maišeliais ir kt.

1.5.

Žarnyno valymas klizma

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas ir informavimas, procedūros atlikimas, dokumentavimas.

1.6.

Siūlų išėmimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, siūlų išėmimas, tvarsčio uždėjimas, dokumentavimas.

1.7.

Drenų priežiūra

Priemonių paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas,  paciento ir artimųjų mokymas dreno funkcionavimo stebėjimo bei pagalbinių priemonių, skirtų išskyroms iš dreno surinkti, priežiūros, dokumentavimas.

1.8.

Dirbtinių kūno angų (stomų) priežiūra

Vienos ar kelių stomų (gastrostomos,  tracheostomos, kolostomos, ileostomos, epicistostomos) priežiūra.

Priemonių paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas, paciento stebėsena, dokumentavimas. Paciento ir artimųjų mokymas naudotis išmatų rinktuvu ir diržais.

1.9.

Zondo įterpimas ir priežiūra.

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas,

nazogastrinio ar  nazojejuninio zondo įterpimas ir priežiūra,  dokumentavimas.

1.10.

Kraujo paėmimas tyrimams

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas, bandinių pristatymas į laboratoriją, dokumentavimas.

٭ Pacientams, vartojantiems netiesioginio veikimo antikoaguliantus, įtariant vaisto perdozavimą (slaugytojui vizito metu pastebėjus kraujosruvas odoje, akių junginėse ir (ar) esant paciento nusiskundimams dažnu kraujavimu iš nosies, pacientui tuštinantis juodomis išmatomis), kraujas dėl protrombino komplekso tyrimo (toliau - INR/SPA) gali būti paimamas be gydytojo paskyrimo. Gydytojas informuojamas, kad paimtas kraujas dėl INR/SPA  ir nurodoma paėmimo priežastis.

1.11.

Šlapimo paėmimas vienkartiniu kateteriu laboratoriniam ištyrimui

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas, bandinių pristatymas į laboratoriją, dokumentavimas.

 

1.12.

Skreplių paėmimas laboratoriniam ištyrimui

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas, bandinių pristatymas į laboratoriją, dokumentavimas.

 

1.13.

Akispūdžio matavimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas, dokumentavimas.

 

1.14.

Elektrokardiogramos (EKG) užrašymas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas, elektrokardiogramos perdavimas gydytojui, dokumentavimas.

 

2.

Opų, pragulų ir žaizdų priežiūra (gydytojui paskyrus)

 

2.1.

Trofinių opų ir (ar) kitų žaizdų priežiūra.

 

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, opos ir (ar) žaizdos perrišimas, dokumentavimas. Paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis hidrokoloidiniais, silikoniniais tvarsčiais, hidrogeliu ir kt. medicinos pagalbos priemonėmis.

٭ Slaugytojas vizito metu rastą opą ir (ar) žaizdą perriša, informuoja gydytoją ir gauna paskyrimą dėl tolesnio gydymo.

2.2.

Pragulų priežiūra

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, pragulos perrišimas, dokumentavimas. Paciento ir jo artimųjų mokymas naudotis hidrokoloidiniais, silikoniniais tvarsčiais, hidrogeliu ir kt. medicinos pagalbos priemonėmis.

٭ Slaugytojas vizito metu rastą pragulą perriša, informuoja  gydytoją ir gauna paskyrimą dėl tolesnio gydymo.

3.

Savarankiškos slaugytojo paslaugos

 

3.1.

Arterinio kraujo spaudimo (toliau – AKS) matavimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, AKS matavimas, duomenų vertinimas, dokumentavimas.

3.2.

funkcinio deguonies prisotinimo žmogaus arteriniame kraujyje (toliau - SpO2) matavimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, SpO2 matavimas, duomenų vertinimas, dokumentavimas.

3.3.

Pulso skaičiavimas

Paciento paruošimas, pulso skaičiavimas, duomenų vertinimas, dokumentavimas.

3.4.

Kūno temperatūros matavimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, temperatūros matavimo parinkimo vieta, matavimas, įvertinimas, dokumentavimas. Termometro dezinfekcija prieš procedūrą ir po procedūros.

3.5.

Kvėpavimo dažnio skaičiavimas

Paciento paruošimas, kvėpavimo dažnio skaičiavimas, duomenų vertinimas, dokumentavimas.

3.6.

Vaistų vartojimo administravimas (valdymas ir stebėsena)

 

Gydytojo paskirtų vaistų vartojimo stebėjimas. Paciento stebėjimas ir atsiliepimų įvertinimas vaistų vartojimo kurso metu. Informacijos dokumentavimas, gydytojo informavimas apie paciento būklės pasikeitimus, vaistų efektyvumą ir šalutinį poveikį.

Mokymas paskirtus vaistus susilašinti ar sulašinti į akis, ausis, nosį, tepti tepalus, naudotis ar naudoti gliukomatį, inchaliatorių, įsidėti ar įdėti rektalinę žvakutę. Konsultavimas dėl gydytojo paskirtų pavilgų, kompresų, šildyklės, ledo pūslės paruošimo ir naudojimo.

3.7.

Asmens higiena ir naudojimasis pagalbinėmis slaugos priemonėmis

Paciento ir artimųjų žinių įvertinimas, paciento ir artimųjų higienos įgūdžių mokymas, savipriežiūros mokymas, konsultavimas dėl slaugos priemonių ir mokymas naudotis slaugos priemonėmis. Pakišamųjų indų parinkimas pacientui, artimųjų mokymas naudoti ir prižiūrėti pakišamuosius indus.

3.8.

Pragulų profilaktikos mokymas

Pragulų rizikos įvertinimas. Artimųjų žinių įvertinimas, konsultavimas, artimųjų mokymas paciento kūno padėties keitimo, paciento vartymo, sodinimo lovoje, perkėlimo iš lovos į vežimėlį, kėdę, iš kėdės, vežimėlio  į lovą, pagalbinių priemonių pragulų profilaktikai naudojimo, paciento odos būklės stebėsena.

3.9.

Enterinis maitinimas                                         

Paciento ir artimųjų žinių įvertinimas. Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, artimųjų mokymas maitinti pacientą per nazogastrinį ar nazojejuninį zondą, per gastrostomą ir jejunostomą, suteiktos paslaugos dokumentavimas.

3.10.

Konsultavimas slaugos, sveikos gyvensenos, ligų ir komplikacijų prevencijos klausimais

Pokalbis su pacientu, jo artimaisiais, paciento, jo artimųjų mokymas, konsultavimas.

3.11.

Rekomendacijų psichikos sveikatos slaugos klausimais teikimas

Pokalbis su paciento artimaisiais, mokymas, konsultavimas.

3.12.

Asmens higienos paslaugos

٭ atliekamos tik tuomet kai tai būtina kitoms paslaugoms suteikti.

 

Asmens higienos paslauga gulinčiam pacientui

 

Veido, kaklo, krūtų (moterims), pažastų, kirkšnių, tarpvietės ir genitalijų priežiūra; burnos ertmės priežiūra (dantų valymas, burnos gleivinės priežiūra, išimamų dantų protezų priežiūra), vyrams – barzdos skutimas; sauskelnių keitimas, marškinių ir kitų drabužių keitimas, paciento lovos tvarkymas (patalynės, paklodžių ir (ar)  paklotų keitimas), plaukų priežiūra (šukavimas).

 

Gulinčio paciento maudymas lovoje

Viso kūno prausimas, rankų ir kojų nagų priežiūra (karpymas), sauskelnių,marškinių ir kitų drabužių keitimas, paciento lovos tvarkymas (patalynės, paklodžių ir (ar) paklotų keitimas), vyrams – barzdos skutimas; plaukų priežiūra (šukavimas).

 

Maudymas duše / vonioje, kai nėra šios procedūros kontraindikacijų

Paciento nuvežimas / palydėjimas į vonios kambarį, išmaudymas / pagalba maudantis, paciento parvežimas / palydėjimas į lovą, sauskelnių, marškinių ir kitų drabužių keitimas, paciento lovos tvarkymas (patalynės, paklodžių ir (ar) paklotų keitimas), vyrams – barzdos skutimas; plaukų priežiūra (šukavimas).

 

Kojų priežiūra

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, kojų plovimas, vonelės, nagų priežiūra (kirpimas).

 

Galvos plaukų priežiūra

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, galvos plovimas, plaukų džiovinimas, šukavimas.

 

Sauskelnių keitimas

 

Priemonių paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, nešvarių sauskelnių nuėmimas, kirkšnių, tarpvietės ir genitalijų priežiūra, naujų sauskelnių uždėjimas, paciento lovos tvarkymas (patalynės, paklodžių ir (ar) paklotų keitimas pagal poreikį).

4.

Gleivių išsiurbimo paslauga

٭Būtinas stacionaro gydytojo siuntimas

 

 

Paciento ir artimųjų žinių apie tracheostomos gleivių išsiurbimo procedūrą įvertinimas, paciento ir artimųjų konsultavimas procedūros atlikimo klausimais, paciento ir artimųjų informavimas, dėl kokių su tracheostomos priežiūra susijusių simptomų būtina kreiptis į specialistus (skubos ar planine tvarka).

 

 


 

 

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo

reikalavimų aprašo

2 priedas

 

PACIENTO SLAUGOS NAMUOSE LAPAS

 

Pradėta (data) ____________________

 

1.  Slaugomo paciento vardas, pavardė

 

2.   Pirmojo apsilankymo data

 

3.   Slaugomo paciento gimimo metai

 

4.   Slaugomo paciento gyvenamosios vietos adresas

 

5.  Slaugomo paciento telefono numeris

 

6.  Asmens sveikatos priežiūros įstaiga,

kurią pacientas pasirinkęs

 

7.  Šeimos gydytojo (gydančio gydytojo) vardas, pavardė,

telefono numeris

 

8.  Bendruomenės slaugytojo vardas, pavardė,

telefono numeris

 

9.  Socialinio darbuotojo vardas, pavardė,

telefono numeris

 

10.               Kitų specialistų, kurie teikia paslaugas,

vardas, pavardė, telefono numeris

 

 

11.               Kita svarbi informacija (pacientui diagnozuota liga ir kt.)

 

 

12.               Kontaktinio asmens vardas, pavardė

 

Gyvenamoji vieta

 

Telefono numeris

 

13.     Paciento ar jo atstovo sutikimas gauti slaugos paslaugas, patvirtinamas parašu

SUTINKU

 

Paciento ar jo atstovo sutikimas, kad informacija būtų teikiama atitinkamiems asmenims (nurodyti vardą, pavardę), patvirtinamas parašu

SUTINKU

 

 


 

 

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose

teikimo reikalavimų aprašo

3 priedas

 

PACIENTO BŪKLĖS IR PACIENTO SAVARANKIŠKUMO, SAVIRŪPOS IR ARTIMŲJŲ GALIMYBIŲ RŪPINTIS, VERTINIMAS

 

I SKYRIUS

PACIENTO BŪKLĖS VERTINIMAS

 

Paciento vardas, pavardė____________________________________ Gimimo metai _______

Vertinimo data

 

Būklės vertinimas

Atlikti veiksmai (slaugos paslaugos) / kitos pastabos ir (ar) rekomendacijos

1. Bendrieji funkciniai tyrimai

1.1. Arterinis kraujo spaudimas (AKS):

 

1.2. Pulsas:                                ritmiškas  £      aritmiškas £ 

1.3. Temperatūra: 

1.4. Kvėpavimo dažnis:

2.Diagnostiniai tyrimai

2.1. Funkcinis deguonies prisotinimas žmogaus arteriniame kraujyje (SpO2) :

2.2. Gliukozės kiekis kraujyje (gliukomačiu):

3. Bendravimas

3.1. Bendravimas:    normalus []£   iš dalies sutrikęs []£   visiškai sutrikęs []£

3.2. Sąmonė:          nesutrikusi []£    pritemusi []£    koma []£

4. Regėjimo sistema

4.1. Problemos:

4.2. Atsiradimo data:

5. Ausų, nosies ir gerklės sistema

5.1. Problemos:

5.2.Atsiradimo data:

6. Širdies ir kraujagyslių sistema

6.1.Krūtinės skausmas:    yra []£    nėra []£

Skausmo skalė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.2.Krūtinės skausmo pobūdis:

6.3.Galvos svaigimas  yra []£    nėra []£

6.4.Galvos skausmas yra []£    nėra []£

Skausmo skalė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.5. Galvos skausmo pobūdis

7. Kvėpavimas

7.1. Dusulys:                    nėra []£    yra []£    varginantis []£

7.2. Kosulys:                    nėra []£    yra []£    varginantis []£

7.3. Skrepliavimas:           yra []£    nėra []£

7.4. Skausmas kvėpuojant :                      yra []£    nėra []£

Skausmo skalė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8. Virškinimas

8.1. Apetitas:                      geras []£    blogas []£

8.2.Skausmas yra []£    nėra []£, jei yra, nurodyti (lokalizaciją

Skausmo skalė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.3. Pykinimas:                  yra []£    nėra []£

8.4. Vėmimas:                    yra []£    nėra []£

8.5. Rijimas:                       nesutrikęs []£    sutrikęs []£

8.6. Burnos džiūvimas:      yra []£    nėra []£

Suvartojamas skysčių kiekis per parą:

9. Šlapinimasis ir tuštinimasis

9.1. Šlapinimasis:   nesutrikęs []£    skausmingas []£

pasunkėjęs []£   dažnas []£

9.2.Šlapinimosi dažnis,spalva, kiekis :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.Tuštinimasis: normalus £ užkietėjimas £  viduriavimas £ skausmingas []£    su krauju []£

9.4. Tuštinimosi dažnis, spalva, konsistencija:

9.5. Meteorizmas:                 nėra []£    yra []£

10.Oda ir jos priedai

10.1. Odos būklė:    gera []£    patenkinama []£    bloga []£

 

10.2. Pragulos:                     nėra []£    yra []£

10.3. Opos                                    nėra []£    yra []£

10.4. Kitos odos žaizdos:     nėra []£    yra []£

10.5. Odos ir jos priedų parazitai:    nėra []£    yra []£

11. Miegas

11.1. Problema: []

 

 

 

II SKYRIUS

PACIENTO SAVARANKIŠKUMO, SAVIRŪPOS IR ARTIMŲJŲ GALIMYBIŲ RŪPINTIS, VERTINIMAS

 

Paciento vardas, pavardė____________________________________ Gimimo metai _______

Vertinimo data

Gyvybinė veikla

Savarankiškumo vertinimas

1. Saugios aplinkos palaikymas

1. Savirūpa:     apsitarnauja pats []£    iš dalies apsitarnauja pats []£

pats visiškai neapsitarnauja []£

2. Apsitarnauti padeda: sutuoktinis£ vaikai £ tėvai, kiti£ niekas nepadeda £

3. Padedančiojo apsitarnauti kontaktai: _____________

 

4. Pagalbinės priemonės:

·    turi ir naudoja £, įrašyti kokias_____________

·    reikalingos []£, įrašyti kokių ______________

·    Kita_____________

5. Rega:   akiniai nereikalingi []£     akiniai reikalingi  nuolat []£    aklumas []£

Akiniai reikalingi skaitymui ir pan.  £

6. Klausa:   girdi gerai []£     girdi blogai []£

turi klausos aparatą []£     kurtumas []£

7. Koordinacija: sutrikusi []£     nesutrikusi []£

8. Pusiausvyra:  sutrikusi []£     nesutrikusi []£

9. Orientacija:

·    laike    sutrikusi []£     nesutrikusi []£

·    erdvėje sutrikusi []£     nesutrikusi []£

·    savyje sutrikusi []£     nesutrikusi []£

2. Bendravimas

2.1. Bendravimas:    normalus []£   iš dalies sutrikęs []£   visiškai sutrikęs []£

2.2. Sąmonė:          nesutrikusi []£    pritemusi []£    koma []£          

2.3. Gebėjimas mąstyti ir priimti sprendimus:  yra []£    nėra []£

2.4. Nerimas, baimė:                                        yra []£    nėra []£

2.5. Agresyvumas, negatyvumas:                     yra []£    nėra []£

2.6. Liūdesys:                                                   yra []£    nėra []£

2.7.  Paciento žinios apie ligą:    geros []£   pakankamos []£   nepakankamos []£

Paciento artimųjų žinios apie ligą:    geros []£   pakankamos []£   nepakankamos []£

3. Kvėpavimas

3.1. Kvėpuoja pats £ pagalbinėmis priemonėmis £

3.2. Tracheostoma yra []£    nėra []£

3.3. Pagalbinės priemonės:

·    Deguonies aparatas £

·    Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas £

·    Kita ______________

4. Valgymas ir gėrimas

4.1. Kūno sudėjimas: asteninis £  normosteninis £  hipersteninis £ 

 

4.2. Valgo, geria:    pats []£    reikalinga dalinė pagalba []£

reikalinga visiška pagalba []£ maitinamas per zondą £ maitinamas per gastrostomą £

 

4.3. Dantų protezai:            neturi []£    turi []£

5. Šlapinimasis ir tuštinimasis

5.1. Šlapimo nelaikymas:     nėra []£    yra []£

 

5.2. Išmatų nelaikymas : nėra []£    yra []£

5.3. Sauskelnės: kompensuojamos  £ nekompensuojamos £  nenaudoja £

5.4. Stoma:                           nėra []£    yra []£

Epicystostoma£ nefrostoma £ kolostoma £ ileostoma £

6. Asmens higiena ir apranga

6.1. Viso kūno higienos būklė:    gera []£    patenkinama []£    bloga []£  

6.2. Asmens higiena rūpinasi:    pats []£    reikalinga dalinė pagalba []£

reikalinga visiška pagalba []£

6.3. Apsirengia:    pats []£    reikalinga dalinė pagalba []£

reikalinga visiška pagalba []£

Apsirengimas adekvatus kambario temperatūrai:   taip []£   ne []£

6.4. Žinios apie asmens higieną:

·    Paciento:   geros []£   pakankamos []£ nepakankamos []£

·    Pacientui padedančio asmens:   geros []£   pakankamos []£ nepakankamos []£

7. Judėjimas ir transportavimas

7.1. Juda:    vaikšto be pagalbinių priemonių []£  

reikalinga kito asmens  pagalba []£ reikalingos pagalbinės priemonės  []£

neįgaliojo vežimėlyje  []£  gulintis, gali savarankiškai pasiversti  []£

pats beveik nejuda, padėčiai pakeisti reikalinga pagalba []£

visiškai nejuda  []£

7.2. Griuvimo rizika:                    nėra []£    yra []£

7.3. Kūno dalių nebuvimas  nėra []£    yra []£, jei yra, įvardinti lokalizaciją

7.4. Kontraktūros  nėra []£    yra []£, jei yra, įvardinti lokalizaciją

7.5. Paralyžius nėra []£    yra []£, jei yra, įvardinti vietą

8. Miegas

8.1. Miegas:     nesutrikęs []£    sutrikęs []£

8.2. Migdomieji vaistai:    nevartojami []£    vartojami []£

9. Laisvalaikio veikla

Laisvalaikio užimtumo poreikis:  yra []£    nėra []£

10. Lyties raiška

Lyties raiška:    vedęs / ištekėjusi []£    našlys / našlė []£

išsiskyręs/-usi []£    vienišas/-a []£

11. Specialistų pagalbos poreikis

11.1.        Slaugytojo  nereikalinga []£    reikalinga []£

11.2.        Slaugytojo padėjėjo nereikalinga []£    reikalinga []£

11.3.        Socialinio darbuotojo nereikalinga []£    reikalinga []£

11.4.        Kitų specialistų pagalba:    nereikalinga []£    reikalinga []£

 

 

Išvados ir rekomendacijos______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

(Vertinimą atlikusio slaugytojo vardas, pavardė, parašas, spaudas)