LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO NR. 3D-440 „DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS IR LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023–2027 M. STRATEGINIO PLANO PRIEMONES, EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugsėjo 5 d. Nr. 3D-586

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisykles, patvirtintas  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“, ir  8.1 papunktį išdėstau taip:

8.1. Programos priemones ir (ar) veiklos sritis:

Programos priemonės ir (ar) veiklos srities pavadinimas

Grynasis pelnas >, Eur

Grynasis pelningumas >, proc.

Skolos rodiklis ≤

Paskolų padengimo rodiklis ≥

Einamojo likvidumo koeficientas ≥

 

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

 

-

 

0,00

 

 

0,65

 

1,25

1,00

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

-

 

0,00

 

 

0,65

 

1,25

1,00

Parama smulkiesiems ūkiams

0,00

-

-

-

-

Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui

-

0,00

0,65

1,25

1,00

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

-

 

0,00

 

 

0,65

 

1,25

1,00

Vietos projektų įgyvendinimas pagal VPS

-

 

 

0,00

 

 

0,65

 

1,25

1,00

Investicijos į miškininkystės technologijas

-

 

 

0,00

 

 

0,65

 

1,25

1,00“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                Kęstutis Navickas