LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 22 d. Nr. V- 1393

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ ir 18 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                               Rimantė Šalaševičiūtė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31d. įsakymu Nr. 301

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1393 redakcija) 18 priedas

 

PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ KAINOS

 

I SKYRIUS

PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ, UŽ KURIUOS MOKA PATS DARBUOTOJAS, DARBDAVYS AR KITI ASMENYS, KAINOS

 

Eil. Nr.

Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys

Kaina (eurais)

įsidarbinant

dirbant

1

2

3

4

1.

Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių

28,71

43,3

2.

Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu

5,35

13,14

3.

Aviacijos darbuotojų

77,85

101,69*/ 46,22*

4.

Vairuotojų

17,03

19,46

5.

Asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (veikiant sveikatą kenksmingiems veiksniams ar pavojingus darbus):

 

 

5.1.

darbuotojų, dirbančių darbus, įrašytus į pavojingų darbų sąrašą, patvirtintą šio įsakymo 13 priedo 1 lentelėje

6,33

10,70

5.2.

darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis

1,95

9,24

 

 

5.3.

darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis

-

6,81

5.4.

darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis

5,35

11,19

5.5.

darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis

2,43

7,30

5.6.

darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą

2,92

7,30

6.

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti darbus ar vykdyti veiklas, kur privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų

3,41

2,43

 

 

* Aviacijos darbuotojų visapusiškos medicinos ekspertizės kaina – 101,69 Eur, dalinės medicinos ekspertizės kaina – 46,22 Eur.

 

 

 

 

II SKYRIUS

PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ, APMOKAMŲ IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KAINOS

 

Eil. Nr.

Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys

Tikrinimų kaina (balais)

1

2

3

1.

Gydytojų, norinčių gauti gydytojo veiklos licenciją

6,63

 

 

 

_______