KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL Viešosios įstaigos TYTUVĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROs CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR 2021 METŲ SIEKTINŲ VEIKLOS RODIKLIŲ PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 29 d. Nr. T-108

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 16 straipsnio 3 dalies 5 punktu bei Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 106.1.19 papunkčiu, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

2. Patvirtinti viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

3. Patvirtinti viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų siektinų veiklos rodiklių projektą (pridedama).

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                           Egidijus Ūksas