LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2018 M. BALANDŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. D1-317 „DĖL BUVEINIŲ apsaugai svarbių teritorijų NUSTATYmo“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 25 d. Nr. D1-176

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“:

1.1 pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25

Ankantų pelkė

LTTEL0006

Telšių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 25 priede

Išsaugoti ir palaikyti tinkamą buveinių būklę mažiausiai 1 skiauterėtojo tritono radavietėje.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ palankios būklės ne mažiau kaip 16,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6530, Miškapievės“ palankios būklės ne mažiau kaip 7,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7110, Aktyvios aukštapelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7140 Tarpinės pelkės ir liūnai“ palankios būklės ne mažiau kaip 3,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9010, Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažiau kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 63 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91D0 Pelkiniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 57,27 ha plote.

 

1.2 pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:

66

Kazimieravos pelkė

LTUKM0004

Ukmergės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 66 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 5,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 20,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 14,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai “ ne mažesniame kaip 13,9 ha plote.

 

1.3. pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:

75

Siesarties upė ties Valais

LTUKM0012

Ukmergės r., Anykščių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 75priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje paprastajam kūjagalviui tinkamas buveines, kur paprastojo kūjagalvo tankumas ne mažesnis kaip 2 ind./ 100 kv. m

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 2,8 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 3,3 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

1.4. papildau 89 punktu:

89

Balnio ežeras ir jo apyežerės

LTZAR0005

Zarasų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 89 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 4,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 1,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę dvilapio purvuolio buveinei ne mažesniame kaip 0,7 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami dvilapio purvuolio individai.

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje šarvuotosios skėtės buveinę ne mažesniame kaip 4,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje stačiosios dirvuolės buveinę ne mažesniame kaip 0,04 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 30 stačiosios dirvuolės individų.

 

1.5. papildau 90 punktu:

90

Dirvonų ežerėliai ir pelkės

 

LTUKM0009

 

Ukmergės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 90 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai “ ne mažesniame kaip 1,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 12 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje plačiajai dusiai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 6,3 ha plote, kuriame reguliariai registruojami plačiosios dusios individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje šarvuotajai skėtei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 0,6 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje vijūnui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 6,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami vijūno individai.

 

1.6. papildau 91 punktu:

91

Kauno ąžuolynas

LTKAU0020

Kauno m. sav.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 91 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę "9180, Griovų ir šlaitų miškai" ne mažesniame kaip 8,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje europiniui plačiaausiui tinkamas veisimosi ir maitinimosi buveines ne mažesniame kaip 60 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami europinio plačiaausio individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę niūriaspalviui auksavabaliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 49,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami niūriaspalvio auksavabalio individai.

 

 

 

 

 

Pasiekti niūriaspalviui auksavabaliui tinkamų buveinių susiformavimą ne mažesniame kaip 11,2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami niūriaspalvio auksavabalio individai.

 

1.7. papildau 92 punktu:

92

Dusetų giria

 

LTROK0007

 

Rokiškio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 92 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 1,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai “ ne mažesniame kaip 23 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7220, Šaltiniai su besiformuojančiais tufais“ ne mažesniame kaip 0,03 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 12 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 65 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 15 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 43 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 30 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 45 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 11 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 89 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 30 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 13 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 18 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje didžiajam auksinukui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 0,2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę dvilapio purvuolio buveinei ne mažesniame kaip 2,2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 50 dvilapio purvuolio individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje raudonpilvei kūmutei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 230 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami raudonpilvės kūmutės individai.

 

1.8. papildau 93 punktu:

93

Ėglio ir Ėglioko ežerai

 

LTZAR0006

 

Zarasų r.

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 93 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 0,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę dvilapio purvuolio buveinei ne mažesniame kaip 0,1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami dvilapio purvuolio individai.

 

1.9. papildau 94 punktu:

94

Gražutės regioninis parkas

 

LTZAR0024

 

Ignalinos r., Zarasų r.

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 94 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3130, Mažai mineralizuoti ežerai su būdmainių augalų bendrijomis“ ne mažesniame kaip 0,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „3130, Mažai mineralizuoti ežerai su būdmainių augalų bendrijomis“ ne mažesniame kaip 433 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 110 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 47 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 18,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 9,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6120, Karbonatinių smėlynų pievos“ ne mažesniame kaip 12 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6120, Karbonatinių smėlynų pievos“ ne mažesniame kaip 6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 13 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 12 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410, Melvenynai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 2,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 3 ha plote. 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 54 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 45 ha plote. 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 36 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7150, Plikų durpių saidrynai“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 2,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 4 ha plote. 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 277 ha plote. 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 297 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 220 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9020, Plačialapiai ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 62 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 27 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę„9060, Spygliuočiai miškai ant fluvioglacialinių ozų“ ne mažesniame kaip 11 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 436 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 11 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 403 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 49,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 89 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91T0, Kerpiniai pušynai ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje didžiajam auksinukui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 2 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 10 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje dvijuostei nendriadusei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 25 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami dvijuostės nedriadusės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje dvilapiui purvuoliui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 24 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 60 dvilapio purvuolio individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje kūdriniam pelėausiui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 6 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami kūdrinio pelėausio individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ovaliajai geldutei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 6 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 100 ovaliosios geldutės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje pelkinei uolaskėlei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 5 ha plote, kuriame būtų aptinkama ne mažiau kaip 100 pelkinės uolaskėlės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje plačiajai dusiai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 20 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami plačiosios dusios individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje pleištinei skėtei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 26 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami pleištinės skėtės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje plikažiedžiui linlapiui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 1000 plikažiedžio linlapio individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje raudonpilvei kūmutei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 15 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami raudonpilvės kūmutės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje skiauterėtajam tritonui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 4 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami skiauterėtojo tritono individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje šarvuotajai skėtei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 57 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ūdrai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 170 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje vėjalandei šilagėlei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 400vėjalandės šilagėlės individų.

 

1.10. papildau 95 punktu:

95

Minkūnų durpynas

 

LTROK0019

 

Rokiškio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 95 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje raudonpilvei kūmutei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 94 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami raudonpilvės kūmutės individai.

 

1.11. papildau 96 punktu:

96

Pavirinčių ‒ Pakalnių pelkė

 

LTANY0002

 

Anykščių r.

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 96 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 6,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai “ ne mažesniame kaip 2,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje šarvuotosios skėtės buveines ne mažesniame kaip 0,1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

1.12. papildau 97 punktu:

97

Pūsčios pelkė

 

LTZAR0030

 

Zarasų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 97 priede

Pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 60 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje vijūnui  tinkamas buveines ne mažesniame kaip 0,5 ha plote pagrindiniuose pelkės surenkamuosiuose kanaluose ir Kumpuolėjos upės dalyje ties Pūsčios pelke, kuriame būtų reguliariai aptinkami vijūno individai.

 

1.13. papildau 98 punktu:

98

Smalvos ir Smalvykščio ežerai ir pelkės

 

LTZAR0025

 

Ignalinos r., Zarasų r.

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 98 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 257 ha plote. 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 1,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote. 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 2,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 11 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 110 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7210, Žemapelkės su šakotąja ratainyte“ ne mažesniame kaip 46 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7210, Žemapelkės su šakotąją ratainyte“ ne mažesniame kaip 13 ha.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 75 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 14 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje būklėje buveinę „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 1,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 32 ha plote. 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 116 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9060, Spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų“ ne mažesniame kaip 21 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 110 ha plote. 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 107 ha plote. 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje vėjalandei šilagėlei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 16 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 150 vėjalandės šilagėlės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje plačialapei klumpaitei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 0,6 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 70 plačialapės klumpaitės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje dvilapiui purvuoliui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 143 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 250 dvilapio purvuolio individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje žvilgančiajai riestūnei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 100 ha plote, kuriame žvilgančiosios riestūnės padengimas būtų ne mažesnis kaip 10 proc.

 

1.14. papildau 99 punktu:

99

Žaliųjų ežerų apylinkės

LTVIN0008

Vilniaus m. sav.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 99 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 40,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 14 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6270, ,Rūšių turtingi smilgynai“

susiformavimą ne mažesniame kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 17,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 32,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 13,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9060, Spygliuočių miškai ant ozų“ ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 7,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 10 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje plačialapei klumpaitei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 3,8 ha plote, kuriame būtų aptinkama ne mažiau kaip 700 plačialapės klumpaitės individų.

 

1.15. papildau 100 punktu:

100

Taujėnų-Užulėnio miškai

 

LTUKM0003

 

Panevėžio r., Ukmergės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 100 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje baltamargei šaškytei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 690 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami baltamargės šaškytės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 14,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje dvijuostei nendriadusei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 0,1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami dvijuostės nendriadusės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje lūšiai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 22 000 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami lūšies individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje šarvuotajai skėtei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 80 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 0,05 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ūdrai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 335 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

1.16. papildau 101 punktu:

101

Virintos upė

 

LTANY0004

 

Anykščių r.

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 101 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 38 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 2,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 1,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 15 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 26 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 5,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „8220, Silikatinių uolienų atodangos“ ne trumpesnėje nei 49 metrų atkarpoje.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje  apsaugos būklėje paprastajam kūjagalviui tinkamas buveines Virintos upėje, kur rėvų ruožuose paprastojo kūjagalvio vidutinis gausumas ne mažesnis kaip 1,3 ind./ 100 kv. m

 

 

 

 

 

Užtikrinti atvirus migracijos kelius ir išsaugoti palankioje apsaugos būklėje Baltijos lašišai tinkamas buveines, kur rėvų ruožuose Baltijos lašišos jauniklių tankumas ne mažesnis kaip 1 ind./ 100 kv. m

 

1.17. papildau 102 punktu:

102

Neries upės šlaitas ties Verkiais

LTVIN0012

Vilniaus m. sav.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 102 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę "9180, Griovų ir šlaitų miškai" ne mažesniame kaip 6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę niūriaspalviui auksavabaliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 6,4 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami niūriaspalvio auksavabalio individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje europiniui plačiaausiui tinkamas veisimosi ir maitinimosi buveines ne mažesniame kaip 6,7 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami europinio plačiaausio individai.

 

1.18. papildau 103 punktu:

103

Ežerėlių kompleksas

LTVIN0011

Vilniaus m. sav.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 103 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 8,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinių „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ir „7140 Tarpinės pelkės ir liūnai“ kompleksą ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 98,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 10,2 ha plote

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 2,5 ha plote

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje plikažiedžiui linlapiui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 0,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 10 000 plikažiedžio linlapio individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje skiauterėtajam tritonui tinkamas veisimosi ir maitinimosi buveines ne mažesniame kaip 7,6 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami skiauterėtojo tritono individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje šarvuotajai skėtei tinkamas veisimosi ir maitinimosi buveines ne mažesniame kaip 16,2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje plačiajai dusiai tinkamas veisimosi ir maitinimosi buveines ne mažesniame kaip 3,9 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami plačiosios dusios individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje dvijuostei nendriadusei tinkamas veisimosi ir maitinimosi buveines ne mažesniame kaip 8,8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami dvijuostės nendriadusės individai.

 

1.19. pakeičiu 42 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

2. P a v e d u Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos per 1 mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo atnaujinti Europos ekologinio tinklo Natura 2000 standartines formas ir pateikti Europos Komisijai.

 

 

 

Energetikos ministras, laikinai einantis

aplinkos ministro pareigas                                                                                   Žygimantas Vaičiūnas