LIETUVOS RESPUBLIKOS

SUTELKTINIO FINANSAVIMO ĮSTATYMO NR. XII-2690 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 101 STRAIPSNIU IR 25, 26 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 5 d. Nr. XIII-1250

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Kai sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus vykdoma veikla atitinka Finansinių priemonių rinkų įstatymo nustatytas finansų patarėjo įmonės veiklos sąlygas, sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklą ketinantis vykdyti juridinis asmuo atskirai neturi kreiptis į priežiūros instituciją dėl finansų patarėjo įmonės veiklos licencijos išdavimo pagal Finansinių priemonių rinkų įstatymą, jeigu Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 26 dalies 1 ir (arba) 5 punktuose nurodytos investicinės paslaugos susijusios su sutelktinio finansavimo sandoriais.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Jeigu sutelktinio finansavimo platformos operatorius, turintis priežiūros institucijos išduotą licenciją teikti kitas finansines paslaugas, išskyrus šio straipsnio 41 dalyje nurodytą atvejį, jas teikia ir savo prievoles užtikrina atitikdamas šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą sąlygą, jo nuosavas kapitalas, apskaičiuotas pagal kitas licencines finansines paslaugas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, turi būti ne mažesnis už didesnį iš šių dydžių:

1) 40 000 eurų;

2) šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka apskaičiuotą nuosavo kapitalo poreikį;

3) kapitalo reikalavimus, apskaičiuotus pagal kitas licencines finansines paslaugas reglamentuojančius teisės aktus.“

2. Papildyti 7 straipsnį 41 dalimi:

41. Jeigu sutelktinio finansavimo platformos operatorius veikia ir pagal Mokėjimo įstaigų įstatymo ar Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją ir savo prievoles užtikrina atitikdamas šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą sąlygą, jo nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis nei didesnė šio straipsnio 4 dalies 1 ir 3 punktuose arba 2 ir 3 punktuose nurodytų dydžių suma.“

 

3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus vadovu, fiziniu arba juridiniu asmeniu ar kartu veikiančiu asmeniu, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kuris gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį, kaip tai apibrėžta Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme, sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklai, negali būti asmuo, atitinkantis bent vieną iš šių sąlygų:

1) fizinis asmuo yra pripažintas kaltu padaręs sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu jo teistumas už pirmiau nurodytus nusikaltimus nėra išnykęs ar panaikintas arba nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio, kuriuo fizinis asmuo yra pripažintas kaltu dėl šiame punkte nurodytų baudžiamųjų nusižengimų padarymo, įsiteisėjimo;

2) juridiniam asmeniui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už šios dalies 1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas ir nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo;

3) jam už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo pažeidimą, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimą pritaikyta administracinė nuobauda arba kita įstatymuose nustatyta poveikio priemonė, jeigu nuo sprendimo taikyti administracinę nuobaudą arba kitą įstatymuose nustatytą poveikio priemonę įsigaliojimo dienos nepraėjo 3 metai;

4) jis tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba valdė kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį arba dalį, leidžiančią daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį juridiniam asmeniui, arba yra ar buvo vadovu juridinio asmens, kuriam buvo panaikinta teisė verstis finansinių paslaugų teikimu arba už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo pažeidimą buvo pritaikyta kita poveikio priemonė, jeigu nepraėjo 3 metai nuo sprendimo taikyti poveikio priemonę įsigaliojimo dienos, arba tam juridiniam asmeniui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už šios dalies 1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas ir nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo.

 

4 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) saugoti duomenis, susijusius su šio įstatymo nuostatų įgyvendinimu, 10 metų nuo finansavimo sandorio sudarymo dienos, išskyrus atvejus, kai Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas ir kiti teisės aktai nustato ilgesnius tokių duomenų saugojimo terminus.“

 

5 straipsnis. Įstatymo papildymas 101 straipsniu

Papildyti Įstatymą 101 straipsniu:

101 straipsnis. Skundų nagrinėjimas

1. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius privalo priežiūros institucijos nustatyta tvarka nagrinėti klientų skundus (prašymus), susijusius su sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus teikiamomis paslaugomis (toliau – skundai).

2. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius privalo išnagrinėti rašytinį kliento skundą ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikti išsamų, motyvuotą, dokumentais pagrįstą atsakymą raštu popieriuje ar naudodamas kitą patvariąją laikmeną, jeigu dėl to susitarė klientas ir sutelktinio finansavimo platformos operatorius. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių sutelktinio finansavimo platformos operatorius negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, jis turi išsiųsti negalutinį atsakymą aiškiai nurodęs atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio klientas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neturi viršyti 35 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius klientų skundus nagrinėja neatlygintinai.“

 

6 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

19 straipsnis. Priežiūros institucijos funkcijos, teisės ir pareigos

1. Priežiūros institucija atlieka šias funkcijas:

1) įrašo asmenis į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą ir iš jo išbraukia;

2) stebi, analizuoja, tikrina ir kitaip prižiūri sutelktinio finansavimo platformų operatorių veiklą;

3) atlieka kitas šiame ir kituose finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas funkcijas.

2. Be kitų Lietuvos banko įstatyme, šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, nustatytų teisių ir pareigų, priežiūros institucija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi šio įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas, taip pat teisę imtis kitų teisėtų priemonių, užtikrinančių, kad būtų nuolat laikomasi šiame įstatyme ir kituose sutelktinio finansavimo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

3. Priežiūros institucija, nustačiusi ar turėdama pagrindą įtarti teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta jos kompetencijai, pažeidimus, sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklos trūkumus, taip pat jeigu kyla grėsmė visuomenės ir (arba) finansuotojų ir projekto savininkų interesams, Lietuvos banko įstatymo nustatyta tvarka sutelktinio finansavimo platformos operatoriui duoda šiuos privalomus nurodymus:

1) per priežiūros institucijos nustatytą terminą pašalinti teisės aktų pažeidimus arba veiklos trūkumus;

2) atkurti iki teisės aktų pažeidimo buvusią padėtį;

3) laikinai, kol nepanaikintos poveikio priemonės pritaikymą lėmusios priežastys, uždrausti galimybę sudaryti naujus finansavimo sandorius sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus administruojamoje sutelktinio finansavimo platformoje;

4) priežiūros institucijai pateikti papildomą informaciją arba teikti dažniau, negu nustatyta teisės aktuose, informaciją, reikalingą priežiūros funkcijoms atlikti;

5) viešai atskleisti papildomą informaciją;

6) atlikti kitus veiksmus arba neatlikti tam tikrų veiksmų, kad būtų pašalinti teisės aktų pažeidimai arba veiklos trūkumai.

4. Sutelktinio finansavimo platformos operatoriai privalo vykdyti šio straipsnio 3 dalyje nustatytus privalomus nurodymus priežiūros institucijos nustatytais terminais ir nedelsdami, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nurodymo įvykdymo, apie tai raštu pranešti priežiūros institucijai.“

 

 

7 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

20 straipsnis. Priežiūros tikslu gautos informacijos apsauga

Informacijos, kurią priežiūros institucija gauna priežiūros tikslu, apsaugai taikomos Lietuvos banko įstatymo 43 straipsnio nuostatos.“

 

8 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

21 straipsnis. Priežiūros institucijos atliekami patikrinimai

1. Priežiūros institucija organizuoja ir atlieka sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklos patikrinimus, kad nustatytų, ar laikomasi šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta jos kompetencijai.

2. Reikalavimai priežiūros institucijos rengiamiems patikrinimams nustatyti Lietuvos banko įstatymo 421 straipsnyje. Atlikdami sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklos patikrinimą, priežiūros institucijos tarnautojai turi Lietuvos banko įstatyme ir šiame įstatyme nustatytas teises.“

 

9 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

22 straipsnis. Priežiūros institucijos taikomos poveikio priemonės

Priežiūros institucija taiko asmenims šias poveikio priemones:

1) viešai paskelbia šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimą ir jį padariusį asmenį;

2) įspėja dėl šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimo ir nurodo per nustatytą terminą nutraukti teisės akto pažeidimą;

3) skiria šiame įstatyme nustatytas pinigines baudas;

4) laikinai, kol nepanaikintos poveikio priemonės pritaikymą lėmusios priežastys, uždraudžia teikti galimybę sudaryti naujus finansavimo sandorius sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus administruojamoje sutelktinio finansavimo platformoje;

5) išbraukia asmenį iš viešojo sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašo.“

 

10 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

23 straipsnis. Poveikio priemonės už sutelktinio finansavimo veiklai taikomų teisės aktų pažeidimus

1. Poveikio priemonės taikomos esant bent vienam iš šių pagrindų:

1) sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklą vykdo juridinis asmuo arba kitose valstybėse narėse įsteigtas asmuo, neturintis juridinio asmens statuso, neįrašytas į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą;

2) sutelktinio finansavimo platformos operatorius į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą įrašytas priežiūros institucijai pateikus klaidingą informaciją ar pasinaudojus kitomis neteisėtomis priemonėmis;

3) nustatytais terminais nepateikiama šio įstatymo, kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, nustatyta ar priežiūros institucijos pareikalauta informacija arba pateikiama neišsami, neteisinga arba netiksli informacija;

4) nustatyta tvarka nevykdomi arba netinkamai vykdomi priežiūros institucijos pagal šio įstatymo 19 straipsnį duoti privalomi nurodymai;

5) nebetenkinamos sąlygos, kurių laikantis sutelktinio finansavimo platformos operatorius buvo įrašytas į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą;

6) trukdoma priežiūros institucijai ar jos įgaliotiems asmenims atlikti sutelktinio finansavimo platformų operatorių veiklos patikrinimus;

7) padaromi kiti šio įstatymo arba kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimai.

2. Poveikio priemonių taikymo tvarką nustato Lietuvos banko įstatymas.“

 

 

11 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

24 straipsnis. Baudos

1. Priežiūros institucija skiria baudas:

1) juridiniams asmenims - iki 10 procentų praėjusių metų bendrųjų metinių pajamų;

2) juridinio asmens vadovams ir kitiems fiziniams asmenims - iki 50 000 eurų.

2. Juridinio asmens bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, nustatomos pagal paskutinių sudarytų (pasirašytų) metinių finansinių ataskaitų duomenis. Jeigu juridinis asmuo priklauso patronuojančiajai įmonei, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 2 straipsnio 22 dalyje, bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, yra pajamos, nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės paskutinėse sudarytose (pasirašytose) metinėse konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

3. Jeigu dėl šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje išvardytų pažeidimų buvo neteisėtai gauta pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengta nuostolių ar padaryta žalos ir šių pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydis, jeigu jį įmanoma nustatyti, viršijo šio straipsnio 1 arba 4 dalyje nurodytus baudų dydžius, priežiūros institucija skiria baudą iki dvigubo neteisėtai gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydžio.

4. Tais atvejais, kai sunku ar neįmanoma nustatyti juridinio asmens bendrųjų metinių pajamų arba kai juridinio asmens bendrosios metinės pajamos yra mažesnės negu vienas milijonas eurų, priežiūros institucija vietoj šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos baudos skiria juridiniam asmeniui iki 100 000 eurų baudą.

5. Šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytais atvejais priežiūros institucija už kiekvieną privalomo nurodymo nevykdymo ar netinkamo vykdymo dieną skiria baudą iki vieno procento bendrųjų metinių pajamų, o tais atvejais, kai sunku ar neįmanoma nustatyti bendrųjų metinių pajamų, – iki 1 500 eurų.

6. Baudos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos banko įstatymo 433 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

 

12 straipsnis. 25 ir 26 straipsnių pripažinimas netekusiais galios

Pripažinti netekusiais galios 25 ir 26 straipsnius.

 

 

13 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. birželio 15 d.

2. Priežiūros institucija iki 2018 m. birželio 14 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos Lietuvos banko gauti, bet neišnagrinėti prašymai įrašyti į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą, išduoti pritarimą arba atlikti kitus veiksmus baigiami nagrinėti ir sprendimai priimami prašymo pateikimo metu galiojusių teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Šio įstatymo 3 straipsnyje išdėstytoje Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos atitiko Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo, galiojusio iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus, įsigaliojus šiam įstatymui laikomi atitinkančiais šio įstatymo 3 straipsnyje išdėstytoje Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus, jeigu įsigaliojus šiam įstatymui neatsiranda aplinkybių, nustatytų šio įstatymo 3 straipsnyje išdėstytoje Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje.

5. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos pradėtos, bet nebaigtos poveikio priemonių taikymo procedūros vykdomos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusias Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo nuostatas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                       Dalia Grybauskaitė