LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-417 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 8 d. Nr. V-681

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“:

 

1. Pakeičiu 7.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

7.1.2. Ugdymo proceso trukmė 5–10, I–III gimnazijos klasės mokiniams – 177 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 158 ugdymo dienos.

2. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. 2019–2020 mokslo metais IV gimnazijos klasės mokiniams pasibaigus ugdymo procesui, kurio trukmė numatyta Bendrųjų ugdymo planų 7.1.2 papunktyje, skiriamas pasirengimo brandos egzaminams laikas, trunkantis iki švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytos pagrindinės brandos egzaminų sesijos pradžios. Mokiniams pasirengimo brandos egzaminams laiku, atsižvelgiant į jų mokymosi poreikius, organizuojamos individualios ir / ar grupinės konsultacijos, gali būti taikomos ir kitokios pasirengimo egzaminams formos. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

2020–2021 mokslo metais vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                       Algirdas Monkevičius