LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-383 „DĖL vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 29  d. Nr. V-868

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Apraše vartojama sąvoka ir jos apibrėžtis:

COVID-19 liga – ūminė kvėpavimo takų infekcija (ang. ARI) arba gripą primenanti liga (ang. ILI), kaip apibrėžta 2018 m. birželio 22 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2018/945 dėl užkrečiamųjų ligų ir susijusių specialiųjų sveikatos problemų, kurioms  turi  būti  taikoma epidemiologinė priežiūra, ir susijusių atvejų apibrėžčių, kuri diagnozuojama, kai klinikiniame ėminyje nustatoma  SARS-CoV-2 viruso nukleino rūgštis arba antigenas.“

1.2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pacientui, kuriam įtariama COVID-19 liga, atliekamas greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas (greitųjų antigeno testo naudojimas apibrėžtas Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro techniniame dokumente:  https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/

Options-use-of-rapid-antigen-tests-for-COVID-19_0.pdf.) arba SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR tyrimas tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos (toliau – PGR) metodu (toliau – SARS-CoV-2 viruso tyrimas PGR metodu) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Tyrimai diagnozei patvirtinti atliekami:

8.1. gydytojo sprendimu tik asmenims, turintiems ūminei kvėpavimo takų infekcijai arba gripui būdingų simptomų:

8.1.1. pirminio lygio ASPĮ atliekamas greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas;

8.1.2. antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ atliekamas greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas   arba   SARS-CoV-2   viruso   tyrimas  PGR

metodu:

8.1.2.1.   ambulatoriškai besigydantiems  pacientams    tyrimą skiria skubiosios medicinos pagalbos skyriaus gydytojas arba ambulatorines konsultacijas teikiantis infekcinių ligų gydytojas, arba vaikų infekcinių ligų gydytojas, arba gydytojas pulmonologas, arba gydytojas vaikų pulmonologas;

8.1.2.2. hospitalizuojamiems ar hospitalizuotiems pacientams tyrimas skiriamas ASPĮ vadovo nustatyta tvarka;

8.2. besimptomiams  hospitalizuojamiems ar hospitalizuotiems pacientams ASPĮ  vadovo       nustatyta tvarka.“

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 81 punktą.

1.4. Pripažįstu netekusiais galios 9–11 punktus.

1.5. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. ASPĮ vadovas organizuoja sveikatos priežiūros specialistų mokymą tinkamai apsirengti ir nusirengti asmeninės apsaugos priemones (toliau – AAP).“

1.6. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, kuriems įtariama ar patvirtinta COVID-19 liga, turi būti užtikrinami Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“, ir Infekcijų kontrolės priemonių asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos apraše, patvirtintame  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V- 853  „Dėl Infekcijų kontrolės priemonių asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyti infekcijų kontrolės reikalavimai.“

1.7. Pripažįstu netekusiu galios 14 punktą.

1.8. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. COVID-19 liga gali pasireikšti lengva, vidutine, sunkia ir kritiškai sunkia ligos forma.“

1.9. Pripažįstu netekusiu galios 18 punkto 1 lentelės 1 punktą.

1.10. Pakeičiu 19 punkto 2 lentelės 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3.

SARS-CoV-2 viruso tyrimas

Tyrimų atlikimo sąlygos nustatytos Aprašo 8 punkte“.

 

 

1.11. Pripažįstu netekusiu galios 20 punktą.

1.12. Papildau 252 punktu:

252. Kai Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) formoje E200-a „Laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolas“ (toliau – forma E200-a) nurodyta, kad tyrimas teigiamas (tepinėlyje randamas SARS-CoV-2 virusas), konsultacijos su pacientu metu gydytojas ESPBI IS formoje E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ (toliau – forma E025)  įrašo diagnozę pagal TLK-10-AM, nurodydamas ligos kodą U07.1 „COVID-19 liga, virusas nustatytas“.“

1.13. Pripažįstu netekusiu galios 31 punktą.

1.14. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Pacientas laikomas pasveikusiu gydančio gydytojo sprendimu, jei jis nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 24 valandas, nevartodamas antipiretikų, ir susilpnėjo kiti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomai, arba gydančio gydytojo sprendimu, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę.

Iki pasveikimo, simptomus turintiems asmenims nerekomenduoja vykti į darbą, ugdymo įstaigą, kitas viešas žmonių susibūrimo vietas.

Jei pacientas  buvo  gydytas  stacionare, jam pasveikus nuo COVID-19 ligos, stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas ESPBI IS formoje E003 „Stacionaro epikrizė“ (toliau  – forma E003) arba, jei gydymas buvo tęsiamas ambulatoriškai, šeimos gydytojas formoje E025 įrašo informaciją apie pasveikimą, nurodydamas TKL-10-AM kodą U07.3 „Buvusi asmeniui COVID-19 liga“.

Jei pacientas buvo gydytas ambulatoriškai ir kreipiasi į šeimos gydytoją dėl pasveikimo nuo COVID-19 ligos fakto patvirtinimo, šeimos gydytojas ESPBI IS formoje E025 įrašo informaciją apie pasveikimą, nurodydamas TKL-10-AM kodą U07.3 „Buvusi asmeniui COVID-19 liga“.

1.15. Papildau 35 punktu:

35. Informacija apie pacientui suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pateikiama ESPBI IS formose E003, E025, E200-a.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.;

2.2. asmenims, kuriems izoliacija paskirta iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, izoliacija taikoma iki paskirtos izoliacijos termino pabaigos pagal izoliacijos paskyrimo dieną galiojusius reikalavimus.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys