VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS NAUDOJIMO PLĖTROS VEIKSMŲ PLANO TVIRTINIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T-X-115

Varėna

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 57 straipsniu, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1-183 „Dėl Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 22 punktu, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Algis Kašėta

 


 

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu

Nr. T-X-115

 

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS NAUDOJIMO PLĖTROS VEIKSMŲ PLANO IKI TVIRTINIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Varėnos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau − Aprašas) reglamentuoja Varėnos rajono savivaldybės (toliau − Savivaldybė) atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano (toliau – Planas) tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarką.

2. Šis Aprašas apibrėžia Plano įgyvendinimo institucinę struktūrą, įgyvendinimo darbų ciklą, įgyvendinimo rodiklių sistemą.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Planas − Savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros (iki 2030 m.) veiksmų planas. Tai dokumentas, kuriame atlikta atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo esamos būklės analizė, nustatyta kiekvienos energijos rūšies suvartojimo dalis, identifikuotas atsinaujinančių išteklių energijos potencialas bei plėtros galimybės.

3.2. Plano įgyvendinimo priežiūros darbo grupė (toliau – Plano darbo grupė) – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kuri atsakinga už Plano įgyvendinimo priežiūrą.

3.3. Plano įgyvendinimo priežiūros koordinatorius (toliau – Koordinatorius) – Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, Plano darbo grupės narys, kuris koordinuoja Plano įgyvendinimo priežiūrą ir stebėseną, rengia Plano įgyvendinimo ataskaitas (toliau – Ataskaita), renka ir apibendrina informaciją ir pasiūlymus dėl Plano pildymo, tikslinimo, yra atsakingas už Plano įgyvendinimo rezultatų skelbimą.

3.4. Plano priemonė – Plane apibrėžta priemonė, siūloma atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo planiniam rodikliui pasiekti.

3.5. Struktūrinis padalinys, atsakingas už energetinės politikos plėtrą Savivaldybėje –Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, kuris atsakingas už valstybės ir Savivaldybės reikmių ir interesų suderinimą atsinaujinančių išteklių energetikos srityje.

3.6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau – Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas), Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose atsinaujinančių išteklių energetikos veiklą.

4. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1-183 „Dėl Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

 

 

II SKYRIUS

PLANO PROJEKTO TVIRTINIMAS

 

5. Parengtas ir su Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija Plano projektas tvirtinamas Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka.

6. Savivaldybės tarybos patvirtintas Planas skelbiamas viešai Savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt.

 

III SKYRIUS

PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS INSTITUCINĖ STRUKTŪRA

 

7. Plano įgyvendinimo priežiūros institucinę struktūrą sudaro trys lygmenys: politinis, administracinis ir visuomenės. Siekiant užtikrinti palankias sąlygas valdžios, visuomenės ir verslo tarpusavio bendradarbiavimui, politinis ir administracinis lygmenys planavimo procese gali būti papildomi suinteresuotomis šalimis ar visuomenės atstovais.

8. Politinio, administracinio ir visuomenės lygmenų institucijų funkcijos įgyvendinant Planą:

8.1. Politinis lygmuo − Varėnos rajono savivaldybės taryba:

8.1.1. priima su Plano įgyvendinimu, priežiūra ir koregavimu susijusius sprendimus;

8.1.2. priima sprendimus dėl Savivaldybės biudžeto ir kitų finansinių šaltinių, reikalingų Planui įgyvendinti;

8.1.3. svarsto su Plano rengimu, įgyvendinimu, priežiūra ir koregavimu susijusius Savivaldybės tarybai teikiamų sprendimų projektus.

8.2. Administracinis lygmuo:

8.2.1. Savivaldybės administracijos direktorius organizuoja Plano įgyvendinimą ir jo stebėseną, grindžiamą suplanuotų rodiklių bei vertinimo kriterijų pasiekimo analize. Stebėsena vykdoma taip, kad būtų galima laiku nustatyti Plano įgyvendinimo problemas ir priimti reikiamus sprendimus.

8.2.2. Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius administruoja atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros priežiūrą Savivaldybėje ir siekia, kad energijos gamybai būtų naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai.

8.2.3. Plano Darbo grupė:

8.2.3.1. prižiūri Plano įgyvendinimo eigą;

8.2.3.2. vertina Ataskaitas;

8.2.3.3. teikia pasiūlymus, rekomendacijas dėl Plano tikslinimo.

8.2.4. Koordinatorius:

8.2.4.1. rengia pasiūlymus, medžiagą, informaciją Plano Darbo grupei;

8.2.4.2. apibendrina ir susistemina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, biudžetinių įstaigų bei kitų visuomeninių įstaigų ar visuomenės atstovų pateiktus pasiūlymus dėl Plano įgyvendinimo, priežiūros ir koregavimo;

8.2.4.3. rengia Ataskaitas;

8.2.4.4. viešai skelbia Planą ir jo įgyvendinimo rezultatus.

8.3. Visuomenės lygmuo:

8.3.1. Suinteresuotosios šalys pagal kompetenciją teikia informaciją ir pasiūlymus Plano Darbo grupei dėl Plano įgyvendinimo, koregavimo ir Ataskaitų.

8.3.2. Visuomenės atstovai teikia pasiūlymus Plano Darbo grupei dėl Plano įgyvendinimo ir koregavimo.

 

 

IV SKYRIUS

PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

9. Įgyvendindama Planą Savivaldybė Plano priemonių vykdymą planuoja Savivaldybės strateginiame plėtros plane ir kituose strateginiuose dokumentuose.

10. Vykdoma Plano Stebėsena, kurios tikslas – nuolat stebėti įgyvendinimo rezultatus, užtikrinti nešališką įgyvendinimo priemonių vertinimą ir laiku priimti sprendimus, kad Planas būtų kuo geriau įgyvendintas.

11. Stebėsenos rezultatas – atsakingoms institucijoms pateikiamos išvados ir pasiūlymai dėl Plano priemonių įgyvendinimo užtikrinimo bei gerinimo.

12. Stebėsenos sistemą sudaro:

12.1. stebėsenos objektas – Plano priemonės;

12.2. stebimi rodikliai – iš atsinaujinančių išteklių pagamintos energijos kiekis ir bendrojo galutinio energijos suvartojimo atsinaujinančių išteklių energijos (toliau – AIE) dalis;

12.3. rezultatų vertinimo objektas – AIE dalis galutiniame energijos balanse;

12.4. stebėsenos subjektai – už Plano priemonių įgyvendinimą atsakingos institucijos.

13. Ataskaitos forma tvirtinama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (esant poreikiui, forma gali būti tikslinama (pakeičiama).

14. Ataskaitų rengimas:

14.1. Koordinatorius, pasibaigus kalendoriniams metams, renka informaciją apie Plano priemonių įgyvendinimą per praėjusius kalendorinius metus. Gavęs informaciją analizuoja Plano įgyvendinimo poveikį Savivaldybei, parengia Ataskaitos projektą ir iki kovo 15 d. pateikia jį vertinti Plano darbo grupei.

14.2. Plano darbo grupė įvertina parengtą Ataskaitos projektą, esant poreikiui, teikia rekomendacijas, pasiūlymus dėl Plano koregavimo.

14.3. Kas dvejus metus, Plano darbo grupei įvertinus parengtą Ataskaitos projektą, Koordinatorius Ataskaitos projektą ne vėliau kaip iki birželio 1 d. pateikia tvirtinti Savivaldybės tarybai.

15. Savivaldybės tarybai patvirtinus Ataskaitą, iki rugpjūčio 31 dienos Savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt paskelbiama informacija apie praėjusių dvejų kalendorinių metų Plano įgyvendinimo rezultatus. Informacija skelbiama vadovaujantis Taisyklių 23 punktu.

16. Planas atnaujinamas:

16.1. ne rečiau kaip kas ketverius metus iki rugpjūčio 31 dienos, įvertinus Plano įgyvendinimo pažangą.

16.2. jei Savivaldybės AIE dalis per paskutinius 4 metus tapo mažesnė negu Plane nustatyti tarpiniai AIE naudojimo planiniai rodikliai. Planas atnaujinamas jame nustatant priemones, skirtas užtikrinti, kad AIE dalis atitiktų Plane nustatytus planinius rodiklius.

17. Atnaujintas Planas teikiamas svartyti Plano darbo grupei ir turi būti suderintas su Energetikos ministerija Aprašo 5 punkte nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo paskutinės Ataskaitos patvirtinimo dienos.

18. Plano atnaujinimui gali būti svarbūs teisinės, ekonominės ar kitos aplinkos pokyčiai (pvz. naujos paramos AIE naudojimo plėtrai priemonės atsiradimas ar projektų finansavimo galimybių ir prioritetų pasikeitimas, tarpinėse ataskaitose fiksuojamas per menkas AIE naudojimo plėtros tempas ir kt.), kurie turi reikšmingą įtaką Plane nustatytų priemonių įgyvendinimui.

19. Savivaldybė savo iniciatyva gali atnaujinti Planą, nustatydama ambicingesnius tikslus, ne mažesnius nei galiojančiame Plane nustatyti tikslai atsinaujinančių išteklių energetikos srityje.

20. Pasiūlymus dėl Plano koregavimo gali pateikti Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės administracijos padalinių vadovai, specialistai, Savivaldybės biudžetinės įstaigos, Savivaldybės viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, suinteresuotosios šalys, visuomenės atstovai.

21. Pasiūlymai dėl Plano koregavimo teikiami raštu ir / arba elektroniniu paštu Plano įgyvendinimo priežiūros koordinatoriui.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Šis Aprašas gali būti keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

________________

 

 

 

part_ca193ab04ff04721a0284566273f42be_end